Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và chỉnh sửa cước chú, cũng như chú thích cuối trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và chỉnh sửa cước chú, cũng như chú thích cuối trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để đọc và chuyển cước chú và chú thích cuối trong tài liệu Word của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm mới cước chú và chú thích cuối cũng như thay đổi, chuyển đổi và loại bỏ tưởng hiện có. Thông thường, cước chú xuất hiện ở dưới cùng của trang và chú thích cuối đến cuối tài liệu hoặc phần.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đọc cước chú

Khi bạn đọc hoặc dẫn hướng tài liệu, các tham chiếu cước chú sẽ tự động được đọc cùng với văn bản. Bạn cũng có thể nhanh chóng dẫn hướng đến cũng như chỉ đọc các cước chú trong tài liệu.

 1. Sau khi mở một tài liệu có cước chú, hãy nhấn Alt + S để mở tab tham chiếu .

 2. Để chọn tùy chọn Cước chú tiếp theo , hãy nhấn O, N để đi đến số tham chiếu cước chú tiếp theo trong tài liệu của bạn.

  Mẹo: Để quay lại số tham chiếu cước chú trước đó, nhấn phím P.

 3. Để nhảy đến văn bản cước chú ở cuối trang, hãy nhấn Alt + S, H. Nếu bạn có cả cước chú và chú thích cuối trong tài liệu của bạn, cửa sổ Hiện ghi chú xuất hiện. Nhấn Enter để đi đến cước chú.

 4. Để bắt đầu đọc các cước chú, hãy nhấn SR khóa + R.

 5. Để trở lại số tham chiếu cước chú hiện tại trong văn bản nội dung tài liệu, hãy nhấn Alt + S, H.

Đọc chú thích cuối

Khi bạn đọc hoặc dẫn hướng tài liệu, các tham chiếu chú thích cuối sẽ tự động được đọc cùng với văn bản. Bạn có thể nhanh chóng dẫn hướng đến cũng như chỉ đọc các chú thích cuối trong tài liệu.

 1. Sau khi mở một tài liệu có chú thích cuối, hãy nhấn Alt + S để mở tab tham chiếu .

 2. Để chọn tùy chọn Cước chú tiếp theo , nhấn O, X để đi đến dấu tham chiếu tiếp theo chú thích cuối trong tài liệu của bạn.

  Mẹo: Để quay lại dấu tham chiếu cước chú trước đó, nhấn V.

 3. Để nhảy đến văn bản chú thích cuối ở cuối tài liệu, hãy nhấn Alt + S, H. Nếu bạn có cả cước chú và chú thích cuối trong tài liệu của bạn, cửa sổ Hiện ghi chú xuất hiện. Nhấn Shift + Tab + xuống phím mũi tên, sau đó nhấn Enter để đi đến các chú thích cuối.

 4. Để bắt đầu đọc các chú thích cuối, hãy nhấn SR khóa + R.

 5. Để trở về dấu tham chiếu chú thích cuối hiện tại trong văn bản nội dung tài liệu, hãy nhấn Alt + S, H.

Chuyển đến cước chú hoặc chú thích cuối

Bạn có thể di chuyển đến và từ một tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối trong khi đọc tài liệu với bộ đọc màn hình.

 1. Sau khi mở một tài liệu có cước chú hoặc chú thích cuối, hãy đặt con trỏ trên cước chú hoặc một tham chiếu chú thích cuối. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Cước chú tham chiếu" hoặc "Tham chiếu chú thích cuối."

 2. Để di chuyển thành văn bản tham chiếu cước chú ở cuối trang, hãy nhấn SR khóa + Insert. Tường thuật viên sẽ thông báo tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối, chẳng hạn như "Cước chú 1."

 3. Để đọc cước chú hoặc chú thích cuối, hãy nhấn SR khóa + R.

 4. Để trở về dấu cước chú hoặc chú thích cuối gốc trong văn bản nội dung tài liệu, hãy nhấn SR khóa + Shift + Insert.

