Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Outlook với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc hẹn hoặc lên lịch cuộc họp với người khác. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách để kiểm tra xem khi những người bạn mời đã có sẵn, hãy thực hiện cuộc họp lặp lại, đặt lời nhắc cho cuộc họp, và yêu cầu phản hồi từ những người bạn mời trong Outlook.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lên lịch cho một cuộc hẹn

Tạo cuộc hẹn mới

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc), theo sau là số sự kiện trong dạng xem.

 2. Với tường thuật viên, hãy nhấn Alt + H, N để mở một cửa sổ cuộc hẹn trống. Với JAWS, hãy nhấn Alt + H, N, 1. Tiêu điểm nằm trong trường chủ đề .

 3. Nhập chủ đề của cuộc hẹn, rồi nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm đến trường Địa điểm.

 4. Nhập địa điểm cho cuộc hẹn, rồi nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm đến trường Ngày bắt đầu.

 5. Để thay đổi ngày bắt đầu, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Start time" (Thời gian bắt đầu), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "End date" (Ngày kết thúc). Để thay đổi ngày kết thúc, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "End time" (Thời gian kết thúc), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message, editing" (Chỉnh sửa thư), rồi sử dụng bàn phím để nhập mọi thông tin bạn muốn cho cuộc hẹn. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Notes, edit" (Chỉnh sửa ghi chú).

 8. Để lưu cuộc hẹn, nhấn Alt+H, A, rồi V. Cửa sổ cuộc hẹn sẽ đóng và tiêu điểm trở về lịch.

Cho phép mọi người biết trạng thái sẵn sàng của bạn

Bạn có thể thêm một chỉ báo trạng thái cho cuộc hẹn của mình để cho người khác biết trạng thái sẵn sàng của bạn. Nếu ai đó cố gắng lên lịch cuộc họp với bạn, họ sẽ biết bạn đang sẵn sàng hay đang bận.

 1. Khi bạn có một cuộc hẹn đang mở, hãy nhấn Alt+H, B để mở menu Hiển thị Dưới dạng.

 2. Nhấn lên hoặc xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe khả dụng của tùy chọn bạn muốn.

 3. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter. Menu Hiển thị dưới dạng đóng lại.

 4. Để lưu thay đổi của bạn, hãy nhấn Alt + H, A, V. Đóng cửa sổ cuộc hẹn và tiêu điểm trở về lịch.

Lên lịch cuộc họp và mời mọi người tham dự cuộc họp

 1. Để tạo một thư mời cuộc họp từ bất kỳ đâu trong Outlook (chẳng hạn như Email, lịch hoặc tác vụ), hãy nhấn Ctrl + Shift + Q. Cửa sổ Cuộc họp mở ra, tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Đến trong thư mời, rồi bạn nghe thấy: "To, editing" (Đến, Đang chỉnh sửa).

 2. Để mời mọi người tham gia cuộc họp, nhập tên của người đó và địa chỉ email nếu bạn biết.

  Outlook tự động tìm kiếm sổ địa chỉ của bạn cho kết quả khớp. Để dẫn hướng các đề xuất, sử dụng phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy tên và địa chỉ khi bạn di chuyển.

  Mẹo: Để xác nhận địa chỉ email, bạn có thể dùng hộp thoại Kiểm tra tên để tìm kiếm. Để mở hộp thoại Kiểm tra tên , hãy nhấn Alt + H để đi đến tab cuộc họp , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Kiểm tra tên nút", và sau đó nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến tên đầu tiên của kết quả tìm kiếm và bạn sẽ nghe thấy tên đó. Sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển qua danh sách, rồi nhấn Enter để chọn tên và địa chỉ.

 3. Để duyệt các tên được đề xuất, sử dụng phím Mũi tên xuống. Để chọn tên, nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab để di chuyển đến trường văn bản Chủ đề. Bạn sẽ nghe thấy: "Subject, editing" (Chủ đề, đang chỉnh sửa). Sau đó, nhập chủ đề cuộc họp.

 5. Nhấn phím Tab lần nữa để di chuyển đến trường văn bản Vị trí. Bạn sẽ nghe thấy: "Location editable, edit" (Vị trí có thể chỉnh sửa, chỉnh sửa). Sau đó, nhập vị trí.

