Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Bạn có thể sử dụng bộ đọc màn hình và phím tắt để thêm bảng vào cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

Ghi chú Chủ đề này giả định rằng người dùng JAWS đã tắt tính năng Menu Dải băng Ảo.

Trong chủ đề này

Tổng quan

Bảng là các đối tượng thiết yếu trong một cơ sở dữ liệu vì chúng chứa toàn bộ thông tin hoặc dữ liệu. Ví dụ: một cơ sở dữ liệu của một doanh nghiệp có thể có một bảng Danh bạ lưu trữ tên, địa chỉ email và số điện thoại của các nhà cung cấp. Trước khi bạn tạo bảng, hãy cân nhắc yêu cầu của bạn và xác định toàn bộ các bảng bạn có thể cần. Để được trợ giúp lập và thiết kế một cơ sở dữ liệu, hãy tham khảo mục Những vấn đề cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu.

Một cơ sở dữ liệu quan hệ, như Access, thường có vài bảng được kết nối lô-gic. Trong một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt, mỗi bảng sẽ lưu trữ dữ liệu về một đối tượng cụ thể, chẳng hạn như nhân viên hoặc sản phẩm. Một bảng có các bản ghi (dòng), trường (cột) và giá trị trường (ô) cho mỗi bản ghi.

 • Một bản ghi (dòng) chứa dữ liệu cụ thể như thông tin về một nhân viên hoặc một sản phẩm cụ thể.

 • Một trường (cột) lại chứa dữ liệu về một khía cạnh chủ đề bảng, như tên, địa chỉ email hoặc giá.

 • Giá trị trường (ô) cho một bản ghi chứa các loại dữ liệu khác nhau, như văn bản, số, ngày tháng và siêu kết nối.

Mặc dù mỗi bảng lưu trữ dữ liệu về một đối tượng cụ thể, các bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ như Access vẫn sẽ lưu dữ liệu về các đối tượng liên quan. Ví dụ: một cơ sở dữ liệu có thể chứa:

 • Một bảng Khách hàng sẽ liệt kê khách hàng của công ty và địa chỉ của khách hàng.

 • Một bảng Sản phẩm liệt kê các sản phẩm bạn bán, bao gồm giá cả và ảnh của từng sản phẩm.

 • Một bảng Đơn đặt hàng theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng.

Để kết nối dữ liệu được lưu trữ trong các bảng khác nhau, bạn sẽ cần tạo các mối quan hệ. Mối quan hệ là mối liên hệ lô-gic giữa hai bảng có trường chung. Để biết thông tin về cách tạo mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, hãy tham khảo mục Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa một mối quan hệ.

Thêm bảng

 1. Mở một cơ sở dữ liệu hiện có hoặc mới.

  Mẹo Bộ đọc màn hình của bạn có thể không bắt đầu đọc cho đến khi một bảng được mở. Nếu bạn mở cơ sở dữ liệu hiện có không chứa bảng mở nào, hãy nhấn Enter. Bảng trên cùng trong ngăn Dẫn hướng sẽ mở.

 2. Nhấn Alt+C, T+N. Một bảng mới sẽ được thêm vào và bạn sẽ nghe thấy “Leaving menus bar, Table X” (Rời thanh menu, Bảng X). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Table X" (Bảng X).) Tiêu điểm ở trong ô đầu tiên của trường thứ hai. (Tên mặc định của trường đầu tiên là ID.)

 3. Nhập dữ liệu vào bảng hoặc dán dữ liệu vào bảng từ một nguồn khác, chẳng hạn như sổ làm việc Excel. Khi bạn nhập một giá trị trường vào trường mới và di chuyển đến giá trị trường tiếp theo, Access sẽ tự động đặt tên trường đó là Trường X.

 4. Cách đổi tên một tiêu đề trường (cột) trong bảng:

  1. Để chọn trường, hãy đặt tiêu điểm vào trong trường rồi nhấn Ctrl+Phím cách.

  2. Để mở menu lối tắt, nhấn phím Ứng dụng (thường xuất hiện ở mục dưới bên phải bàn phím) hoặc Shift+F10.

  3. Nhấn N. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề trường và bạn sẽ nghe thấy “Leaving menus, Datasheet, Row X” (Rời menu, Biểu dữ liệu, Hàng X), tên trường và “Type and text” (Nhập và văn bản). Nhập tên mới cho trường.

  Mẹo Tên có nghĩa giúp bạn biết mỗi trường chứa thông tin gì mà không cần nhìn nội dung của trường đó, ví dụ: Tên sản phẩm hoặc Giá cả.

 5. Cách thêm trường (cột) vào bảng:

  1. Để di chuyển đến bản ghi đầu tiên của bảng, nhấn Ctrl+Home.

  2. Để di chuyển đến bản ghi cuối cùng của trường cuối cùng trong bảng, nhấn Ctrl+End.

  3. Để di chuyển đến trường mới, nhấn phím Mũi tên Phải.

