Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng OneNote với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để sắp xếp thông tin trong sổ ghi chép có chứa trang, phần và nhóm phần. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách để thêm trang, phần và sổ ghi chép bổ sung khi bạn cần, và thậm chí đổi tên, di chuyển hoặc xóa bỏ chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở OneNote

Nhấn vào phím logo Windows+Shift+N để mở OneNote.

Tạo sổ tay

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Nhấn Shift+Tab liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy “Add Notebook button” (Nút Thêm Sổ tay). Nhấn Phím cách để chọn. Bạn sẽ được chuyển đến một cửa sổ mới; tại đó, tab Mới trong menu Tệp đã được chọn. Trình tường thuật thông báo "New tab item" (Mục tab Mới). Trên tab này, bạn có thể chọn vị trí lưu trữ và tên sổ tay.

 3. Nhấn phím mũi tên phải một lần để di chuyển đến phần lựa chọn vị trí trên tab mới . Sau đó dùng lên và xuống phím mũi tên để di chuyển giữa các vị trí. Bộ đọc màn hình thông báo các vị trí khi bạn di chuyển. Nhấn phím cách để chọn.

 4. Sau khi bạn đã chọn một vị trí, tiêu điểm sẽ di chuyển Sổ ghi chép tên trường. Nhập tên cho sổ ghi chép, và nhấn Enter. Sổ ghi chép được tạo ra và con trỏ được đặt trong trường tiêu đề trang mới phần 1 trong sổ ghi chép.

  Lưu ý: Nếu bạn lưu vào OneDrive hoặc vị trí trực tuyến khác, bạn có thể phải đăng nhập nếu chưa đăng nhập.

Tạo phần

 1. Trong sổ tay, để tạo phần mới, nhấn Ctrl+T.

 2. Phần sẽ được tạo, con trỏ được đặt ở tab phần và bạn có thể nhập tên phần.

 3. Khi thực hiện xong, nhấn Enter. Phần sẽ được đặt tên và con trỏ được di chuyển vào trường tiêu đề trang.

Tạo nhóm phần

Nhóm phần có thể giúp bạn sắp xếp các phần có liên quan cùng với nhau.

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Shift+G để mở dẫn hướng phần.

 2. Nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tường thuật viên thông báo "Mục menu nhóm phần mới." Với JAWS, bạn nghe: "Nhóm phần mới." Nhấn phím cách để chọn. Tường thuật viên sẽ thông báo: "trang mới được tạo, cửa sổ OneNote, sửa, nhóm phần mới."

 4. Nhập tên cho nhóm phần, rồi nhấn Enter.

  Nhóm phần sẽ được tạo và bây giờ, bạn có thể thêm các phần vào nhóm.

Tạo trang

 1. Trong phần bạn muốn thêm trang, nhấn Ctrl+N.

 2. Một trang mới sẽ được tạo ra, con trỏ được đặt trong trường tiêu đề trang và bạn có thể nhập tiêu đề.

Đổi tên sổ tay

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến sổ tay mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh. Trình tường thuật sẽ thông báo “Menu”.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe: "Mục menu thuộc tính." Với JAWS, bạn nghe: "Thuộc tính." Nhấn phím cách để chọn.

 5. Hộp thoại Thuộc tính Sổ tay mở ra và tiêu điểm nằm trong trường Tên hiển thị. Nhập tên mới, rồi nhấn Enter. Sổ tay sẽ được đổi tên.

Đổi tên phần hoặc nhóm phần

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+Shift+G để đi đến dẫn hướng phần.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên trái và phải để dẫn hướng đến phần hoặc nhóm phần mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Đổi tên menu mục." Với JAWS, bạn nghe: "Đổi tên."

 4. Nhấn phím cách. Tường thuật viên sẽ thông báo "Sửa" và tên phần. Với JAWS, bạn nghe tên phần.

 5. Nhập tên mới, rồi nhấn Enter. Phần sẽ được đổi tên.

Đổi tên trang

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến trang mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Đổi tên menu mục." Với JAWS, bạn nghe: "Đổi tên."

 4. Nhấn phím cách. Tường thuật viên sẽ thông báo: "trang tiêu đề, chỉnh sửa." Với JAWS, bạn nghe: "Trang tiêu đề."

 5. Nhập tên mới, rồi nhấn Enter. Trang sẽ được đổi tên.

Di chuyển hoặc sao chép một phần

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Shift+G để đi đến dẫn hướng phần.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên phải hoặc trái để dẫn hướng đến phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Trình tường thuật sẽ thông báo tên phần khi bạn di chuyển.

 3. Nhấn Shift + F10. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Đổi tên menu mục." Với JAWS, bạn nghe: "Đổi tên."

