Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng OneNote 2016 với bàn phím và Trình tường thuật của bạn, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để chia sẻ các sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp. Bạn cũng có thể tạo bản sao cho những ghi chú cụ thể, chẳng hạn như một trang hoặc một phần trong sổ tay, rồi chia sẻ chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong OneNote for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Mở OneNote 2016, rồi đăng nhập

Nếu muốn chia sẻ sổ tay, bạn cần lưu sổ tay vào OneDrive. Đảm bảo bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft khi sử dụng OneNote.

 1. Để mở nhanh OneNote, hãy nhấn Windows+Shift+N.

 2. Để đăng nhập, nhấn Alt+F. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “File menu” (Menu Tệp). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Backstage view. File info” (Dạng xem Backstage. Thông tin tệp). Sau đó, nhấn Y2. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected Account tab item” (Mục tab Tài khoản Được chọn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Account” (Tài khoản).

 3. Nhấn S. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Accounts window. Type your email or phone number” (Cửa sổ Tài khoản. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Account. Sign in to Office” (Tài khoản. Đăng nhập vào Office).

 4. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, rồi nhấn Enter. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Sign in PIN. Password, editing text” (Mã PIN đăng nhập. Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Password, edit. Type in text” (Chỉnh sửa, Mật khẩu. Nhập văn bản).

 5. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản của tổ chức mà không phải tài khoản Microsoft, các bước đăng nhập có thể hơi khác. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi OneNote 2016 vào lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

Lưu sổ tay vào OneDrive

Nếu bạn muốn chia sẻ sổ tay, hãy đảm bảo sổ tay được lưu vào OneDrive.

Lưu sổ tay mới vào OneDrive

Khi tạo sổ tay mới để chia sẻ, hãy lưu sổ tay trực tiếp vào OneDrive.

 1. Nhấn Alt+F. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “File menu” (Menu Tệp). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Backstage view. File info tab” (Dạng xem Backstage. Tab Thông tin tệp).

 2. Nhấn N. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. New tab item” (Đã chọn. Mục tab Mới). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “New tab” (Tab Mới).

 3. Để chọn vị trí lưu, hãy nhấn Tab và sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi nghe thấy vị trí trong OneDrive mà bạn muốn.

 4. Để đặt tên cho sổ tay mới, hãy nhấn Tab. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter a notebook name” (Nhập tên sổ tay). Nhập tên của sổ tay mới.

 5. Để tạo sổ tay, hãy nhấn Enter. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Microsoft OneNote dialog. Invite people button” (Hộp thoại Microsoft OneNote. Nút Mời mọi người). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Your notebook has been created. Would you like to share it with other people?” (Sổ tay của bạn đã được tạo. Bạn có muốn chia sẻ sổ tay với những người khác không?)

 6. Để chia sẻ sổ tay mới với những người khác, nhấn Enter.

Bạn sẽ được chuyển hướng đến tab Chia sẻ, nơi bạn có thể chọn những người mà bạn muốn chia sẻ ghi chú. Để tìm hiểu thêm về việc chia sẻ sổ tay của bạn, hãy tham khảo mục Chia sẻ sổ tay.

Di chuyển một sổ tay vào OneDrive

Nếu bạn có sổ tay muốn chia sẻ nhưng chưa lưu vào OneDrive, bạn có thể di chuyển sổ tay.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn di chuyển đã mở.

 2. Để di chuyển sổ tay vào OneDrive, nhấn Alt+F, rồi nhấn H. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. Share tab item.” (Đã chọn. Mục tab Chia sẻ). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Share tab” (Tab Chia sẻ).

 3. Để chọn vị trí, hãy nhấn Tab và sử dụng phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi nghe thấy vị trí trong OneDrive mà bạn muốn.

 4. Nếu bạn muốn thay đổi tên sổ tay trước khi lưu vào OneDrive, hãy nhấn Tab. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter a notebook name” (Nhập tên sổ tay). Nhập tên mới.

 5. Để di chuyển sổ tay, hãy nhấn Enter. Sổ tay sẽ được lưu vào OneDrive. Bạn sẽ nghe thấy tiến độ đồng bộ. Nếu đồng bộ với OneDrive thành công, trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Microsoft OneNote dialog. OK button” (Hộp thoại Microsoft OneNote. Nút OK) và trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Your notebook is now syncing into the new location” (Sổ tay của bạn hiện đang đồng bộ vào vị trí mới). Nhấn Enter.

