Sự khác nhau giữa định dạng Bảng tính Tài liệu Mở (.ods) và định dạng Excel (.xlsx)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn làm việc với hai định dạng tệp như .xlsx và .ods, có thể có sự khác nhau về định dạng và không phải tất cả các tính năng đều khả dụng. Bạn có thể chuyển đổi dữ liệu và nội dung nhưng cách làm việc với nội dung có thể khác nhau tùy theo việc bạn dùng định dạng nào.

Chuyển định dạng tệp mặc định của bạn

 1. Bấm nút Microsoft Office Ảnh nút > tùy chọn Excel.

  Trong Microsoft Office 2013 trở lên, bấm tệp > tùy chọn.

 2. Bấm Lưu.

 3. Tại mục Lưu sổ làm việc, trong danh sách Lưu tệp theo định dạng này, hãy bấm định dạng tệp bạn muốn dùng theo mặc định.

Tính năng nào được hỗ trợ khi tôi lưu một trang tính Excel ở định dạng Bảng tính Tài liệu Mở?

Bảng dưới đây thể hiện những tính năng Excel nào được hỗ trợ đầy đủ, hỗ trợ một phần hoặc không hỗ trợ trong định dạng Bảng tính Tài liệu Mở (.ods).

 • Hỗ trợ     Cả Excel và định dạng Bảng tính Tài liệu Mở đều hỗ trợ tính năng này. Nội dung, định dạng và khả năng sử dụng sẽ không bị mất.

 • Hỗ trợ Một phần     Cả Excel và định dạng Bảng tính Tài liệu Mở đều hỗ trợ tính năng này, nhưng việc định dạng và khả năng dễ sử dụng có thể bị ảnh hưởng. Văn bản hoặc dữ liệu sẽ không bị mất, nhưng định dạng và cách bạn làm việc với văn bản và đồ họa có thể khác.

 • Không hỗ trợ     Tính năng trong Excel không được hỗ trợ trong định dạng Bảng tính Tài liệu Mở. Nếu bạn dự định lưu trang tính Excel của mình theo định dạng Bảng tính Tài liệu Mở, thì đừng dùng tính năng này, nếu không bạn sẽ có nguy cơ bị mất nội dung, định dạng và khả năng dễ sử dụng của phần tài liệu đó.

Để xem thông tin về các tính năng đồ họa, hãy xem Bảng Thành phần Đồ họa ở cuối bài viết này.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Microsoft Excel Starter 2010, không phải tất cả các tính năng được liệt kê cho Excel 2010 đều được hỗ trợ trong Excel Starter. Để biết thêm thông tin về các tính năng có trong Excel Starter, mời bạn xem Hỗ trợ tính năng Excel Starter.

Vùng

Vùng phụ

Mức độ hỗ trợ

Excel 2007

Excel 2010

Định dạng

Chiều cao Hàng/Chiều rộng Cột

Hỗ trợ

Diện mạo sẽ tương tự như nhau.

Hỗ trợ

Diện mạo sẽ tương tự như nhau.

Định dạng

Ô

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Siêu kết nối

Hỗ trợ

Có thể có vấn đề với kiểu Siêu kết nối.

Hỗ trợ

Có thể có vấn đề với kiểu Siêu kết nối.

Định dạng

Kiểu ô

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Ngày

Thời gian trước ngày 01-01-1900

Không hỗ trợ

Nếu lưu sổ làm việc có thời gian trước ngày 01-01-1900 theo định dạng .ods, thì những ngày trước năm 1900 sẽ không lưu chính xác.

Không Hỗ trợ

Nếu lưu sổ làm việc với những ngày trước 1900-01-01 như .ods, trước ngày tháng-1900 sẽ không lưu chính xác.

In

Phạm vi In

Hỗ trợ

Hỗ trợ

In

Lặp lại Hàng/Cột

Không hỗ trợ

Không Hỗ trợ

In

Ngắt trang

Hỗ trợ

Hỗ trợ

In

Đầu trang/Chân trang

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, các tùy chọn Chẵn/lẻ, Trang thứ nhất hoặc Hình ảnh sẽ không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, các tùy chọn Chẵn/lẻ, Trang thứ nhất hoặc Hình ảnh sẽ không được hỗ trợ.