  Mẹo: Nếu bạn đang dùng tài khoản Microsoft Exchange, bạn có thể sử dụng hộp thoại Chọn Phòng: Tất cả các Phòng để kiểm tra trạng thái sẵn dùng và dự phòng các phòng.

  1. Để di chuyển đến nút Phòng... khi tiêu điểm nằm trong hộp Vị trí, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: “Rooms... button”(Nút... Phòng).

  2. Để mở hộp thoại Chọn phòng , hãy nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến hộp Tìm kiếm, rồi bạn nghe thấy “Select Rooms, All Rooms, Search, Editing” (Chọn Phòng, Tất cả các Phòng, Tìm kiếm, Đang chỉnh sửa).

  3. Để tìm phòng sẵn dùng trong danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống để di chuyển đến danh sách. Bạn nghe thấy tên phòng đã chọn, cùng với các chi tiết như trạng thái sẵn sàng của phòng và số điện thoại.

  4. Dùng phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng danh sách các phòng. Để đặt trước phòng hiện được chọn cho cuộc họp của bạn, nhấn Enter.

  5. Nhấn Enter một lần nữa để trở tiêu điểm lại thư mời. Bạn nghe chủ đề của cuộc họp, theo sau là "phòng... nút."

 6. Để xác định thời lượng cuộc họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Start date, editing" (Ngày bắt đầu, đang chỉnh sửa). Theo mặc định, trường này bao gồm thứ và ngày mà thư mời họp được tạo.

  Mẹo: Bạn có thể kiểm tra thời điểm những người bạn mời sẵn sàng trước khi lưu hoặc gửi thư mời họp. Để biết thêm thông tin, xem mục Kiểm tra trạng thái sẵn sàng của những người bạn mời.

  Tùy thuộc vào thời lượng cuộc họp, sử dụng một trong hai phương pháp sau đây:

  • Nếu cuộc họp kéo dài cả ngày, nhập ngày tháng của cuộc họp, và rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Unchecked, All day event check box" (Hộp kiểm sự kiện Cả ngày đã bỏ chọn). Để chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Checked" (Đã chọn).

  • Nếu cuộc họp kéo dài chưa đến cả ngày, nhập ngày tháng của cuộc họp, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Start time" (Thời gian bắt đầu). Nhập thời gian bắt đầu cuộc họp, rồi nhấn Enter.

   Tiêu điểm di chuyển đến hộp văn bản Thời gian kết thúc, rồi bạn nghe thấy "End time" (Thời gian kết thúc).

 7. Để đặt thời gian kết thúc cuộc họp, nhập thời gian kết thúc, rồi nhấn Enter.

 8. Để gửi thư mời họp, nhấn Alt+S. Tiêu điểm sẽ di chuyển tới cửa sổ hiện hoạt.

Kiểm tra trạng thái sẵn sàng của những người bạn mời

Sau khi bạn nhập tên vào thư mời họp, bạn có thể kiểm tra xem khi nào họ sẵn sàng.

 1. Từ cửa sổ Cuộc họp, nhấn Alt+H, rồi nhấn U để mở Trợ lý Lập lịch biểu.. Bạn sẽ nghe thấy: "All attendees list box" (Hộp danh sách Tất cả người dự).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Options button" (Nút Tùy chọn), rồi nhấn Enter để mở menu thả xuống Tùy chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu". Nhấn phím mũi tên xuống để đọc qua các mục cho đến khi bạn nghe: "AutoPick." Rồi nhấn Enter để mở menu con.

 3. Dùng phím Mũi tên xuống để điều hướng menu con. Bạn nghe thấy các tùy chọn khi bạn di chuyển, chẳng hạn như "All People and Resources" (Tất cả Mọi người và Tài nguyên) hoặc "All People and One Resource" (Tất cả Mọi người và Một Tài nguyên). Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 4. Tự Chọn sẽ chọn thời gian sẵn sàng tiếp theo đáp ứng tùy chọn bạn đã chọn. Với tường thuật viên, bạn nghe được đề xuất ngày và thời gian, và mỗi tên và trạng thái sẵn sàng trạng thái người dự, chẳng hạn như "Anna Lidman, miễn phí." Với JAWS, để nghe từng người dự sự sẵn sàng, sử dụng lên và xuống phím mũi tên để duyệt qua hộp danh sách người dự.