Giờ bạn có thể chọn những người mà bạn muốn chia sẻ ghi chú. Để tìm hiểu thêm về việc chia sẻ sổ tay của bạn, hãy tham khảo mục Chia sẻ sổ tay.

Chia sẻ sổ tay

Chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã mở.

 2. Để chia sẻ sổ tay, nhấn Alt+F, rồi nhấn H. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. Share tab item.” (Đã chọn. Mục tab Chia sẻ). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “File. Share tab” (Tệp. Tab Chia sẻ).

 3. Để mời mọi người cộng tác thông qua email, hãy nhấn S. Bạn sẽ nghe thấy: “Share with people tab” (Tab Chia sẻ với mọi người).

 4. Để chọn người bạn muốn mời, nhấn Y1. Bạn sẽ nghe thấy: “Type a contact name” (Nhập tên liên hệ). Hãy nhập tên hoặc email của người bạn muốn mời.

 5. Theo mặc định, những người được mời có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ xem được sổ tay, hãy nhấn Alt+H, rồi nhấn Y4, sau đó nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: “Can view” (Có thể xem). Để chọn, hãy nhấn Enter.

 6. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Share button” (Nút Chia sẻ), rồi nhấn Enter để chia sẻ sổ tay.

Lấy liên kết sổ tay

Thay vì gửi thư mời, bạn cũng có thể gửi một liên kết cho đồng nghiệp của bạn thông qua email hoặc IM.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã mở.

 2. Để chia sẻ sổ tay, nhấn Alt+F, rồi nhấn H. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. Share tab item.” (Đã chọn. Mục tab Chia sẻ). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “File. Share tab” (Tệp. Tab Chia sẻ).

 3. Để nhận liên kết chia sẻ sổ tay, hãy nhấn phím L. Bạn sẽ nghe thấy: “Get a sharing link tab” (Tab Nhận liên kết chia sẻ).

 4. Chọn thao tác bạn muốn thực hiện:

  • Để bật chia sẻ, hãy nhấn Y4. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Disable link button” (Nút Vô hiệu hóa liên kết). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Share. Get a sharing link. Create link” (Chia sẻ. Nhận liên kết chia sẻ. Tạo liên kết). Để sao chép liên kết, nhấn phím Mũi tên trái, rồi nhấn Control+C.

  • Để chỉ cho phép người khác xem sổ tay, nhấn Y2. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Disable link button” (Nút Vô hiệu hóa liên kết). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Share. Get a sharing link. Create link” (Chia sẻ. Nhận liên kết chia sẻ. Tạo liên kết). Để sao chép liên kết, hãy nhấn phím Mũi tên trái, rồi nhấn Control+C.

Chia sẻ một phần ghi chú của bạn

Đôi khi, bạn muốn chia sẻ một phần ghi chú cụ thể, chẳng hạn như trang hoặc phần. Để làm vậy, bạn có thể xuất trang hoặc phần muốn chia sẻ tới một vị trí trên OneDrive.

 1. Đảm bảo trang hoặc phần bạn muốn chia sẻ hiện hoạt. Bạn chỉ có thể xuất trang hoặc phần hiện tại trong sổ tay.

 2. Nhấn Alt+F+S. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. Export tab item” (Đã chọn. Mục tab Xuất). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Backstage view. File. “Export tab” (Dạng xem Backstage. Tệp. Tab Xuất).

 3. Chọn nội dung mà bạn muốn xuất:

  • Để xuất trang hiện tại dưới dạng tệp OneNote (*.one), hãy nhấn phím P+O. Bạn sẽ nghe thấy: “Save As dialog” (Hộp thoại Lưu Như). Để lưu theo định dạng khác, nhấn P, rồi nhấn Tab và sử dụng Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy định dạng mong muốn.

  • Để xuất phần hiện tại dưới dạng tệp OneNote (*one), hãy nhấn phím S+O. Bạn sẽ nghe thấy: “Save As dialog” (Hộp thoại Lưu Như). Để lưu theo định dạng khác, nhấn S, rồi nhấn Tab và sử dụng phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy định dạng mong muốn.

