Sử dụng các quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com

Sử dụng quy tắc hộp thư đến để tự động thực hiện các hành động cụ thể trên email được gửi tới hộp thư đến của bạn.

Để biết thông tin về cách sử dụng công cụ Lưu trữ, Quét dọn hoặc các công cụ khác, hãy xem mục Sắp xếp hộp thư đến bằng công cụ Lưu trữ, Quét dọn cùng các công cụ khác trong Outlook.com.

Bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com nào?

Hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com mới hay cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook.com mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com mới

Các quy tắc được áp dụng cho thư đến và có thể tạo từ thư mục bất kỳ.

 1. Để tạo quy tắc di chuyển mọi email từ một người gửi cụ thể hoặc một nhóm người gửi đến một thư mục một cách nhanh chóng, bấm chuột phải vào thư trong danh sách thư mà bạn muốn tạo quy tắc, rồi chọnTạo quy tắc.

 2. Chọn thư mục bạn muốn di chuyển mọi thư từ người gửi đó hoặc nhóm người gửi vào đó, rồi chọn OK.

 3. Chọn OK.

Nếu bạn muốn thực hiện nhiều thao tác hơn là chỉ di chuyển thư từ một người gửi cụ thể hoặc một nhóm người gửi vào một thư mục, chọn Xem thêm tùy chọn.

 1. Để tạo một quy tắc hoàn toàn mới, ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook > Thư > quy tắc.

 2. Bấm vào Thêm quy tắc mới.

Mỗi quy tắc cần có ít nhất ba yếu tố: Tên, điều kiện và hành động. Quy tắc cũng có thể chứa các ngoại lệ cho điều kiện. Bạn có thể thêm nhiều điều kiện, hành động và ngoại lệ ở mỗi bước bằng cách chọn Thêm điều kiện, Thêm hành độngThêm ngoại lệ.

Nếu bạn không muốn chạy thêm bất kỳ quy tắc nào sau khi chạy quy tắc này, hãy chọn hộp kiểm Dừng xử lý thêm quy tắc. Để biết thêm thông tin, xem mục Dừng xử lý thêm quy tắc trong Outlook.com.

Nhấn Lưu để tạo quy tắc của bạn hoặc Bỏ để hủy bỏ việc tạo quy tắc.

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Quy tắc.

 3. Trong quy tắc bạn muốn chỉnh sửa, chọn chỉnh sửa .

 4. Nhấn Lưu để lưu quy tắc đã chỉnh sửa.

Lưu ý: Outlook.com không thể xử lý một số quy tắc được tạo trong các phiên bản Outlook khác. Bạn sẽ không thể chạy hoặc chỉnh sửa quy tắc trong Outlook.com.

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Quy tắc.

 3. Trong quy tắc bạn muốn xóa, chọn Xóa .

  Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn tắt quy tắc trong một thời gian, hãy chọn nút bật/tắt nằm cạnh quy tắc đó.

Các quy tắc hộp thư đến được áp dụng cho thư đến dựa trên thứ tự của chúng trong danh sách Quy tắc hộp thư đến. Bạn có thể sắp xếp thứ tự áp dụng các quy tắc bạn tạo cho thư gửi đến hộp thư đến của mình.

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Quy tắc.

 3. Chọn quy tắc, rồi sử dụng mũi tên lên hoặc xuống để thay đổi thứ tự áp dụng quy tắc cho các thư đến.

Hiện tại, bạn không thể chạy quy tắc hộp thư đến trên thư hiện có trong Outlook.com beta. Một quy tắc mới sẽ chỉ được áp dụng cho thư bạn nhận sau khi tạo quy tắc.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các công cụ Lưu trữ, Di chuyển đến và Quét dọn để tự động di chuyển hoặc xóa thư trong hộp thư đến của mình. Để tìm hiểu thêm, xem mục Sắp xếp hộp thư đến bằng các công cụ Lưu trữ, Quét dọn cùng các công cụ khác trong Outlook.com.

Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển

Những quy tắc chỉ chạy trên hộp thư đến của bạn. Những quy tắc không chạy trên các thư mục khác.

