Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và cập nhật các tác vụ trong Planner

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và cập nhật các tác vụ trong Planner

Sử dụng Microsoft Planner với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để tạo và cập nhật các tác vụ. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm tác vụ vào một kế hoạch, thêm ngày bắt đầu và ngày đến hạn cho nhiệm vụ và gán hoặc xóa nhiệm vụ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng Trình lập kế hoạch, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Trình lập kế hoạch chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Trình lập kế hoạch.

Trong chủ đề này

Thêm nhiệm vụ vào một kế hoạch

 1. Sau khi bạn đăng nhập vào Trình lập kế hoạch, tiêu điểm sẽ nằm trong danh sách các gói của bạn và bộ đọc màn hình thông báo tên và tính bảo mật của gói đầu tiên. Nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến bảng.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "All Plans tab item" (mục tab kế hoạch gần đây), tùy thuộc vào mục bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Column" (cột), tiếp theo là tên của nhóm mà bạn muốn thêm nhiệm vụ vào đó.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add Task Card in," tiếp theo là tên của nhóm, rồi nhấn Enter.

 4. Nhập tên cho nhiệm vụ, rồi nhấn phím tab. Bạn nghe thấy: "đặt ngày đến hạn."

 5. Nếu bạn muốn thêm ngày đến hạn cho nhiệm vụ, hãy nhấn Enter rồi dùng bộ chọn ngày để chọn một ngày. Cho dù bạn thực hiện hay không, hãy nhấn phím tab để di chuyển về phía trước. Bạn nghe thấy: "not được giao. Mở để gán cho người dùng. "

 6. Nếu bạn muốn gán người dùng cho nhiệm vụ:

  1. Nhấn Enter. Bạn nghe thấy "Editing" (chỉnh sửa) và hộp thoại gán người dùng được mở.

  2. Bạn có thể lọc danh sách người dùng bằng cách nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn trong trường nhập tên hoặc địa chỉ email hoặc duyệt danh sách tất cả người dùng. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của người dùng mà bạn muốn thêm, rồi nhấn Enter để chọn chúng.

  3. Tiêu điểm trở về trường nhập tên hoặc địa chỉ email . Nếu bạn muốn gán thêm người dùng vào nhiệm vụ, hãy lặp lại bước b. Khi bạn đã gán tất cả những người dùng bạn muốn, hãy nhấn esc để đóng hộp thoại gán người dùng.

 7. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add Task" (Thêm tác vụ), rồi nhấn Enter để thêm nhiệm vụ vào thùng.

Thêm ngày bắt đầu và ngày đến hạn vào một nhiệm vụ

 1. Sau khi bạn đăng nhập vào Trình lập kế hoạch, tiêu điểm sẽ nằm trong danh sách các gói của bạn và bộ đọc màn hình thông báo tên và tính bảo mật của gói đầu tiên. Nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến bảng.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "All Plans tab item" (mục tab kế hoạch gần đây), tùy thuộc vào mục bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Column" (cột), tiếp theo là tên của nhóm chứa nhiệm vụ.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên nhiệm vụ mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn Enter để mở hộp thoại chi tiết tác vụ .

 4. Trong hộp thoại chi tiết tác vụ , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "ngày bắt đầu", rồi nhấn Enter để sửa ngày bắt đầu nhiệm vụ.

 5. Chọn một ngày bắt đầu mới với các phím mũi tên, rồi nhấn Enter để chấp nhận và quay lại hộp thoại chi tiết tác vụ .

 6. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Due date" (ngày đến hạn), rồi nhấn Enter để sửa ngày đến hạn nhiệm vụ.

 7. Chọn ngày đến hạn mới với các phím mũi tên, rồi nhấn Enter để chấp nhận và trả về hộp thoại chi tiết tác vụ .

 8. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close Dialog" (hộp thoại đóng), rồi nhấn Enter.

Giao nhiệm vụ

Để gán một người dùng mới vào một nhiệm vụ hiện có hoặc loại bỏ một người dùng đã gán khỏi đó:

 1. Sau khi bạn đăng nhập vào Trình lập kế hoạch, tiêu điểm sẽ nằm trong danh sách các gói của bạn và bộ đọc màn hình thông báo tên và tính bảo mật của gói đầu tiên. Nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến bảng.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "All Plans tab item" (mục tab kế hoạch gần đây), tùy thuộc vào mục bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Column" (cột), tiếp theo là tên của nhóm chứa nhiệm vụ.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên nhiệm vụ mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn Enter.