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tường thuật viên thông báo: "Di chuyển hoặc sao chép mục menu." Với JAWS, bạn nghe: "Di chuyển hoặc sao chép." Nhấn phím cách để chọn. Hộp thoại di chuyển hoặc sao chép phần mở ra.

 5. Tiêu điểm nằm trong trường tìm kiếm nơi bạn có thể bắt đầu nhập tên sổ tay, phần hoặc nhóm phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép phần đó đến. Kết quả tìm kiếm được liệt kê bên dưới khi bạn nhập. Để dẫn hướng kết quả, hãy sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống. Trình tường thuật sẽ thông báo tên khi bạn di chuyển.

 6. Khi bạn đã tìm thấy đúng đích, nhấn phím Tab để dẫn hướng đến các nút thoại. Nút đầu tiên là di chuyển. Nếu bạn muốn sao chép phần thay vào đó, hãy nhấn phím Tab để dẫn hướng đến nút sao chép . Nhấn phím cách để chọn. Phần di chuyển hoặc sao chép.

Di chuyển hoặc sao chép một trang

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên lên hoặc xuống để dẫn hướng đến trang mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Trình tường thuật sẽ thông báo tên trang khi bạn di chuyển.

 3. Nhấn Phím cách để chọn một trang, rồi nhấn Ctrl+Alt+M. Hộp thoại Di chuyển hoặc Sao chép Trang sẽ mở ra.

 4. Tiêu điểm nằm trong trường tìm kiếm nơi bạn có thể bắt đầu nhập tên sổ tay, phần hoặc nhóm phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép trang đó đến. Kết quả tìm kiếm được liệt kê bên dưới khi bạn nhập. Để dẫn hướng kết quả, hãy sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống. Trình tường thuật sẽ thông báo tên khi bạn di chuyển.

 5. Khi bạn đã tìm thấy đúng đích, nhấn phím Tab để dẫn hướng đến các nút thoại. Nút đầu tiên là di chuyển. Nếu bạn muốn sao chép trang thay vào đó, hãy nhấn phím Tab để dẫn hướng đến nút sao chép . Nhấn phím cách để chọn. Trang được di chuyển hoặc sao chép.

Loại bỏ sổ tay

 1. Trong Windows, nhấn vào phím logo Windows và nhập "File Explorer". Nhấn Enter.

 2. Cửa sổ File Explorer mở ra. Tiêu điểm nằm trên thư mục Màn hình nền. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến các thư mục và mục trong cửa sổ. Trình tường thuật sẽ thông báo các mục khi bạn di chuyển. Nhấn Enter để mở một thư mục.

  Mẹo: Trên máy tính của bạn, vị trí mặc định để lưu sổ tay là Tài liệu > Sổ tay OneNote.

 3. Khi ở đúng sổ tay, hãy nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh. Trình tường thuật sẽ thông báo “context menu” (menu ngữ cảnh).

 4. Nhấn phím mũi tên xuống liên tục cho đến khi bạn nghe: "Mục menu xóa". Với JAWS, bạn nghe: "Xóa bỏ." Nhấn Enter để chọn. Sổ ghi chép được loại bỏ.

Loại bỏ phần hoặc nhóm phần

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Shift+G để đi đến dẫn hướng phần.

 2. Sử dụng phím Mũi tên phải hoặc trái để đi đến phần hoặc nhóm phần mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Đổi tên menu mục." Với JAWS, bạn nghe: "Đổi tên."

 4. Nhấn phím mũi tên xuống liên tục cho đến khi bạn nghe: "Mục menu xóa". Với JAWS, bạn nghe: "Xóa bỏ." Nhấn Enter.

 5. Hộp thoại xác nhận sẽ mở ra. Trình tường thuật sẽ thông báo: “Microsoft OneNote dialog, No button” (Hộp thoại Microsoft OneNote, nút Không). Nhấn phím Mũi tên trái một lần để di chuyển đến nút Có, rồi nhấn Enter. Phần hoặc nhóm phần đó sẽ được loại bỏ.

Loại bỏ trang

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Alt+G để đi đến dẫn hướng trang.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để đi đến trang mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Đổi tên menu mục." Với JAWS, bạn nghe: "Đổi tên."

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ mục menu", và nhấn Enter. Trang được loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Các phím tắt trong OneNote for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để sắp xếp thông tin trong sổ tay có chứa các trang và mục. Bạn có thể thêm, đổi tên, di chuyển, loại bỏ và sắp xếp lại các trang và mục, cũng như thêm và sắp xếp lại sổ tay.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Tạo sổ tay

 1. Trong danh sách Sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New notebook button" (Nút Sổ tay mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập tên sổ tay mới, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Đã xong) thì nhấn đúp vào màn hình.