  Lưu ý: Bạn có thể xuất ghi chú theo các định dạng khác: Tài liệu Word (*.docx hoặc *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) hoặc Trang Web (*.mht).

 4. Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, hãy nhập tên tệp, rồi nhấn Enter để lưu.

 5. Giờ thì bạn có thể chia sẻ tài liệu đã lưu với những người khác. Để tìm hiểu cách chia sẻ tệp OneDrive với những người khác, hãy tham khảo mục Chia sẻ mục bằng cách sử dụng menu ngữ cảnh trong mục Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive.

Xem tác giả, ngày giờ cập nhật

Mọi thay đổi được thực hiện bởi mọi tác giả sổ tay dùng chung đều sẽ được tự động cập nhật trong OneDrive. Khi chỉnh sửa ghi chú, bạn có thể kiểm tra tác giả của nội dung cập nhật và thời điểm cập nhật.

 1. Trong văn bản có thể chỉnh sửa, hãy sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để duyệt các ghi chú của bạn. Bộ đọc màn hình sẽ đọc các mục khi bạn duyệt.

 2. Để xem ai đã thực hiện thay đổi và thời điểm thay đổi, hãy nhấn Shift+F10, rồi nhấn Shift+Tab. Bạn sẽ nghe thấy tên tác giả cũng như ngày giờ cập nhật.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, mục và trang trong OneNote

Phím tắt trong OneNote 2016 for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for iOS bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để chia sẻ các sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đã thêm tài khoản email vào điện thoại.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for iOS sẽ tự động lưu sổ tay vào OneDrive, như vậy, chỉ cần chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở ở dạng xem Phần.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share menu button" (Nút menu Chia sẻ), rồi gõ nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite people to notebook button" (Nút Mời mọi người vào sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type names or email addresses text field" (Trường văn bản Nhập tên hoặc địa chỉ email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu đây là lần đầu tiên bạn chia sẻ sổ tay, bạn có thể nhận được thông báo bật lên yêu cầu truy nhập vào danh bạ.

 5. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời. Nếu OneNote có thể truy nhập danh bạ của bạn, bạn cũng có thể chọn một liên hệ từ danh sách thả xuống xuất hiện khi bạn nhập địa chỉ.

 6. Dùng 4 ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Return" (Trở về). Nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Theo mặc định, những người được mời có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ xem được sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy: “Can Edit, switch button, on” (Nút công tắc, Có thể Chỉnh sửa, bật). Nhấn đúp vào màn hình để tắt cài đặt.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Một email sẽ được gửi đến cộng tác viên của bạn, mời họ làm việc với sổ tay.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Đã xong), rồi nhấn đúp vào màn hình để quay lại dạng xem Phần.

Gửi trang qua email

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị cho những người khác một trang trong sổ tay, bạn có thể gửi trang đó dưới dạng tệp đính kèm PDF qua email.

 1. Mở trang sổ tay mà bạn muốn gửi qua email.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page actions button" (Nút Hành động trên trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Email page button" (Nút Gửi trang qua email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "To text field" (Trường văn bản Tới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nhập địa chỉ email của người nhận. Nếu OneNote có thể truy nhập danh bạ của bạn, bạn cũng có thể chọn một liên hệ từ danh sách thả xuống xuất hiện khi bạn nhập địa chỉ.

  Tiêu đề trang sẽ được tự động điền vào trường chủ đề.

 6. Dùng 4 ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Return" (Trở về). Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Dùng 4 ngón tay nhấn vào nửa trên của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Cancel button" (Nút Hủy bỏ).

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Email được gửi đi, menu sẽ đóng lại và bạn sẽ trở về dạng xem trang.

Lấy liên kết sổ tay

Thay vì trực tiếp gửi lời mời từ OneNote for iOS, bạn còn có thể gửi liên kết đến đồng nghiệp thông qua email hoặc nhắn tin tức thời.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở ở dạng xem Phần.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share menu button" (Nút menu Chia sẻ), rồi gõ nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy link to Notebook button" (Nút Sao chép liên kết vào Sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn muốn chia sẻ liên kết chỉ xem sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "View only" (Chỉ xem).

  • Nếu bạn muốn chia sẻ liên kết xem và chỉnh sửa sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "View and edit" (Xem và chỉnh sửa).

 4. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Retrieving link for sharing" (Đang truy xuất liên kết chia sẻ).

