Sử dụng bộ đọc màn hình để theo dõi và xem lại các thay đổi ở tài liệu trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để theo dõi và xem lại các thay đổi ở tài liệu trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word với bộ đọc màn hình và bàn phím của bạn để xem ai đã thực hiện thay đổi tài liệu của bạn, quản lý thay đổi được theo dõi và xóa bỏ chú thích trong tài liệu Word . Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bật Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật theo dõi thay đổi, Word đánh dấu và hiển thị bất kỳ thay đổi bất kỳ ai thực hiện với tài liệu của bạn. Bạn có thể bật tính năng này bằng cách dùng lối tắt bàn phím trực tiếp hoặc ruy-băng.

Để bật Theo dõi Thay đổi, thực hiện một trong những thao tác sau:

 1. Để sử dụng phím tắt trực tiếp, trên bàn phím, nhấn Ctrl+Shift+E.

 2. Để sử dụng dải băng, trên bàn phím, nhấn Alt+R, G. Bạn sẽ nghe thấy: “Track Changes, unchecked menu item” (Mục menu Theo dõi Thay đổi không được chọn). Sau đó, nhấn G.

Hiển thị thay đổi (hiệu đính) trong tài liệu

Bạn có thể chọn cách bạn muốn hiển thị những thay đổi được theo dõi trong tài liệu của mình.

 1. Nhấn Alt+R, TD. Bạn sẽ nghe thấy: “<the name of the markup currently selected>” (tên đánh dấu hiện đang chọn).

  Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy “Lower ribbon, tracking group box, <the name of the markup currently selected>” (Dải băng dưới, hộp nhóm theo dõi, <tên đánh dấu hiện đang được chọn>).

  Danh sách có bốn tùy chọn dạng xem sau sẽ mở ra:

  • Đánh dấu Đơn giản là tùy chọn mặc định và chỉ ra vị trí những thay đổi bằng đường màu đỏ ở lề tài liệu.

   Lưu ý: Chú thích xuất hiện dưới dạng bong bóng chú thích ở lề. Để bung rộng bong bóng, nhấn Alt+R, K.

  • Không có Đánh dấu sẽ ẩn đánh dấu để hiển thị những thay đổi đã hợp nhất. Tùy chọn này sẽ không xóa những thay đổi.

   Lưu ý: Để xem đánh dấu một lần nữa, chọn Đánh dấu Đơn giản hoặc Tất cả Đánh dấu.

  • Tất cả Đánh dấu sẽ hiển thị tất cả các chỉnh sửa bằng văn bản và đường kẻ với các màu khác nhau. Tùy chọn này là dạng đánh dấu được đề nghị và được bộ đọc màn hình hỗ trợ tốt nhất.

  • Ban đầu sẽ hiển thị tài liệu ở định dạng ban đầu

 2. Trong danh sách, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tên tùy chọn bạn muốn chọn. Sau đó, nhấn Enter.

 3. Để chọn kiểu đánh dấu bạn muốn xem, nhấn Alt+R, TM. Bạn sẽ nghe thấy: “Comments” (Chú thích). Đó là tùy chọn đầu tiên trong danh sách.

  Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Menu, Comments” (Menu, Chú thích). Đó là tùy chọn đầu tiên trong danh sách.

  Một danh sách với các tùy chọn sau đây sẽ mở ra:

  • Chú thích

  • Viết tay

  • Chèn và Xóa

  • Định dạng

  • Bóng

  • Người Cụ thể

 4. Trong danh sách, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tên tùy chọn bạn muốn chọn. Sau đó, nhấn Enter. Lặp lại bước này cho tất cả các kiểu đánh dấu mà bạn muốn chọn.

Dẫn hướng đến thay đổi hoặc chú thích được theo dõi

Khi Thay đổi theo dõi bật, Word đánh dấu lập thân văn bản trong tài liệu của bạn. Một dòng đến văn bản và một màu được dùng để xóa và gạch dưới và màu được dùng cho việc chèn. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo thay đổi và thay đổi kiểu khi đọc qua văn bản. Bạn nghe, ví dụ, "Chèn thay đổi". Trong Jaws, bạn nghe, ví dụ: "Hiệu đính, được chèn vào."

