Sử dụng bộ đọc màn hình để đồng tác giả các bản trình bày trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đồng tác giả các bản trình bày trong PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng PowerPoint 2016 với bàn phím và bộ đọc màn hình, chẳng hạn như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để thao tác cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp trên một bản trình bày trực tuyến. Cả đồng tác giả theo thời gian thực và đồng tác giả thông thường đều khả thi. Tùy chọn phía sau cho phép bạn xem những thay đổi của từng người ngay khi họ thực hiện thay đổi.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm vị trí lưu trực tuyến

OneDrive khả dụng ngay khi bạn bắt đầu sử dụng PowerPoint 2016 nhưng bạn có thể cần thêm thủ công một site SharePoint trước khi có thể lưu vào SharePoint.

 1. Trong PowerPoint 2016, nhấn Alt+F để mở menu Tệp. Bạn sẽ nghe thấy tên tệp, theo sau là “PowerPoint window, Selected, Info tab item” (Cửa sổ PowerPoint, Đã chọn, mục tab Thông tin). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Backstage view, File, Info tab” (Dạng xem Backstage, Tệp, tab Thông tin).

 2. Nhấn phím A để mở menu Lưu Dưới dạng. Bạn sẽ nghe thấy: “Selected, Save as tab item” (Đã chọn, mục tab Lưu Dưới dạng). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Save As tab” (Tab Lưu Dưới dạng).

 3. Nhấn A để thêm một vị trí lưu. Bạn sẽ nghe thấy: “Selected, Add a Place tab item” (Đã chọn, mục tab Thêm một Chỗ). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Saving features, Add a Place tab” (Các tính năng lưu, tab Thêm một Chỗ).

 4. Nhấn 1 để thêm site SharePoint.

 5. Khi được nhắc, nhập địa chỉ email mà bạn sử dụng để truy nhập site SharePoint của mình, rồi nhấn Enter.

 6. Khi được nhắc, nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

Site hiện đã có ở hộp thoại Lưu Dưới dạng trong PowerPoint 2016.

Lưu bản trình bày trực tuyến

Trước khi bạn có thể đồng tác giả bản trình bày trong PowerPoint 2016 với người khác, bạn phải lưu vào OneDrive hoặc SharePoint Online.

Lưu bản trình bày vào OneDrive

 1. Sau khi tạo bản trình bày bạn muốn chia sẻ trong PowerPoint 2016, nhấn Alt+F để mở menu Tệp. Bạn sẽ nghe thấy tên tệp, theo sau là “PowerPoint window, Selected, Info tab item” (Cửa sổ PowerPoint, Đã chọn, mục tab Thông tin). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Backstage view, File, Info tab” (Dạng xem Backstage, Tệp, tab Thông tin).

 2. Nhấn H để mở menu Chia sẻ. Bạn sẽ nghe thấy: “Selected, Share tab item” (Đã chọn, mục tab Chia sẻ). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Share tab” (Tab Chia sẻ).

 3. Nhấn C để lưu bản trình bày vào đám mây. Bạn sẽ nghe thấy: “Selected, Save as tab item” (Đã chọn, mục tab Lưu Dưới dạng). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Save As tab” (Tab Lưu Dưới dạng).

 4. Nhấn K để lưu bản trình bày vào OneDrive. Bạn sẽ nghe thấy: “Selected, OneDrive tab item” (Đã chọn, mục tab OneDrive). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “OneDrive tab” (Tab OneDrive).

  • Nếu bạn chưa lưu cục bộ bản trình bày của mình hoặc muốn thay đổi tên tệp này, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Enter file name here” (Nhập tên tệp ở đây) hoặc tên tệp hiện tại. Nhập tên bạn muốn, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Save button” (Nút Lưu). Nhấn Phím cách để lưu bản trình bày vào OneDrive.

  • Nếu bạn đã lưu bản trình bày của mình và muốn sử dụng tên tệp đó trong OneDrive, chỉ cần nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Save button” (Nút Lưu) thì nhấn Phím cách để lưu bản trình bày vào OneDrive.

Lưu bản trình bày vào SharePoint

 1. Sau khi tạo bản trình bày bạn muốn chia sẻ trong PowerPoint 2016, nhấn Alt+F để mở menu Tệp. Bạn sẽ nghe thấy tên tệp, theo sau là “PowerPoint window, Selected, Info tab item” (Cửa sổ PowerPoint, Đã chọn, mục tab Thông tin). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Backstage view, File, Info tab” (Dạng xem Backstage, Tệp, tab Thông tin).

 2. Nhấn H để mở menu Chia sẻ. Bạn sẽ nghe thấy: “Selected, Share tab item” (Đã chọn, mục tab Chia sẻ). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Share tab” (Tab Chia sẻ).

 3. Nhấn C để lưu bản trình bày vào đám mây. Bạn sẽ nghe thấy: “Selected, Save as tab item” (Đã chọn, mục tab Lưu Dưới dạng). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Save As tab” (Tab Lưu Dưới dạng).

 4. Nhấn S để lưu bản trình bày vào site SharePoint. Dẫn hướng bằng phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Sites" (Các site), theo sau là tên site bạn muốn.