  Hộp thoại đóng lại và bạn sẽ trở về dạng xem Phần.

Liên kết hiện được sao chép vào bảng tạm và bạn có thể dán liên kết vào email hoặc tin nhắn tức thời mà bạn chuẩn bị gửi đến đồng tác giả.

Ẩn thông tin tác giả

Theo mặc định, OneNote for iOS hiển thị tên viết tắt của các tác giả khác dọc theo khu vực văn bản và VoiceOver sẽ đọc lên ở chế độ đọc.

 1. Trong dạng xem danh sách sổ tay của OneNote for iOS, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Settings button" (Nút Cài đặt). Nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Nếu bạn không ở dạng xem danh sách sổ tay, hãy dùng bốn ngón tay nhấn vào nửa trên của màn hình. VoiceOver cho biết nơi bạn sẽ trở về, sau đó là "Back button" (Nút Quay lại). Nhấn đúp vào màn hình để quay lại một mức. Tiêu điểm nằm trên nút Quay lại, như vậy, bạn chỉ cần tiếp tục nhấn đúp cho đến khi nghe thấy "Settings button" (Nút Cài đặt).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit and view button" (Nút Chỉnh sửa và xem), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide authors, switch button, off" (Nút công tắc, Ẩn tác giả, tắt). Nhấn đúp để bật cài đặt này.

 4. Trượt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Close button" (Nút Đóng). Nhấn đúp vào màn hình để trở về dạng xem mức cao nhất.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, các phần và trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để chia sẻ sổ tay của bạn (qua OneDrive) và các trang nhằm cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for Android sẽ tự động lưu sổ tay đó vào OneDrive. Nếu bạn có ứng dụng OneDrive trên điện thoại, bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để chia sẻ toàn bộ sổ tay.

 1. Sau khi tạo sổ tay bạn muốn chia sẻ trong OneNote, hãy mở ứng dụng OneDrive.

 2. Trong OneDrive, để duyệt các tệp và thư mục, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của mục bạn muốn. Các tệp OneNote được thông báo như sau: "Notebook, <notebook name>" (Sổ tay <tên sổ tay>). Để mở một mục, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Khi đang sử dụng sổ tay bạn muốn chia sẻ, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "File commands button" (Nút Lệnh tệp) Để mở menu, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share" (Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chia sẻ sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite people" (Mời mọi người), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit people to share, edit box" (Hộp chỉnh sửa Chỉnh sửa mọi người để chia sẻ).

 6. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời bằng bàn phím trên màn hình. Khi hoàn tất, hãy kéo ngón tay trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấc tay lên (và nhấn đúp vào màn hình, nếu cần).

  Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 7. Theo mặc định, những người bạn mời đều có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ xem được sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy: "Checked, Allow editing, checkbox" (Đã chọn hộp kiểm Cho phép chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình để tắt cài đặt.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Một email sẽ được gửi đến cộng tác viên của bạn, mời họ làm việc với sổ tay. Menu Chia sẻ sẽ đóng lại.

Gửi trang qua email

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị cho những người khác một trang trong sổ tay, hãy gửi trang đó qua email Outlook cho Android.

 1. Trong OneNote, mở trang sổ tay bạn muốn gửi qua email.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share page" (Chia sẻ trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Chia sẻ dưới dạng sẽ mở ra.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chia sẻ trang dưới dạng tệp đính kèm PDF trong email, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chia sẻ trang dưới dạng văn bản thuần trong nội dung thư, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Outlook", rồi nhấn đúp vào màn hình. Một Thư mới mở ra trong Outlook cho Android với tiêu điểm nằm trên trường Đến. Bạn sẽ nghe thấy: "Editing, To, field" (Đang chỉnh sửa trường Đến)

  .

 5. Nhập địa chỉ email của người nhận bằng bàn phím trên màn hình.

  Lưu ý: Tiêu đề trang sẽ được tự động điền vào trường chủ đề.

 6. Để gửi thư email, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về cách soạn và gửi email trong Outlook cho Android, tham khảo mục Tạo và gửi email.

 7. Email được gửi, Outlook sẽ đóng và tiêu điểm di chuyển đến dạng xem trang trong OneNote.

Nhận liên kết sổ tay

Nếu bạn có ứng dụng OneDrive trên điện thoại, thay vì gửi lời mời để chia sẻ sổ tay, bạn cũng có thể gửi liên kết đến đồng nghiệp thông qua email hoặc nhắn tin tức thời.

