Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word bằng bàn phím và tường thuật viên, bộ đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thêm chú thích trong tài liệu Word của bạn. Với chú thích, bạn có thể gợi ý những thay đổi tài liệu và đánh dấu các vấn đề để theo dõi. Bạn có thể dễ dàng xóa bỏ chú thích sau khi đọc hoặc trả lời chú thích.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích trong tài liệu Word, ví dụ, khi bạn đang xem lại của người khác làm việc, nếu bạn muốn viết ghi chú trong tài liệu của riêng bạn, hoặc nếu bạn muốn theo dõi vấn đề đã biết để theo dõi.

 1. Để bắt đầu đọc liên tục ở vị trí hiện tại của bạn trong tài liệu, hãy nhấn Caps lock + M.

 2. Để ngừng Trình tường thuật tại điểm bạn muốn chèn chú thích, nhấn Ctrl.

  Mẹo: Để chọn nhiều từ hơn trong thân văn bản được tô sáng dưới dạng văn bản chú, hãy nhấn Ctrl + Shift + phải phím mũi tên. Bạn nghe các từ được chọn.

 3. Để thêm chú thích mới, nhấn Ctrl+Alt+M. Bạn nghe thấy: “<Tên người dùng>, comment, editing” (<Tên người dùng>, chú thích, đang chỉnh sửa). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Inserting comment <số chú thích> by <tên người dùng>” (Chèn chú thích <số chú thích> của <tên người dùng>).

 4. Nhập chú thích của bạn. Để thoát khỏi ngăn chú thích và quay lại tại nơi bạn đã trong thân văn bản, hãy nhấn Caps lock + Shift + Insert hoặc Esc.

Hiển thị chú thích trong tài liệu

Các điểm chèn chú thích sẽ được tô sáng trong thân văn bản của tài liệu ở chế độ Đánh dấu Tất cả.

 1. Để thay đổi chế độ Đánh dấu Tất cả, nhấn Alt+R, TD. Bạn sẽ nghe thấy: “<tên đánh dấu hiện được chọn>”. Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Lower ribbon, tracking group box, <tên đánh dấu hiện được chọn>” (Dải băng dưới, hộp nhóm theo dõi, <tên đánh dấu hiện được chọn>). Danh sách có bốn tùy chọn dạng xem sẽ mở ra.

 2. Trong danh sách này, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy: “All Markup” (Đánh dấu Tất cả). Sau đó, nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ trở về thân văn bản.

Dẫn hướng đến và qua các chú thích

Trình tường thuật sẽ thông báo chú thích khi đọc thân văn bản. Văn bản chú thích thực tế và chi tiết sẽ hiển thị trong hộp chú thích ở lề của tài liệu. JAWS sẽ đọc văn bản chú thích, đồng thời cũng thông báo những người đã để lại chú thích khi đọc thân văn bản. Bạn sẽ nghe thấy: “Comment, <văn bản chú thích>, by <người chú thích>” (Chú thích, <văn bản chú thích>, của <người chú thích>).

Dẫn hướng đến chú thích, rồi quay trở lại thân văn bản

 1. Đảm bảo rằng bạn đã chọn tùy chọn Đánh dấu Tất cả như hướng dẫn trên trong mục Hiển thị chú thích trong tài liệu.

 2. Để bắt đầu liên tục đọc, nhấn Caps lock + M. Cho phép bộ đọc màn hình đọc văn bản nội dung cho đến khi bạn nghe chú thích thông báo.

 3. Để di chuyển đến chú thích, tùy thuộc vào bộ đọc màn hình của bạn, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong tường thuật viên, nhấn Caps lock + chèn. Tiêu điểm sẽ di chuyển chú thích ở lề. Để quay lại tại nơi bạn đã trong tài liệu chỉnh sửa, hãy nhấn Esc hoặc bấm Caps lock + Shift + Insert.

  • Trong JAWS, nhấn Shift+Ctrl+Nháy đơn (‘). Bạn sẽ nghe thấy: “Please wait, processing <số chú thích> items, reviewer’s comments dialog” (Vui lòng đợi, đang xử lý <số chú thích> mục, hộp thoại chú thích của người xem lại). Trong hộp thoại Chú thích của Người xem lại, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để nghe chú thích và để nghe thông tin về người và thời điểm để lại chú thích. Khi bạn thực hiện xong, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “OK button” (Nút OK). Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy chú thích, đồng thời tiêu điểm trở về thân văn bản.