 4. Trong menu bật lên tùy chọn khác , nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "gán", rồi nhấn Enter để mở hộp thoại gán người dùng.

 5. Để gán một người dùng mới vào nhiệm vụ, hãy nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn trong trường nhập tên hoặc địa chỉ email , rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên người dùng mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 6. Để loại bỏ một người dùng hiện có được gán cho một tác vụ, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Remove <user name> from the nhiệm vụ này", rồi nhấn Enter.

 7. Nhấn esc để đóng hộp thoại gán người dùng.

Xóa một nhiệm vụ

 1. Sau khi bạn đăng nhập vào Trình lập kế hoạch, tiêu điểm sẽ nằm trong danh sách các gói của bạn và bộ đọc màn hình thông báo tên và tính bảo mật của gói đầu tiên. Nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến bảng.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "All Plans tab item" (mục tab kế hoạch gần đây), tùy thuộc vào mục bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Column" (cột), tiếp theo là tên của nhóm chứa nhiệm vụ.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên nhiệm vụ mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn Enter.

 4. Trong menu bật lên tùy chọn khác , nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (xóa), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một kế hoạch và thêm các Xô trong Planner

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp và đặt hàng nhiệm vụ trên bảng trong Planner

Tổ chức nhóm làm việc với Microsoft Planner

Lối tắt bàn phím trong Microsoft Planner

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Planner bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Microsoft Planner với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để tạo và cập nhật các tác vụ. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm tác vụ vào một kế hoạch, thêm ngày bắt đầu và ngày đến hạn cho nhiệm vụ và gán hoặc xóa nhiệm vụ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Thêm nhiệm vụ vào một kế hoạch

 1. Trong dạng xem Planner Hub , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "See all Plans" (xem tất cả các gói đăng ký), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bucket", tiếp theo là tên của nhóm mà bạn muốn thêm nhiệm vụ vào đó.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add a Task" (Thêm tác vụ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Task title" (tiêu đề nhiệm vụ).

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên cho nhiệm vụ.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình để hoàn tất việc tạo tác vụ.

Thêm ngày bắt đầu và ngày đến hạn vào một nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem Planner Hub , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "See all Plans" (xem tất cả các gói đăng ký), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bucket" (nhóm), theo sau là tên của nhóm chứa nhiệm vụ bạn muốn sửa đổi.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Task" (tác vụ), theo sau là tên của tác vụ bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở dạng xem tác vụ chỉnh sửa .

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "đặt ngày bắt đầu và đến hạn", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "ngày" (ngày).

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt ngày bắt đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "ngày bắt đầu", rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bộ chọn ngày để chọn ngày bắt đầu.

  • Để đặt ngày đến hạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Due date" (ngày đến hạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bộ chọn ngày để chọn ngày bạn muốn, sau đó trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình để trở về dạng xem tác vụ chỉnh sửa .

 7. Nhấn đúp vào màn hình để đóng dạng xem tác vụ chỉnh sửa . Tiêu điểm trở về nhóm trong dạng xem Planner Hub .

Giao nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem Planner Hub , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "See all Plans" (xem tất cả các gói đăng ký), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bucket" (nhóm), theo sau là tên của nhóm chứa nhiệm vụ bạn muốn sửa đổi.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Task" (tác vụ), theo sau là tên của tác vụ bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở dạng xem tác vụ chỉnh sửa .

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "gán thành viên", rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem gán thành viên sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải để duyệt danh sách người dùng, rồi nhấn đúp vào màn hình khi bạn nghe thấy bạn muốn gán cho nhiệm vụ đó.

  Ngoài ra, để lọc danh sách người dùng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search members" (các thành viên tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập thuật ngữ tìm kiếm. Sau đó, duyệt danh sách người dùng bằng cách trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy cái bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn chúng.

  Mẹo: Bạn có thể gán nhiều người dùng cho một nhiệm vụ cùng một lúc.

 6. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình để đóng giao diện chỉ định thành viên và trở về dạng xem tác vụ chỉnh sửa .

 7. Nhấn đúp vào màn hình để đóng dạng xem tác vụ chỉnh sửa . Tiêu điểm trở về nhóm trong dạng xem Planner Hub .

Xóa một nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem Planner Hub , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "See all Plans" (xem tất cả các gói đăng ký), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bucket" (nhóm), theo sau là tên của nhóm chứa nhiệm vụ bạn muốn sửa đổi.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Task" (tác vụ), theo sau là tên của tác vụ bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở dạng xem tác vụ chỉnh sửa .