Thêm cước chú

Word chèn dấu tham chiếu trong văn bản nội dung và thêm văn bản tham chiếu cước chú ở dưới cùng của trang.

 1. Sau khi mở tài liệu của bạn, đặt con trỏ nơi bạn muốn chèn cước chú.

 2. Để mở tab Tham khảo, nhấn Alt+S.

 3. Để chọn tùy chọn Chèn cước chú , nhấn F. tường thuật viên sẽ thông báo tham chiếu số hoặc đánh dấu được thêm vào văn bản và tiêu điểm sẽ di chuyển xuống dưới cùng của trang.

 4. Viết văn bản tham chiếu cước chú.

 5. Khi bạn hoàn tất với văn bản tham chiếu, nhấn Alt + S, H để trở lại điểm chèn dấu tham chiếu cước chú trong văn bản nội dung tài liệu.

Thêm chú thích cuối

Word chèn dấu tham chiếu trong văn bản nội dung và thêm văn bản tham chiếu chú thích cuối ở cuối tài liệu.

 1. Sau khi mở tài liệu của bạn, đặt con trỏ nơi bạn muốn chèn chú thích cuối.

 2. Để mở tab Tham khảo, nhấn Alt+S.

 3. Để chọn tùy chọn Chèn chú thích cuối , nhấn E. tường thuật viên sẽ thông báo dấu tham chiếu hoặc số được thêm vào văn bản và tiêu điểm sẽ di chuyển đến cuối tài liệu.

 4. Viết văn bản tham chiếu chú thích cuối.

 5. Khi bạn hoàn tất với văn bản tham chiếu, nhấn Alt + S, H để trở về dấu chú thích cuối chèn dấu tham chiếu trong văn bản nội dung tài liệu.

Tùy chỉnh cước chú và chú thích cuối

Bạn có thể thay đổi cách cước chú và chú thích cuối xuất hiện trong tài liệu. Ví dụ: bạn có thể thay đổi định dạng số hoặc vị trí văn bản tham chiếu xuất hiện trong tài liệu.

 1. Sau khi mở một tài liệu có cước chú hoặc chú thích cuối, hãy nhấn Alt + S để mở tab tham chiếu .

 2. Để mở hộp thoại Cước chú và Chú thích cuối, nhấn Q.

 3. Trong hộp thoại, bạn có thể chọn, ví dụ:

  • Vị trí cước chú hoặc chú thích cuối của bạn sẽ xuất hiện trong tài liệu.

  • Định dạng đánh số để sử dụng đối với mỗi.

  • Số mà bạn muốn bắt đầu tại.

  • Xem sử dụng đánh số liên tục cho toàn bộ tài liệu, hoặc bắt đầu lại từng phần.

  • Xem các thay đổi đã xác định được áp dụng cho toàn bộ tài liệu hoặc chỉ phần bạn đang trong.

  Để di chuyển giữa các nút và hộp thoại trường, hãy nhấn phím Tab. Dùng các phím mũi tên thông qua các tùy chọn trong một trường, và nhấn Enter để chọn một tùy chọn.

 4. Để áp dụng các thay đổi văn bản hiện có cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn phím Tab liên tục cho đến khi bạn tiếp cận nút áp dụng . Nhấn phím cách để áp dụng các thay đổi cho tài liệu và để đóng hộp thoại.

  Để áp dụng các thiết đặt cho tài liệu mà không có sẵn cước chú hoặc chú thích cuối, hãy nhấn phím Tab liên tục cho đến khi bạn tiếp cận nút chèn . Nhấn phím cách để chèn cước chú hoặc chú thích cuối vào tài liệu và để đóng hộp thoại.

Chuyển đổi tất cả cước chú hoặc chú thích cuối

Bạn có thể chuyển đổi cước chú thành chú thích cuối hoặc ngược lại.