Nếu định dạng đã thay đổi, bộ đọc màn hình sẽ thông báo có thay đổi. Để nghe các chi tiết định dạng đã thay đổi, bạn cần dẫn hướng đến lề của tài liệu.

Các điểm chèn chú thích sẽ được tô sáng trong nội dung văn bản của tài liệu ở chế độ Tất cả đánh dấu. Trình tường thuật sẽ thông báo chú thích khi đọc nội dung văn bản. Văn bản chú thích thực tế và chi tiết chú thích sẽ hiển thị trong hộp chú thích ở lề của tài liệu. JAWS sẽ đọc văn bản chú thích, đồng thời thông báo những người để lại chú thích khi đọc nội dung văn bản. Bạn sẽ nghe thấy: “Comment, <comment text>, by <commentator>” (Chú thích, <văn bản chú thích>, bởi <người chú thích>)

 1. Đảm bảo rằng bạn đã chọn tùy chọn Tất cả Đánh dấu như hướng dẫn ở trên trong mục Hiển thị thay đổi (hiệu đính) trong tài liệu.

 2. Để dẫn hướng từ tài liệu chỉnh sửa vùng vào lề để kiểm tra một thay đổi được theo dõi chi tiết hoặc chú thích nội dung, cho phép bộ đọc màn hình đọc văn bản nội dung cho đến khi bạn nghe nó thông báo thay đổi hoặc chú thích. Sau đó nhấn SR khóa + A.

 3. Để dẫn hướng qua tất cả những thay đổi được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để dẫn hướng qua tất cả chú thích, nhấn Alt+R, N. Lặp lại hành động này cho đến khi bạn đi qua tất cả chú thích hoặc tìm thấy chú thích mà bạn đang tìm kiếm.

  • Để dẫn hướng qua tất cả những thay đổi được theo dõi và chú thích, hãy nhấn Alt+R, H. Lặp lại hành động này cho đến khi bạn đi qua tất cả những thay đổi và chú thích hoặc tìm thấy thay đổi hoặc chú thích mà bạn đang tìm kiếm.

 4. Để nghe nội dung trong lề, sử dụng các bộ đọc màn hình dẫn hướng mục lệnh.

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Cách duy nhất để có thể vĩnh viễn loại bỏ thay đổi được theo dõi khỏi tài liệu là chấp nhận hoặc từ chối chúng.

Chấp nhận hoặc từ chối một thay đổi được theo dõi

 1. Dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận thay đổi, nhấn Alt+R, A2. Bạn sẽ nghe thấy: “Accept and Move to Next” (Chấp nhận và Chuyển đến thay đổi Tiếp theo). Sau đó, nhấn Enter. Thay đổi hiện tại được chấp nhận và tiêu điểm sẽ di chuyển đến thay đổi tiếp theo trong tài liệu của bạn.

  • Để từ chối thay đổi, nhấn Alt+R, J. Bạn sẽ nghe thấy: “Reject and Move to Next” (Từ chối và Chuyển đến thay đổi Tiếp theo). Sau đó, nhấn Enter. Thay đổi hiện tại bị từ chối và tiêu điểm sẽ di chuyển tới thay đổi tiếp theo trong tài liệu của bạn.

Chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi được theo dõi.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận tất cả những thay đổi được theo dõi, nhấn Alt+R, A2, L.

  • Để từ chối tất cả thay đổi được theo dõi, nhấn Alt+R, J, L.

Tiếp tục bật Theo dõi Thay đổi

Để ngăn người khác tắt Theo dõi Thay đổi, hãy bật Khóa Theo dõi và thêm mật khẩu. Khi Thay đổi được Theo dõi bị khóa, bất kỳ ai mở tài liệu của bạn cũng có thể xem thay đổi nhưng họ không thể tắt tính năng này và không thể chấp nhận hoặc từ chối thay đổi.

 1. Nhấn Alt+R, G, L. Bạn sẽ nghe thấy: “Lock Tracking window. Enter password, optional” (cửa sổ Khóa Theo dõi. Nhập mật khẩu, tùy chọn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Leaving menus, Lock Tracking" (Rời khỏi menu, Khóa Theo dõi).