 1. Bấm chuột phải vào thư trong danh sách thư bạn muốn tạo quy tắc, rồi chọn Tạo quy tắc.

 2. Nhập tên quy tắc, rồi chọn điều kiện và hành động từ danh sách thả xuống tương ứng với quy tắc.

  Bạn có thể thêm điều kiện hoặc hành động bổ sung bằng cách chọn Thêm điều kiện hoặc Thêm hành động.

 3. Thêm ngoại lệ cho quy tắc hộp thư đến bằng cách chọn Thêm ngoại lệ.

  Lưu ý: Theo mặc định, tùy chọn Ngừng xử lý thêm quy tắc đã được bật. Khi bật tùy chọn này, nếu thư đến hộp thư đến của bạn đáp ứng tiêu chí cho nhiều quy tắc thì sẽ chỉ áp dụng quy tắc đầu tiên. Khi tắt tùy chọn này, tất cả quy tắc hộp thư đến mà thư đáp ứng tiêu chí đều sẽ được áp dụng.

 1. Chọn Cài đặt > Tùy chọn ở đầu trang.

 2. Bên dưới Thư > Tự động xử lý, chọn Hộp thư đến và quy tắc quét dọn.

 3. Chọn quy tắc bạn muốn chỉnh sửa, rồi chọn chỉnh sửa .

 4. Khi bạn thay đổi xong, hãy chọn OK.

 1. Chọn Cài đặt > Tùy chọn ở đầu trang.

 2. Bên dưới Thư > Tự động xử lý, chọn Hộp thư đến và quy tắc quét dọn.

 3. Chọn quy tắc bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa .

 4. Chọn Lưu.

  Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn tắt quy tắc trong một lúc, hãy bỏ chọn hộp kiểm cạnh quy tắc đó.

Các quy tắc hộp thư đến được áp dụng cho thư đến đều dựa trên thứ tự của chúng trong danh sách Quy tắc hộp thư đến. Bạn có thể sắp xếp thứ tự áp dụng các quy tắc bạn tạo cho thư gửi đến hộp thư đến của bạn:

 1. Chọn Cài đặt > Tùy chọn ở đầu trang.

 2. Bên dưới Thư > Tự động xử lý, chọn Hộp thư đến và quy tắc quét dọn.

 3. Chọn quy tắc bạn muốn di chuyển, rồi chọn mũi tên Lên Di chuyển lên hoặc mũi tên Xuống Di chuyển xuống để thay đổi thứ tự áp dụng quy tắc cho các thư đến.

Hiện tại, bạn không thể chạy quy tắc hộp thư đến trên thư hiện có. Một quy tắc mới sẽ chỉ được áp dụng cho thư bạn nhận sau khi tạo quy tắc.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các công cụ Lưu trữ, Di chuyển đến và Quét dọn để tự động di chuyển hoặc xóa thư trong hộp thư đến của mình. Để tìm hiểu thêm, xem mục Sắp xếp hộp thư đến bằng các công cụ Lưu trữ, Quét dọn cùng các công cụ khác trong Outlook.com.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Bạn có thể đã tạo ra một quy tắc để chuyển tiếp hoặc chuyển hướng thư bạn nhận được đến địa chỉ email khác. Nếu vậy, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa chuyển tiếp và chuyển hướng.

 • Thư đã chuyển tiếp xuất hiện dưới dạng thư bạn nhận được và sau đó chuyển tiếp đến người nhận khác. Khi người nhận trả lời, trả lời sẽ đi tới địa chỉ thư đã được chuyển tiếp từ đó.

 • Thư được chuyển hướng giữ người gửi ban đầu trên dòng Đến từ. Khi một người nhận thư đã được chuyển hướng để trả lời, câu trả lời sẽ đến người gửi ban đầu.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem thêm

Sắp xếp hộp thư đến của bạn với công cụ Lưu trữ, Quét dọn và các công cụ khác trong Outlook.com

Giúp giữ thư rác nằm ngoài Hộp thư đến trong Outlook.com

Phân loại thông điệp thư trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×