 1. Sau khi mở một tài liệu có cước chú hoặc chú thích cuối, hãy nhấn Alt + S để mở tab tham chiếu .

 2. Để mở hộp thoại Cước chú và Chú thích cuối, nhấn Q.

 3. Nhấn phím Tab liên tục cho đến khi bạn tiếp cận nút chuyển đổi , sau đó nhấn phím cách để chọn nó. Hộp thoại Chuyển đổi ghi chú sẽ mở ra.

 4. Trong hộp thoại Chuyển đổi ghi chú , hãy dùng các phím mũi tên để thay đổi các lựa chọn cho đến khi chọn tùy chọn bạn muốn. Nhấn phím Tab để di chuyển đến nút OK , và nhấn phím cách để chọn nó. Đóng hộp thoại Chuyển đổi ghi chú , và tiêu điểm trở về hộp thoại cước chú và chú thích cuối .

 5. Trong hộp thoại này, nút Chèn đã được chọn. Nhấn Phím cách để tiến hành chuyển đổi cũng như để đóng hộp thoại.

Xóa cước chú và chú thích cuối

Nếu bạn muốn loại bỏ cước chú hoặc chú thích cuối, xóa bỏ số tham chiếu hoặc đánh dấu trong phần nội dung văn bản tham chiếu văn bản, không cước chú hoặc chú thích cuối ở cuối trang, phần hoặc tài liệu. Nếu bạn loại bỏ văn bản tham chiếu, số tham chiếu hoặc dấu vẫn nằm trong tài liệu của bạn. Khi bạn loại bỏ số tham chiếu hoặc đánh dấu, ghi chú sẽ bị loại bỏ hoàn toàn và còn lại số tham chiếu hoặc dấu được Cập Nhật cho phù hợp.

 1. Sau khi mở một tài liệu có cước chú hoặc chú thích cuối, hãy nhấn Alt + S để mở tab tham chiếu .

 2. Để chọn cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn O, rồi sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để duyệt qua các tùy chọn. Trình tường thuật sẽ thông báo phím cho các mục khi bạn di chuyển.

 3. Để chọn cước chú hoặc chú thích cuối, hãy nhấn phím tương ứng, chẳng hạn như N để Cước chú tiếp theo. Con trỏ bây giờ sẽ được đặt ở trước dấu tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối trong thân văn bản.

 4. Để loại bỏ tham chiếu, nhấn Delete hai lần. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Xóa bỏ."

  Trong JAWS, nhấn phím Delete. HÀM sẽ thông báo: "Được chọn trống." Sau đó nhấn xóa bỏ một lần nữa. Cước chú hoặc chú thích cuối bây giờ được loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, đọc và chuyển cước chú và chú thích cuối trong tài liệu Word của bạn. Bạn cũng có thể thêm mới cước chú và chú thích cuối hoặc loại bỏ tưởng hiện có. Thông thường, cước chú xuất hiện ở dưới cùng của trang và chú thích cuối đến cuối tài liệu hoặc phần.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for iOS, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for iPhone

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các dạng xem khác.

Trong chủ đề này

Thêm cước chú

 1. Trong tài liệu của bạn, đi tới vị trí mà bạn muốn thêm cước chú, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ, "trang đầu, tab."

 3. Gõ đúp vào màn hình. Tab menu mở rộng.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe ", tab chèn," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "chèn cước chú, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. VoiceOver sẽ thông báo số cước chú và tiêu điểm sẽ di chuyển trường văn bản cước chú trong phần nội dung tài liệu.

 6. Trang chiếu một ngón tay dọc theo cạnh bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "ẩn ruy-băng, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Các trên màn hình bàn phím sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 7. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập văn bản cước chú.

Thêm chú thích cuối

 1. Trong tài liệu của bạn, đi tới vị trí mà bạn muốn thêm chú thích cuối, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ, "trang đầu, tab."