Mẹo: Để dẫn hướng đến danh sách Sổ tay từ danh sách Phần hoặc Trang hoặc từ bảng tùy biến trang, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back to <dạng xem danh sách trước đó>, back button" (Quay lại <dạng xem danh sách trước đó>, nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho đến khi bạn nghe thấy "Notebook, settings button" (Nút cài đặt, sổ tay). Tiêu điểm hiện đang ở nút Cài đặt của dạng xem danh sách Sổ tay.

Tạo phần

Để sắp xếp nội dung của bạn hoặc tạo khối các ghi chú mới trong sổ tay của mình, bạn có thể tạo một phần mới.

 1. Trong danh sách Phần của sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New section button" (Nút Phần mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập tên phần mới, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Đã xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Lưu ý: Để dẫn hướng đến danh sách Phần từ danh sách Trang hoặc một bảng tùy biến trang, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back to <dạng xem danh sách trước đó>, back button" (Quay lại <dạng xem danh sách trước đó>, nút quay lại) thì nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho đến khi bạn nghe thấy "<Tên sổ tay>, back to notebook list, back button" (<Tên sổ tay>, quay lại danh sách sổ tay, nút quay lại). Tiêu điểm hiện đang ở nút Quay lại của dạng xem danh sách Phần.

Tạo trang

Thêm một trang mới cho những ý tưởng mới của bạn và bắt đầu tạo nội dung trong sổ tay của bạn.

Tạo một trang chưa được định dạng

 1. Trong danh sách Trang của một phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New page button" (Nút Trang mới).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New page, page title, outline" (Trang mới, tiêu đề trang, viền ngoài).

 3. Nhấn đúp vào màn hình và nhập tên trang. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến bảng tùy biến trang.

Tạo trang chứa danh sách

 1. Trong danh sách Trang của một phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New page with list button" (Nút Trang mới chứa danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Text field" (Trường văn bản). Tiêu điểm nằm trên trường văn bản của mục danh sách đầu tiên trên trang.

 2. Để đặt tên cho trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Untitled list heading, text field" (Đầu đề danh sách chưa có tiêu đề, trường văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập tên trang, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Đã xong). Nhấn đúp vào màn hình.

Tạo trang chứa ảnh

 1. Trong danh sách Trang của một phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New page with photo button" (Nút Trang mới chứa ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Alert, insert picture" (Cảnh báo, chèn ảnh). Cửa sổ Chèn Ảnh sẽ mở ra.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Thêm ảnh từ ứng dụng Ảnh

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "From library button "(Nút Từ thư viện). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  2. Trong Ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn album mà bạn muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Trong danh sách ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ảnh mà bạn muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Đã xong). Nhấn đúp vào màn hình.

  5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Use button" (Nút Sử dụng). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trang mới.

  6. Để đặt tên cho trang mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  7. Nhập tên, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Chụp và thêm ảnh

  1. Để thêm ảnh mới trực tiếp từ camera điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Take picture button" (Nút Chụp ảnh).

  2. Nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng camera sẽ mở ra.

  3. Để chụp ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take picture button" (Nút Chụp ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Use button" (Nút Sử dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trang mới.

  5. Để đặt tên cho trang mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập tên. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Lưu ý: Để dẫn hướng đến danh sách Trang từ bảng tùy biến trang, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back to page list for <tên phần>, back button" (Quay lại danh sách trang <tên phần>, nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm hiện đang ở nút Quay lại của dạng xem danh sách Trang.

Đổi tên phần

 1. Trong danh sách Phần, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn đổi tên.

 2. Đặt vòng xoay VoiceOver thành Hành động.

 3. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Rename" (Đổi tên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Nhập tên phần mới. Khi hoàn tất, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đổi tên trang

 1. Trong danh sách Trang, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn đổi tên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong trang đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "<Tên trang hiện tại>, heading, text field" (<Tên trang hiện tại>, trường văn bản, đầu đề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sửa đổi tên trang. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Đã xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp lại các sổ tay, phần và trang

Bạn có thể thay đổi thứ tự của các sổ tay, phần và trang, ví dụ như nếu bạn muốn đặt sổ tay, phần và trang quan trọng nhất ở trên cùng của danh sách mục.

 1. Trong danh sách Sổ tay, Phần hoặc Trang, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Done" (Đã xong).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Reorder <tên sổ tay, phần hoặc trang bạn muốn sắp xếp lại>" (Sắp xếp lại <tên sổ tay, phần hoặc trang bạn muốn sắp xếp lại>).

 3. Nhấn đúp và giữ màn hình cho đến khi bạn nghe thấy một âm thanh. Kéo ngón tay lên hoặc xuống trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy vị trí nơi bạn muốn di chuyển mục, rồi nhấc ngón tay khỏi màn hình.