Dẫn hướng qua các chú thích

 1. Để dẫn hướng qua tất cả chú thích trong tài liệu của bạn, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để dẫn hướng qua tất cả chú thích, nhấn Alt+R, N. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến chú thích tiếp theo. Để di chuyển tới chú thích trước đó, nhấn Alt+R, V. Lặp lại một trong hai hành động này cho đến khi bạn đi qua tất cả chú thích hoặc tìm thấy chú thích mà mình đang tìm kiếm.

  • Để dẫn hướng qua tất cả thay đổi và chú thích đã theo dõi, nhấn Alt+R, H. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thay đổi tiếp theo. Để di chuyển tới thay đổi trước đó, nhấn Alt+R, F. Lặp lại một trong hai hành động này cho đến khi bạn đi qua tất cả thay đổi hoặc tìm thấy thay đổi hoặc chú thích mà mình đang tìm kiếm.

 2. Để nghe chú thích và thông tin về người và thời điểm để lại chú thích, hãy sử dụng lệnh dẫn hướng mục trong bộ đọc màn hình. Để biết các lệnh trong Trình tường thuật, hãy xem mục Các lệnh bàn phím trong Trình tường thuật và thao tác cảm ứng. Để biết các lệnh trong JAWS, xem mục Nhấn phím trong JAWS.

Xóa chú thích

Bạn có thể xóa từng chú thích một hoặc xóa tất cả chú thích trong tài liệu cùng một lúc.

Xóa hoặc trả lời một chú thích

 1. Dẫn hướng đến chú thích bạn muốn xóa hoặc trả lời như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng đến và qua các chú thích.

 2. Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa chú thích, trong menu ngữ cảnh, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy “Delete Comment” (Xóa chú thích), rồi nhấn Enter. Chú thích hiện tại sẽ bị xóa. Sau đó, bạn có thể dẫn hướng đến chú thích tiếp theo trong tài liệu của mình.

  • Để trả lời chú thích, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy “Reply to Comment” (Trả lời Chú thích). Viết trả lời của bạn, rồi dẫn hướng đến chú thích tiếp theo.

  Mẹo: Ngoài ra, để trả lời chú thích, nhấn Ctrl+Alt+M khi bạn đang ở trên chú thích.

Xóa tất cả chú thích

 1. Nhấn Alt+R, D, O.

Giải quyết các chú thích

Để giải quyết chú thích, đánh dấu chú thích là đã hoàn tất. Chú thích được giải quyết bị mờ xám ở lề và bạn không thể thêm trả lời khác. Bạn có thể xóa hoặc mở lại chú thích được giải quyết. Việc giải quyết chú thích sẽ không xóa chú thích đó.

 1. Dẫn hướng đến chú thích bạn muốn giải quyết như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng đến và qua các chú thích.

 2. Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho tới khi bạn nghe thấy “Resolve Comment” (Giải quyết Chú thích), rồi nhấn Enter. Chú thích hiện tại hiện đã bị mờ xám

 4. Để mở lại chú thích được giải quyết, dẫn hướng đến chú thích, rồi nhấn Shift+F10. Trong menu ngữ cảnh, nhấn Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Reopen comment” (Mở lại chú thích). Chú thích đã có thể được chỉnh sửa trở lại.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để thêm chú thích vào một tài liệu Word . Dẫn hướng đến các chú thích trong tài liệu, nhập trả lời và xóa bỏ chú thích.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Thêm chú thích

 1. Trong tài liệu Word , trượt nhanh sang phải hoặc trái để dẫn hướng đến vị trí bạn muốn thêm chú thích, và gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "chú thích mới, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn. Khi thực hiện xong, hãy gõ nhẹ vào màn hình và trượt nhanh sang trái. Bạn nghe: "Xong". Gõ đúp vào màn hình.

 4. Chú thích được thêm vào tài liệu. Để đóng ngăn chú thích và trở lại tài liệu, hãy vuốt sang trái. Bạn nghe: "Nút đóng,." Gõ đúp vào màn hình.

