Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng To-Do for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS để tạo danh sách những việc cần làm cho một dự án, đường thời gian hoặc công việc thường ngày cụ thể. Bạn cũng có thể chỉnh sửa, thay đổi thiết kế và sắp xếp danh sách. Sau đó, bạn có thể xóa các danh sách này khi không cần nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Tạo danh sách

Tạo danh sách các mục việc cần làm cho các tác vụ bạn muốn hoàn thành, ví dụ: một ngày hoặc dự án cụ thể.

 1. Trong To-Do, để đi tới dạng xem Thanh bên, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar button" (Nút Thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Để tạo danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New list button" (Nút Danh sách mới). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn. Danh sách chưa có tiêu đề mới được tạo và tiêu điểm di chuyển đến trường tên danh sách.

 3. Để chỉnh sửa tên danh sách mới, hãy nhập tên bằng bàn phím trên màn hình. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q" (Hỏi).

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sau khi nhập tên, để lưu danh sách mới, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Danh sách mới sẽ được lưu.

Tìm kiếm tác vụ

Sử dụng tùy chọn Tìm kiếm trong dạng xem Thanh bên để nhanh chóng tìm tác vụ trong danh sách việc cần làm của bạn.

 1. Trong To-Do, để đi tới dạng xem Thanh bên, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar button" (Nút Thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Để tìm kiếm tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Search button" (Nút Tìm kiếm). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tìm kiếm mở ra, đồng thời, tiêu điểm di chuyển đến trường Tìm kiếm.

 3. Nhập từ tìm kiếm bằng bàn phím trên màn hình. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q" (Hỏi). Sau khi nhập từ đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Search" (Tìm kiếm). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Để dẫn hướng đến danh sách kết quả tìm kiếm, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy kết quả. Để di chuyển trong danh sách kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang phải hoặc trái. VoiceOver sẽ thông báo mục việc cần làm, trạng thái (đã hoàn thành hay chưa hoàn thành) và danh sách việc cần làm khi bạn di chuyển.

 5. Để vào dạng xem Danh sách Tác vụ của danh sách, dẫn hướng đến mục đó, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đổi tên danh sách

Sử dụng menu Tùy chọn danh sách, để đổi tên danh sách bạn đã tạo.

Lưu ý: Việc đổi tên danh sách chỉ có thể áp dụng cho danh sách bạn đã tạo. Không thể đổi tên danh sách mặc định Ngày của TôiViệc cần Làm.

 1. Trong To-Do, để đi tới dạng xem Thanh bên, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar button" (Nút Thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Để đi tới danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mình muốn đổi tên. VoiceOver sẽ thông báo các danh sách sẵn dùng khi bạn di chuyển. Để chọn danh sách, nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem Danh sách Tác vụ mở ra.

 3. Để mở menu Tùy chọn danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "List options button" (Nút Tùy chọn danh sách). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tùy chọn danh sách mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Rename list button" (Nút Đổi tên danh sách).

 4. Để đổi tên danh sách, hãy nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển tới trường tên danh sách. Sử dụng bàn phím trên màn hình để chỉnh sửa tên danh sách. Để đi tới bàn phím, hãy đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh cho đến khi bạn nghe thấy một mục bàn phím.

 5. Sau khi nhập tên danh sách mới, để lưu và đóng bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Xong). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Liệt kê chủ đề

Thay đổi chủ đề của danh sách và màu nền để phù hợp với thiết kế bạn muốn.

Lưu ý: Tính năng thay đổi chủ đề không sẵn dùng cho danh sách mặc định Ngày của Tôi.

 1. Trong dạng xem Danh sách Tác vụ, mở menu Tùy chọn danh sách thuộc danh sách bạn muốn. Để mở Tùy chọn danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "List options button" (Nút Tùy chọn danh sách). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tùy chọn danh sách mở ra.

 2. Để đi tới menu con Thay đổi chủ đề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Change theme button" (Nút Thay đổi chủ đề). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Chủ đề mở ra.