Công thức

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Công thức

Tên

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp dưới định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì Tên Nội bộ, Biểu thức đã đặt tên và tên cho các phạm vi không liên tiếp sẽ không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp dưới định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì Tên Nội bộ, Biểu thức đã đặt tên và tên cho các phạm vi không liên tiếp sẽ không được hỗ trợ.

Chú thích Ô

Hỗ trợ Một phần

Các chú thích có nội dung được đi vòng tròn. Định dạng của chú thích có thể không được hỗ trợ khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel.

Hỗ trợ Một phần

Các chú thích có nội dung được đi vòng tròn. Định dạng của chú thích có thể không được hỗ trợ khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel.

Công cụ Dữ liệu

Nhóm & Đề cương

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Đối tượng OLE

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Thiết đặt

Thiết đặt Cửa sổ

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Thiết đặt

Thiết đặt Trang/Sổ làm việc

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Bảo vệ

Bảo về Trang

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, bảo vệ không có mật khẩu sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, những tệp có trang được bảo vệ bằng mật khẩu sẽ không được lưu hoặc mở.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, bảo vệ không có mật khẩu sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, những tệp có trang được bảo vệ bằng mật khẩu sẽ không được lưu hoặc mở.

Bảo vệ

Quản trị Quyền Thông tin (IRM)

Không Hỗ trợ

Không thể lưu tệp có IRM được bật.

Không Hỗ trợ

Không thể lưu tệp có IRM được bật.

Bảo vệ

Mã hóa

Không Hỗ trợ

Không thể lưu các tệp có kiểu bảo vệ này.

Không Hỗ trợ

Không thể lưu các tệp có kiểu bảo vệ này.

Công cụ Dữ liệu

Xác nhận tính hợp lệ Dữ liệu

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, bạn sẽ không lưu được một số Kiểm soát Dữ liệu kiểu công thức.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, bạn sẽ không lưu được một số Kiểm soát Dữ liệu kiểu công thức.

Dữ liệu Ngoài

Truy vấn Web

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Dữ liệu Ngoài

Bảng Truy vấn

Hỗ trợ Một phần

Một vài thiết đặt chẳng hạn như cột được chèn, không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Một vài thiết đặt chẳng hạn như cột được chèn, không được hỗ trợ.

Bảng

Tổng Hàng

Không hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Bảng

Kiểu Bảng

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Công cụ Dữ liệu

Sắp xếp

Hỗ trợ Một phần

Không hỗ trợ một số tính năng nâng cao.

Hỗ trợ Một phần

Không hỗ trợ một số tính năng nâng cao.

Công cụ Dữ liệu

Tổng phụ

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì bản thân các công thức được hỗ trợ, nhưng các thiết đặt để áp dụng lại không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì bản thân các công thức được hỗ trợ, nhưng các thiết đặt để áp dụng lại không được hỗ trợ.

Công cụ Dữ liệu

Bộ lọc

Hỗ trợ Một phần

Tính năng lọc cơ bản được hỗ trợ, nhưng các tính năng Lọc được thêm vào Excel 2007 không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Tính năng lọc cơ bản được hỗ trợ, nhưng các tính năng Lọc được thêm vào Excel 2010 không được hỗ trợ.

PivotTable

Kiểu

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

PivotTable

Bố trí

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số bố trí, chẳng hạn như trục nén, không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số bố trí, chẳng hạn như trục nén, không được hỗ trợ.

PivotTable

Trường được tính toán

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

PivotTable

Nhóm

Hỗ trợ Một phần

Hỗ trợ Một phần

PivotTable

PivotTable IMBI

PivotTables

OLAP Pivots

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Công cụ Dữ liệu

Tổng hợp

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Nút chia sẻ sổ làm việc (thẻ xem lại)

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Nhãn dữ liệu

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số Nhãn Dữ liệu không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số Nhãn Dữ liệu không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Bảng dữ liệu

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Đường xu hướng

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số Đường xu hướng không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số Đường xu hướng không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Thanh lỗi

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số Thanh Lỗi không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số Thanh Lỗi không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Đường sụt giảm

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Đường Cao-Thấp

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Đường chỉ dẫn trên nhãn dữ liệu

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Biểu đồ Ra-đa đã Điền

Không Hỗ trợ

Không hỗ trợ

Biểu đồ

Chú giải

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số thiết đặt không được hỗ trợ.