 5. Nhấn Tab, rồi nhấn Enter để mở hộp thoại Lưu. Bộ đọc màn hình thông báo tên tệp hiện tại hoặc một vài từ bắt đầu của văn bản nếu tệp chưa được lưu.

  • Nếu bạn chưa lưu cục bộ bản trình bày hoặc muốn thay đổi tên tệp, hãy nhập tên bạn muốn rồi nhấn Tab cho đến khi nghe thấy “All Locations, split button” (Tất cả Vị trí, nút chia tách), sau đó nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi nghe thấy địa chỉ site SharePoint của bạn. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên thư viện hoặc không gian làm việc mình muốn thì nhấn Enter để lưu bản trình bày.

  • Nếu bạn đã lưu bản trình bày và muốn sử dụng tên tệp đó trong SharePoint, nhấn Tab cho đến khi nghe thấy “All Locations, split button” (Tất cả Vị trí, nút chia tách), sau đó nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi nghe thấy địa chỉ site SharePoint của bạn. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên thư viện hoặc không gian làm việc mình muốn thì nhấn Enter để lưu bản trình bày.

Chia sẻ bản trình bày với những người khác

Sau khi lưu bản trình bày trực tuyến, chia sẻ với đồng tác giả của bạn bằng ngăn Chia sẻ.

 1. Nhấn Alt+Y, U để mở ngăn Chia sẻ. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường Mời mọi người trong ngăn Chia sẻ.

 2. Nhập địa chỉ email của đồng tác giả. Nếu nhập nhiều địa chỉ, phân tách các địa chỉ bằng dấu phẩy.

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Give permissions to this document” (Cấp quyền cho tài liệu này). Nếu sau đó bạn nghe thấy “Can edit” (Có thể chỉnh sửa), các quyền đó đã phù hợp để đồng tác giả. Nếu không, nhấn Phím cách, rồi sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển giữa các tùy chọn cho đến khi bạn nghe thấy “Can edit” (Có thể chỉnh sửa) thì nhấn Enter.

 4. Nếu bạn muốn viết một tin nhắn ngắn gọn cho các đồng tác giả của mình, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Include a message (optional)” (Gửi thêm tin nhắn (tùy chọn)) thì nhập tin nhắn của bạn.

 5. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Share button” (Nút Chia sẻ) thì nhấn Enter. Email được gửi tới các đồng tác giả của bạn để thông báo cho họ về quyền truy nhập.

Thay đổi các tùy chọn chia sẻ

Bạn có thể chọn tự động chia sẻ thay đổi với các đồng tác giả hoặc được hỏi mỗi khi bạn mở bản trình bày mà người khác đang thay đổi.

 1. Nhấn Alt+F để mở menu Tệp. Bạn sẽ nghe thấy tên tệp, theo sau là “PowerPoint window, Selected, Info tab item” (Cửa sổ PowerPoint, Đã chọn, mục tab Thông tin). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Backstage view, File, Info tab” (Dạng xem Backstage, Tệp, tab Thông tin).

 2. Nhấn T để mở menu Tùy chọn. Bạn sẽ nghe thấy: “PowerPoint Options window, General” (Cửa sổ Tùy chọn PowerPoint, Chung). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “PowerPoint Options” (Tùy chọn PowerPoint). Với JAWS, tiêu điểm có thể không nằm ở tab Chung. Để đảm bảo rằng bạn đang ở đúng tab, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển giữa các tab cho đến khi bạn nghe thấy: “General” (Chung).

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "When working with others, automatically save changes" (Khi làm việc với những người khác, tự động lưu các thay đổi), theo sau đó là cài đặt hiện tại. Để thay đổi cài đặt, nhấn Phím cách cho đến khi bạn nghe thấy “Checked” (Đã chọn) hoặc “Unchecked” (Đã bỏ chọn) tùy vào lựa chọn bạn muốn thì nhấn Enter.

 4. Để đóng menu Tùy chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “OK button” (Nút OK) thì nhấn Enter.

Cài đặt này ảnh hưởng đến mọi bản trình bày mà bạn chia sẻ, không chỉ riêng bản trình bày mà bạn hiện đang làm việc.

Làm việc cùng nhau trong bản trình bày dùng chung

Đồng tác giả PowerPoint cho phép nhiều người cộng tác và làm việc cùng nhau trên các bản trình bày. Đồng tác giả sẽ tự động bắt đầu khi nhiều người mở cùng một bản trình bày đã lưu trong OneDrive hoặc SharePoint Online.

Những người đồng tác giả của bạn có thể mở theo liên kết bạn đã gửi và bản trình bày của bạn sẽ mở ở phiên bản PowerPoint của họ hoặc trên PowerPoint Online. Nếu họ cũng đang sử dụng PowerPoint Online hoặc PowerPoint 2016 và đã đồng ý chia sẻ tự động các thay đổi, bộ đọc màn hình của bạn sẽ cho biết "There are other users editing this slide" (Có những người dùng khác đang chỉnh sửa trang chiếu này) nếu có các đồng tác giả trên trang chiếu khi bạn dẫn hướng đến đó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để cộng tác trên đám mây trong PowerPoint

Dùng lối tắt bàn phím để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×