Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi thuộc SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím và bộ đọc màn hình chẳng hạn như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để khám phá các site bạn đang theo dõi và các site bạn đã truy nhập gần đây. Các site được liệt kê trong ngăn Dẫn hướng, giúp bạn dễ dàng truy nhập. Bạn cũng có thể sử dụng bộ đọc màn hình để thêm một site Thường xuyên hoặc Được đề xuất vào danh sách Đang theo dõi của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Khám phá danh sách Site Đang theo dõi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức, rồi khởi động ứng dụng SharePoint.

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Create site, Press Enter to create a new site button” (Nút Tạo site, Nhấn Enter để tạo một site mới), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy tên site Đang theo dõi đầu tiên và “Link” (Liên kết) hoặc “Visited link” (Liên kết đã truy nhập).

 3. Để nghe thấy tên từng site và di chuyển đến mục tiếp theo:

  • Trong JAWS, nhấn phím Mũi tên Xuống hai lần.

  • Trong Tường thuật viên, nhấn phím Mũi tên Xuống một lần.

  Đối với từng site, bạn sẽ nghe thấy tên của site và "Link" (Liên kết).

 4. Để di chuyển đến hộp kiểm Theo dõi site của một site:

  • Trong JAWS, khi bạn nghe thấy tên site, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống. Bạn sẽ nghe thấy “Follow site, the name of the site, Check box checked” (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site, được chọn).

  • Trong Tường thuật viên, khi bạn nghe thấy tên site, hãy nhấn phím Mũi tên Phải. Bạn sẽ nghe thấy “Checked Follow site, the name of the site, Check box” (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site, được chọn). Để loại bỏ site khỏi danh sách Đang theo dõi của bạn, nhấn Phím cách.

  Lưu ý: Danh sách có thể không hiển thị tên mọi site bạn đang theo dõi. Để nghe toàn bộ danh sách:

  1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “See all links, See all Following sites” (Xem mọi liên kết, Xem mọi site Đang theo dõi), rồi nhấn Enter. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Link, See all” (Liên kết, Xem tất cả).)

  2. Nhấn Enter. Ngăn Đang theo dõi sẽ mở ra, hiển thị dạng xem Ô của các site bạn đang theo dõi.

  3. Để nhập vào lưới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Following table, Column one, Row one” (Bảng Đang theo dõi, Cột một, Hàng một).

  4. Để di chuyển trong các site:

   • Trong JAWS, nhấn phím Mũi tên Xuống. Bạn sẽ nghe thấy tên site. Để di chuyển đến hộp kiểm Theo dõi site của site, nhấn phím Mũi tên Xuống một lần nữa. Bạn sẽ nghe thấy “Follow site, the name of the site, Check box checked” (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site, được chọn). Để di chuyển đến site tiếp theo, nhấn phím Mũi tên Xuống.

   • Trong Tường thuật viên, nhấn phím Mũi tên Phải. Bạn sẽ nghe thấy "No item in view" (Không có mục nào trong dạng xem). Để nghe thấy tên một site, nhấn phím Mũi tên Xuống. Bạn sẽ nghe thấy “Checked follow site, the name of the site, Check box” (Hộp kiểm theo dõi site, tên site, được chọn). Để di chuyển đến site tiếp theo, nhấn phím Mũi tên Phải.

  5. Để quay lại trang chủ SharePoint của bạn, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Out of table, x/SharePoint visited link” (Ngoài bảng, x/liên kết SharePoint đã truy nhập), rồi nhấn Enter.

Khám phá danh sách Site Gần đây

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức, rồi khởi động ứng dụng SharePoint.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Create site, Press Enter to create a new site button” (Nút Tạo site, Nhấn Enter để tạo một site mới), rồi nhấn phím Tab lần nữa. Bạn sẽ nghe thấy tên site Đang theo dõi đầu tiên và “Link” (Liên kết) hoặc “Visited link” (Liên kết đã truy nhập).

 3. Để tiếp tục đến danh sách Gần đây, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy site Gần đây đầu tiên được liệt kê. (Khi di chuyển từ danh sách Đang theo dõi đến danh sách Gần đây, JAWS và Tường thuật viên sẽ không đọc tên danh sách thứ hai, Gần đây. Cả hai sẽ tiếp tục ngay với các mục danh sách Gần đây.) Bạn sẽ nghe thấy tên site đầu tiên và "Link" (Liên kết).