Dẫn hướng qua các chú thích

Mỗi chú thích trong tài liệu Word được biểu thị bằng một bong bóng nhỏ lời nói trong lề phải của tài liệu. Để nghe một chú thích, trước tiên dẫn hướng đến ngăn chú thích ở lề, sau đó mở chú thích bật lên.

 1. Để đi đến ngăn chú thích trong lề tài liệu, hãy trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe: "Chú thích, gợi ý."

 2. Để chuyển tới chú thích đầu tiên, trượt nhanh sang phải một lần nữa, và gõ đúp vào màn hình. Chú thích bật lên mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe chú thích.

 3. Để di chuyển tới chú thích tiếp theo, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo chú thích, nút," và gõ đúp vào màn hình. TalkBack đọc chú thích tiếp theo.

Trả lời chú thích

 1. Để trả lời chú thích, trước tiên dẫn hướng tới chú thích theo hướng dẫn trong dẫn hướng qua các chú thích ở trên.

 2. Trượt nhanh sang trái liên tục cho đến khi bạn nghe "chú thích mới, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn. Khi thực hiện xong, hãy gõ nhẹ vào màn hình và trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Xong, nút" và gõ đúp vào màn hình.

Xóa chú thích

 1. Để xóa bỏ chú thích, trước tiên dẫn hướng tới chú thích theo hướng dẫn trong dẫn hướng qua các chú thích ở trên.

 2. Trượt nhanh sang trái liên tục cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ, nút," và gõ đúp vào màn hình. Chú thích sẽ bị loại bỏ và tiêu điểm trở về văn bản nội dung tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word Mobile bằng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để thêm chú thích vào tài liệu Word Mobile. Với chú thích, bạn có thể đề xuất sửa đổi tài liệu hoặc đánh dấu vấn đề để theo dõi. Bạn có thể dễ dàng xóa chú thích sau khi đọc hoặc trả lời chú thích.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng đến tab Xem lại

Bạn có thể tìm thấy các chức năng chú thích được mô tả trong chủ đề này trên tab Xem lại.

 1. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Nút Xem thêm Tùy chọn, đã thu gọn, nhấn đúp để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm Tùy chọn sẽ bung rộng.

 3. Trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Home button, collapsed. Double-tap to expand” (Nút Trang đầu, đã thu gọn. Nhấn đúp để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Home, <số tab sẵn dùng và vị trí tab hiện tại trên danh sách menu>, selected” (Trang đầu, <số tab sẵn dùng và vị trí tab hiện tại trên danh sách menu>, đã chọn). Menu chính giờ được bung rộng.

 4. Trong menu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Review, <số tab sẵn dùng và vị trí tab hiện tại trên danh sách menu>, double-tab to select” (Xem lại, <số tab sẵn dùng và vị trí tab hiện tại trên danh sách menu>, nhấn đúp để chọn). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Word window” (Cửa sổ Word). Các tùy chọn tab Xem lại hiện đang sẵn dùng.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích vào tài liệu Word Mobile, chẳng hạn như khi bạn đang xem lại công việc của người khác, khi bạn muốn viết ghi chú trong tài liệu của riêng bạn hoặc khi bạn muốn đánh dấu vấn đề để theo dõi.

 1. Để bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại trong tài liệu, trượt nhanh xuống với ba ngón tay.

 2. Để ngừng Trình tường thuật tại điểm bạn muốn chèn chú thích, nhấn vào màn hình.

 3. Dẫn hướng tới tab Xem lại như được hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới tab Xem lại.

 4. Trong tab Xem lại, nhấn vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “New comment button, double-tap to activate” (Nút Chú thích mới, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Comment pop out, editing” (Cửa sổ bật lên chú thích, đang chỉnh sửa). Bàn phím trên màn hình sẽ bật lên.

 5. Nhập chú thích của bạn, và để thoát khỏi chú thích vào bật ra, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe: "Nút đóng, gõ đúp để kích hoạt." Gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm trở về khu vực nội dung chính. Bạn nghe: "< tên tài liệu > sửa .docx."

Dẫn hướng đến chú thích

Bạn có thể dẫn hướng đến chú thích từ thân văn bản khi Trình tường thuật đang đọc tài liệu hoặc bạn có thể sử dụng nút Tiếp theoTrước đó trên dải băng Xem lại để di chuyển giữa các chú thích.

