Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows, để thêm và đọc ghi chú của diễn giả trong bản trình bày PowerPoint 2016. Với ghi chú của diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc các điểm quan trọng cần nói cho diễn giả. Khi ngăn Ghi chú hoặc ngăn Chú thích mở trong dạng xem, bộ đọc màn hình có thể đọc các ghi chú và chú thích.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú của diễn giả

Thêm ghi chú của diễn giả vào bản trình bày để kể chuyện cho người xem, ngoài nội dung trang chiếu. Bạn cũng có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung trang chiếu.

 1. Để hiển thị ngăn Ghi chú, ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, P, N.

 2. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes pane or Slide notes" (Ngăn ghi chú trang chiếu hoặc Ghi chú trang chiếu).

 3. Nhập ghi chú của bạn.

 4. Để thoát khỏi ngăn Ghi chú, nhấn F6.

Đọc ghi chú diễn giả

 1. Để nghe xem trang chiếu có ghi chú không, ở dạng xem Thông thường, nhấn F6 và sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề hoặc số của trang chiếu, cùng vị trí trang chiếu trong danh sách trang chiếu. Nếu có ghi chú diễn giả trên trang chiếu, bạn sẽ nghe thấy: “Has notes” (Có ghi chú).

  Mẹo: Tiêu điểm luôn bắt đầu trên chính trang chiếu. Mỗi khi bạn nhấn F6, tiêu điểm sẽ di chuyển đến ngăn Chú thích, thanh trạng thái, nút thu phóng, dải băng, ngăn Ghi chú và hình ảnh thu nhỏ. Để di chuyển qua các khu vực theo hướng khác, nhấn Shift+F6.

 2. Để hiển thị ngăn Ghi chú, ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, P, N.

 3. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Notes page pane” (Ngăn trang ghi chú) hoặc “Slide notes” (Ghi chú trang chiếu), rồi nhấn Caps Lock+M để nghe ghi chú.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích trên trang chiếu, ví dụ: nếu bạn xem xét công việc của ai đó.

Nếu bạn muốn chú thích về một đoạn văn bản hoặc đối tượng cụ thể, hãy chọn đoạn văn bản hoặc đối tượng đó. Để tìm hiểu cách chọn trong PowerPoint 2016 bằng phím tắt, hãy tham khảo mục Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint.

 1. Trên trang chiếu, ở dạng xem Thông thường, khi bạn nghe thấy một đoạn văn bản hoặc một đối tượng bạn muốn chú thích, hãy nhấn Alt+R, C. Ngăn Chú thích sẽ mở ra.

 2. Nhập chú thích của bạn.

 3. Để thêm nhanh chú thích mới, trong ngăn Chú thích, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New comment button" (Nút Chú thích mới), rồi nhấn Phím cách. Nhập chú thích mới của bạn.

 4. Để thoát khỏi ngăn Chú thích, hãy nhấn Esc.

 5. Để đóng ngăn Chú thích, hãy nhấn Alt+R, P, P.

Đọc chú thích

 1. Để nghe xem trang chiếu có chú thích không, ở dạng xem Thông thường, hãy nhấn F6 và phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề hoặc số của trang chiếu và vị trí trang chiếu trong danh sách trang chiếu. Nếu có chú thích trên trang chiếu, bạn sẽ nghe thấy: “Has comments” (Có chú thích).

 2. Để mở ngăn Chú thích, hãy nhấn Alt+R, P, P. Bạn sẽ nghe thấy: “New comment button” (Nút Chú thích mới).

  Nếu ngăn Chú thích đã mở, nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "New comment button" (Nút Chú thích mới).

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Next button" (Nút Tiếp theo).

 4. Để di chuyển đến và nghe chú thích đầu tiên, hãy nhấn Phím cách. Để di chuyển đến và nghe chú thích cũng như trả lời chú thích này, hãy nhấn phím Tab.

 5. Nếu có nhiều chú thích trên một trang chiếu, để di chuyển đến chú thích hoặc chuỗi chú thích tiếp theo, nhấn nút Mũi tên xuống.

 6. Để đóng ngăn Chú thích, hãy nhấn Alt+R, P, P.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint 2016 for iOS bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn dành cho iOS, để thêm và đọc ghi chú diễn giả trong bản trình bày.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Đọc ghi chú diễn giả

Khi bạn mở một bản trình bày trong PowerPoint, bản trình bày sẽ mở ở dạng xem Thông thường, nơi VoiceOver có thể đọc ghi chú diễn giả.

 1. Để tìm hiểu xem liệu trang chiếu có ghi chú diễn giả không, hãy trượt nhanh sang phải cho tới khi bạn đến ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu. Khi bạn đến ngăn hình thu nhỏ và trang chiếu có chứa ghi chú diễn giả chẳng hạn, VoiceOver sẽ thông báo: "Slide 1 of 8, <title of the slide>, has notes" (Trang chiếu 1 trên 8, <tiêu đề trang chiếu>, có ghi chú).