 3. Để chọn màu nền, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy màu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. VoiceOver sẽ thông báo các màu khi bạn di chuyển. Màu được chọn hiện tại được xác định là "đã chọn".

 4. Để chọn một chủ đề, tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. VoiceOver sẽ thông báo các chủ đề khi bạn di chuyển. Chủ đề được chọn hiện tại được xác định là "đã chọn".

 5. Sau khi chọn màu nền hoặc chủ đề mới, để lưu và đóng menu Chủ đề, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Hiển thị/ẩn tác vụ đã hoàn thành

Theo mặc định, các tác vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành được hiển thị trong danh sách của bạn. Để giúp bạn sắp xếp danh sách của mình, bạn có thể ẩn các tác vụ đã hoàn thành.

Lưu ý: Tính năng ẩn tác vụ đã hoàn thành khỏi danh sách không sẵn dùng cho danh sách mặc định Ngày của Tôi .

 1. Trong dạng xem Danh sách Tác vụ của danh sách To-Do mà bạn muốn ẩn tác vụ đã hoàn thành, mở menu Tùy chọn danh sách. Để mở Tùy chọn danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "List options button" (Nút Tùy chọn danh sách). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tùy chọn danh sách mở ra.

 2. Để ẩn các tác vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide completed to-do items button" (Nút Ẩn các mục việc cần làm đã hoàn thành). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Menu Tùy chọn danh sách sẽ đóng lại và chỉ những tác vụ chưa hoàn thành mới được hiển thị trong dạng xem Danh sách Tác vụ.

 4. Để hiển thị các tác vụ đã hoàn thành bị ẩn, trong menu Tùy chọn danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Show completed to-do items button" (Nút Hiển thị các mục việc cần làm đã hoàn thành). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Sắp xếp nhiệm vụ

Việc sắp xếp danh sách có thể giúp bạn sắp xếp và tìm các mục việc cần làm hiệu quả hơn.

Lưu ý: Việc sắp xếp danh sách không sẵn dùng cho danh sách mặc định Ngày của Tôi .

 1. Trong dạng xem Danh sách Tác vụ, mở menu Tùy chọn danh sách của danh sách bạn muốn sắp xếp. Để mở Tùy chọn danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "List options button" (Nút Tùy chọn danh sách). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tùy chọn danh sách mở ra.

 2. Để đi tới menu con Sắp xếp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Sort button" (Nút Sắp xếp). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Menu Sắp xếp mở ra.

 3. Để chọn một tùy chọn sắp xếp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. VoiceOver sẽ thông báo các tùy chọn khi bạn di chuyển.

 4. Sau khi chọn tùy chọn sắp xếp, menu Sắp xếp sẽ đóng lại, đồng thời, tiêu điểm di chuyển trên dạng xem Danh sách Tác vụ.

 5. Để loại bỏ sắp xếp khỏi danh sách, trong dạng xem Danh sách Tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Remove sorting button" (nút Loại bỏ sắp xếp). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Xóa danh sách

Khi bạn không còn cần danh sách bạn đã tạo, bạn có thể nhanh chóng xóa danh sách đó.

Lưu ý: Việc xóa danh sách chỉ có thể áp dụng cho những danh sách bạn đã tạo. Bạn không thể xóa danh sách mặc định Ngày của TôiViệc cần Làm.

 1. Trong dạng xem Danh sách Tác vụ, mở menu Tùy chọn danh sách của danh sách bạn muốn xóa. Để mở Tùy chọn danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "List options button" (Nút Tùy chọn danh sách). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tùy chọn danh sách mở ra.