 2. Chọn và nhập mật khẩu, rồi nhấn Tab. Bạn sẽ nghe thấy: “Re-enter to Confirm” (Nhập lại mật khẩu để Xác nhận). Nhập mật khẩu của bạn lần nữa, rồi nhấn Enter.

Tắt tính năng Khóa Theo dõi

 1. Nhấn Alt+R, G, L. Bạn sẽ nghe thấy: Unlock Tracking window, password” (Cửa sổ Mở khóa Theo dõi, mật khẩu).

  Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Leaving menu, Unlock Tracking, password edit” (Rời khỏi menu, Mở khóa Theo dõi, chỉnh sửa mật khẩu).

 2. Nhập mật khẩu của bạn rồi nhấn Enter.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn tắt Theo dõi Thay đổi, Word sẽ ngừng đánh dấu những thay đổi mới. Tất cả những thay đổi đã được theo dõi vẫn được đánh dấu trong tài liệu, cho đến khi bạn loại bỏ chúng. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách dùng phím tắt trực tiếp hoặc dải băng.

Để tắt Theo dõi Thay đổi, trên bàn phím, nhấn Ctrl+Shift+E.

Để tắt Theo dõi Thay đổi bằng dải băng, nhấn Alt+R, G trên bàn phím. Bạn sẽ nghe thấy: “Track Changes, checked menu item” (Mục menu Theo dõi Thay đổi được chọn). Sau đó, nhấn G.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để chuyển qua lại theo dõi thay đổi hoặc tắt trong tài liệu Word for iOS . Tìm thấy các thay đổi hiện có trong tài liệu, và sau đó chấp nhận hoặc bác bỏ chúng. Khóa theo dõi thay đổi trên để những người khác không thể tắt nó.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bật và tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật theo dõi thay đổi, tất cả thay đổi đối với tài liệu Word được theo dõi và hiển thị.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Tab trang đầu,." Để thay đổi đến tab xem lại , gõ đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Xem lại, tab," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh phải liên tục cho đến khi bạn nghe "Theo dõi thay đổi, tắt, nút" (nếu theo dõi thay đổi hiện đang tắt) hoặc "Được chọn, theo dõi thay đổi, trên nút" (nếu theo dõi thay đổi hiện trên), và gõ đúp vào màn hình để bật hoặc tắt.

 4. Đóng tab và trở lại tài liệu, hãy trượt nhanh sang trái liên tục cho đến khi bạn nghe "ẩn ruy-băng, nút," và gõ đúp vào màn hình.

Dẫn hướng đến những thay đổi được theo dõi

Sử dụng tab xem lại trong dạng xem Bố trí in để dẫn hướng thay đổi được theo dõi và chú thích trong tài liệu Word .

 1. Đảm bảo rằng tài liệu đang mở trong dạng xem Bố trí in trong Word.

  Để thay đổi sang dạng xem Bố trí in , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Bố trí in, nút," và gõ đúp vào màn hình. Nếu bạn nghe "dạng xem di động", nút, bạn đã ở trong dạng xem Bố trí in .

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Bạn nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Tab trang đầu,." Nếu cần thiết, hãy gõ đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Xem lại, tab," và gõ đúp vào màn hình.

 4. Để dẫn hướng đến thay đổi trong tài liệu, hãy trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "thay đổi tiếp theo, nút" hoặc "thay đổi trước, nút" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Để nghe các thay đổi hoặc chú thích, hãy trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe người đã thay đổi và văn bản thay đổi hoặc chú thích.

 6. Để di chuyển đến thay đổi tiếp theo, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo thay đổi, nút," và gõ đúp vào màn hình. Để nghe thay đổi hoặc chú thích, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe nó. Để chuyển trở lại vào nút thay đổi tiếp theo , hãy vuốt sang trái.

Chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi

Bạn có thể kiểm tra và chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi trong tài liệu Word từng người một hoặc chọn để chấp nhận hoặc từ chối tất cả chúng cùng lúc.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi bạn muốn chấp nhận hoặc bác bỏ theo hướng dẫn trong dẫn hướng để thay đổi được theo dõi ở trên.