 5. Hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Để chấp nhận thời gian và gửi thư mời họp, nhấn Alt+S.

  • Để chấp nhận thời gian và quay lại biểu mẫu thư mời, nhấn Alt+H, P, P. Nếu bạn muốn chỉnh sửa thư mời, dùng phím Tab để di chuyển qua các trường thư mời.

  • Để quay lại mục Tự Chọn để tìm thấy tùy chọn khác, lặp lại các bước trước đó. Lưu ý rằng trong hầu hết các trường hợp, tiêu điểm vẫn còn trên nút Tùy chọn và bạn có thể nhấn Enter. Nếu không, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Options button" (Nút Tùy chọn).

Thực hiện một cuộc họp định kỳ

Nếu bạn đang lên lịch một cuộc họp hàng tuần chẳng hạn, bạn có thể dễ dàng chuyển cuộc họp của mình thành cuộc họp định kỳ. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải thêm cuộc họp cho từng tuần riêng biệt.

 1. Trong cuộc họp cửa sổ thư mời, nhấn Alt + H, rồi nhấn E để di chuyển để mở hộp thoại Lặp lại cuộc hẹn . Bạn nghe: "lặp lại cuộc hẹn. Bắt đầu, chỉnh sửa." Bạn cũng sẽ nghe thấy thời gian bắt đầu cuộc họp.

 2. Để di chuyển tiêu điểm vào hộp nhóm Kiểu lặp lại , trong hộp thoại Lặp lại cuộc hẹn , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe mẫu hình đã chọn hiện tại ("Hàng ngày," "hàng tuần," "Tháng" hoặc "Năm").

 3. Để di chuyển giữa và chọn kiểu lặp lại, sử dụng các phím mũi tên. Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Tùy chọn ngày

   Để chọn tùy chọn Hàng ngày, nhấn Alt+D. Bạn nghe: "Hàng ngày."

   • Mỗi ngày trong tuần

    Nhấn phím Tab, rồi để di chuyển tiêu điểm đến và chọn tùy chọn Mỗi ngày trong tuần, nhấn Alt+K. Bạn sẽ nghe thấy: “Every weekday” (Mỗi ngày trong tuần).

   • Vài ngày một lần

    Để di chuyển tiêu điểm đến nút Mỗi, nhấn Alt+V. Bạn sẽ nghe thấy: “Every” (Mỗi). Để di chuyển tiêu điểm đến trường văn bản ngày, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: “Every, editable text” (Mỗi, văn bản có thể chỉnh sửa). Nhập số ngày (ví dụ: để chỉ rõ rằng cuộc họp lặp lại hai ngày một lần, nhập 2), rồi nhấn Enter.

  • Tùy chọn tuần

   • Hàng tuần

    Để chọn tùy chọn Hàng tuần, nhấn Alt+W. Bạn nghe: "Hàng tuần."

   • Vài tuần một lần

    Chọn tùy chọn Hàng tuần. Để di chuyển tiêu điểm đến trường văn bản Lặp lại mỗi, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: “Recur every, editable text, week” (Lặp lại mỗi, văn bản có thể chỉnh sửa, tuần). Nhập số tuần (ví dụ: để chỉ rõ rằng cuộc họp lặp lại ba tuần một lần, nhập 3).

  • Tùy chọn tháng

   • Hàng tháng

    Để chọn tùy chọn Hàng tháng, nhấn Alt+M. Bạn nghe: "Tháng".

   • Vài tháng một lần

    Chọn tùy chọn Hàng tháng. Để đặt lặp lại các cuộc họp, nhấn phím Tab ba lần. Bạn sẽ nghe thấy: “Day, editable text, of every, editable text, month” (Ngày, văn bản có thể chỉnh sửa, mỗi, văn bản có thể chỉnh sửa, tháng). Nhập số tháng (ví dụ: để chỉ rõ rằng cuộc họp lặp lại ba tháng một lần, nhập 3).

  • Hàng năm

   Để chọn tùy chọn Hàng năm, nhấn Alt+Y. Bạn nghe: "Hàng năm."

  Sau khi chọn các tùy chọn lặp lại, để đóng hộp thoại Lặp lại cuộc hẹn , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", sau đó nhấn Enter.

Thực hiện một cuộc họp Skype

Bạn có thể dễ dàng chuyển cuộc họp của bạn vào một cuộc họp trực tuyến Skype .

