Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo site nhóm hoặc site liên lạc trong SharePoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo site nhóm hoặc site liên lạc trong SharePoint

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để tạo site nhóm hoặc site liên lạc cũng như sửa đổi bố trí site.

Site nhóm sẽ kết nối bạn và nhóm của bạn với nội dung, thông tin cùng các ứng dụng bạn sử dụng hàng ngày. Ví dụ: bạn có thể sử dụng site nhóm để lưu trữ và cộng tác trên các tệp, xem những liên kết đến các trang web quan trọng, cũng như xem hoạt động site gần đây trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động. Thông thường thì toàn bộ hoặc đa số các thành viên đều có thể đóng góp nội dung vào site nhóm và thông tin được giới hạn chỉ đối với các thành viên trong nhóm hoặc dự án cùng các bên liên quan cụ thể.

Trên site liên lạc, bạn có thể chia sẻ thông tin với phạm vi người xem rộng hơn trong công ty mình. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ tin tức, báo cáo, trạng thái và thông tin khác. Thông thường, chỉ một tập hợp nhỏ thành viên mới có thể đóng góp cho site liên lạc.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi tới mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Tạo site nhóm

 1. Trong trang chủ SharePoint Online của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create site" (Tạo site), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Dialog, Create a new site" (Hộp thoại, Tạo site mới).

 2. Tiêu điểm sẽ nằm trên tùy chọn Site nhóm. Để chọn, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Sharepoint, Microsoft Edge, Site name, editing" (Sharepoint, Microsoft Edge, Tên site, đang chỉnh sửa).

 3. Nhập tên cho site. Khi bạn nhập, Trình tường thuật sẽ thông báo nếu có tên site.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Site description, editing" (Mô tả site, đang chỉnh sửa), rồi nhập mô tả cho site của bạn.

 5. Để thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho site, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Privacy settings, Public" (Cài đặt về quyền riêng tư, Công khai). Để bung rộng danh sách, hãy nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Private" (Quyền riêng tư). Để chọn, nhấn Enter.

 6. Để đặt phân loại thông tin trên site của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Internal only " (Chỉ nội bộ). Để thay đổi giá trị, hãy nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn sử dụng. Để chọn, nhấn Enter.

 7. Để thay đổi thiết kế site mặc định, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Choose a design, collapsed, menu" (Chọn một thiết kế, đã thu gọn, menu), rồi nhấn Phím cách để bung rộng menu. Hãy nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

 8. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next button" (Nút Tiếp theo), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Add additional owners" (Thêm chủ sở hữu bổ sung). Nhập tên hoặc địa chỉ email của chủ sở hữu site bổ sung.

 9. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add additional members" (Thêm thành viên bổ sung), rồi nhập tên hoặc địa chỉ email của họ.

 10. Để hoàn tất thiết lập site nhóm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Finish, button" (Nút Hoàn tất), rồi nhấn Enter.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển đến site mới.

Tạo site liên lạc

 1. Trong trang chủ SharePoint Online của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create site" (Tạo site), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Dialog, Create a new site" (Hộp thoại, Tạo site mới). Tiêu điểm sẽ nằm trên tùy chọn Site nhóm.

 2. Hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create a new site, Communication site" (Tạo site mới, Site liên lạc), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Sharepoint, Microsoft Edge, Site name, editing" (Sharepoint, Microsoft Edge, Tên site, đang chỉnh sửa).

 3. Nhập tên cho site. Khi bạn nhập, Trình tường thuật sẽ thông báo nếu có tên site.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Site description, editing" (Mô tả site, đang chỉnh sửa), rồi nhập mô tả cho site của bạn.

 5. Để đặt phân loại thông tin trên site của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Internal only " (Chỉ nội bộ). Để thay đổi giá trị, hãy nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn sử dụng. Để chọn, nhấn Enter.

 6. Để thay đổi thiết kế site mặc định, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Choose a design, collapsed, menu" (Chọn một thiết kế, đã thu gọn, menu), rồi nhấn Phím cách để bung rộng menu. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter. Tùy chọn sau đây sẵn dùng:

  • Chủ đề: thiết kế mặc định, để chia sẻ thông tin như tin tức, sự kiện và nội dung khác.