 3. Gõ đúp vào màn hình. Tab menu mở rộng.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe ", tab chèn," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "chèn chú thích cuối, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. VoiceOver sẽ thông báo số chú thích cuối và tiêu điểm sẽ di chuyển trường văn bản chú thích cuối trong nội dung tài liệu.

 6. Trang chiếu một ngón tay dọc theo cạnh bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "ẩn ruy-băng, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Các trên màn hình bàn phím sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 7. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập văn bản chú thích cuối.

Chuyển đến và đọc cước chú hoặc chú thích cuối

 1. Trong phần nội dung tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver sẽ thông báo cước chú hoặc chú thích cuối. Bạn nghe, ví dụ, "Tham chiếu cước chú," tiếp theo là số cước chú.

 2. Gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển trường văn bản cước chú hoặc chú thích cuối và VoiceOver đọc ghi chú.

Xóa một cước chú hoặc chú thích cuối

 1. Trong phần nội dung tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver sẽ thông báo cước chú hoặc chú thích cuối. Bạn nghe, ví dụ, "Tham chiếu cước chú," tiếp theo là số cước chú.

 2. Gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển trường văn bản cước chú hoặc chú thích cuối.

 3. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để xóa bỏ văn bản từ trường cước chú hoặc chú thích cuối.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word for Mac

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, đọc và chuyển cước chú và chú thích cuối trong tài liệu Word của bạn. Bạn cũng có thể thêm mới cước chú và chú thích cuối cũng như định dạng và loại bỏ tưởng hiện có. Thông thường, cước chú xuất hiện ở dưới cùng của trang và chú thích cuối đến cuối tài liệu hoặc phần.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm cước chú

 1. Trong tài liệu của bạn, đi tới vị trí mà bạn muốn thêm cước chú, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe "Tab menu," theo sau là các tab đang được chọn, ví dụ như "nhà, chọn."

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Cước chú nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển trường văn bản cước chú và trên màn hình bàn phím sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 6. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập văn bản cước chú.

Thêm chú thích cuối

 1. Trong tài liệu của bạn, đi tới vị trí mà bạn muốn thêm chú thích cuối, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe "Tab menu," theo sau là các tab đang được chọn, ví dụ như "nhà, chọn."

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chú thích cuối nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển trường văn bản chú thích cuối và trên màn hình bàn phím sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 6. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập văn bản chú thích cuối.

Chuyển đến và đọc cước chú hoặc chú thích cuối

 1. TalkBack sẽ thông báo cước chú và chú thích cuối khi đọc tài liệu. Bạn nghe, ví dụ, "Tham chiếu cước chú," tiếp theo là số ghi chú. Để nhảy đến văn bản cước chú hoặc chú thích cuối, gõ đúp vào màn hình.

  TalkBack đọc ghi chú tự động.

Xóa một cước chú hoặc chú thích cuối

 1. Di chuyển đến dấu tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối bạn muốn xóa.

 2. Để mở menu ngữ cảnh cục bộ, hãy vuốt lên đó bên phải. Bạn nghe: "cảnh báo, Local menu ngữ cảnh."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hành động", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Cảnh báo, hành động."

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Menu ngữ cảnh khởi động", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Nút cắt", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối và văn bản ghi chú sẽ bị loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word Mobile với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, đọc và chuyển cước chú và chú thích cuối trong tài liệu Word của bạn. Bạn cũng có thể thêm mới cước chú và chú thích cuối cũng như loại bỏ tưởng hiện có. Thông thường, cước chú xuất hiện ở dưới cùng của trang và chú thích cuối đến cuối tài liệu hoặc phần.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chuyển đến cước chú hoặc chú thích cuối

 1. Trong khi đọc tài liệu Word , trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "Mục."

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Cước chú" hoặc "Chú thích cuối," tiếp theo là số cước chú hoặc chú thích cuối, và gõ đúp vào màn hình để đặt điểm chèn đến đầu của cước chú hoặc chú thích cuối.