  4. Để di chuyển đến bản ghi đầu tiên của trường mới, nhấn Ctrl+Mũi tên Lên.

  5. Nhập dữ liệu của bạn. Khi bạn di chuyển đến một ô khác, trường mới sẽ được thêm vào với tên mặc định là Trường X.

Lưu bảng

Sau khi bạn tạo bảng mới hoặc sửa đổi bảng hiện có, bạn nên lưu bảng đó.

 1. Để lưu bảng, nhấn Ctrl+S hoặc Alt+F, S hoặc Alt+H, K+S.

  Khi bạn lưu bảng lần đầu tiên, hộp thoại Lưu Như mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Save as, Table Name colon, Edit, Type, and Text” (Lưu như, Tên Bảng hai chấm, Chỉnh sửa, Nhập và Văn bản) và tên bảng.

  Mẹo

  • Nếu bạn tìm cách đóng bảng trước khi lưu, một hộp thoại sẽ tự động xuất hiện và bạn sẽ nghe thấy “Do you want to save changes to the design of table Table X?” (Bạn có muốn lưu các thay đổi đối với thiết kế của bảng Bảng X không?) Tiêu điểm sẽ ở trên nút . Để lưu bảng, nhấn Enter.

  • Khi bạn lưu thay đổi vào bảng hiện có, bảng đó sẽ được gán tên bạn đã cung cấp trước đó. Để đổi tên bảng khi bạn lưu, nhấn F12. Hộp thoại Lưu như sẽ mở ra và bạn có thể nhập tên mới.

 2. Trong hộp văn bản, hãy nhập tên cho bảng. Khi bạn lưu bảng lần đầu, hãy đặt tên giúp mô tả dữ liệu bảng đó chứa. Ví dụ: bạn có thể đặt tên cho bảng là Khách hàng, Kiểm kê Bộ phận hoặc Sản phẩm. Access sẽ cung cấp cho bạn nhiều khả năng linh hoạt khi đặt tên bảng trong các ứng dụng web nhưng có một số hạn chế:

  • Tên bảng có thể dài tối đa 64 ký tự.

  • Tên bảng có thể bao gồm tổ hợp chữ cái, số, dấu cách và các ký tự đặc biệt ngoại trừ dấu chấm (.), dấu chấm than (!), dấu ngoặc vuông ([]), dấu cách đầu dòng, dấu bằng ở đầu (=) hoặc ký tự không in được, chẳng hạn như dấu xuống dòng. Tên không được chứa bất kỳ ký tự nào trong các ký tự sau đây:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • Tên không được chứa bất kỳ ký tự nào trong các ký tự sau đây:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  Mẹo Hãy quyết định một quy ước đặt tên cho các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của mình, rồi sử dụng chúng nhất quán.

 3. Nhấn Enter.

Đổi tên bảng

Lưu ý Bạn không thể đổi tên bảng khi bảng đang mở. Để đóng bảng hiện hoạt, nhấn F6 hoặc Ctrl+W. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ngăn Dẫn hướng, trên bảng bạn đã đóng.

 1. Trong ngăn Dẫn hướng, để chọn bảng bạn muốn đổi tên, hãy sử dụng phím Mũi tên Xuống.

  Mẹo Để truy nhập các bảng trong ngăn Dẫn hướng, bạn có thể cần phải nhấn phím Tab.

 2. Để mở menu lối tắt, nhấn phím Ứng dụng (thường xuất hiện ở mục dưới bên phải bàn phím) hoặc Shift+F10.

 3. Trên menu lối tắt, nhấn M hai lần, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “Leaving menus, Rename text box, Edit” (Rời menu, Đổi tên hộp văn bản, Chỉnh sửa). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy"Rename text box" (Đổi tên hộp văn bản) và tên hiện tại.)

 4. Trong hộp văn bản, nhập tên mới, rồi nhấn Enter.

Xóa bảng

 1. Trong dạng xem Biểu dữ liệu, hãy đóng tất cả các bảng. Tiêu điểm sẽ chuyển đến ngăn Dẫn hướng. Để chọn bảng bạn muốn xóa, hãy sử dụng phím Mũi tên Xuống.

 2. Nhấn Delete. Một cửa sổ sẽ mở ra yêu cầu bạn xác nhận thao tác xóa và bạn sẽ nghe thấy “Do you want to delete the Table X?” (Bạn có muốn xóa Bảng X không?). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Microsoft Access dialog, Yes button" (Hộp thoại Microsoft Access, nút Có).) Tiêu điểm sẽ ở trên nút .)

 3. Để xóa bảng, nhấn Enter.

Lưu ý Khi bạn đang ở cửa sổ Thiết kế, để chuyển sang dạng xem Biểu dữ liệu, nhấn Alt, J+D, W, rồi nhấn H. Để chuyển sang cửa sổ Thiết kế khi bạn đang ở dạng xem Biểu dữ liệu, nhấn Alt+H, W, rồi D.

Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×