 2. Để xóa danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete list button" (Nút Xóa danh sách). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Cửa sổ xác nhận mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Are you sure you want to delete this list forever?" (Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn danh sách này không?) Để xác nhận, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Delete list button" (Nút Xóa danh sách). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Nếu bạn muốn hủy bỏ việc xóa, trong cửa sổ xác nhận, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Cancel button" (Nút Hủy bỏ). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng To-Do bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng To-Do for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android để tạo danh sách những việc cần làm cho một dự án, đường thời gian hoặc công việc thường ngày cụ thể. Bạn cũng có thể thay đổi thiết kế và sắp xếp danh sách theo ý mình. Sau đó, bạn có thể xóa các danh sách này khi không cần nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Tạo danh sách

Tạo danh sách các mục việc cần làm cho các tác vụ bạn muốn hoàn thành, ví dụ: một ngày hoặc dự án cụ thể.

 1. Để đi tới dạng xem thanh bên, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar button" (Nút Thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để tạo danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New list, out of list" (Danh sách mới, ngoài danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách chưa có tiêu đề mới được tạo và tiêu điểm di chuyển đến trường tên danh sách.

 3. Nhập tên danh sách của bạn.

 4. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tiêu điểm di chuyển tới trường mục nhập tên của nhiệm vụ đầu tiên trong dạng xem danh sách. Để tìm hiểu thêm về cách thêm nhiệm vụ, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do.

Tìm kiếm tác vụ

Sử dụng tùy chọn tìm kiếm trong dạng xem thanh bên để nhanh chóng tìm tác vụ ở danh sách việc cần làm của bạn.

 1. Để đi tới dạng xem thanh bên, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar button" (Nút Thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để tìm kiếm tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter search button" (Nút Nhập tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu tìm kiếm mở ra và tiêu điểm di chuyển đến trường Tìm kiếm.

 3. Nhập từ tìm kiếm. Chỉ cần nhập phần đầu của từ.

 4. Để dẫn hướng đến danh sách kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kết quả. Kết quả bắt đầu bằng "Việc cần làm", rồi đến tên việc cần làm đó. Để di chuyển trong danh sách kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang phải hoặc trái.

 5. Để mở dạng xem chi tiết của kết quả được chọn hiện tại, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Đổi tên danh sách

Bạn có thể đổi tên danh sách để phù hợp hơn với mục đích của mình.

Lưu ý: Việc đổi tên danh sách chỉ có thể áp dụng cho danh sách bạn đã tạo. Ngày của TôiViệc cần Làm là danh sách mặc định và không thể đổi tên.

 1. Để đi tới dạng xem thanh bên, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar button" (Nút Thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi tới danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mình muốn đổi tên, rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem danh sách mở ra.

 3. Để mở menu tùy chọn danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu expanded" (Menu được bung rộng).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rename list" (Đổi tên danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển tới trường tên danh sách.

 5. Xóa tên trước đó bằng bàn phím, rồi nhập tên mới.

 6. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Liệt kê chủ đề

Thay đổi chủ đề của danh sách để phù hợp với thiết kế bạn muốn.

Lưu ý: Tính năng thay đổi chủ đề không sẵn dùng cho danh sách mặc định Ngày của Tôi.

 1. Trong khi xem danh sách, để mở menu tùy chọn danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu expanded" (Menu được bung rộng).

 2. Để tìm tùy chọn chủ đề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Change theme" (Thay đổi chủ đề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn chủ đề, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng menu.

Hiển thị/ẩn tác vụ đã hoàn thành

Theo mặc định, cả tác vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành đều được hiển thị trong danh sách của bạn. Để giúp bạn sắp xếp danh sách của mình, bạn có thể ẩn các tác vụ đã hoàn thành.

Lưu ý: Tính năng ẩn tác vụ đã hoàn thành khỏi danh sách không sẵn dùng cho danh sách mặc định Ngày của Tôi.

 1. Trong khi xem danh sách, để mở menu tùy chọn danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu expanded" (Menu được bung rộng).

 2. Để ẩn các tác vụ đã hoàn thành, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hide completed to-dos" (Ẩn việc cần làm đã hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Menu tùy chọn danh sách đóng lại và chỉ những tác vụ chưa hoàn thành mới được hiển thị trong dạng xem danh sách.