  • Thể hiện: sử dụng ảnh hoặc hình ảnh để thể hiện một sản phẩm, nhóm hoặc sự kiện.

  • Trống: để tạo thiết kế của riêng bạn.

 7. Để hoàn tất thiết lập site liên lạc, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Finish, button" (Nút Hoàn tất), rồi nhấn Enter.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển đến site mới.

Sửa đổi bố trí site

Sau khi bạn đã tạo site của mình, bạn có thể sửa đổi bố trí trang để phù hợp hơn với mình và người xem.

Chọn một bố trí mục

 1. Trên trang chủ của site, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, một mục), rồi nhấn Caps Lock+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Để chọn, nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mục mình muốn sửa đổi.

 3. Để di chuyển đến thanh công cụ, hãy nhấn Alt+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit section, button" (Nút Chỉnh sửa mục). Để chọn, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Dialog, Section settings" (Hộp thoại, Cài đặt mục).

 4. Để thay đổi bố trí mặc định, nhấn Caps Lock+ phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

 5. Để đóng hộp thoại, nhấn Caps Lock+ phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn Enter.

Thêm một mục hoặc phần web mới

 1. Trên trang chủ của site, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, một mục), rồi nhấn Caps Lock+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Để chọn, nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Add a new section or a web part" (Thêm một mục hoặc phần web mới), rồi nhấn Enter. Danh sách các thành phần mục và phần web sẵn dùng sẽ mở ra.

 3. Để duyệt danh sách thành phần, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Featured list" (Danh sách nổi bật), rồi nhấn Caps Lock+phím Mũi tên trái hoặc phải để di chuyển trong danh sách cho đến khi bạn nghe thấy thành phần mình muốn. Để chọn và thêm thành phần trên trang chủ, hãy nhấn Enter.

Chỉnh sửa phần web

 1. Trên trang chủ của site, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, một mục), rồi nhấn Caps Lock+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Để chọn, nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mục phù hợp, rồi nhấn Caps Lock+phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phần web mình muốn chỉnh sửa.

 3. Để di chuyển đến thanh công cụ, hãy nhấn Alt+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit web part, button" (Nút Chỉnh sửa phần web). Để chọn, nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến các tùy chọn chỉnh sửa sẵn có sẽ phụ thuộc vào loại phần web.

 4. Để di chuyển qua các tùy chọn, hãy nhấn phím Tab. Để bung rộng các menu, hãy nhấn Phím cách. Để chọn một tùy chọn, hãy nhấn Enter.

 5. Để đóng hộp thoại tùy chọn, nhấn Caps Lock+ phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn Enter.

Di chuyển phần web

 1. Trên trang chủ của site, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, một mục), rồi nhấn Caps Lock+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Để chọn, nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mục phù hợp, rồi nhấn Caps Lock+phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phần web bạn muốn di chuyển.

 3. Để di chuyển đến thanh công cụ, hãy nhấn Alt+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit web part, button" (Nút Chỉnh sửa phần web).

 4. Nhấn Caps Lock +phím Mũi tên trái hoặc phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Press Enter or Space to enter Move mode, button" (Nhấn Enter hoặc Dấu cách để vào chế độ Di chuyển, nút). Để chọn, hãy nhấn Alt+Enter.

 5. Để di chuyển phần web lên hoặc xuống, hãy lần lượt nhấn Shift+Alt+phím Mũi tên lên hoặc Shift+Alt+phím Mũi tên xuống, cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn. Để xác nhận việc di chuyển, hãy nhấn Alt+Enter. Để hủy bỏ việc di chuyển, hãy nhấn Esc.

Lưu và phát hành các thay đổi của bạn

 1. Để lưu bố trí hoặc thay đổi nội dung của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close, menu item" (Lưu và đóng, mục menu), rồi nhấn Enter.

 2. Để phát hành thay đổi của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, mục menu), rồi nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Publish, menu item" (Phát hành, mục menu). Để chọn, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm nội dung và văn bản vào một trang SharePoint trợ năng

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hình ảnh và phương tiện vào một trang SharePoint

Phím tắt trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×