 2. Để mở trường văn bản Ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Notes button" (Nút Ghi chú). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trường văn bản Ghi chú mở ra. Để đọc các ghi chú, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes, text box, <speaker notes for the slide>" (Ghi chú trang chiếu, hộp văn bản, <ghi chú diễn giả cho trang chiếu>).

 4. Để đóng trường Ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung cần nói khi trình bày trang chiếu với người xem.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú của diễn giả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Notes, button" (Nút Ghi chú). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Trường văn bản Ghi chú mở ra.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe thấy "Notes" (Ghi chú) thay vì "Notes button" (Nút Ghi chú) thì trường văn bản Ghi chú đã mở ra trong PowerPoint.

 2. Để đi tới trường văn bản, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes, text box, text field" (Ghi chú trang chiếu, hộp văn bản, trường văn bản).

 3. Để bắt đầu thêm ghi chú, hãy nhấn đúp vào màn hình và nhập ghi chú bằng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q" (Hỏi).

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn mục, hãy nhấc ngón tay lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đóng bàn phím khi bạn hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thêm và đọc ghi chú diễn giả hoặc chú thích trong bản trình bày. Với ghi chú diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả. Với các chú thích, bạn có thể cung cấp cho đồng nghiệp của mình phản hồi về bản trình bày của họ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung cần nói khi trình bày trang chiếu với người xem.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú diễn giả, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Notes, button" (Nút Ghi chú). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Trường văn bản Ghi chú mở ra.

 2. Để đi tới trường văn bản, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu thêm ghi chú.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 5. Để đóng trường văn bản khi bạn đã thực hiện xong, hãy trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Đọc ghi chú diễn giả

Khi bạn đang duyệt danh sách các trang chiếu trong dạng xem Hình thu nhỏ, TalkBack sẽ cho bạn biết trang chiếu có ghi chú hay không. Bạn sẽ nghe thấy số và tiêu đề của trang chiếu, theo sau là "has notes" (có ghi chú). Để đọc các ghi chú, bạn cần mở trang chiếu trong dạng xem Soạn thảo. Khi cung cấp trình chiếu, bạn có thể sử dụng dạng xem Diễn giả để đọc các ghi chú của mình.

Đọc ghi chú diễn giả trong dạng xem Soạn thảo

 1. Để mở trang chiếu có chú thích trong dạng xem Soạn thảo, hãy nhấn đúp vào màn hình khi ở trên trang chiếu. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Notes button" (Nút Ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trường văn bản Ghi chú mở ra. Để đọc các ghi chú, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu), theo sau là các ghi chú diễn giả cho trang chiếu.

 5. Để đóng trường Ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đọc ghi chú diễn giả trong khi cung cấp trình chiếu

 1. Ở dạng xem Hình thu nhỏ hoặc Soạn thảo, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Present button" (Nút Trình bày), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để đọc các ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu), theo sau là các ghi chú cho trang chiếu.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích trên trang chiếu, ví dụ: nếu bạn đang làm việc cùng với người khác trên bản trình bày hoặc đang xem lại công việc của người nào đó.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm chú thích, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New comment, button" (Nút Chú thích mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trường văn bản Chú thích mở ra.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 3. Để đóng trường văn bản khi bạn đã thực hiện xong, hãy trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Đọc chú thích

Khi bạn đang duyệt danh sách các trang chiếu trong dạng xem Hình thu nhỏ, TalkBack sẽ cho bạn biết trang chiếu có chú thích hay không. Bạn sẽ nghe thấy số và tiêu đề của trang chiếu, theo sau là "has comments" (có chú thích). Để đọc các chú thích, bạn cần mở trang chiếu trong dạng xem Soạn thảo.

 1. Để mở trang chiếu có chú thích trong dạng xem Soạn thảo, hãy nhấn đúp vào màn hình khi ở trên trang chiếu. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, More options switch" (Nút chuyển đổi Thêm tùy chọn không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Tab menu" (Menu Tab), theo sau là tab hiện được chọn.

 4. Để mở menu tab, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Previous button" (Nút Trước đó), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn Chú thích sẽ mở ra.

 7. Tiếp tục trượt nhanh sang phải để đọc lần lượt tất cả chú thích trong trang chiếu đã chọn.

 8. Để đóng ngăn Chú thích, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close button," (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Mobile với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để thêm và đọc ghi chú diễn giả hoặc chú thích trong bản trình bày. Với ghi chú diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả. Với các chú thích, bạn có thể cung cấp cho đồng nghiệp của mình phản hồi về bản trình bày của họ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint Mobile, hãy đi đến mục Hướng dẫn về Cảm ứng trong PowerPoint Mobile for Windows 10

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung cần nói khi trình bày trang chiếu với người xem.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú diễn giả, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Notes, button" (Nút Ghi chú). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Trường văn bản Ghi chú mở ra.

 2. Để đi tới trường văn bản, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes" (Ghi chú trang chiếu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu thêm ghi chú. Bạn sẽ nghe thấy: “Slide notes, pane” (Ngăn Ghi chú trang chiếu).