 4. Để hiển thị các tác vụ đã hoàn thành bị ẩn, trong menu tùy chọn danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show completed to-dos" (Hiển thị việc cần làm đã hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp nhiệm vụ

Việc sắp xếp danh sách có thể giúp bạn sắp xếp và tìm các mục việc cần làm hiệu quả hơn.

Lưu ý: Tính năng sắp xếp danh sách không sẵn dùng cho danh sách mặc định Ngày của Tôi.

 1. Trong khi xem danh sách, để mở menu tùy chọn danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu expanded" (Menu được bung rộng).

 2. Để tìm tùy chọn sắp xếp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sort" (Sắp xếp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn tùy chọn sắp xếp, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau khi chọn tùy chọn sắp xếp, menu sắp xếp sẽ đóng lại và tiêu điểm quay lại dạng xem danh sách.

 4. Để loại bỏ sắp xếp khỏi danh sách, trong khi xem danh sách, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Remove sorting button" (Nút Loại bỏ sắp xếp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xóa danh sách

Khi bạn không còn cần danh sách bạn đã tạo, bạn có thể nhanh chóng xóa danh sách đó.

Lưu ý: Việc xóa danh sách chỉ có thể áp dụng cho những danh sách bạn đã tạo. Không thể xóa danh sách mặc định Ngày của TôiViệc cần Làm.

 1. Trong khi xem danh sách, để mở menu tùy chọn danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu expanded" (Menu được bung rộng).

 2. Để xóa danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete list" (Xóa danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để xác nhận xóa, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Yes button" (Nút Có), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu bạn muốn hủy bỏ việc xóa, trong cửa sổ bật lên xác nhận, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel button" (Nút Hủy bỏ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sau khi xóa danh sách, tiêu điểm sẽ quay lại danh sách Ngày của Tôi.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng To-Do bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng To-Do với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows để tạo danh sách những việc cần làm cho một dự án, đường thời gian hoặc công việc thường ngày cụ thể. Bạn cũng có thể thay đổi thiết kế và sắp xếp danh sách theo ý mình. Sau đó, bạn có thể xóa các danh sách này khi không cần nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Tạo danh sách

Tạo danh sách các mục việc cần làm cho các tác vụ bạn muốn hoàn thành, ví dụ: một ngày hoặc dự án cụ thể.

 1. Để đi tới dạng xem thanh bên, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation button, double-tap to activate" (Nút Dẫn hướng, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để tạo danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New list button, double-tap to activate" (Nút Danh sách mới, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách chưa có tiêu đề mới được tạo và tiêu điểm di chuyển đến trường tên danh sách.

 3. Nhập tên danh sách của bạn.

 4. Trượt ngón tay ra xung quanh cạnh đáy của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Back, button collapsed" (Nút Quay lại, thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để đóng bàn phím.

Tìm kiếm tác vụ

Sử dụng tùy chọn tìm kiếm trong dạng xem thanh bên để nhanh chóng tìm tác vụ ở danh sách việc cần làm của bạn.

 1. Để đi tới dạng xem thanh bên, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation button, double-tap to activate" (Nút Dẫn hướng, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để tìm kiếm tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Search your tasks button, double-tap to activate" (Nút Tìm kiếm tác vụ của bạn, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu tìm kiếm mở ra và tiêu điểm di chuyển đến trường Tìm kiếm.

 3. Nhập từ tìm kiếm. Chỉ cần nhập phần đầu của từ.

 4. Trượt ngón tay ra xung quanh cạnh đáy của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Back, button collapsed" (Nút Quay lại, thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để đóng bàn phím.

 5. Để dẫn hướng đến danh sách kết quả tìm kiếm, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy kết quả. Kết quả bắt đầu bằng "Việc cần làm", theo sau là tên Việc cần làm và vị trí trên danh sách của Việc cần làm, ví dụ: "1 trên 2". Để di chuyển trong danh sách kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang phải hoặc trái.