 1. Trong cửa sổ cuộc họp , để chọn tùy chọn Cuộc họp Skype và tạo một nối kết Skype cuộc họp, hãy nhấn Alt + H, O, M.

 2. Outlook thêm chi tiết cuộc họp trực tuyến và nối kết trong cuộc họp trường thư.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Phím tắt trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp với người khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Lên lịch một cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create an event button" (út Tạo sự kiện), rồi nhấn vào màn hình. Cửa sổ Sự kiện Mới mở, tiêu điểm nằm ở trường văn bản Tiêu đề và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới của màn hình.

 2. Nhập tên cho sự kiện.

 3. Để đặt ngày, giờ bắt đầu và kết thúc cho sự kiện, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy các giá trị mặc định. Để thay đổi các giá trị, hãy nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn bạn muốn thay đổi, rồi trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn. Để xác nhận lựa chọn, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để tạo một sự kiện cả ngày, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "All-day, switch button, off" (Nút chuyển đổi Cả ngày tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đặt địa điểm cuộc họp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Location button" (Nút Địa điểm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bắt đầu nhập địa điểm. Danh sách các địa điểm được gợi ý sẽ cập nhật khi bạn nhập. Để chọn một địa điểm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy địa điểm mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để đặt thời gian cảnh báo cho sự kiện, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Cảnh báo," cảnh báo giá trị hiện tại và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thêm thông tin về sự kiện, ví dụ: một chương trình họp, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Description button" (Nút Mô tả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới của màn hình. Nhập chi tiết và khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mời người khác thực hiện một cuộc họp

Mời người khác tham gia cùng với bạn và biến một cuộc hẹn thành cuộc họp.

 1. Khi bạn chỉnh sửa hoặc tạo sự kiện, trong cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện hoặc Sự kiện Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "People button" (Nút Mọi người), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Để tìm hiểu cách mở và sửa sự kiện lịch, tham chiếu để mở, đọc, và sửa sự kiện lịch.

  Cửa sổ Mọi người mở, tiêu điểm nằm trên trường văn bản có thể chỉnh sửa và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới của màn hình.

 2. Bắt đầu nhập một tên liên hệ. Danh sách các liên hệ được đề xuất sẽ được cập nhật khi bạn nhập. Để chọn một liên hệ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho mọi liên hệ bạn muốn mời.

 3. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thực hiện một cuộc họp định kỳ

Nếu bạn đang lên lịch một cuộc họp hàng tuần chẳng hạn, bạn có thể dễ dàng chuyển cuộc họp của mình thành cuộc họp định kỳ. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải thêm cuộc họp cho từng tuần riêng biệt.

 1. Khi bạn đang chỉnh sửa hoặc tạo một sự kiện, trong cửa sổ Sự kiện mới , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lặp lại, không có, nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu Lặp lại sẽ mở ra.

 2. Để chọn tần suất của cuộc họp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tần suất mà bạn muốn cuộc họp diễn. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để di chuyển tiêu điểm sẽ di chuyển về cửa sổ Sự kiện mới , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Sao nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Thực hiện một cuộc họp Skype

Bạn có thể dễ dàng chuyển cuộc họp của bạn vào một cuộc họp trực tuyến Skype .

 1. Khi bạn chỉnh sửa hoặc tạo sự kiện, trong cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện hoặc Sự kiện Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Skype call, switch button, off" (Nút chuyển đổi Cuộc gọi Skype tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để lưu thay đổi, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Outlook sẽ thêm chi tiết cuộc họp trực tuyến và liên kết vào trường Mô tả.

 3. Để gia nhập cuộc họp Skype , hãy mở sự kiện, sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút gia nhập", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp với người khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Lên lịch một cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

Hãy để bộ đọc màn hình giúp bạn lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add new event button" (Nút Thêm sự kiện mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Sự kiện Mới mở ra, tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tiêu đề và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới của màn hình.

