Số nguyên, chức năng sửa lỗi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về phần nguyên của một số.

Cú pháp

Số nguyên ( number )

Khắc phục ( số )

Yêu cầu sốtham đối là một đúp hoặc bất hợp lệ biểu thức số. Nếu số chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

Chú ý

Intsửa các loại bỏ phần thập phân của số và trả về giá trị số nguyên kết quả.

Sự khác biệt giữa Intkhắc phục là rằng nếu số là số âm, Int trả về số nguyên âm đầu tiên nhỏ hơn hoặc bằng số, trong khi sửa lỗi trả về số nguyên âm đầu tiên lớn hơn hoặc bằng số ví dụ, Int -8.4 chuyển đổi thành -9 và khắc phục chuyển đổi-8.4 -8.

Khắc phục (số) là tương đương với:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này minh họa cách thức các hàm Intkhắc phục trả về phần nguyên của số. Trong trường hợp một đối số số âm, hàm Int trả về số nguyên âm đầu tiên nhỏ hơn hoặc bằng số; khắc phục các hàm trả về số nguyên âm đầu tiên lớn hơn hoặc bằng số.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×