 6. Để mở dạng xem chi tiết của kết quả được chọn hiện tại, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Đổi tên danh sách

Bạn có thể đổi tên danh sách để phù hợp hơn với mục đích của mình.

Lưu ý: Việc đổi tên danh sách chỉ có thể áp dụng cho danh sách bạn đã tạo. Ngày của TôiViệc cần Làm là danh sách mặc định và không thể đổi tên.

 1. Để đi tới dạng xem thanh bên, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Navigation button, double-tap to activate" (Nút Dẫn hướng, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi tới danh sách, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mình muốn đổi tên, rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem danh sách mở ra.

 3. Để mở menu tùy chọn danh sách, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), theo sau là vị trí tệp của danh sách. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Popup window, rename list, menu item" (Cửa sổ bật lên, đổi tên danh sách, mục menu).

 4. Để đổi tên danh sách, hãy nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển tới trường tên danh sách. Xóa tên trước đó bằng bàn phím, rồi nhập tên mới.

 5. Trượt ngón tay ra xung quanh cạnh đáy của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Back, button collapsed" (Nút Quay lại, thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để đóng bàn phím.

Liệt kê chủ đề

Thay đổi chủ đề của danh sách để phù hợp với thiết kế bạn muốn.

Lưu ý: Tính năng thay đổi chủ đề không sẵn dùng cho danh sách mặc định Ngày của Tôi.

 1. Trong khi xem danh sách, để mở menu tùy chọn danh sách, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit" (Chỉnh sửa), theo sau là vị trí tệp của danh sách. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Popup window, rename list, menu item" (Cửa sổ bật lên, đổi tên danh sách, mục menu).

 2. Để tìm tùy chọn Chủ đề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme" (Chủ đề).

 3. Để chọn một chủ đề, tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Chủ đề được chọn hiện tại được xác định là "đã chọn", trong khi phần còn lại là "không được chọn".

 4. Trượt ngón tay ra xung quanh cạnh đáy của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Custom, back, button collapsed" (Nút Tùy chỉnh, quay lại thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để đóng menu.

Hiển thị/ẩn tác vụ đã hoàn thành

Theo mặc định, các tác vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành được hiển thị trong danh sách của bạn. Để giúp bạn sắp xếp danh sách của mình, bạn có thể ẩn các tác vụ đã hoàn thành.

Lưu ý: Tính năng ẩn tác vụ đã hoàn thành khỏi danh sách không sẵn dùng cho danh sách mặc định Ngày của Tôi.

 1. Trong khi xem danh sách, để mở menu tùy chọn danh sách, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit" (Chỉnh sửa), theo sau là vị trí tệp của danh sách. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Popup window, rename list, menu item" (Cửa sổ bật lên, đổi tên danh sách, mục menu).

 2. Để ẩn các tác vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide completed to-dos, menu item, double-tap to activate" (Ẩn việc cần làm đã hoàn thành, mục menu, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Menu tùy chọn danh sách đóng lại và chỉ những tác vụ chưa hoàn thành mới được hiển thị trong dạng xem danh sách.

 4. Để hiển thị tác vụ hoàn thành bị ẩn, trong menu tùy chọn danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Show completed to-dos, menu item, double-tap to activate" (Hiển thị việc cần làm đã hoàn thành, mục menu, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp nhiệm vụ

Việc sắp xếp danh sách có thể giúp bạn sắp xếp và tìm các mục việc cần làm hiệu quả hơn.

Lưu ý: Tính năng sắp xếp danh sách không sẵn dùng cho danh sách mặc định Ngày của Tôi.

 1. Trong khi xem danh sách, để mở menu sắp xếp, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sort button, double-tap to activate" (Nút Sắp xếp, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để chọn tùy chọn sắp xếp, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau khi chọn tùy chọn sắp xếp, menu sắp xếp sẽ đóng lại và tiêu điểm quay lại dạng xem danh sách.

