Quản lý giới hạn lưu trữ tuyển tập site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khoảng cách SharePoint Online tổ chức của bạn có được dựa trên số người dùng (hãy xem SharePoint Online giới hạn) của bạn. Nếu bạn là người quản trị toàn cầu trong Office 365, bạn có thể mua thêm dung lượng nếu bạn chạy.

Theo mặc định, lưu trữ SharePoint của bạn sẵn dùng trong một vùng chứa Trung tâm mà tất cả các trang có thể vẽ. Bạn, là người quản trị toàn cục hoặc SharePoint , không cần phải divvy lên dung lượng lưu trữ hoặc phân bổ khoảng trắng trên nền tảng về việc sử dụng. Mà tất cả được xử lý tự động: trang sử dụng gì họ cần khi họ cần, lên tới tối đa 25 terabyte (TB) cho mỗi tuyển tập trang. Nếu bạn đã đặt giới hạn lưu trữ theo cách thủ công và chuyển sang bằng lưu trữ được gộp, SharePoint đặt lại tất cả các giới hạn này thành 1 TB.

Quản lý giới hạn lưu trữ tự động

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Chọn thiết đặt.

 5. Trong Quản lý lưu trữ tuyển tập Site, hãy chọn tự động.

  Office 365 SharePoint Online thiết đặt màn hình với quản lý tuyển tập trang được tô sáng
 6. Bấm OK.

Nếu bạn thích tinh chỉnh dung lượng lưu trữ được cấp phát cho từng tuyển tập site, bạn có thể đặt tùy chọn quản lý lưu trữ thành "thủ công" và chỉ định giới hạn lưu trữ của tuyển tập site riêng lẻ. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyến cáo bạn cũng nên đặt cảnh báo email để bạn và những người quản trị tuyển tập site khác nhận được thông báo khi các tuyển tập site gần đến mức giới hạn lưu trữ.

Quan trọng: dung lượng lưu trữ SharePoint Online bây giờ được tính toán trong Gigabyte (GB). Để biết thêm thông tin, hãy xem làm thế nào SharePoint lưu trữ được tính toán.

Quản lý giới hạn lưu trữ theo cách thủ công

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Chọn thiết đặt.

 5. Trong Quản lý Lưu trữ của Tuyển tập Site, chọn Thủ công.

 6. Bấm vào OK.

Đặt giới hạn lưu trữ

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Trên tab Tuyển tập Site chọn một hoặc nhiều tuyển tập site từ danh sách.

 5. Chọn hạn ngạch lưu trữ. Nếu nút hạn mức dung lượng lưu trữ không được bật, hãy chọn tuyển tập trang mà bạn muốn đặt hạn ngạch một trên từ danh sách dưới đây.

  Tab Tuyển tập Site với nút Hạn mức Lưu trữ được tô sáng
 6. Trong Hạn chế hạn ngạch lưu trữ cho mỗi tuyển tập site, hãy nhập số gigabyte (GB) tối đa được phân bổ cho tuyển tập site đó.

 7. Đánh dấu kiểm vào hộp để gửi email tới người quản trị tuyển tập site khi tuyển tập site gần đạt hạn mức lưu trữ. Hãy nhập một số từ 1 đến 100 để báo hiệu phần trăm hạn mức cần đạt trước khi kích hoạt email cảnh báo.

  Hộp thoại Đặt hạn mức lưu trữ

  Mẹo: Bạn có thể cần cập nhật phần trăm cảnh báo email dựa trên số liệu lưu trữ mới được chuyển đổi.

 8. Bấm Lưu.

Nếu bạn quản lý giới hạn lưu trữ theo cách thủ công, bạn cần phải thường xuyên giám sát chúng để bảo đảm bảo rằng họ không ảnh hưởng đến hiệu suất site. Chúng tôi khuyên bạn nên bạn cũng thiết lập cảnh báo email thông báo cho người quản trị tuyển tập trang trước khi một tuyển tập trang đến giới hạn. Hạn ngạch lưu trữ cảnh báo email được thường gửi hàng tuần tới tuyển tập trang đã đạt đến mức cảnh báo đã xác định. Vì vậy người quản trị tuyển tập trang thường nhận được email cảnh báo hạn ngạch lưu trữ quá chậm. Ví dụ, nếu việc bộ hẹn giờ đĩa hạn mức cảnh báo — mà kích hoạt email cảnh báo — được lên lịch hàng tuần và gửi email cảnh báo mọi chủ nhật, nhưng một tuyển tập trang đến hạn mức cảnh báo giới hạn vào thứ hai, người quản trị tuyển tập trang không nhận được email cảnh báo 6 ngày. Không có cơ hội rằng tuyển tập trang này có thể đạt đến giới hạn tối đa lưu trữ trước khi người quản trị tuyển tập trang sẽ nhận được email cảnh báo. Điều này có thể gây ra tuyển tập trang đặt để chỉ đọc và dừng sản xuất.