 1. Trong OneDrive, để dẫn hướng đến sổ tay bạn muốn chia sẻ. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "File commands button" (Nút Lệnh tệp) Để mở menu, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share menu button" (Nút Menu chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share" (Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chia sẻ sẽ mở ra.

 4. Theo mặc định, bạn tạo một liên kết xem và chỉnh sửa sổ tay của mình. Nếu bạn muốn chia sẻ liên kết chỉ xem sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Drop-down list, People within Microsoft can edit" (Danh sách thả xuống, mọi người trong Microsoft có thể chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "People within Microsoft can view" (Mọi người trong Microsoft có thể xem). Để chọn, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để tạo và sao chép liên kết chia sẻ vào bảng tạm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy link" (Sao chép liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Menu Chia sẻ đóng lại, liên kết hiện được sao chép vào bảng tạm và bạn có thể dán liên kết vào email hoặc tin nhắn tức thời mà bạn chuẩn bị gửi đến đồng tác giả.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Windows 10 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để chia sẻ các sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp. Bạn cũng có thể tạo bản sao cho các ghi chú cụ thể, rồi chia sẻ chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi tới mục Phím tắt trong OneNote for Windows 10.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Mở OneNote

 1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft trên thiết bị của mình.

 2. Để mở OneNote, nhấn phím logo Windows, nhập “onenote”. Tiếp theo, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “OneNote. Trusted Microsoft Store app” (OneNote. Ứng dụng đáng tin cậy từ Microsoft Store). Sau đó, nhấn Enter.

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for Windows 10 sẽ tự động lưu sổ tay vào OneDrive, như vậy, bạn chỉ cần chọn sổ tay mình muốn chia sẻ, rồi mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở ở chế độ soạn thảo.

 2. Để mở sổ tay, hãy nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 3. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến sổ tay mà bạn muốn mở. Khi bạn tìm được đúng sổ tay, nhấn Esc. Sổ tay sẽ mở ra.

 4. Để chia sẻ sổ tay, hãy nhấn Alt+H. Trình tường thuật sẽ thông báo “Selected, Home tab item” (Đã chọn, mục tab Trang đầu). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Home tab" (Tab Trang đầu). Sau đó, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Share button” (Nút Chia sẻ). Nhấn Phím cách để chọn. Tab Chia sẻ sẽ mở ra. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Send a copy hyperlink” (Gửi siêu kết nối bản sao). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Send a copy link” (Gửi liên kết bản sao).

 5. Để mời mọi người cộng tác thông qua email, hãy nhấn Tab và sử dụng các phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy “This notebook” (Sổ tay này) cùng với tên sổ tay. Nhấn Phím cách để chọn.

 6. Nhấn Tab. Trình tường thuật sẽ thông báo: “Type email addresses, editing” (Nhập địa chỉ email, chỉnh sửa). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Type email addresses, edit. Type in text” (Nhập địa chỉ email, chỉnh sửa. Nhập văn bản).

 7. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời.

 8. Theo mặc định, những người được mời có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ xem được sổ tay, hãy nhấn Tab. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Can edit” (Có thể chỉnh sửa). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Combo box. Can Edit” (Hộp tổ hợp. Có thể Chỉnh sửa). Nhấn phím Mũi tên xuống hai lần. Bạn sẽ nghe thấy: “Can view” (Có thể xem). Sau đó, nhấn Enter.

 9. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Share button” (Nút Chia sẻ), rồi nhấn Phím cách để chia sẻ sổ tay này.

 10. Để ngừng chia sẻ sổ tay với ai đó, hãy nhấn Tab trong tab Chia sẻ cho đến khi bạn nghe thấy tên của một trong các cộng tác viên. Sau đó, sử dụng các phím Mũi tên lên hoặc xuống để dẫn hướng đến người mà bạn muốn ngừng chia sẻ. Nhấn Phím cách, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Stop sharing button” (Nút Dừng chia sẻ). Nhấn Phím cách để dừng chia sẻ.