 3. Để loại bỏ sắp xếp khỏi danh sách, trong khi xem danh sách, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Remove sorting button, double-tap to activate" (Nút Loại bỏ sắp xếp, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xóa danh sách

Khi bạn không còn cần danh sách bạn đã tạo, bạn có thể nhanh chóng xóa danh sách đó.

Lưu ý: Việc xóa danh sách chỉ có thể áp dụng cho những danh sách bạn đã tạo. Không thể xóa danh sách mặc định Ngày của TôiViệc cần Làm.

 1. Trong khi xem danh sách, để mở menu tùy chọn danh sách, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit" (Chỉnh sửa), theo sau là vị trí tệp của danh sách. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Popup window, rename list, menu item" (Cửa sổ bật lên, đổi tên danh sách, mục menu).

 2. Để xóa danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete list, menu item, double-tap to activate" (Xóa danh sách, mục menu, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để xác nhận xóa, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete button, double-tap to activate" (Nút Xóa, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu bạn muốn hủy bỏ xóa, trong cửa sổ bật lên xác nhận, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel button, double-tap to activate" (Nút Hủy bỏ, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Tìm hiểu cách dẫn hướng To-Do bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng To-Do for Web với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows để tạo danh sách những việc cần làm cho một dự án, đường thời gian hoặc công việc thường ngày cụ thể. Bạn cũng có thể chỉnh sửa, thay đổi thiết kế và sắp xếp danh sách. Sau đó, bạn còn có thể xóa các danh sách này khi không cần nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng To-Do for Web, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì To-Do for Web chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải To-Do for Web.

Trong chủ đề này

Tạo danh sách

Tạo danh sách các mục việc cần làm cho các tác vụ bạn muốn hoàn thành, ví dụ: một ngày hoặc dự án cụ thể.

 1. Trong To-Do, để tạo danh sách mới, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New list button" (Nút Danh sách mới), rồi nhấn Phím cách để chọn. Danh sách chưa có tiêu đề mới được tạo và tiêu điểm di chuyển đến trường tên danh sách.

 2. Nhập tên danh sách, rồi nhấn Enter.

Tìm kiếm tác vụ

Sử dụng tùy chọn Tìm kiếm trong Thanh bên để nhanh chóng tìm tác vụ trong danh sách việc cần làm của bạn.

 1. Trong To-DoThanh bên, để tìm kiếm tác vụ, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Search button" (Nút Tìm kiếm), rồi nhấn Phím cách để chọn. Tiêu điểm di chuyển đến trường Tìm kiếm.

 2. Nhập từ tìm kiếm bạn muốn. To-Do sẽ tự động hiển thị kết quả tìm kiếm khi bạn nhập.

 3. Để dẫn hướng đến danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy kết quả. Để di chuyển trong danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn Tab hoặc Shift+Tab. Khi bạn di chuyển, Trình tường thuật sẽ thông báo mục việc cần làm là "To-do <to-do item name>" (Việc cần làm <tên mục việc cần làm>). Các tác vụ đã hoàn thành được thông báo là "Việc cần làm đã hoàn thành <tên mục việc cần làm>" (Việc cần làm đã hoàn thành <tên mục việc cần làm>).

 4. Để vào dạng xem chi tiết của một tác vụ, khi ở trên tác vụ, nhấn Phím cách.

Đổi tên danh sách

Sử dụng menu Tùy chọn danh sách, để đổi tên danh sách bạn đã tạo.

Lưu ý: Việc đổi tên danh sách chỉ có thể áp dụng cho danh sách bạn đã tạo. Không thể đổi tên danh sách mặc định Ngày của TôiViệc cần Làm.

 1. Trong To-Do, để đi tới danh sách trong Thanh bên, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mình muốn.

 2. Để chọn danh sách bạn muốn đổi tên, nhấn Phím cách. Dạng xem Danh sách Tác vụ mở ra.

 3. Để mở menu Tùy chọn danh sách, nhấn Shift+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "List options button" (Nút Tùy chọn danh sách).