 2. Nhập tên cho sự kiện.

 3. Để đặt ngày, giờ bắt đầu và kết thúc cho sự kiện, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy các giá trị mặc định. Để thay đổi các giá trị, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Để xác nhận lựa chọn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để tạo một sự kiện cả ngày, vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "All day event" (Sự kiện cả ngày), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đặt địa điểm cuộc họp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Location" (Địa điểm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để nhập tên địa điểm bạn muốn sử dụng, nhấn đúp vào màn hình và bắt đầu nhập. Danh sách các địa điểm được gợi ý sẽ cập nhật khi bạn nhập. Để chọn một địa điểm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy địa điểm mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nếu bạn sử dụng nhiều lịch, bạn có thể chỉ định để thêm sự kiện mới vào lịch nào. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Calendar, <the current calendar account>" (Lịch, <tài khoản lịch hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy lịch mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để đặt thời gian cảnh báo cho sự kiện, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Cảnh báo," cảnh báo giá trị hiện tại và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để thêm thông tin về sự kiện, ví dụ: một chương trình họp, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Description" (Mô tả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình được hiển thị ở nửa dưới của màn hình. Nhập chi tiết và khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mời người khác thực hiện một cuộc họp

Mời người khác tham gia cùng với bạn và biến một cuộc hẹn thành cuộc họp.

 1. Khi bạn chỉnh sửa hoặc tạo sự kiện, trong cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện hoặc Sự kiện Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "People" (Mọi người), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Để tìm hiểu cách mở và sửa sự kiện lịch, tham chiếu để mở, đọc, và sửa sự kiện lịch.

  Cửa sổ Thêm Người mở, tiêu điểm nằm trên trường văn bản có thể chỉnh sửa và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới của màn hình.

 2. Bắt đầu nhập một tên liên hệ. Danh sách các liên hệ được đề xuất sẽ cập nhật khi bạn nhập. Để chọn một liên hệ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho mọi liên hệ bạn muốn mời.

 3. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thực hiện một cuộc họp định kỳ

Nếu bạn đang lên lịch một cuộc họp hàng tuần chẳng hạn, bạn có thể dễ dàng chuyển cuộc họp của mình thành cuộc họp định kỳ. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải thêm cuộc họp cho từng tuần riêng biệt.

 1. Khi bạn đang tạo một sự kiện, trong cửa sổ Sự kiện mới , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lặp lại, không bao giờ," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu Lặp lại sẽ mở ra.

 2. Để chọn tần suất của cuộc họp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tần suất, không bao giờ," gõ đúp vào màn hình, và sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tần suất mà bạn muốn cuộc họp diễn. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để lưu thay đổi, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển về cửa sổ Sự kiện mới .

Thực hiện một cuộc họp Skype

Bạn có thể dễ dàng chuyển cuộc họp của bạn vào một cuộc họp trực tuyến Skype .

 1. Khi bạn chỉnh sửa hoặc tạo sự kiện, trong cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện hoặc Sự kiện Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Skype", "Skype meeting" (Cuộc họp Skype) hoặc "Off switch" (Chuyển đổi tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để lưu thay đổi, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Outlook sẽ thêm chi tiết cuộc họp trực tuyến và liên kết vào trường Mô tả.

 3. Để gia nhập cuộc họp Skype , hãy mở sự kiện, sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe mô tả và sau đó Skype URL cuộc họp, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng Outlook Web App với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp với người khác trong lịch. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Lên lịch một cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới

Hãy để bộ đọc màn hình giúp bạn lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch. Bạn nghe "Tải", tiếp theo là số sự kiện và số lượng lịch hiện đang được chọn.

 2. Để tạo một sự kiện mới, nhấn Ctrl+N. Một cửa sổ chi tiết sự kiện sẽ mở ra với tiêu điểm trên trường văn bản tiêu đề sự kiện. Bạn nghe: "thêm chi tiết sự kiện này. Thêm tiêu đề."

 3. Để duyệt các tùy chọn sự kiện, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

  • Để đặt tên cho sự kiện, hãy nhập tên trong trường Thêm tiêu đề .

  • Nếu bạn đang tạo một cuộc họp, hãy nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Hãy mời người dự." Để thêm liên hệ, hãy nhập liên hệ đó, rồi nhấn Enter.

  • Để đặt ngày, giờ bắt đầu và kết thúc cho sự kiện, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy các giá trị mặc định. Để thay đổi ngày, khi trên ngày tháng bắt đầu hoặc kết thúc, nhấn phím khóa + mũi tên phải SR cùng, nhấn Enter để mở lịch thả xuống, sau đó dùng phím mũi tên để duyệt lịch thả xuống, và nhấn Enter để chọn. Để thay đổi giờ, hãy nhập các giá trị mới.

