×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Bắt đầu nhanh với Project Online

Bắt đầu nhanh với Project Online

Quick Start Guides for Project Online and Project Server 2013

Quick Start Guides for Project Online and Project Server 2013

< More Project help

These downloadable PDFs are designed to help you get started with Project Online and Project Server 2013.

To download a guide, right-click the title or image, and then choose Save target as…

Project Online Quick Start Guides

Get started with Project Online

Get Started with Project Online Quick Start Guide
(343 KB, PDF)

Create projects in Project Online

Create Projects in Project Online Quick Start Guide
(449 KB, PDF)

Track work in Project Online

Track Work in Project Online Quick Start Guide
(384 KB, PDF)

Project Server 2013 Quick Start Guides

Create projects in Project Web App

Create Projects in Project Web App Quick Start Guide
(448 KB, PDF)

Track work in Project Web App

Track Work in Project Web App Quick Start Guide
(334 KB, PDF)

Need help?

There are several ways to get help with Project Online and Project Server 2013. The Office.com and TechNet Web sites are great resources for information. A great place to start is the Project Help Center.

If you are getting started with Project Online, Get started with Project Online walks you through the process of getting set up.

You may also find it helpful to post your questions and issues on a discussion forum. The discussion forums tend to be very active, which make them a great resource for finding others who may have worked through similar issues, or encountered the same situation.

Not finding what you need? Try the forums.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×