 4. Nhấn Phím cách. Menu Tùy chọn danh sách mở ra.

 5. Để đổi tên danh sách, nhấn Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Rename list button" (Nút Đổi tên danh sách).

 6. Nhấn Phím cách. Tiêu điểm di chuyển tới trường tên danh sách.

 7. Nhập tên danh sách mới, rồi nhấn Enter. Tên danh sách được thay đổi.

Hiển thị hoặc ẩn các tác vụ đã hoàn thành

Theo mặc định, các tác vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành được hiển thị trong danh sách của bạn. Để giúp bạn sắp xếp danh sách của mình, bạn có thể ẩn các tác vụ đã hoàn thành.

Lưu ý: Tính năng ẩn tác vụ đã hoàn thành khỏi danh sách không sẵn dùng cho danh sách mặc định Ngày của Tôi.

 1. Trong dạng xem Danh sách Tác vụ của danh sách To-Do mà bạn muốn ẩn tác vụ đã hoàn thành, nhấn Shift+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "List options button" (Nút Tùy chọn danh sách).

 2. Nhấn Phím cách. Menu Tùy chọn danh sách mở ra.

 3. Để ẩn các tác vụ đã hoàn thành, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Hide completed to-dos button" (Nút Ẩn việc cần làm đã hoàn thành), rồi nhấn Phím cách.

 4. Menu Tùy chọn danh sách sẽ đóng lại và chỉ những tác vụ chưa hoàn thành mới được hiển thị trong dạng xem Danh sách Tác vụ.

 5. Để hiển thị tác vụ hoàn thành bị ẩn, trong menu Tùy chọn danh sách, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show completed to-dos items button" (Nút Hiển thị các mục việc cần làm đã hoàn thành), rồi nhấn Phím cách để chọn.

Sắp xếp nhiệm vụ

Việc sắp xếp danh sách có thể giúp bạn sắp xếp và tìm các mục việc cần làm hiệu quả hơn.

Lưu ý: Tính năng sắp xếp danh sách không sẵn dùng cho danh sách mặc định Ngày của Tôi.

 1. Trong dạng xem Danh sách Tác vụ của danh sách bạn muốn sắp xếp, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sort to-dos button" (Nút Sắp xếp việc cần làm), rồi nhấn Phím cách. Menu Sắp xếp mở ra.

 2. Để chọn tùy chọn sắp xếp, nhấn Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Phím cách để chọn. Trình tường thuật sẽ thông báo các tùy chọn khi bạn di chuyển.

  Sau khi chọn tùy chọn sắp xếp, menu Sắp xếp sẽ đóng lại, đồng thời, tiêu điểm di chuyển trên dạng xem Danh sách Tác vụ.

 3. Để loại bỏ sắp xếp khỏi danh sách, trong dạng xem Danh sách Tác vụ, nhấn Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close sort order option button" (Nút Đóng tùy chọn thứ tự sắp xếp), rồi nhấn Phím cách để chọn.

Xóa danh sách

Khi bạn không còn cần danh sách bạn đã tạo, bạn có thể nhanh chóng xóa danh sách đó.

Lưu ý: Việc xóa danh sách chỉ có thể áp dụng cho những danh sách bạn đã tạo. Bạn không thể xóa danh sách mặc định Ngày của TôiViệc cần Làm.

 1. Trong dạng xem Danh sách Tác vụ, nhấn Shift+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "List options button" (Nút Tùy chọn danh sách).

 2. Nhấn Phím cách. Menu Tùy chọn danh sách mở ra.

 3. Để xóa danh sách, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete list button" (Nút Xóa danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Hộp thoại xác nhận sẽ mở ra. Để xác nhận xóa, nhấn phím Tab hai lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Delete list button" (Nút Xóa danh sách). Nhấn Phím cách để chọn.

  Nếu bạn không muốn xóa danh sách, trong cửa sổ xác nhận, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel button" (Nút Hủy bỏ), rồi nhấn Phím cách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Tìm hiểu cách dẫn hướng To-Do bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×