 4. Trượt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Đã xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Di chuyển phần

 1. Trong danh sách Phần, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn di chuyển.

 2. Đặt vòng xoay VoiceOver thành Hành động.

 3. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Move" (Di chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Notebooks, move this section to another notebook" (Sổ tay, di chuyển phần này sang một sổ tay khác).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sổ tay mà bạn muốn di chuyển phần này đến, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách Phần mà phần đã được di chuyển từ đó.

Di chuyển hoặc sao chép một trang

 1. Trong danh sách Trang, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Đặt vòng xoay VoiceOver thành Hành động.

 3. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Move" (Di chuyển) hoặc "Copy" (Sao chép), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép trang đến, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách Trang mà trang đã được di chuyển hoặc sao chép từ đó.

Đóng sổ tay

Bạn có thể đóng sổ tay để sổ tay này không xuất hiện trong danh sách Sổ tay nữa.

 1. Trong danh sách Sổ tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Đặt vòng xoay VoiceOver thành Hành động.

 3. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Close" (Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để mở lại một sổ tay, trong danh sách Sổ tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More notebooks ellipses button" (Nút elip Xem thêm sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Open more notebooks" (Mở sổ tay khác).

  Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sổ tay mà bạn muốn mở lại, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sổ tay sẽ mở ra và xuất hiện lại trong danh sách Sổ tay.

Loại bỏ phần

 1. Trong danh sách Phần, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Đặt vòng xoay VoiceOver thành Hành động.

 3. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Alert, are you sure you want to delete this section" (Cảnh báo, bạn có chắc chắn muốn xóa phần này không). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Loại bỏ trang

 1. Trong danh sách Trang, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Đặt vòng xoay VoiceOver thành Hành động.

 3. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để sắp xếp thông tin trong sổ tay có chứa các trang và mục. Bạn có thể thêm, đổi tên, di chuyển và loại bỏ các trang và mục, cũng như thêm sổ tay.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Tạo sổ tay

 1. Trong danh sách Sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New notebook button" (Nút Sổ tay mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để dẫn hướng đến danh sách Sổ tay từ danh sách Mục hoặc Trang hay từ bảng tùy biến trang, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho đến khi bạn nghe thấy "Signed in as <tên người dùng>" (Đăng nhập với tư cách <tên người dùng>). Tiêu điểm sẽ di chuyển tới nút Tài khoản của dạng xem danh sách Sổ tay.

 2. Nhập tên của sổ tay mới bằng bàn phím trên màn hình.

  Mẹo: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 3. Để chọn vị trí nơi bạn muốn lưu sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Drop down list" (Danh sách thả xuống), tiếp theo là vị trí lưu hiện được chọn. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn lưu sổ tay. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để tạo sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create button" (Nút Tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Sổ tay mới được tạo có chứa mục Mục Mới 1.

Tạo phần

Để sắp xếp nội dung của bạn hoặc tạo khối các ghi chú mới trong sổ tay của mình, bạn có thể tạo một phần mới.

 1. Trong danh sách Mục của sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New section button" (Nút Mục mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Để dẫn hướng đến danh sách Mục từ danh sách Trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm hiện đang nằm trên nút Quay lại của dạng xem danh sách Mục.

 2. Nhập tên của mục mới bằng bàn phím trên màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mục mới được tạo có chứa trang Chưa có tên.

Tạo trang

Thêm một trang mới cho những ý tưởng mới của bạn và bắt đầu tạo nội dung trong sổ tay của bạn.

 1. Trong danh sách Trang của một mục, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New text page button" (Nút Trang văn bản mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Để dẫn hướng đến danh sách Trang từ bảng tùy biến trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm hiện nằm trên nút Quay lại của dạng xem danh sách Trang.

 2. Trang chưa có tên mới được tạo, tiêu điểm di chuyển đến bảng tùy biến trang và bạn có thể nhập ghi chú của mình.

 3. Để đặt tiêu đề cho trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title, edit box" (Hộp chỉnh sửa Tiêu đề trang), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập tiêu đề bằng bàn phím trên màn hình của bạn.

Đổi tên phần

 1. Trong danh sách Mục, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của mục bạn muốn đổi tên. TalkBack thông báo mục như sau: "Section <tên mục>" (Mục <tên mục>). Nhấn đúp và giữ màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rename section" (Đổi tên mục), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Đổi tên mở ra và bạn nghe thấy: "Rename section" (Đổi tên mục).

 3. Nhập tên mới cho mục. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rename button" (Nút Đổi tên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Mục sẽ được đổi tên và tiêu điểm di chuyển đến danh sách Mục.

Đổi tên trang

 1. Trong danh sách Trang, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn đổi tên. TalkBack thông báo trang như sau: "Page <tiêu đề trang>" (Trang <tiêu đề trang>). Nhấn đúp vào màn hình để mở trang.

