Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng To Do bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để hiển thị tất cả các tác vụ của bạn với ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch và luôn ở trên cùng các tác vụ khẩn cấp nhất của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tô sáng các tác vụ trong danh sách đã lên kế hoạch bằng cách đánh dấu họ là quan trọng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Dẫn hướng đến danh sách có kế hoạch

Các nhiệm vụ của bạn với ngày đến hạn được thu thập thuận tiện thành một vị trí. Khi bạn thêm một nhiệm vụ với ngày đến hạn vào danh sách bất kỳ, nhiệm vụ sẽ tự động được thêm vào danh sách đã lên kế hoạch .

 1. Trong dạng xem To Do chính, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Planned" (đã lên kế hoạch), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím mũi tên phải để di chuyển đến tác vụ đầu tiên trong dạng xem danh sách có kế hoạch .

 4. Để chọn tác vụ và mở nó trong dạng xem chi tiết, nhấn Enter.

 5. Để di chuyển trong dạng xem chi tiết, hãy sử dụng các phím mũi tên xuống và lên.

  Để thoát khỏi dạng xem chi tiết và trở về dạng xem danh sách đã lên kế hoạch , nhấn esc.

Đánh dấu nhiệm vụ là quan trọng

Để ưu tiên một nhiệm vụ trong danh sách đã lên kế hoạch , hãy đánh dấu nó là quan trọng.

 1. Trong dạng xem To Do chính, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Planned" (đã lên kế hoạch), rồi nhấn Enter, rồi nhấn Enter.

 3. Để di chuyển đến tác vụ đầu tiên trong danh sách đã lên kế hoạch , hãy nhấn phím mũi tên phải.

 4. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy nhiệm vụ mình muốn.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Mark là quan trọng", rồi nhấn Enter.

Mẹo: Để loại bỏ một tác vụ khỏi danh sách quan trọng , hãy lặp lại các bước ở trên.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào nhiệm vụ việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị email được gắn cờ làm nhiệm vụ trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị các tác vụ Planner trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để hiển thị tất cả các nhiệm vụ của bạn với ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch và luôn ở trên cùng các tác vụ cấp bách nhất của bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách làm nổi bật các tác vụ bằng cách đánh dấu là quan trọng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng đến danh sách có kế hoạch

Các nhiệm vụ của bạn với ngày đến hạn được thu thập thuận tiện thành một vị trí. Khi bạn thêm một nhiệm vụ với ngày đến hạn vào danh sách bất kỳ, nhiệm vụ sẽ tự động được thêm vào danh sách đã lên kế hoạch .

 1. Trong dạng xem To Do chính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Planned" (lên kế hoạch), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến dạng xem danh sách có kế hoạch .

 3. Để duyệt danh sách, trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy tiêu đề và chi tiết của tác vụ.

 4. Để chọn và mở một tác vụ trong dạng xem chi tiết, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để di chuyển trong dạng xem chi tiết, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thoát khỏi dạng xem chi tiết và trở về dạng xem danh sách có kế hoạch , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "bỏ qua dạng xem chi tiết", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đánh dấu nhiệm vụ là quan trọng

Để ưu tiên một nhiệm vụ trong danh sách đã lên kế hoạch , hãy đánh dấu nó là quan trọng.

 1. Trong dạng xem To Do chính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Planned" (lên kế hoạch), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến dạng xem danh sách có kế hoạch .

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy nhiệm vụ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhiệm vụ sẽ mở ra trong dạng xem chi tiết.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Normal Task" (tác vụ thông thường), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để thoát khỏi dạng xem chi tiết và trở về dạng xem danh sách có kế hoạch , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "bỏ qua dạng xem chi tiết", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mẹo: Để loại bỏ một tác vụ khỏi danh sách quan trọng , trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "tác vụ quan trọng", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào nhiệm vụ việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị email được gắn cờ làm nhiệm vụ trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị các tác vụ Planner trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để hiển thị tất cả các nhiệm vụ của bạn với ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch và luôn ở trên cùng các tác vụ khẩn cấp nhất của bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách làm nổi bật các tác vụ bằng cách đánh dấu là quan trọng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng đến danh sách có kế hoạch

Các nhiệm vụ của bạn với ngày đến hạn được thu thập thuận tiện thành một vị trí. Khi bạn thêm một nhiệm vụ với ngày đến hạn vào danh sách bất kỳ, nhiệm vụ sẽ tự động được thêm vào danh sách đã lên kế hoạch .

