Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp trong nhóm Microsoft

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để chấp nhận hoặc từ chối lời mời cuộc họp và gia nhập cuộc họp trong Microsoft Teams for Windows. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tắt và bật tiếng âm thanh của bạn và cách bắt đầu và ngừng chia sẻ màn hình của bạn trong một cuộc họp.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Các phiên bản gần đây của JAWS không còn có chế độ con trỏ PC ảo đặt làm mặc định cho Microsoft Teams. Để biết hướng dẫn về cách bật chế độ con trỏ PC ảo, đi đến Kích hoạt con trỏ ảo JAWS.

 • Để truy nhập nhanh danh sách lối tắt bàn phím từ bên trong Microsoft Teams, hãy nhấn Ctrl + E, nhập ký tự dấu gạch nối tiếp theo sau là các phímWord, rồi nhấn Enter.

Trong chủ đề này

Chấp nhận hoặc từ chối lời mời họp

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + 4 để đi đến dạng xem cuộc họp .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu không có cuộc họp đang diễn ra và cuộc họp mà bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối là người tiếp theo trong lịch biểu của bạn, nó đã được mở trong ngăn nội dung. Tiếp tục đến bước 3.

  • Nếu bạn đang ở trong một cuộc họp khác, hoặc cuộc họp mà bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối sắp ra mắt sau này trong lịch biểu của bạn, nhấn phím tab liên tục cho đến khi bạn đến được nút dạng xem chương trình , rồi nhấn Enter. (Nếu bạn nghe nút dạng xem ngày , hãy thay vào đó, bạn không cần nhấn Enter để thay đổi dạng xem.) Nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển xuống trong danh sách các cuộc họp sắp tới. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mình muốn, hãy nhấn Enter. Cuộc họp sẽ mở ra trong ngăn nội dung.

 3. Nhấn phím tab nhiều lần cho đến khi bạn đến được nút chấp nhận hoặc từ chối , rồi nhấn Enter.

  Cuộc họp được chấp nhận hoặc bị từ chối và trả lời email được gửi đến người tổ chức cuộc họp.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + 4 để đi đến dạng xem cuộc họp .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu không có cuộc họp đang diễn ra và cuộc họp mà bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối là người tiếp theo trong lịch biểu của bạn, nó đã được mở trong ngăn nội dung. Tiếp tục đến bước 3.

  • Nếu bạn đang ở trong một cuộc họp khác, hoặc cuộc họp mà bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối sắp ra mắt sau này trong lịch biểu của bạn, nhấn B liên tục cho đến khi bạn đến được nút dạng xem chương trình , rồi nhấn Enter. (Nếu bạn nghe nút dạng xem ngày , hãy thay vào đó, bạn không cần nhấn Enter để thay đổi dạng xem.) Nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển xuống trong danh sách các cuộc họp sắp tới. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mình muốn, hãy nhấn Enter. Cuộc họp sẽ mở ra trong ngăn nội dung.

 3. Nhấn B liên tục cho đến khi bạn đến được nút chấp nhận hoặc từ chối , rồi nhấn Enter.

  Cuộc họp được chấp nhận hoặc bị từ chối và trả lời email được gửi đến người tổ chức cuộc họp.

Tham gia cuộc họp

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + 4 để đi đến dạng xem cuộc họp .

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn đến nút xem lịch công tác hoặc dạng xem ngày . Nếu bạn nghe thấy "dạng xem lịch công tác", hãy nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Day View" (dạng xem ngày), bạn đang ở chế độ xem đúng và không cần nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển xuống trong danh sách cuộc họp. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mà bạn muốn gia nhập, hãy nhấn phím cách để bắt đầu kết nối.

 4. Để gia nhập cuộc họp với thiết đặt mặc định, nhấn phím cách một lần nữa.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + 4 để đi đến dạng xem cuộc họp .