 2. Trong trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title, <tiêu đề>, edit box" (Hộp chỉnh sửa Tiêu đề trang, <tiêu đề>), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập tên mới cho trang. Khi bạn hoàn tất, chọn enter trên bàn phím trên màn hình. Để chọn enter, kéo ngón tay của bạn trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Enter", rồi nhấc ngón tay lên (và nhấn đúp nếu cần).

Di chuyển hoặc sao chép một trang

 1. Trong danh sách Trang, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. TalkBack thông báo trang như sau: "Page <tiêu đề trang>" (Trang <tiêu đề trang>). Nhấn đúp và giữ màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển một trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move page" (Di chuyển trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Di chuyển trang tới mục mở ra, rồi bạn nghe thấy: "Move page to section" (Di chuyển trang tới mục).

  • Để sao chép một trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy page" (Sao chép trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Sao chép trang vào mục mở ra, rồi bạn nghe thấy: "Copy page to section" (Sao chép trang vào mục).

  Danh sách mục của sổ tay hiện được chọn sẽ mở ra.

 3. Để di chuyển hoặc sao chép trang vào một mục trong sổ tay khác, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của sổ tay vừa được mở, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách sổ tay. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy tên sổ tay đích, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách mục.

 4. Trong danh sách mục, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mục mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép trang đến, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. TalkBack thông báo mục như sau: "Section <tên mục>" (Mục <tên mục>).

 5. Sau khi chọn mục, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move button" (Nút Di chuyển) hoặc "Copy button" (Nút Sao chép), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trang được di chuyển hoặc sao chép và tiêu điểm di chuyển đến danh sách Mục của mục nơi trang được di chuyển.

Đóng sổ tay

Bạn có thể đóng sổ tay để sổ tay này không xuất hiện trong danh sách Sổ tay nữa.

 1. Trong danh sách Sổ tay, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay bạn muốn đóng. TalkBack thông báo sổ tay như sau: "Notebook <tên sổ tay>" (Sổ tay <tên sổ tay>). Nhấn đúp và giữ màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close notebook" (Đóng sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sổ tay sẽ được loại bỏ khỏi danh sách Sổ tay.

 3. Để mở lại một sổ tay, trong danh sách Sổ tay, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "More notebooks" (Xem thêm sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "More notebooks" (Xem thêm sổ tay).

  Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sổ tay mà bạn muốn mở lại, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sổ tay sẽ mở ra và xuất hiện lại trong danh sách Sổ tay.

Loại bỏ mục

 1. Trong danh sách Mục, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của mục bạn muốn xóa. TalkBack thông báo mục như sau: "Section <tên mục>" (Mục <tên mục>). Nhấn đúp và giữ màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete section" (Xóa mục), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ thông báo Bạn muốn xóa mục? mở ra và bạn nghe thấy: "Delete section" (Xóa mục).

 3. Để xác nhận, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete button" (Nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Loại bỏ trang

 1. Trong danh sách Trang, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn xóa. TalkBack thông báo trang như sau: "Page <tiêu đề trang>" (Trang <tiêu đề trang>). Nhấn đúp và giữ màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete page" (Xóa trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ thông báo Bạn muốn xóa trang? mở ra và bạn nghe thấy: "Delete page" (Xóa trang).

 3. Để xác nhận, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete button" (Nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang sẽ bị xóa và bạn nghe thấy: "Page <tiêu đề trang> deleted" (Đã xóa trang <tiêu đề trang>).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Windows 10 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để sắp xếp thông tin trong sổ ghi chép có chứa trang, phần và nhóm phần. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách để thêm trang, phần và sổ ghi chép bổ sung khi bạn cần, và thậm chí đổi tên, di chuyển hoặc xóa bỏ chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở OneNote

 1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft trên thiết bị của mình.

 2. Mở OneNote, nhấn phím logo Windows, và nhập onenote. Nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe "OneNote. Tin cậy Microsoft Store ứng dụng." Sau đó nhấn Enter.

Tạo sổ tay

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Nhấn Shift + Tab liên tục cho đến khi bạn nghe "Nút sổ ghi chép mới." Nhấn phím cách để chọn. Tường thuật viên sẽ thông báo: "sổ sổ ghi chép mới. Tên sổ ghi chép mới, chỉnh sửa. " Với JAWS, bạn nghe: "bật lên. Sổ ghi chép mới."

 3. Nhập tên sổ ghi chép, sau đó nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Nút tạo sổ ghi chép". Nhấn phím cách để tạo sổ ghi chép.

 4. Sổ tay sẽ được tạo và mở ra. Sổ tay mới được tạo bao gồm một phần sổ tay có tên là Phần Mới 1, chứa một trang trống chưa có tiêu đề.