  Mẹo: Nếu liên kết Xem tất cả sẵn dùng trong danh sách Đang theo dõi, ở cuối danh sách Đang theo dõi, bạn sẽ nghe thấy “See all link, See all following sites” (Xem tất cả liên kết, Xem tất cả các site đang theo dõi). Khi bạn nghe thấy nội dung này, để di chuyển đến danh sách Gần đây, hãy nhấn phím Tab một lần.

 4. Để nghe thấy tên từng site và di chuyển đến mục tiếp theo:

  • Trong JAWS, nhấn phím Mũi tên Xuống hai lần.

  • Trong Tường thuật viên, nhấn phím Mũi tên Xuống một lần.

 5. Để di chuyển đến hộp kiểm Theo dõi site của một site:

  • Trong JAWS, khi bạn nghe thấy tên site và "Link" (Liên kết), nhấn phím Mũi tên Xuống. Bạn sẽ nghe thấy “Follow site, the name of the site, Check box checked” (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site, được chọn) hoặc “Follow site, the name of the site, Check box not checked” (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site, được bỏ chọn).

  • Trong Tường thuật viên, khi bạn nghe thấy tên site và "Link" (Liên kết), hãy nhấn phím Mũi tên Phải. Bạn sẽ nghe thấy “Checked Follow site, the name of the site, Check box” (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site, được chọn) hoặc “Unchecked Follow site, the name of the site, Check box” (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site, được bỏ chọn). Để thêm site vào hoặc loại bỏ site khỏi danh sách Đang theo dõi, nhấn Phím cách.

 6. Để đi đến một site, nhấn Enter.

Thêm một site vào hoặc loại bỏ một site khỏi danh sách các site Đang theo dõi

Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ nhanh chóng các site khỏi danh sách các site Đang theo dõi bằng lưới Thường xuyênĐược đề xuất trên trang chủ của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức, rồi khởi động ứng dụng SharePoint.

 2. Để di chuyển đến lưới Thường xuyên hoặc Được đề xuất của ô, nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy “Frequent table, Column one, Row one” (Bảng Thường xuyên, Cột một, Hàng một) hoặc “Suggested.” (Được đề xuất). (Trong Trình tường thuật, đối với cả hai lưới Thường xuyên và lưới Được đề xuất, bạn sẽ nghe thấy “No item in view” (Không có mục trong dạng xem).) Tiêu điểm sẽ nằm trên ô của site đầu tiên.

 3. Để di chuyển đến site bạn muốn thêm hoặc loại bỏ:

  Trong JAWS

  1. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Follow site, the name of the first site, Check box checked, Follow" (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site đầu tiên, được chọn, Theo dõi) hoặc "Follow site, the name of the first site, Check box not checked, Stop following" (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site đầu tiên, được bỏ chọn, Ngừng theo dõi).

  2. Để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách. Site được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi danh sách Đang theo dõi của bạn trong ngăn Dẫn hướng.

   Mẹo: Bạn không thể sử dụng phím Mũi tên Phải để di chuyển từ site đầu tiên đến các site khác, trừ khi bạn bỏ chọn hoặc chọn hộp kiểm Theo dõi site trước tiên bằng cách nhấn Phím cách. Để di chuyển tới site tiếp theo mà không thay đổi giá trị của hộp kiểm Theo dõi site (Đang theo dõi hoặc Ngừng theo dõi) cho site đầu tiên, nhấn Phím cách hai lần. Sau khi bạn di chuyển qua site đầu tiên, để di chuyển đến các site khác mà không thay đổi giá trị của hộp kiểm Theo dõi site của một site, hãy sử dụng phím Mũi tên Phải.

  3. Để di chuyển đến mục danh sách tiếp theo, nhấn phím Mũi tên Phải.

  4. Đối với mỗi site bạn muốn thêm hoặc loại bỏ, hãy lặp lại các bước a và b.

  Trong Tường thuật viên:

  1. Nhấn phím Mũi tên Lên cho đến khi bạn nghe thấy "Checked Follow site, the name of the first site, Check box" (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site đầu tiên, được chọn) hoặc "Unchecked Follow site, the name of the first site, Check box" (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site đầu tiên, được bỏ chọn).

  2. Để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách. Site được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi danh sách Đang theo dõi của bạn trong ngăn Dẫn hướng.

  3. Để di chuyển đến site tiếp theo, nhấn phím Mũi tên Phải.

  4. Đối với mỗi site bạn muốn thêm hoặc loại bỏ, hãy lặp lại các bước a và b.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm các site trực tuyến trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×