 1. Trong dạng xem To Do chính, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Planned" (lên kế hoạch), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến dạng xem lên kế hoạch .

 3. Để duyệt danh sách, trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy tiêu đề và chi tiết của tác vụ.

 4. Để chọn và mở một tác vụ trong dạng xem chi tiết, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để di chuyển trong dạng xem chi tiết, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  Để thoát khỏi dạng xem chi tiết và trở về dạng xem danh sách đã lên kế hoạch , trượt nhanh xuống sau đó-trái.

Đánh dấu nhiệm vụ là quan trọng

Để ưu tiên một nhiệm vụ trong danh sách đã lên kế hoạch , hãy đánh dấu nó là quan trọng.

 1. Trong dạng xem To Do chính, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Planned" (lên kế hoạch), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến dạng xem lên kế hoạch .

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy nhiệm vụ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhiệm vụ sẽ mở ra trong dạng xem chi tiết.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Normal Task" (tác vụ thông thường), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để thoát khỏi dạng xem chi tiết và trở về dạng xem danh sách đã lên kế hoạch , trượt nhanh xuống sau đó-trái.

Mẹo: Để loại bỏ một tác vụ khỏi danh sách quan trọng , trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "tác vụ quan trọng", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào nhiệm vụ việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị email được gắn cờ làm nhiệm vụ trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị các tác vụ Planner trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do phiên bản web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để hiển thị tất cả các tác vụ của bạn với ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch và luôn ở trên cùng các tác vụ khẩn cấp nhất của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật bằng cách sử dụng Edge và JAWS bằng Chrome, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách làm nổi bật các tác vụ bằng cách đánh dấu là quan trọng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Dẫn hướng đến danh sách có kế hoạch

Các nhiệm vụ của bạn với ngày đến hạn được thu thập thuận tiện thành một vị trí. Khi bạn thêm một nhiệm vụ với ngày đến hạn vào danh sách bất kỳ, nhiệm vụ sẽ tự động được thêm vào danh sách đã lên kế hoạch .

 1. Trong dạng xem To Do chính, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Planned" (đã lên kế hoạch), rồi nhấn Enter. Danh sách đã lên kế hoạch sẽ mở ra. Với trình tường thuật, tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách.

  Với JAWS, để di chuyển tiêu điểm đến danh sách đã lên kế hoạch , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Main region, List Options" (các tùy chọn danh sách khu vực chính).

 2. Nhấn phím tab để di chuyển trong dạng xem danh sách có kế hoạch .

 3. Khi đang ở trong một nhiệm vụ, nhấn Enter để chọn và mở nó trong dạng xem chi tiết.

 4. Để di chuyển trong dạng xem chi tiết, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab.

 5. Để thoát khỏi dạng xem chi tiết và trở về dạng xem danh sách đã lên kế hoạch , nhấn esc.

Đánh dấu nhiệm vụ là quan trọng

Để ưu tiên một nhiệm vụ trong danh sách đã lên kế hoạch , hãy đánh dấu nó là quan trọng.

 1. Trong dạng xem To Do chính, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Planned" (lên kế hoạch), rồi nhấn Enter để mở danh sách.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy nhiệm vụ mình muốn.

 3. Nhấn phím Tab một lần. Bạn nghe thấy: "đánh dấu nhiệm vụ là quan trọng."

 4. Để đánh dấu nhiệm vụ là quan trọng, hãy nhấn phím cách.

Mẹo: Để loại bỏ một tác vụ khỏi danh sách quan trọng , hãy lặp lại các bước ở trên cho đến khi bạn nghe thấy "Mark nhiệm vụ là quan trọng, hộp kiểm, đã kiểm tra", rồi nhấn phím cách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm các bước và đặt tầm quan trọng vào nhiệm vụ việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị email được gắn cờ làm nhiệm vụ trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị các tác vụ Planner trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×