  Lưu ý: Sổ tay được tự động lưu vào OneDrive.

Tạo phần

 1. Trong sổ tay, để tạo phần mới, nhấn Ctrl+G, rồi nhấn Ctrl+T.

 2. Phần sẽ được tạo. Con trỏ được đặt ở tab phần và bạn có thể nhập tên phần.

 3. Khi thực hiện xong, nhấn Enter. Phần sẽ được đặt tên.

 4. Để trở lại chế độ soạn thảo trang, nhấn Enter hai lần. Con trỏ sẽ được đặt trong trường tiêu đề trang trên trang trống chưa có tiêu đề của phần mới được tạo.

Tạo trang

 1. Trong phần bạn muốn thêm trang, nhấn Ctrl+N.

 2. Trang chưa có tiêu đề mới sẽ được tạo.

 3. Để trở lại chế độ soạn thảo trang, nhấn Esc. Con trỏ được đặt trong trường tiêu đề trang và bạn có thể nhập tiêu đề.

Đổi tên phần

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl + Shift + G để đi đến phần dẫn hướng. Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của một phần.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến nhóm phần mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Đổi tên phần nút."

 4. Nhấn phím cách. Tường thuật viên sẽ thông báo "Văn bản tên phần" và tên phần. Với JAWS, bạn nghe phần tên và "Phần văn bản tên, chỉnh sửa."

 5. Nhập tên mới, rồi nhấn Enter. Phần sẽ được đổi tên.

Đổi tên trang

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl + Shift + G để đi đến phần dẫn hướng. Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của một phần.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến phần có chứa trang mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang. Bạn sẽ nghe thấy tên trang.

 4. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến trang mà bạn muốn đổi tên.

 5. Nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Đổi tên trang nút."

 6. Nhấn phím cách. Tường thuật viên sẽ thông báo: "trang tiêu đề, chỉnh sửa." Với JAWS, bạn nghe trang tiêu đề và "Tiêu đề trang."

 7. Nhập tên mới, rồi nhấn Enter. Trang sẽ được đổi tên.

Di chuyển hoặc sao chép một phần

 1. Trong một sổ ghi chép, hãy nhấn Ctrl + Shift + G để đi đến phần dẫn hướng. Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của một phần.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Trình tường thuật sẽ thông báo tên phần khi bạn di chuyển.

 3. Nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh. Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Di chuyển dấu gạch chéo nút sao chép." Nhấn phím cách để chọn. Hộp thoại Di chuyển/sao chép phần mở ra.

 4. Nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy tên của một sổ ghi chép đã mở.

 5. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến sổ tay nơi bạn muốn di chuyển phần. Trình tường thuật sẽ thông báo tên các sổ tay khi bạn di chuyển.

 6. Khi bạn đã tìm thấy đúng đích, hãy nhấn phím cách để chọn. Sau đó nhấn phím Tab để dẫn hướng đến các nút thoại. Nút đầu tiên là di chuyển. Nếu bạn muốn sao chép phần thay vào đó, hãy nhấn phím Tab để dẫn hướng đến nút sao chép . Nhấn phím cách để chọn. Phần di chuyển hoặc sao chép.

Di chuyển hoặc sao chép một trang

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl + Shift + G để đi đến phần dẫn hướng. Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của một phần.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến phần có chứa trang mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang. Bạn sẽ nghe thấy tên trang.

 4. Sử dụng các phím Mũi tên lên hoặc xuống để dẫn hướng đến trang mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Trình tường thuật sẽ thông báo tên trang khi bạn di chuyển.

 5. Nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh. Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Di chuyển dấu gạch chéo nút sao chép." Nhấn phím cách để chọn. Hộp thoại Di chuyển/sao chép trang mở ra.

 6. Để chọn sổ ghi chép mà bạn muốn sao chép hoặc di chuyển trang, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Sao nút". Nhấn phím cách. Sau đó dùng lên và xuống phím mũi tên để dẫn hướng đến sổ ghi chép bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Để chọn, nhấn phím cách.

  Lưu ý: Hãy bảo đảm rằng sổ tay nơi bạn muốn di chuyển hoặc sao chép trang đang được mở trong OneNote.

 7. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Trình tường thuật sẽ thông báo tên phần khi bạn di chuyển.

 8. Khi bạn đã tìm thấy đúng đích, nhấn phím cách để chọn phần đó. Sau đó nhấn phím Tab để dẫn hướng đến các nút thoại. Nút đầu tiên là di chuyển. Nếu bạn muốn sao chép trang thay vào đó, hãy nhấn phím Tab để dẫn hướng đến nút sao chép . Nhấn phím cách để chọn. Trang được di chuyển hoặc sao chép.

Đóng sổ tay

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của sổ ghi chép.

 3. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến sổ tay mà bạn muốn đóng.