Dẫn hướng đến chú thích từ thân văn bản

Trình tường thuật sẽ thông báo những chú thích đã chèn cùng với thân văn bản. Trong chế độ đọc liên tục, khi bạn nghe thấy mốc chú thích, bạn có thể ngừng đọc và di chuyển đến chú thích.

 1. Để bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại trong tài liệu, trượt nhanh xuống với ba ngón tay. Khi Trình tường thuật gặp chú thích, bạn sẽ nghe thấy: “Comment, <điểm chèn chú thích trong văn bản>. End comment” (Chú thích, <điểm chèn chú thích trong văn bản>. Hết chú thích).

 2. Để ngừng đọc liên tục tại chú thích, nhấn một lần bằng hai ngón tay.

 3. Để dẫn hướng đến văn bản chú thích, trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Comment hints, contains <số chú thích> items, double-tap to activate” (Gợi ý chú thích, chứa <số chú thích> mục, nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp. Máng ngăn chú thích sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy “Landmarks and containers” (Mốc và vùng chứa), rồi nhấn một lần bằng một ngón tay để chọn. Sau đó trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Comments gutter. Contains <number of comments> items ” (Máng ngăn chú thích. Chứa <số chú thích> mục). Nhấn một lần bằng một ngón tay để chọn.

 5. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục). Nhấn một lần bằng một ngón tay để chọn. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Comment group, comment of <số chú thích>” (Nhóm Chú thích, chú thích trong số <số chú thích>). Sau đó, nhấn một lần để chọn.

 6. Trượt nhanh sang phải để nghe Trình tường thuật đọc hộp chú thích.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: “Next button, double-tab to activate” (Nút Tiếp theo, nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp để di chuyển đến chú thích tiếp theo.

Dẫn hướng đến chú thích bằng dải băng Xem lại

 1. Trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Comments group” (Nhóm Chú thích). Trong nhóm Chú thích, hãy trượt nhanh liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy: “Next button, double-tap to activate” (Nút Tiếp theo, nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp vào mục bằng một ngón tay.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Landmarks and containers” (Mốc và vùng chứa). Nhấn một lần bằng một ngón tay để chọn.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Comment gutter, contains <number of items> items” (Máng ngăn chú thích, chứa <số mục> mục). Tiêu điểm di chuyển đến hộp văn bản chú thích. Menu chú thích được hiển thị.

 4. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục). Nhấn một lần bằng một ngón tay để chọn. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Comment group, comment of <số chú thích>” (Nhóm Chú thích, chú thích trong số <số chú thích>). Sau đó, nhấn một lần để chọn chú thích.

 5. Trượt nhanh sang phải để nghe Trình tường thuật đọc hộp chú thích.

 6. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: “Next button, double-tab to activate” (Nút Tiếp theo, nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để di chuyển đến chú thích tiếp theo.

Trả lời chú thích

Bạn có thể trả lời chú thích của người khác để giúp mọi người theo dõi toàn bộ cuộc hội thoại dễ dàng hơn.

 1. Dẫn hướng đến chú thích bạn muốn trả lời như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng đến chú thích.

 2. Trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “New comment button, double-tap to activate” (Nút Chú thích mới, nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: “<Tên người dùng>, comment, editing” (<Tên người dùng>, chú thích, đang chỉnh sửa). Bàn phím trên màn hình sẽ bật lên.

 3. Nhập chú thích của bạn, đồng thời, để thoát khỏi chú thích, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Close button, double-tap to activate” (Nút Đóng, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm trở về khu vực nội dung chính. Bạn nghe thấy: “<Tên tài liệu>.docx editing” (Đang chỉnh sửa <Tên tài liệu>.docx).

Xóa chú thích

Bạn có thể xóa từng chú thích một hoặc xóa tất cả chú thích trong tài liệu một lần.

Xóa chú thích riêng lẻ

 1. Dẫn hướng đến chú thích bạn muốn xóa như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng đến chú thích.

 2. Trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Delete button, double-tap to activate” (Nút Xóa, nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Chú thích hiện tại sẽ bị xóa, đồng thời, tiêu điểm di chuyển đến chú thích tiếp theo trong tài liệu.