 2. Nhấn B cho đến khi bạn đến nút xem chương trình hoặc ngày xem lịch công tác. Nếu bạn nghe thấy "dạng xem lịch công tác", hãy nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Day View" (dạng xem ngày), bạn đang ở chế độ xem đúng và không cần nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển xuống trong danh sách cuộc họp. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mà bạn muốn gia nhập, hãy nhấn phím cách để bắt đầu kết nối.

 4. Để gia nhập cuộc họp với thiết đặt mặc định, nhấn phím cách một lần nữa.

Tắt hoặc bật tiếng âm thanh của bạn

Khi đang ở trong cuộc họp trong Microsoft Teams, hãy nhấn Ctrl + Shift + M để tắt tiếng hoặc bật tiếng micrô của bạn.

Chia sẻ màn hình của bạn

Bạn có thể chia sẻ, ví dụ như màn hình máy tính của bạn, cửa sổ chương trình hoặc PowerPoint bản trình bày.

Lưu ý: Những điều bạn có thể chia sẻ và cách chia sẻ hoạt động phụ thuộc vào tổ chức lưu trữ cuộc họp, vì vậy tất cả các tính năng và chức năng được mô tả dưới đây có thể không áp dụng trong cuộc họp của bạn.

 1. Khi đang ở trong một cuộc họp trong Microsoft Teams, nhấn phím tab để di chuyển tiếp giữa các mục trên màn hình hoặc Shift + Tab để di chuyển lùi.

 2. Khi bạn đến nút mở sharetray , nhấn Enter. Với NVDA, bạn nghe thấy: "Desktop List" (danh sách màn hình). Với JAWS, bạn nghe thấy: "chia sẻ Panel mở."

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chia sẻ toàn bộ màn hình nền của bạn, hãy nhấn Enter.

  • Để chia sẻ một cửa sổ chương trình, hãy nhấn phím tab một lần. Bạn nghe thấy: "share Window" (cửa sổ chia sẻ). Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy chương trình mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn Enter.

  • Để chia sẻ bản trình bày PowerPoint bạn đã làm việc gần đây, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "chia sẻ bản trình bày PowerPoint". Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy bản trình bày mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn Enter.

  • Để duyệt PowerPoint bản trình bày khác, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Browse PPT Files" (duyệt các tệp PPT), rồi nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên để dẫn hướng đến một vị trí, rồi nhấn Enter để chọn. Tìm tệp của bạn trong vị trí đã chọn, rồi nhấn Enter.

  Bạn sẽ nghe thấy: "chia sẻ đã bắt đầu".

 4. Để ngừng chia sẻ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đang chia sẻ màn hình máy tính của mình, nhấn Alt + Tab, rồi nhấn phím tab liên tục cho đến khi bạn đến được nút dừng chia sẻ , rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chia sẻ bản trình bày, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút ngừng trình bày , rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Khi đang ở trong cuộc họp trong Microsoft Teams, nhấn B hoặc Shift + B cho đến khi bạn đến được nút mở sharetray . Nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "màn hình máy tính."

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chia sẻ toàn bộ màn hình nền của bạn, nhấn Enter hai lần.

  • Để chia sẻ một cửa sổ chương trình, hãy nhấn phím tab một lần. Bạn nghe thấy: "share Window" (cửa sổ chia sẻ). Nhấn Enter. Sau đó, nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy chương trình mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn Enter.

  • Để chia sẻ bản trình bày PowerPoint bạn đã làm việc gần đây, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "chia sẻ bản trình bày PowerPoint". Nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy bản trình bày mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn Enter.

  • Để duyệt PowerPoint bản trình bày khác, hãy nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "Browse PPT Files" (các tệp PPT), rồi nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên để dẫn hướng đến một vị trí, rồi nhấn Enter để chọn. Tìm tệp của bạn trong vị trí đã chọn, rồi nhấn Enter.

  Bạn sẽ nghe thấy: "chia sẻ đã bắt đầu".

 3. Để ngừng chia sẻ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đang chia sẻ màn hình máy tính của mình, nhấn B hoặc Shift + B cho đến khi bạn đến được nút dừng chia sẻ , rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chia sẻ bản trình bày, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút ngừng trình bày , rồi nhấn Enter.