 2. Trượt nhanh sang trái liên tục cho đến khi bạn nghe "Chấp nhận, nút" hoặc "Từ chối, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Chấp nhận hoặc từ chối menu mở ra. Để nghe tùy chọn sẵn dùng, trượt nhanh sang phải. Khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn chọn, hãy gõ đúp vào màn hình.

Tiếp tục bật Theo dõi Thay đổi

Để ngăn không cho người khác từ việc tắt theo dõi thay đổi trong tài liệu của bạn, bạn có thể chọn để chặn tác giả khác. Những người khác mở tài liệu của bạn vẫn có thể xem nó nhưng họ không thể tắt tính năng theo dõi thay đổi, hoặc chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Tab trang đầu,." Để thay đổi đến tab xem lại , gõ đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Xem lại, tab," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "chặn tác giả khác, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 4. Chặn tác giả menu mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "chặn tác giả khác, nút," và gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để chuyển qua lại theo dõi thay đổi hoặc tắt trong tài liệu Word for Android . Tìm thấy các thay đổi hiện có trong tài liệu, và sau đó chấp nhận hoặc bác bỏ chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bật và tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật theo dõi thay đổi, tất cả thay đổi đối với tài liệu Word được theo dõi.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và gõ đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "được chọn menu Tab, trang đầu,." Để thay đổi đến tab xem lại , gõ đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Xem lại, tab," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "Theo dõi thay đổi, không kiểm tra, chuyển" (nếu theo dõi thay đổi hiện đang tắt) hoặc "Theo dõi thay đổi, kiểm tra, chuyển" (nếu theo dõi thay đổi hiện trên), và gõ đúp vào màn hình để bật hoặc tắt.

 4. Đóng tab và trở lại tài liệu, hãy vuốt sang trái liên tục cho đến khi bạn nghe "Kiểm tra, thêm tùy chọn, chuyển," và gõ đúp vào màn hình.

Dẫn hướng đến những thay đổi được theo dõi

Sử dụng tab xem lại để dẫn hướng các thay đổi được theo dõi trong tài liệu Word .

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển" và gõ đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "được chọn menu Tab, trang đầu,." Để thay đổi đến tab xem lại , gõ đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Xem lại, tab," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Để dẫn hướng đến những thay đổi trong tài liệu, hãy trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "thay đổi tiếp theo, nút" hoặc "thay đổi trước, nút" và gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe văn bản thay đổi.

 4. Tiêu điểm vẫn ở trên nút thay đổi tiếp theo hoặc trước đó thay đổi . Để quay vòng qua các thay đổi, chỉ cần gõ đúp vào màn hình.

Chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi

Bạn có thể kiểm tra và chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi trong tài liệu Word từng người một hoặc chọn để chấp nhận hoặc từ chối tất cả chúng cùng lúc.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi bạn muốn chấp nhận hoặc bác bỏ theo hướng dẫn trong dẫn hướng để thay đổi được theo dõi ở trên.

 2. Trượt nhanh sang trái liên tục cho đến khi bạn nghe "Chấp nhận, menu" hoặc "Từ chối, menu," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Chấp nhận hoặc từ chối menu mở ra. Để nghe tùy chọn sẵn dùng, trượt nhanh sang phải. Khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn chọn, hãy gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để xem ai thay đổi tài liệu của bạn và quản lý những thay đổi được theo dõi trong của tài liệu Word Mobile của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Dẫn hướng đến tab Xem lại

Bạn có thể tìm thấy Theo dõi Thay đổi và các chức năng khác được mô tả trong chủ đề này trên tab Xem lại.

 1. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn, nhấn đúp để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm tùy chọn sẽ bung rộng.

 3. Trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Home-button, collapsed. Double-tap to expand” (nút Trang đầu thu gọn. Nhấn đúp để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Home, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, selected” (Trang đầu, <số tab sẵn dùng và vị trí tab hiện tại trên danh sách menu>, được chọn). Menu chính giờ được bung rộng.