Sau khi giới hạn lưu trữ tuyển tập site được thiết lập thủ công, người quản trị cần phải:

 • theo dõi sử dụng thường xuyên lưu trữ của tuyển tập trang

 • phân tích các xu hướng sử dụng và mẫu

 • phân bổ dung lượng lưu trữ sẵn dùng cho các tuyển tập site mà bạn cần thêm khoảng trống

 • cấu hình lại cấp độ cảnh báo

Bạn có thể dùng script PowerShell sau đây để giám sát tuyển tập trang của bạn. Kịch bản này sẽ kéo dữ liệu, composes, và sau đó sẽ gửi một cảnh báo cảnh báo dung lượng lưu trữ cho người quản trị tuyển tập trang.

 1. Cài đặt SharePoint Online Management Shell.

  Để được cấp quyền và biết thông tin mới nhất về Windows PowerShell dành cho Các sản phẩm SharePoint, hãy xem tài liệu hướng dẫn trực tuyến tại Tài liệu tham khảo Windows PowerShell for SharePoint Server 2016.

 2. Sao chép văn bản sau đây có khai báo biến và dán nó vào trong một trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad. Bạn phải thiết lập tất cả các giá trị nhập để thể đặc thù cho tổ chức của bạn. Lưu tệp và đặt tên là "GetEmailWarning.ps1".

  Lưu ý: Bạn có thể dùng một tên tệp khác, nhưng bạn phải lưu tệp dưới dạng tệp văn bản mã ANSI với phần mở rộng .ps1.

  #Connect to SharePoint admin center using admin account 
  $username = "<global or SharePoint admin account>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint admin center URL> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<sender email>"
  $to = "<recipient email>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Trong đó:

  • <global or SharePoint admin account> là tên người dùng cho tài khoản có toàn cầu quản trị hoặc SharePoint vai trò quản trị trong Office 365.

  • <password> là mật khẩu cho tài khoản quản trị toàn cục hoặc SharePoint .

  • <SharePoint admin center URL> là URL cho Trung tâm quản trị SharePoint của bạn.

  • <local folder path> là đường dẫn cục bộ cho thư mục mà bạn muốn dữ liệu được lưu.

  • <smtpserver> là tên máy chủ thư SMTP của bạn.

  • <sender email> là quản trị toàn cục hoặc tài khoản quản trị SharePoint xuất hiện trong dòng từ email cảnh báo.

  • <recipient email> là tài khoản quản trị sẽ nhận được cảnh báo email.

 4. Trong SharePoint Online Management Shell, thay đổi vào thư mục cục bộ mà bạn đã lưu tệp script.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Sau khi script hoàn tất thành công, tệp văn bản được tạo trong vị trí mà bạn đã xác định trong biến <Local folder path> trong kịch bản.

Trước đó, lưu trữ SharePoint đã được tính theo megabyte (MB). Bây giờ, nó được tính toán trong Gigabyte (GB) bằng chỉ số nguyên đầy đủ. Nếu bạn đã đặt hạn ngạch lưu trữ trong MB, nó sẽ được chuyển đổi thành GB (1024 MB = 1 GB) và làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất. Để một giá trị của 5000 MB trở thành 4 GB. Có thể đặt ít nhất của 1 GB cho mỗi tuyển tập trang. Nếu bạn đặt hạn ngạch lưu trữ SharePoint bằng cách dùng PowerShell, giá trị đó sẽ được làm tròn lên đến GB số nguyên gần nhất để ngăn không cho một giá trị nhỏ hơn một GB chuyển vào 0 GB.

Xem Thêm

Giới hạn của SharePoint Online

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×