Thêm cước chú

Word Mobile chèn dấu tham chiếu trong văn bản nội dung và thêm văn bản tham chiếu cước chú ở dưới cùng của trang.

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn vị trí mà bạn muốn chèn cước chú.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "Mục."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Nhà nút", và gõ đúp vào màn hình. Menu chính bây giờ được bung rộng.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chèn" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Cước chú nút" và gõ đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập văn bản tham chiếu cước chú.

Thêm chú thích cuối

Word Mobile chèn dấu tham chiếu trong văn bản nội dung và thêm văn bản tham chiếu chú thích cuối ở cuối tài liệu.

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy chọn vị trí mà bạn muốn chèn chú thích cuối.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "Mục."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Nhà nút", và gõ đúp vào màn hình. Menu chính bây giờ được bung rộng.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chèn" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chú thích cuối nút" và gõ đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập văn bản tham chiếu chú thích cuối.

Xóa cước chú và chú thích cuối

Nếu bạn muốn loại bỏ cước chú hoặc chú thích cuối, xóa bỏ số tham chiếu hoặc đánh dấu trong phần nội dung văn bản tham chiếu văn bản, không cước chú hoặc chú thích cuối ở cuối trang, phần hoặc tài liệu. Nếu bạn loại bỏ văn bản tham chiếu, số tham chiếu hoặc dấu vẫn nằm trong tài liệu của bạn. Khi bạn loại bỏ số tham chiếu hoặc đánh dấu, ghi chú sẽ bị loại bỏ hoàn toàn và còn lại số tham chiếu hoặc dấu được Cập Nhật cho phù hợp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả cho tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để đọc và chuyển cước chú và chú thích cuối trong tài liệu Word của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn tìm hiểu cách thêm mới cước chú và chú thích cuối cũng như định dạng và loại bỏ tưởng hiện có. Thông thường, cước chú xuất hiện ở dưới cùng của trang và chú thích cuối đến cuối tài liệu hoặc phần.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Đọc cước chú

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Alt + Windows logo khóa + N, S, F. Bạn nghe: "Chỉnh sửa cước chú."

 2. Nhấn SR khóa + R để đọc tất cả nội dung trong ngăn cước chú.

 3. Để dẫn hướng giữa cước chú trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe một "trước cước chú, nút" hoặc "Tiếp cước chú, nút," và sau đó nhấn Enter.

 4. Để thoát khỏi ngăn cước chú, hãy nhấn Esc.

Đọc chú thích cuối

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Alt + Windows logo khóa + N, S, E. Bạn nghe: "Sửa chú thích cuối."

 2. Nhấn SR khóa + R để đọc tất cả nội dung trong ngăn chú thích cuối.

 3. Để dẫn hướng giữa các chú thích cuối trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe một "trước chú thích cuối, nút" hoặc "chú thích cuối tiếp theo, nút," rồi nhấn Enter.

 4. Để thoát khỏi ngăn chú thích cuối, hãy nhấn Esc.

Chuyển đến cước chú hoặc chú thích cuối

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo cước chú và chú thích cuối khi đọc tài liệu.

 1. Khi bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo cước chú hoặc chú thích cuối số, dừng chế độ chỉ đọc và nhấn phím mũi tên trái cho đến khi bạn nghe số lượng ghi chú, theo sau là "Nhóm, cước chú," hoặc "nhóm", chú thích cuối, và sau đó lưu ý số lần nữa.

 2. Để chuyển đến ngăn cước chú hoặc chú thích cuối, hãy nhấn Ctrl + F8.

Thêm cước chú

 1. Trong tài liệu của bạn, di chuyển đến vị trí mà bạn muốn thêm cước chú.

 2. Nhấn Alt + Windows logo khóa + N, R, F. Bạn nghe: "Chỉnh sửa cước chú."

 3. Nhập văn bản cước chú.

 4. Để thoát khỏi ngăn cước chú, hãy nhấn Esc.