Rời khỏi cuộc họp

 1. Khi đang ở trong cuộc họp trong Microsoft Teams, nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút gác máy. Nhấn Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Khi đang ở trong cuộc họp trong Microsoft Teams, nhấn B hoặc Shift + B cho đến khi bạn đến được nút gác máy. Nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch một cuộc họp trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp trong nhóm Microsoft

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để chấp nhận hoặc từ chối lời mời cuộc họp và gia nhập cuộc họp trong Microsoft Teams trên web. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tắt và bật tiếng âm thanh của bạn trong suốt cuộc họp và cách chia sẻ bản trình bày trong cuộc họp.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Các phiên bản gần đây của JAWS không còn có chế độ con trỏ PC ảo đặt làm mặc định cho Microsoft Teams. Để biết hướng dẫn về cách bật chế độ con trỏ PC ảo, đi đến Kích hoạt con trỏ ảo JAWS.

 • Để truy nhập nhanh danh sách lối tắt bàn phím từ bên trong Microsoft Teams, hãy nhấn Ctrl + E, nhập ký tự dấu gạch nối tiếp theo sau là các phímWord, rồi nhấn Enter.

Trong chủ đề này

Chấp nhận hoặc từ chối lời mời họp

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + Shift + 4 để đi đến dạng xem cuộc họp .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu không có cuộc họp đang diễn ra và cuộc họp mà bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối là người tiếp theo trong lịch biểu của bạn, nó đã được mở trong ngăn nội dung. Tiếp tục đến bước 3.

  • Nếu bạn đang ở trong một cuộc họp khác, hoặc cuộc họp mà bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối sắp ra mắt sau này trong lịch biểu của bạn, nhấn phím tab liên tục cho đến khi bạn đến được nút dạng xem chương trình , rồi nhấn Enter. (Nếu bạn nghe nút dạng xem ngày , hãy thay vào đó, bạn không cần nhấn Enter để thay đổi dạng xem.) Nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển xuống trong danh sách các cuộc họp sắp tới. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mình muốn, hãy nhấn Enter. Cuộc họp sẽ mở ra trong ngăn nội dung.

 3. Nhấn phím tab nhiều lần cho đến khi bạn đến được nút chấp nhận hoặc từ chối , rồi nhấn Enter.

  Cuộc họp được chấp nhận hoặc bị từ chối và trả lời email được gửi đến người tổ chức cuộc họp.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + Shift + 4 để đi đến dạng xem cuộc họp .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu không có cuộc họp đang diễn ra và cuộc họp mà bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối là người tiếp theo trong lịch biểu của bạn, nó đã được mở trong ngăn nội dung. Tiếp tục đến bước 3.

  • Nếu bạn đang ở trong một cuộc họp khác, hoặc cuộc họp mà bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối sắp ra mắt sau này trong lịch biểu của bạn, nhấn B liên tục cho đến khi bạn đến được nút dạng xem chương trình , rồi nhấn Enter. (Nếu bạn nghe nút dạng xem ngày , hãy thay vào đó, bạn không cần nhấn Enter để thay đổi dạng xem.) Nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển xuống trong danh sách các cuộc họp sắp tới. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mình muốn, hãy nhấn Enter. Cuộc họp sẽ mở ra trong ngăn nội dung.

 3. Nhấn B liên tục cho đến khi bạn đến được nút chấp nhận hoặc từ chối , rồi nhấn Enter.

  Cuộc họp được chấp nhận hoặc bị từ chối và trả lời email được gửi đến người tổ chức cuộc họp.

Tham gia cuộc họp

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + Shift + 4 để đi đến dạng xem cuộc họp .

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn đến nút xem lịch công tác hoặc dạng xem ngày . Nếu bạn nghe thấy "dạng xem lịch công tác", hãy nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Day View" (dạng xem ngày), bạn đang ở chế độ xem đúng và không cần nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển xuống trong danh sách cuộc họp. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mà bạn muốn gia nhập, hãy nhấn phím cách để bắt đầu kết nối.