Chia sẻ trang

Đôi khi, bạn muốn chia sẻ một phần cụ thể trong ghi chú. Để chia sẻ một phần cụ thể, bạn có thể tạo liên kết chia sẻ tới một trang trong sổ tay.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, có thể bạn sẽ không chia sẻ được trang. Hãy sử dụng tài khoản Microsoft để thay thế.

 1. Đảm bảo trang bạn muốn chia sẻ hiện hoạt. Bạn chỉ có thể tạo liên kết chia sẻ cho trang hiện tại trong sổ tay.

 2. Để mở trang cụ thể, nhấn Ctrl+Shift+G để đi tới dẫn hướng phần. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên phần. Sau đó, sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến phần có chứa trang mà bạn muốn chia sẻ.

 3. Nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang. Bạn sẽ nghe thấy tên trang. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến trang mà bạn muốn chia sẻ. Khi bạn tìm được đúng trang, hãy nhấn Phím cách để chuyển sang chế độ soạn thảo trang.

 4. Để chia sẻ trang, nhấn Alt+H. Trình tường thuật sẽ thông báo “Selected, Home tab item” (Đã chọn, mục tab Trang đầu). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Home tab" (Tab Trang đầu). Sau đó, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Share button” (Nút Chia sẻ). Nhấn Phím cách để chọn. Tab Chia sẻ sẽ mở ra. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Send a copy hyperlink” (Gửi siêu kết nối bản sao). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Send a copy link” (Gửi liên kết bản sao).

 5. Để tạo liên kết chia sẻ tới trang, hãy nhấn Tab, rồi sử dụng các phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy “This page” (Trang này) và tiêu đề trang. Nhấn Phím cách để chọn.

 6. Nhấn Tab. Bạn sẽ nghe thấy: “Create button” (Nút Tạo). Nhấn Phím cách để tạo liên kết.

 7. Để sao chép liên kết, hãy nhấn Tab liên tục cho đến khi bạn nghe thấy: “Copy button” (Nút Sao chép). Nhấn Phím cách để sao chép.

  Lưu ý: Những người nhận được liên kết chỉ có thể xem trang.

 8. Để dừng chia sẻ trang, trong tab Chia sẻ, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Anyone with the link can view the page” (Bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem trang). Nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: “Stop sharing button” (Nút Dừng chia sẻ). Sau đó, nhấn Phím cách để chọn.

Gửi một bản sao qua email

Với OneNote for Windows 10, bạn có thể dễ dàng gửi bản sao ghi chú của mình qua email.

 1. Đảm bảo trang bạn muốn chia sẻ hiện hoạt ở chế độ soạn thảo.

 2. Để gửi một bản sao của trang, hãy nhấn Alt+H. Trình tường thuật sẽ thông báo: “Selected, Home tab item” (Đã chọn, mục tab Trang đầu). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Home tab" (Tab Trang đầu). Sau đó, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Share button” (Nút Chia sẻ). Nhấn Phím cách để chọn. Tab Chia sẻ sẽ mở. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Send a copy hyperlink” (Gửi siêu kết nối bản sao). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Send a copy link” (Gửi liên kết bản sao).

 3. Nhấn Phím cách để chọn. Trình tường thuật sẽ thông báo: “Share window” (Cửa sổ Chia sẻ). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Share, app list” (Chia sẻ, danh sách ứng dụng).

 4. Để gửi bản sao qua email, hãy nhấn liên tục vào phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Mail” (Thư). Sau đó, nhấn Phím cách để chọn.

 5. Ứng dụng Thư dành cho Windows 10 mở ra, tiêu điểm nằm trong trường Tới, nơi bạn có thể nhập email của những người mà bạn muốn gửi bản sao. Để tìm hiểu cách gửi thư email bằng bộ đọc màn hình, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để viết và gửi thư email mới trong Thư dành cho Windows 10.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, mục và trang trong OneNote

Phím tắt trong OneNote for Windows 10

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote Online với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để chia sẻ các sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím Tắt trong OneNote Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng OneNote Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải OneNote Online.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở trong OneNote Online.

 2. Nhấn Ctrl+F6. Bạn sẽ nghe thấy: “List of Microsoft services button” (Nút Danh sách dịch vụ của Microsoft).

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Share button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy "Dialog share" (Chia sẻ hộp thoại), sau đó là tên tài khoản và "Focus on Enter names or email addresses, editing" (Tiêu điểm nằm trên Nhập tên hoặc địa chỉ email, chỉnh sửa).