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Delete" (xóa).

 5. Nhấn đúp vào màn hình để xóa nhiệm vụ. Cửa sổ bật lên xóa nhiệm vụ sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình để xác nhận việc xóa. Tiêu điểm trở về nhóm trong dạng xem Planner Hub .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một kế hoạch và thêm các Xô trong Planner

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp và đặt hàng nhiệm vụ trên bảng trong Planner

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Planner bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Microsoft Planner với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để tạo và cập nhật các tác vụ. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm tác vụ vào một kế hoạch, thêm ngày bắt đầu và ngày đến hạn cho nhiệm vụ và gán hoặc xóa nhiệm vụ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm nhiệm vụ vào một kế hoạch

 1. Trong dạng xem Planner Hub , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "See all Plans" (xem tất cả các gói đăng ký), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái với hai ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Bucket" (nhóm), tiếp theo là tên của nhóm mà bạn muốn thêm nhiệm vụ vào đó.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add a Task" (Thêm tác vụ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên cho nhiệm vụ.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add" (thêm), rồi nhấn đúp vào màn hình để hoàn tất việc tạo tác vụ.

Thêm ngày bắt đầu và ngày đến hạn vào một nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem Planner Hub , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "See all Plans" (xem tất cả các gói đăng ký), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái với hai ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Bucket" (nhóm), theo sau là tên của nhóm chứa nhiệm vụ mà bạn muốn sửa đổi.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Task" (tác vụ), theo sau là tên của tác vụ bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở dạng xem tác vụ chỉnh sửa .

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "đặt ngày bắt đầu và đến hạn", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "cửa sổ bật lên, ngày bắt đầu".

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt ngày bắt đầu, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để đặt ngày đến hạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Due date" (ngày đến hạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bộ chọn ngày để chọn ngày bạn muốn, sau đó trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "OK" (OK), rồi nhấn đúp vào màn hình để trở về dạng xem tác vụ chỉnh sửa .

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "dẫn hướng lên", rồi nhấn đúp vào màn hình để đóng dạng xem tác vụ chỉnh sửa . Tiêu điểm trở về nhóm trong dạng xem Planner Hub .

Giao nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem Planner Hub , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "See all Plans" (xem tất cả các gói đăng ký), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái với hai ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Bucket" (nhóm), theo sau là tên của nhóm chứa nhiệm vụ mà bạn muốn sửa đổi.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Task" (tác vụ), theo sau là tên của tác vụ bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở dạng xem tác vụ chỉnh sửa .

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "gán thành viên", rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem gán thành viên sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải để duyệt danh sách người dùng, rồi nhấn đúp vào màn hình khi bạn nghe thấy bạn muốn gán cho nhiệm vụ đó. Bạn sẽ nghe thấy: "Checked" (Đã chọn).

  Ngoài ra, để lọc danh sách người dùng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search People" (tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập thuật ngữ tìm kiếm. Sau đó, duyệt danh sách người dùng bằng cách trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy cái bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn chúng. Bạn sẽ nghe thấy: "Checked" (Đã chọn).

  Mẹo: Bạn có thể gán nhiều người dùng cho một nhiệm vụ cùng một lúc.

 6. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "dẫn hướng lên", rồi nhấn đúp vào màn hình để đóng giao diện chỉ định thành viên và trở về dạng xem tác vụ chỉnh sửa .

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "dẫn hướng lên", rồi nhấn đúp vào màn hình để đóng dạng xem tác vụ chỉnh sửa . Tiêu điểm trở về nhóm trong dạng xem Planner Hub .

Xóa một nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem Planner Hub , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của gói bạn muốn làm việc, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói bạn muốn trong danh sách, bạn có thể thay đổi nó để hiển thị tất cả các kế hoạch thay vì chỉ gần đây đã mở các kế hoạch. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "See all Plans" (xem tất cả các gói đăng ký), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bucket" (nhóm), theo sau là tên của nhóm chứa nhiệm vụ bạn muốn sửa đổi.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Task" (tác vụ), theo sau là tên của tác vụ bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở dạng xem tác vụ chỉnh sửa .

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Delete" (xóa).

 5. Nhấn đúp vào màn hình để xóa nhiệm vụ. Tiêu điểm trở về nhóm trong dạng xem Planner Hub .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một kế hoạch và thêm các Xô trong Planner

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp và đặt hàng nhiệm vụ trên bảng trong Planner

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Planner bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×