  Nếu bạn nhận được một cửa sổ bật lên xin phép sử dụng micrô của mình, nhấn phím tab một lần để di chuyển đến nút cho phép , rồi nhấn phím cách.

 4. Để gia nhập cuộc họp với thiết đặt mặc định, nhấn phím cách một lần nữa.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + Shift + 4 để đi đến dạng xem cuộc họp .

 2. Nhấn B cho đến khi bạn đến nút xem chương trình hoặc ngày xem lịch công tác. Nếu bạn nghe thấy "dạng xem lịch công tác", hãy nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Day View" (dạng xem ngày), bạn đang ở chế độ xem đúng và không cần nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển xuống trong danh sách cuộc họp. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mà bạn muốn gia nhập, hãy nhấn phím cách để bắt đầu kết nối.

  Nếu bạn nhận được một cửa sổ bật lên xin phép sử dụng micrô của mình, nhấn B một lần để di chuyển đến nút cho phép , rồi nhấn phím cách.

 4. Để gia nhập cuộc họp với thiết đặt mặc định, nhấn phím cách một lần nữa.

Tắt hoặc bật tiếng âm thanh của bạn

Khi đang ở trong cuộc họp trong Microsoft Teams, hãy nhấn Ctrl + Shift + M để tắt tiếng hoặc bật tiếng micrô của bạn.

Chia sẻ màn hình của bạn

Bạn có thể chia sẻ bản trình bày PowerPoint. Chia sẻ màn hình nền chưa được hỗ trợ trong Microsoft Teams trên web. Để chia sẻ màn hình nền hoặc cửa sổ chương trình, hãy sử dụng phiên bản đầy đủ của Microsoft Teams trên máy tính.

Lưu ý: Những điều bạn có thể chia sẻ và cách chia sẻ hoạt động phụ thuộc vào tổ chức lưu trữ cuộc họp, vì vậy tất cả các tính năng và chức năng được mô tả dưới đây có thể không áp dụng trong cuộc họp của bạn.

 1. Khi đang ở trong cuộc họp trong Microsoft Teams, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn đến được nút mở sharetray , rồi nhấn Enter.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chia sẻ bản trình bày PowerPoint bạn đã làm việc gần đây, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "chia sẻ bản trình bày PowerPoint". Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy bản trình bày mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn Enter.

  • Để duyệt PowerPoint bản trình bày khác, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Browse PPT Files" (duyệt các tệp PPT), rồi nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên để dẫn hướng đến một vị trí, rồi nhấn Enter để chọn. Tìm tệp của bạn trong vị trí đã chọn, rồi nhấn Enter.

  Bạn sẽ nghe thấy: "chia sẻ đã bắt đầu".

 3. Để ngừng chia sẻ bản trình bày của bạn, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút ngừng trình bày , rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Khi đang ở trong cuộc họp trong Microsoft Teams, nhấn B hoặc Shift + B cho đến khi bạn đến được nút mở sharetray . Nhấn Enter.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chia sẻ bản trình bày PowerPoint bạn đã làm việc gần đây, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "chia sẻ bản trình bày PowerPoint". Nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy bản trình bày mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn Enter.

  • Để duyệt PowerPoint bản trình bày khác, hãy nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "Browse PPT Files" (các tệp PPT), rồi nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên để dẫn hướng đến một vị trí, rồi nhấn Enter để chọn. Tìm tệp của bạn trong vị trí đã chọn, rồi nhấn Enter.

  Bạn sẽ nghe thấy: "chia sẻ đã bắt đầu".

 3. Để ngừng chia sẻ, nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút ngừng trình bày , rồi nhấn Enter.

Rời khỏi cuộc họp

 1. Khi đang ở trong cuộc họp trong Microsoft Teams, nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút gác máy. Nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "bạn đã rời khỏi cuộc họp".

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Khi đang ở trong cuộc họp trong Microsoft Teams, nhấn B hoặc Shift + B cho đến khi bạn đến được nút gác máy. Nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "bạn đã rời khỏi cuộc họp".

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch một cuộc họp trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp trong nhóm Microsoft

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×