Xóa tất cả chú thích

 1. Trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Delete. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Xóa. Nút chia tách, đã thu gọn, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để bung rộng). Nhấn ba lần vào màn hình. Trượt nhanh xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục). Sau đó, nhấn vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Delete button, double-tap to activate” (Nút Xóa, nhấn đúp để kích hoạt).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Delete All Comments in Document button, double-tap to activate” (Nút Xóa Tất cả Chú thích trong Tài liệu, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả cho tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thêm chú thích vào một tài liệu Word . Tìm các chú thích hiện có trong tài liệu và kiểu thư trả lời. Khi hoàn tất, bạn có thể đánh dấu nhận xét giải quyết hoặc xóa chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Word Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Do Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Thêm chú thích

 1. Đi tới Word Online trong trình duyệt của bạn và mở tài liệu mà bạn muốn chú thích. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo mở Word Web App và bắt đầu tài liệu mới.

 2. Nhấn phím Tab liên tục cho đến khi bạn nghe "Sửa tài liệu, nút," rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "sửa trong trình duyệt. Thực hiện thay đổi nhanh bên phải ở đây bằng cách dùng Word Web App", và nhấn Enter. Tài liệu của bạn sẽ mở ra trong dạng xem soạn thảo.

 4. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn đến được văn bản nội dung tài liệu. Để bắt đầu đọc, nhấn Caps lock + M.

 5. Khi bạn đến đoạn văn bản bạn muốn thêm một chú thích, hãy nhấn Ctrl để dừng tường thuật viên.

 6. Để thêm chú thích, hãy nhấn Ctrl + Alt + M. Ngăn chú thích mở ra và bạn có thể nhập chú thích của bạn. Khi thực hiện xong, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Bài đăng, nút." Nhấn Enter để thêm chú thích vào tài liệu.

 7. Để đóng ngăn chú thích và trả về văn bản nội dung tài liệu, hãy nhấn Esc.

Dẫn hướng qua các chú thích

Mỗi chú thích trong tài liệu Word Online được biểu thị bằng một bong bóng nhỏ lời nói trong lề phải của tài liệu. Trong khi đọc tài liệu, tường thuật viên sẽ thông báo khi có chú thích, và bạn có thể mở ngăn chú thích để nghe nội dung chú thích.

 1. Đảm bảo rằng tài liệu được mở trong dạng xem soạn thảo. Để được hướng dẫn về cách mở nó trong dạng xem soạn thảo, hãy tham khảo phần Thêm chú thích ở trên.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn đến được văn bản nội dung tài liệu. Để bắt đầu đọc, nhấn Caps lock + M.

 3. Khi bạn nghe "Ảnh, hãy bấm để xem chú thích này", không có chú thích trong tài liệu. Để mở chú thích, hãy nhấn Enter. Ngăn chú thích sẽ mở ra và tường thuật viên đọc tên người dùng đã thêm chú thích, khi đã được thêm vào chú thích, và văn bản chú thích.

 4. Bạn có thể dẫn hướng qua các chú thích trong ngăn chú thích. Để nghe chú thích tiếp theo, nhấn phím Tab liên tục. Để nghe chú thích trước đó, hãy nhấn liên tục phím Shift + Tab. Để đóng ngăn chú thích và trở lại tài liệu, hãy nhấn Esc.

Trả lời chú thích

 1. Dẫn hướng đến và mở chú thích bạn muốn trả lời. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo phần dẫn hướng qua các chú thích ở trên.

 2. Nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Trả lời, nút." Nhấn Enter và nhập trả lời của bạn.

 3. Khi thực hiện xong, hãy nhấn Tab. Bạn nghe: "Bài đăng, nút." Nhấn Enter để thêm vào câu trả lời.

Giải quyết các chú thích

Khi một chú thích được giải quyết, nó đã đánh dấu là đã xong và chuyển sang màu xám trong ngăn chú thích, nhưng nó sẽ không bị xóa bỏ.

 1. Dẫn hướng đến và mở chú thích bạn muốn xử lý. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo phần dẫn hướng qua các chú thích ở trên.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đánh dấu là đã xong, nút", rồi nhấn Enter. Chú thích được giải quyết.

Xóa chú thích

 1. Dẫn hướng đến và mở chú thích bạn muốn xóa. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo phần dẫn hướng qua các chú thích ở trên.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ, nút," rồi nhấn Enter. Chú thích sẽ bị loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×