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, một số thiết đặt không được hỗ trợ.

Biểu đồ

PivotCharts

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

biểu đồ

Trang tính Biểu đồ

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Vòng tròn của Biểu đồ Tròn hoặc Thanh của Biểu đồ Tròn

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Công thức OLAP

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

biểu đồ

Hình dạng trên biểu đồ

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Thành phần đồ họa

Bảng dưới đây thể hiện những tính năng đồ họa Excel nào được hỗ trợ đầy đủ hoặc một phần trong Định dạng Bảng tính Tài liệu Mở (.ods).

 • Hỗ trợ     Định dạng Excel và Định dạng Tài liệu Mở hỗ trợ tính năng này. Những đồ họa sử dụng tính năng này thường xuất hiện và hoạt động như nhau trong hai định dạng này.

 • Hỗ trợ Một phần     Định dạng Excel và Định dạng Tài liệu Mở hỗ trợ tính năng này nhưng đồ họa có thể xuất hiện khác nhau ở mỗi định dạng. Nhìn chung, dữ liệu sẽ không bị mất khi chuyển đổi giữa các định dạng này, nhưng định dạng và cách làm việc với những đồ họa này có thể khác nhau.

 • Không hỗ trợ     Do sự khác nhau duy nhất về tính năng và cách thực hiện giữa định dạng Excel và Định dạng Tài liệu Mở, tính năng này không được hỗ trợ trong Định dạng Tài liệu Mở. Nếu bạn định lưu tài liệu theo Định dạng Tài liệu Mở thì không nên dùng những tính năng này.

Hình dạng cơ bản

Mức độ hỗ trợ

Excel 2007

Excel 2010

Hình dạng

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Hộp văn bản

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ những đối tượng bên trong hộp văn bản. Những đối tượng bên trong hộp văn bản sẽ bị mất khi bạn mở tệp OpenDocument.

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ những đối tượng bên trong hộp văn bản. Những đối tượng bên trong hộp văn bản sẽ bị mất khi bạn mở tệp OpenDocument.

Chữ nghệ thuật

Hỗ trợ Một phần

ODF không hỗ trợ các tùy chọn WordArt trong Excel. Kết quả là, WordArt được chuyển thành hộp văn bản khi lưu. Văn bản và màu văn bản cơ bản được giữ lại, nhưng các định dạng và hiệu ứng WordArt sẽ bị mất.

Hỗ trợ Một phần

ODF không hỗ trợ các tùy chọn WordArt trong Excel. Kết quả là, WordArt được chuyển thành hộp văn bản khi lưu. Văn bản và màu văn bản cơ bản được giữ lại, nhưng các định dạng và hiệu ứng WordArt sẽ bị mất.

Tùy chọn hình dạng 3D

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Hình ảnh

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ tùy chọn chèn và nối kết, mà những tùy chọn này không được hỗ trợ trong ODF.

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ tùy chọn chèn và nối kết, mà những tùy chọn này không được hỗ trợ trong ODF.

Sơ đồ SmartArt

Hỗ trợ

Được chuyển thành nhóm hình dạng.

Hỗ trợ

Được chuyển thành nhóm hình dạng.

Điều khiển ActiveX

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Điều khiển biểu mẫu Excel

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Đối tượng trong biểu đồ

Hỗ trợ

Được chuyển thành nhóm có chứa biểu đồ và các đối tượng.

Hỗ trợ

Được chuyển thành nhóm có chứa biểu đồ và các đối tượng.

Đối tượng dòng ký tên

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Đối tượng nối Công cụ camera/Dán dưới dạng ảnh

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Chú giải viết tay

Hỗ trợ

Chú giải viết tay được chuyển thành hình dạng tự do.