Thêm chú thích cuối

 1. Trong tài liệu của bạn, di chuyển đến vị trí nơi bạn muốn thêm một chú thích cuối.

 2. Nhấn Alt + Windows logo khóa + N, R, E. Bạn nghe: "Sửa chú thích cuối."

 3. Nhập văn bản chú thích cuối.

 4. Để thoát khỏi ngăn chú thích cuối, hãy nhấn Esc.

Định dạng cước chú

Bạn có thể thay đổi kiểu phông và kích cỡ và thụt lề của cước chú. Những thay đổi có thể được áp dụng cho một hoặc tất cả các cước chú.

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Alt + Windows logo khóa + N, S, F. Bạn nghe: "Chỉnh sửa cước chú."

 2. Nhấn phím khóa + mũi tên phải SR cho đến khi bạn nghe "định dạng cước chú, nút," rồi nhấn Enter. Bạn nghe: "Thoại, tùy chọn định dạng." Tiêu điểm nằm trên menu kiểu phông.

 3. Để thay đổi kiểu phông, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Menu kiểu phông sẽ mở rộng. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe loại phông chữ bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 4. Để thay đổi kích cỡ phông, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Cỡ phông", và sau đó nhấn Alt + phím mũi tên. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe kích cỡ phông bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 5. Để thay đổi thụt lề, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe tùy chọn thụt đầu dòng bạn muốn. Tường thuật viên cũng sẽ thông báo nếu tùy chọn bật hoặc tắt. Để chọn, nhấn Enter.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để áp dụng các thay đổi cước chú chỉ hiện tại, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Áp dụng nút", sau đó nhấn Enter.

  • Để áp dụng các thay đổi cho tất cả các cước chú, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Áp dụng cho tất cả, nút", sau đó nhấn Enter.

 7. Để trở lại thân văn bản, hãy nhấn Esc.

Định dạng chú thích cuối

Bạn có thể thay đổi kiểu phông và kích cỡ và thụt lề của chú thích cuối. Những thay đổi có thể được áp dụng cho một hoặc tất cả chú thích cuối.

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Alt + Windows logo khóa + N, S, E. Bạn nghe: "Sửa chú thích cuối."

 2. Nhấn SR khóa + mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Định dạng chú thích cuối", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Thoại, tùy chọn định dạng." Tiêu điểm nằm trên menu kiểu phông.

 3. Để thay đổi kiểu phông, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Menu kiểu phông sẽ mở rộng. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe loại phông chữ bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 4. Để thay đổi kích cỡ phông, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Cỡ phông", và sau đó nhấn Alt + phím mũi tên. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe kích cỡ phông bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 5. Để thay đổi thụt lề, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe tùy chọn thụt đầu dòng bạn muốn. Tường thuật viên cũng sẽ thông báo nếu tùy chọn bật hoặc tắt. Để chọn, nhấn Enter.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để áp dụng các thay đổi cho các chú thích cuối chỉ hiện tại, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Áp dụng nút", sau đó nhấn Enter.

  • Để áp dụng các thay đổi cho tất cả chú thích cuối, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Áp dụng cho tất cả, nút", sau đó nhấn Enter.

 7. Để trở lại thân văn bản, hãy nhấn Esc.

Xóa một cước chú hoặc chú thích cuối

 1. Dẫn hướng để cước chú hoặc chú thích cuối bạn muốn xóa.

 2. Nhấn Ctrl + F8 để nhảy đến ngăn cước chú hoặc chú thích cuối.

 3. Xóa bỏ văn bản trong cước chú hoặc chú thích cuối.

 4. Nhấn Esc để trở lại số tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối trong thân văn bản.

 5. Nhấn Shift + trái hoặc phím mũi tên phải để chọn số tham chiếu trong văn bản nội dung, và sau đó nhấn phím Delete.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×