 4. Nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh. Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Đóng nút sổ ghi chép này."

 5. Nhấn Phím cách để đóng sổ tay.

Loại bỏ phần

 1. Trong một sổ ghi chép, hãy nhấn Ctrl + Shift + G để đi đến phần dẫn hướng. Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của một phần.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến phần mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: “Delete section button” (Nút Xóa phần). Sau đó, nhấn Phím cách.

 4. Hộp thoại xác nhận sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: “Delete section button” (Nút Xóa phần). Nhấn Phím cách để xác nhận thao tác xóa. Phần sẽ được loại bỏ.

Loại bỏ trang

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl + Shift + G để đi đến phần dẫn hướng. Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của một phần.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến phần có chứa trang mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Ctrl+Alt+G để đi tới dẫn hướng trang. Bạn sẽ nghe thấy tên trang.

 4. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để đi đến trang mà bạn muốn loại bỏ.

 5. Nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: “Delete page button” (Nút Xóa trang).

 6. Nhấn Phím cách. Hộp thoại xác nhận sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: “Delete page button” (Nút Xóa trang). Nhấn Phím cách để xác nhận thao tác xóa. Trang sẽ được loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote for Windows 10

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để sắp xếp thông tin trong sổ ghi chép có chứa trang, phần và nhóm phần. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách để thêm trang, phần và sổ ghi chép bổ sung khi bạn cần chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng OneNote Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải OneNote Online.

Trong chủ đề này

Mở OneNote Online

 1. Sử dụng một trình duyệt web và truy nhập www.onenote.com.

 2. Nhấn phím Tab để duyệt tới Đăng nhập. Bạn nghe: "Đăng nhập, nối kết." Để chọn, nhấn Enter.

 3. Nếu bạn đang đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, nhấn phím Tab để duyệt tới đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Nếu bạn đang đăng nhập bằng cách dùng một tài khoản tổ chức, duyệt tới đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học. Sau đó nhấn Enter.

 4. Trang Đăng nhập sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: “Email, phone, or Skype name, editing” (Email, điện thoại hoặc tên Skype, chỉnh sửa)

 5. Nhập email của bạn, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Password, editing” (Mật khẩu, chỉnh sửa).

 6. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản trong tổ chức, các bước đăng nhập có thể sẽ hơi khác. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

 7. OneNote Online sẽ mở trong dẫn hướng sổ tay, liệt kê tất cả sổ tay liên kết với tài khoản của bạn.

Tạo sổ tay

 1. Trong dẫn hướng sổ ghi chép, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Mới" và sau đó nhấn Enter.

 2. Hộp thoại Tạo Sổ tay Mới sẽ mở ra, với tiêu điểm ở trên trường Tên sổ tay.

 3. Nhập tên sổ tay, rồi nhấn Enter để tạo sổ tay.

 4. Sổ ghi chép mới mở ra trong OneNote Onlinevà con trỏ được đặt trong trường tiêu đề trang của phần Ghi chú nhanh . Bạn nghe tên sổ ghi chép mới và "Microsoft OneNote Online."

  Sổ tay mới được tạo sẽ được lưu trong thư mục Tài liệu trên OneDrive của bạn.

Tạo phần

 1. Trong một sổ ghi chép đã mở, để tạo phần mới, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên của một phần.

  Lưu ý: Nếu nhấn Ctrl + F6 không duyệt lệnh OneNote Online , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe một lệnh. Sau đó nhấn Ctrl + F6 để duyệt.

 2. Nhấn phím khóa + mũi tên trái SR cho đến khi bạn nghe "Nút phần mới" và sau đó nhấn SR khóa + Enter.

 3. Nhập tên phần, rồi nhấn Enter.

 4. Phần sẽ được tạo và con trỏ được đặt trong trường tiêu đề trang của phần mới được tạo.

Tạo trang

 1. Trong sổ tay, nhấn Control+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên phần.

 2. Để dẫn hướng các phần, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab. Tên phần được thông báo khi bạn di chuyển. Sau đó nhấn Enter để chọn phần mà bạn muốn tạo trang mới.

 3. Nhấn phím khóa + mũi tên trái SR cho đến khi bạn nghe "Nút trang mới" và sau đó nhấn SR khóa + Enter.

 4. Một trang mới sẽ được tạo. Con trỏ được đặt trong trường tiêu đề trang và bạn có thể nhập tiêu đề.

Đổi tên sổ tay

Bạn có thể sử dụng OneNote Online để đi thẳng đến OneDrive của mình, nơi bạn có thể đổi tên sổ tay.

 1. Trong một sổ ghi chép đã mở trong OneNote Online, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe: "Danh sách của Microsoft dịch vụ nút." Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "OneDrive" và sau đó nhấn Enter.