 4. Trong menu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tab to select” (Xem lại, <số tab sẵn dùng và vị trí tab hiện tại trên danh sách menu>, nhấn đúp để chọn). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Word window” (cửa sổ Word). Các tùy chọn tab Xem lại giờ đã sẵn dùng.

Bật Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật Theo dõi Thay đổi, Word Mobile sẽ đánh dấu và hiển thị bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cho tài liệu của bạn. Trình tường thuật sẽ đọc những thay đổi được theo dõi cùng với nội dung văn bản.

 1. Trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Off, Track Changes-button. Double-tap to toggle on” (nút Theo dõi nút Thay đổi đã tắt. Nhấn đúp để bật). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “On, Track Changes-button” (Nút Theo dõi Thay đổi đã bật). Theo dõi Thay đổi giờ đã bật và bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa tài liệu của mình.

Hiển thị thay đổi (hiệu đính) trong tài liệu

Trong Word Mobile, bạn có thể chọn cách bạn muốn hiện những thay đổi được theo dõi trong tài liệu.

 1. Trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Display for Review-button, double-tap to activate” (Nút Hiển thị để Xem lại, nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Back-button” (Nút Quay lại).

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Simple Markup, one of four” (Đánh dấu Đơn giản, một trên bốn). Danh sách tùy chọn dạng xem có sẵn với các tùy chọn sau:

  • Đánh dấu Đơn giản là tùy chọn mặc định và sẽ chỉ ra vị trí những thay đổi bằng đường màu đỏ ở lề tài liệu.

  • Không có Đánh dấu sẽ ẩn đánh dấu để hiển thị những thay đổi đã hợp nhất. Tùy chọn này sẽ không xóa những thay đổi.

   Lưu ý: Bạn có thể nhìn thấy đánh dấu một lần nữa bằng cách chọn Đánh dấu Đơn giản hoặc Tất cả Đánh dấu.

  • Tất cả Đánh dấu sẽ hiển thị tất cả chỉnh sửa bằng văn bản và đường kẻ với các màu khác nhau.

  • Ban đầu sẽ hiển thị tài liệu ở định dạng ban đầu.

 3. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn dạng xem bạn muốn chọn. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "<markup name>, selected" (<tên đánh dấu> được chọn). Tiêu điểm sẽ di chuyển trở lại cửa sổ chỉnh sửa tài liệu .

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Cách duy nhất để có thể vĩnh viễn loại bỏ thay đổi được theo dõi khỏi tài liệu là chấp nhận hoặc từ chối chúng.

Chấp nhận hoặc từ chối một thay đổi được theo dõi

 1. Trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Changes-group” (nhóm Những thay đổi). Trong nhóm Những thay đổi, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Next button, double-tap to activate” (Nút Tiếp theo, nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến một thay đổi được theo dõi trong tài liệu của bạn. Bạn sẽ nghe thấy văn bản đã chọn. Nhấn đúp cho đến khi bạn đến thay đổi mà bạn muốn xóa.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận thay đổi, trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Chấp nhận. Nút chia tách thu gọn, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Thay đổi hiện tại sẽ được chấp nhận và tiêu điểm di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

  • Để từ chối thay đổi, trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Chấp nhận. Nút chia tách thu gọn, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Thay đổi hiện tại sẽ bị từ chối và tiêu điểm di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

Chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi được theo dõi.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận tất cả những thay đổi được theo dõi, trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Chấp nhận. Nút chia tách thu gọn, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để bung rộng). Nhấn ba lần vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Back-button” (Nút Quay lại). Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Accept All Changes-button, double-tap to activate” (Nút Chấp nhận Tất cả Thay đổi, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

  • Để từ chối tất cả những thay đổi được theo dõi, trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Chấp nhận. Nút chia tách thu gọn, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để bung rộng). Nhấn ba lần vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Back-button” (Nút Quay lại). Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Reject All Changes-button, double-tap to activate” (Nút Từ chối Tất cả Thay đổi, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn tắt Theo dõi Thay đổi, Word Mobile sẽ ngừng đánh dấu những thay đổi mới. Tất cả các thay đổi đã được theo dõi vẫn được đánh dấu trong tài liệu cho đến khi bạn loại bỏ chúng.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×