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 5. Để đóng trường văn bản mà bạn đã thực hiện xong, hãy trượt một ngón tay ở góc trên bên phải của màn hình cho đến khi nghe thấy “Close button” (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đọc ghi chú diễn giả

Để tìm hiểu xem trang chiếu có ghi chú hay không và đọc các ghi chú, bạn cần mở trang chiếu trong dạng xem Soạn thảo.

 1. Để đi đến dạng xem Soạn thảo, trong dạng xem Hình thu nhỏ, hãy nhấn đúp vào màn hình khi ở trên trang chiếu. Bạn sẽ nghe thấy: "Context menu, pop up, Edit button" (Menu ngữ cảnh, cửa sổ bật lên, nút Chỉnh sửa).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy "Notes button" (Nút Ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Ngăn Ghi chú sẽ mở ra. Để đi tới ngăn này, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes, double-tap to place text in insertion point" (Ghi chú trang chiếu, nhấn đúp để đặt văn bản vào điểm chèn).

 5. Để đọc các ghi chú, hãy trượt nhanh xuống bằng ba ngón tay. Trường văn bản Ghi chú mở ra và Trình tường thuật sẽ đọc các ghi chú.

 6. Để đóng trường văn bản, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích trên trang chiếu, ví dụ: nếu bạn đang làm việc cùng với người khác trên bản trình bày hoặc đang xem lại công việc của người nào đó.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm chú thích, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New comment button" (Nút Chú thích mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Comments, Editable text" (Chú thích, Văn bản có thể chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 4. Để đóng trường văn bản mà bạn đã thực hiện xong, hãy trượt một ngón tay ở góc trên bên phải của màn hình cho đến khi nghe thấy “Close button” (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đọc chú thích

Để đọc các chú thích, bạn cần mở trang chiếu trong dạng xem Soạn thảo.

 1. Để đi đến dạng xem Soạn thảo, trong dạng xem Hình thu nhỏ, hãy nhấn đúp vào màn hình khi ở trên trang chiếu. Bạn sẽ nghe thấy: "Context menu, pop up, Edit button" (Menu ngữ cảnh, cửa sổ bật lên, nút Chỉnh sửa).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New comment button" (Nút Chú thích mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn Chú thích sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để đọc lần lượt tất cả chú thích trong trang chiếu được chọn, bắt đầu từ chú thích mới nhất.

 5. Để đóng ngăn Chú thích, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button," (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Online với bàn phím và bộ đọc màn hình như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để thêm và đọc ghi chú diễn giả hoặc chú thích trong bản trình bày. Với ghi chú diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả. Với các chú thích, bạn có thể cung cấp cho đồng nghiệp của mình phản hồi về bản trình bày của họ.

Khi ngăn Ghi chú hoặc ngăn Chú thích mở trong dạng xem, bộ đọc màn hình có thể đọc các ghi chú và chú thích.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong PowerPoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú diễn giả

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa bản trình bày trong dạng xem Soạn thảo. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến mục Mở bản trình bày.

 1. Trong PowerPoint Online, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Slide note, main landmark" (Ghi chú trang chiếu, mốc chính). Nếu bạn không nghe thấy "Slide note, main landmark" (Ghi chú trang chiếu, mốc chính), hãy nhấn Alt+phím logo Windows, W, P, N để mở ngăn Ghi chú.

 2. Nhập ghi chú diễn giả cho trang chiếu hiện tại.

Đọc ghi chú diễn giả

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy số và đầu đề của trang chiếu hiện tại. Nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mình muốn. Nếu trang chiếu có ghi chú, bạn sẽ nghe thấy: "Has notes" (Có ghi chú).

 2. Với ngăn Ghi chú mở, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide note, main landmark" (Ghi chú trang chiếu, mốc chính).

 3. Nhấn Caps Lock+M. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc ghi chú.

 4. Để ngừng đọc liên tục, hãy nhấn Ctrl.

Thêm chú thích

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa bản trình bày trong dạng xem Soạn thảo. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến mục Mở bản trình bày.

 1. Trong PowerPoint Online, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Insert comment button" (Nút Chèn chú thích). Nếu bạn không nghe thấy "Insert comment button" (Nút Chèn chú thích), hãy nhấn Alt+phím logo Windows, W, S, P, P để mở ngăn Chú thích.

 2. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “New, editing” (Mới, đang chỉnh sửa).

 3. Nhập chú thích của bạn cho trang chiếu hiện tại, rồi nhấn Enter.

Đọc chú thích

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy số và đầu đề của trang chiếu hiện tại. Nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mình muốn. Nếu trang chiếu có chú thích, bạn sẽ nghe thấy: "Has comments" (Có chú thích).

 2. Với ngăn Chú thích mở, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Insert comment, button" (Nút Chèn chú thích).

 3. Nhấn phím Tab để di chuyển đến chú thích đầu tiên. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc chú thích. Nhấn phím Tab để di chuyển qua và nghe chú thích.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Phím tắt trong PowerPoint Online

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×