 2. OneDrive của bạn (onedrive.live.com) sẽ mở ra trong trình duyệt.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến tệp sổ tay mà bạn muốn đổi tên. Tên tệp sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 4. Khi bạn đã ở đúng tệp, hãy nhấn F2. Hộp thoại Đổi tên mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter your new name” (Nhập tên mới của bạn).

 5. Nhập tên mới, rồi nhấn Enter. Sổ tay sẽ được đổi tên.

 6. Để quay lại sổ tay trong OneNote Online, sau khi chọn sổ tay mới được đổi tên, hãy nhấn Enter.

Đổi tên phần

 1. Trong một sổ ghi chép, hãy nhấn Ctrl + F6 để duyệt đến phần dẫn hướng. Bạn nghe một phần tên.

 2. Nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe phần bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Shift+F10. Bạn sẽ nghe thấy: “Rename menu item” (Mục menu Đổi tên). Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên tùy chọn Đổi tên.

 4. Nhấn Enter. Nhập tên phần mới.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK" rồi nhấn Enter. Tiêu điểm trả về danh sách phần, trên phần mới được đổi tên.

Đổi tên trang

 1. Trong một sổ ghi chép, hãy nhấn Ctrl + F6 để duyệt đến phần dẫn hướng. Bạn nghe một phần tên.

 2. Nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe phần có chứa trang bạn muốn đổi tên và sau đó nhấn Enter.

 3. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe tên trang. Nhấn phím khóa + mũi tên trái SR cho đến khi bạn nghe trang bạn muốn đổi tên, sau đó nhấn Enter.

 4. Con trỏ sẽ di chuyển đến trường tiêu đề trang. Để xóa tiêu đề trước đó, nhấn Ctrl+A, rồi nhấn Backspace.

 5. Nhập tiêu đề trang mới, rồi nhấn Enter. Con trỏ sẽ di chuyển đến trang đó và bạn có thể nhập hoặc chỉnh sửa ghi chú.

  Mẹo: Để nhanh chóng đi từ khu vực trang đến khu vực tiêu đề trang, hãy nhấn Page Up.

Loại bỏ sổ tay

Nếu bạn chắc chắn bạn không còn cần đến một sổ tay cụ thể, bạn có thể xóa sổ tay đó khỏi tài khoản OneDrive của mình. Nếu bạn đang chia sẻ sổ tay đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã thông báo với đồng nghiệp của mình rằng bạn sẽ xóa sổ tay đó.

 1. Trong một sổ ghi chép đã mở trong OneNote Online, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn năm: "Danh sách của Microsoft dịch vụ nút." Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "OneDrive" và sau đó nhấn Enter.

 2. OneDrive của bạn (onedrive.live.com) sẽ mở ra trong trình duyệt.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến sổ tay mà bạn muốn xóa. Tên tệp sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 4. Khi trên tệp chính xác, nhấn phím Delete. Trong hộp thoại xác nhận, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ nút" và sau đó nhấn Enter. Sổ ghi chép bị xóa và di chuyển tiêu điểm đến tệp liền kề.

  Mẹo: Nếu bạn muốn khôi phục sổ tay đã bị xóa, bạn có thể thực hiện trong Thùng Rác của OneDrive. Để đi đến Thùng Rác, hãy nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Group” (Nhóm). Sau đó, sử dụng phím Mũi tên xuống để dẫn hướng đến Thùng Rác.

Loại bỏ phần

 1. Trong một sổ ghi chép, hãy nhấn Ctrl + F6 để duyệt đến phần dẫn hướng. Bạn nghe một phần tên.

 2. Nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe phần bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Shift+F10. Bạn sẽ nghe thấy: “Rename menu item” (Mục menu Đổi tên). Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Delete, menu item" (Mục menu, Xóa), rồi nhấn Enter.

 5. Trong hộp thoại xác nhận, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Có nút" và sau đó nhấn Enter.

Loại bỏ trang

 1. Trong một sổ ghi chép, hãy nhấn Ctrl + F6 để duyệt đến phần dẫn hướng. Bạn nghe một phần tên.

 2. Nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe phần có chứa trang bạn muốn loại bỏ và sau đó nhấn Enter.

 3. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe tên trang. Nhấn phím khóa + mũi tên trái SR cho đến khi bạn nghe trang bạn muốn loại bỏ.

 4. Để loại bỏ vĩnh viễn một trang, hãy nhấn Delete. Trong hộp thoại xác nhận, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Có nút" và sau đó nhấn Enter.

  Nếu bạn muốn di chuyển trang đến Ghi chú Đã xóa, nơi bạn có thể truy xuất trang sau này, hãy nhấn Shift+F10. Bạn sẽ nghe thấy: “Rename menu item” (Mục menu Đổi tên). Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Delete, menu item" (Mục menu, Xóa), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×