  • Để đặt một địa điểm họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm cho phòng hoặc vị trí", sau đó nhập vị trí mà bạn muốn.

  • Để thêm thông tin thêm về sự kiện, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm mô tả hoặc đính kèm tài liệu", sau đó nhập chi tiết mà bạn muốn.

 4. Khi hoàn tất, hãy nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi) (đối với cuộc họp) hoặc "Save button" (Nút Lưu) (đối với cuộc hẹn), rồi nhấn Phím cách.

 5. Cửa sổ sự kiện mới sẽ đóng và tiêu điểm di chuyển đến Lịch.

Mời người khác thực hiện một cuộc họp

Mời người khác tham gia cùng với bạn và biến một cuộc hẹn thành cuộc họp.

 1. Trong cửa sổ chi tiết sự kiện, nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Hãy mời người dự."

 2. Để thêm liên hệ, hãy nhập hoặc dán địa chỉ email của người dự, rồi nhấn Enter. Lặp lại đối với những người dự khác.

Kiểm tra trạng thái sẵn sàng của những người bạn mời

Sau khi bạn nhập tên trong một thư mời họp, Outlook có thể giúp bạn chọn thời điểm khi mỗi người được mời đều sẵn sàng.

 1. Trong cửa sổ chi tiết sự kiện, nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe cuộc họp thời gian đề xuất, bên dưới lịch biểu. Tường thuật viên sẽ thông báo cuộc họp được đề xuất thời gian.

 2. Để duyệt thêm nhiều thời gian đề xuất hơn, hãy nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy khoảng thời gian đề xuất mình muốn. Trình tường thuật sẽ thông báo thời gian đề xuất khi bạn di chuyển. Để chọn thời gian, nhấn Phím cách.

 3. Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ thời gian nào khả dụng cho ngày cụ thể nào đó, bạn có thể kiểm tra trạng thái sẵn sàng của người được mời vào một ngày khác. Để duyệt cho các ngày, bên dưới lịch biểu, nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "bộ chọn tháng mở, nút thu gọn," rồi nhấn phím cách. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy ngày được chọn hiện tại, rồi sử dụng các phím mũi tên để duyệt ngày. Nhấn Enter để chọn một ngày.

Thực hiện một cuộc họp định kỳ

Nếu bạn đang lên lịch một cuộc họp hàng tuần chẳng hạn, bạn có thể dễ dàng chuyển cuộc họp của mình thành cuộc họp định kỳ. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải thêm cuộc họp cho từng tuần riêng biệt.

 1. Trong cửa sổ chi tiết sự kiện, nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Lặp lại."

 2. Để chọn tần suất của cuộc họp, nhấn phím cách và sau đó dùng phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tần suất mà bạn muốn cuộc họp diễn. Để chọn, nhấn Phím cách.

Thực hiện cuộc họp trực tuyến

Bạn có thể dễ dàng chuyển cuộc họp của bạn vào cuộc họp trực tuyến bằng cách dùng Skype hoặc Microsoft Teams.

Lưu ý: Tùy thuộc vào tổ chức của bạn và bạn đang một thuê bao Office 365 , Skype và/hoặc Microsoft Teams có thể không sẵn dùng.

Trong cửa sổ chi tiết sự kiện, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nếu Skype hay Microsoft Teams sẵn dùng cho bạn, nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe một trong hai "tắt, nhóm cuộc họp, chuyển nút bật tắt" hoặc "Tắt, cuộc họp Skype, chuyển nút chuyển đổi." Tùy chọn bạn nghe được xác định bởi người quản trị của bạn. Nhấn Enter để bật cuộc họp vào cuộc họp trực tuyến.

 • Nếu cả Skype và Microsoft Teams sẵn dùng, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm cuộc họp trực tuyến," rồi nhấn phím mũi tên xuống để chọn giữa các tùy chọn sẵn dùng, và nhấn Enter để xác nhận lựa chọn của bạn.

Outlook thêm chi tiết cuộc họp trực tuyến và liên kết nào nội dung sự kiện sau khi thư mời được gửi đi.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Phím tắt cho Outlook trên web và Outlook.com

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×