Hỗ trợ

Chú giải viết tay được chuyển thành hình ảnh Metafile Nâng cao (EMF).

Nhóm đối tượng

Hỗ trợ

Không thể nhóm một số đối tượng cùng nhau trong Excel 2007, vì vậy các đối tượng sẽ được rã nhóm khi bạn mở tệp Tài liệu Mở. Các đối tượng này bao gồm biểu đồ, ảnh, hình dạng hoặc hộp văn bản được nhóm với một đối tượng OLE.

Hỗ trợ

Không thể nhóm một số đối tượng cùng nhau trong Excel 2010, vì vậy các đối tượng sẽ được rã nhóm khi bạn mở tệp Tài liệu Mở. Các đối tượng này bao gồm biểu đồ, ảnh, hình dạng hoặc hộp văn bản được nhóm với một đối tượng OLE.

Khả năng hiển thị của Đối tượng

Không Hỗ trợ

Những đối tượng ẩn sẽ trở nên nhìn thấy được sau khi lưu tệp theo dạng .ods và mở lại trong Excel 2007.

Không hỗ trợ

Những đối tượng ẩn sẽ trở nên nhìn thấy được sau khi lưu tệp theo dạng .ods và mở lại trong Excel 2010.

Viền đối tượng

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu viền đều được hỗ trợ. Những kiểu viền không được hỗ trợ sẽ được lưu thành kiểu viền mặc định (đường liền nét màu đen).

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu viền đều được hỗ trợ. Những kiểu viền không được hỗ trợ sẽ được lưu thành kiểu viền mặc định (đường liền nét màu đen).

Tô nền đối tượng

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ việc những tô nền chuyển màu có nhiều hơn hai điểm dừng sẽ bị mất tất cả các điểm dừng sau hai điểm dừng đầu tiên.

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ việc những tô nền chuyển màu có nhiều hơn hai điểm dừng sẽ bị mất tất cả các điểm dừng sau hai điểm dừng đầu tiên.

Định dạng đường kẻ

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu đường kẻ và đầu đường kẻ đều được hỗ trợ trong ODF. Những kiểu không được hỗ trợ sẽ được lưu thành đường liền nét màu đen mặc định và kiểu mũi tên mở, tương ứng.

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu đường kẻ và đầu đường kẻ đều được hỗ trợ trong ODF. Những kiểu không được hỗ trợ sẽ được lưu thành đường liền nét màu đen mặc định và kiểu mũi tên mở, tương ứng.

Xén ảnh

Hỗ trợ

Tính năng xén ảnh thông thường được hỗ trợ. Tuy nhiên, xén một bức ảnh bằng hình dạng không được hỗ trợ.

Hỗ trợ

Tính năng xén ảnh thông thường được hỗ trợ. Tuy nhiên, xén một bức ảnh bằng hình dạng không được hỗ trợ.

Đổi màu ảnh

Hỗ trợ Một phần

Một số kiểu đổi màu ảnh có kiểu tương đương trong ODF, chẳng hạn như đen trắng. Những kiểu đổi màu ảnh khác không có kiểu tương đương và được bỏ qua. Ảnh sẽ xuất hiện như nhau nhưng sẽ không thay đổi hoặc loại bỏ việc đổi màu được nữa.

Hỗ trợ Một phần

Một số kiểu đổi màu ảnh có kiểu tương đương trong ODF, chẳng hạn như đen trắng. Những kiểu đổi màu ảnh khác không có kiểu tương đương và được bỏ qua. Ảnh sẽ xuất hiện như nhau nhưng sẽ không thay đổi hoặc loại bỏ việc đổi màu được nữa.

Tùy chọn ảnh 3D

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Kiểu ảnh

Hỗ trợ Một phần

Viền được hỗ trợ một phần, nhưng có thể nó sẽ không giống nhau.

Hỗ trợ Một phần

Viền được hỗ trợ một phần, nhưng có thể nó sẽ không giống nhau.

Chủ đề

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Siêu kết nối trên hình dạng

Không Hỗ trợ

Không Hỗ trợ

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×