 4. Nhập tên hoặc email của người mà bạn muốn mời, phân tách bằng dấu phẩy nếu có nhiều người.

 5. Nhấn Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Can edit, editable combo box" (Có thể chỉnh sửa, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa). Nếu bạn muốn cộng tác viên chỉ xem được sổ tay, hãy nhấn Alt+Mũi tên xuống, rồi nhấn lại Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Can view" (Có thể xem). Để chọn, nhấn Enter.

 6. Nhấn Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Include a personal message with this invitation (Optional), dot, edit" (Gửi thông điệp cá nhân kèm theo lời mời này (Tùy chọn), chấm, chỉnh sửa). Nếu bạn muốn gửi thông điệp cùng với lời mời, hãy viết thông điệp.

 7. Nhấn Alt+S để chia sẻ sổ tay.

Lấy liên kết sổ tay

Thay vì gửi lời mời từ OneNote Online, bạn còn có thể gửi liên kết đến đồng nghiệp thông qua email hoặc nhắn tin tức thời.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở trong OneNote Online.

 2. Nhấn Ctrl+F6. Bạn sẽ nghe thấy: “List of Microsoft services button” (Nút Danh sách dịch vụ của Microsoft).

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Share button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy "Dialog share" (Chia sẻ hộp thoại), sau đó là tên tài khoản và "Focus on Enter names or email addresses, editing" (Tiêu điểm nằm trên Nhập tên hoặc địa chỉ email, chỉnh sửa).

 4. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Get a link, link" (Liên kết, Nhận liên kết), rồi nhấn Enter.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit link - account in your organization required" (Liên kết chỉnh sửa - yêu cầu phải là tài khoản trong tổ chức của bạn). Nếu bạn muốn thay đổi liên kết thành liên kết hạn chế hoặc liên kết xem, nhấn Enter, sử dụng phím Mũi tên xuống hoặc lên để tìm tùy chọn mà bạn muốn, rồi nhấn Enter để xác nhận lựa chọn.

  Mẹo: Bất cứ ai có tài khoản trong tổ chức của bạn cũng có thể mở liên kết chỉnh sửa và liên kết xem. Chỉ một số người mới có thể mở liên kết hạn chế.

 6. Nhấn Tab. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc địa chỉ liên kết. Nhấn Ctrl+C để sao chép liên kết vào bảng tạm, rồi sao chép liên kết vào email hoặc tin nhắn tức thời mà bạn chuẩn bị gửi tới các cộng tác viên.

 7. Sau khi sao chép liên kết, hãy nhấn Alt+C để đóng hộp thoại.

Kiểm tra trạng thái hiện diện của cộng tác viên

OneNote Online cho phép bạn kiểm tra xem những người khác có đang cùng thao tác trên sổ tay không.

 1. Trong khi xem sổ tay dùng chung trong OneNote Online, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Home tab item" (Mục tab Trang đầu).

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Give feedback to Microsoft, button" (Nút, Cung cấp phản hồi cho Microsoft), rồi nhấn Tab một lần nữa để tìm hiểu xem liệu các đồng tác giả của bạn hiện có đang xem sổ tay không.

  • Nếu có một cộng tác viên đang xem sổ tay thì bạn sẽ nghe thấy tên của cộng tác viên, sau đó là "Is also here, button collapsed" (Cũng ở đây, đã thu gọn nút). Nếu bạn nhấn Enter, bộ đọc màn hình sẽ cho bạn biết đồng tác giả của bạn đang xem phần nào, ví dụ: "This page" (Trang này).

  • Nếu hiện không có ai xem sổ tay, bạn sẽ nghe thấy: "It's just you here now, button collapsed, disabled" (Hiện chỉ có bạn ở đây, đã thu gọn nút, đã vô hiệu hóa).

 3. Để trở về khu vực văn bản của sổ tay, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Editing area, editing" (Khu vực chỉnh sửa, chỉnh sửa).

Mẹo: Để hiển thị thông tin tác giả dọc theo khu vực văn bản, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab item" (Mục tab Trang đầu), rồi nhấn phím W. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, View tab" (Đã chọn, tab Xem). Nhấn S để hiển thị thông tin tác giả.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, mục và trang trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×