Quản lý siêu dữ liệu thuộc tính ánh xạ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Siêu dữ liệu ánh xạ thuộc tính ánh xạ thuộc tính được trích xuất từ tài liệu trong quá trình tìm kéo nội dung (được gọi là thuộc tính được tìm kéo) vào thuộc tính được quản lý, người dùng có thể sử dụng trong truy vấn tìm kiếm. Ví dụ, ba loại tài liệu khác nhau có thể có tên khác nhau cho thuộc tính xác định các tác giả. Một loại tài liệu có thể đặt tên thuộc tính này "biên soạn," khác "người viết" và thứ ba "property3." Bạn có thể ánh xạ mỗi trong các thuộc tính được tìm kéo với thuộc tính được quản lý tác giả để rằng khi người dùng truy vấn theo tác giả, các kết quả thích hợp từ loại ba tài liệu sẽ được bao gồm. Kết quả tìm kiếm có thể được thực hiện chỉ trên thuộc tính được quản lý, không tìm kéo thuộc tính.

Để quản lý siêu dữ liệu ánh xạ thuộc tính, trước tiên bạn phải mở trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu. Để mở trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu:

 1. Trên thanh khởi động nhanh, bấm Quản lý ứng dụng.

 2. Trên trang quản lý ứng dụng, bên dưới Ứng dụng dịch vụ, bấm quản lý Dịch vụ ứng dụng.

 3. Trên trang quản lý ứng dụng dịch vụ, trong danh sách các ứng dụng dịch vụ, bấm ứng dụng dịch vụ tìm kiếm mà bạn muốn cấu hình hoặc bấm vào bất kỳ đâu trong hàng của ứng dụng dịch vụ tìm kiếm mà bạn muốn cấu hình, sau đó bấm quản lý trên ruy-băng.

 4. Trên SearchServiceApplicationName: trang quản trị tìm kiếm, trên khởi động nhanh, bên dưới truy vấn và kết quả, bấm thuộc tính siêu dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một thuộc tính được quản lý

Sửa thuộc tính được quản lý

Xóa bỏ thuộc tính được quản lý

Sửa thể loại

Xóa bỏ thể loại

Thêm một thuộc tính được quản lý

 1. Trên trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu, hãy bấm Thuộc tính quản lý mới.

 2. Trên trang thuộc tính quản lý mới, trong phần tên và kiểu , trong hộp thuộc tính tên , nhập tên của thuộc tính được quản lý mới.

  1. Trong hộp mô tả , nhập mô tả chi tiết của thuộc tính.

  2. Bên dưới loại thông tin trong thuộc tính này, chọn một trong các tùy chọn sau đây là loại dữ liệu cho thuộc tính này:

   • Văn bản

   • Số nguyên

   • Số thập phân

   • Ngày và Giờ

   • Có/Không

  3. Chọn hộp kiểm Có nhiều giá trị để cho phép bạn chọn nhiều hơn một loại dữ liệu.

 3. Trong phần ánh xạ với các thuộc tính tìm kéo , hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  1. Bao gồm các giá trị từ tất cả các thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ.     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn các giá trị từ tất cả các thuộc tính được tìm kéo phải được ánh xạ cho tài liệu đã cho. Truy vấn cho một tài sản trong một tài liệu trong đó tất cả các thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ trả về một kết quả nếu bất kỳ thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ khớp.

  2. Bao gồm giá trị từ một thuộc tính được tìm kéo đơn dựa trên thứ tự được xác định.     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn chỉ là một giá trị duy nhất được ánh xạ. Khi nhiều thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ thuộc tính được quản lý, giá trị đầu tiên trong thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ với thuộc tính được quản lý này được chọn cho tài liệu.

  3. Bạn có thể sắp xếp lại danh sách bằng cách chọn một giá trị, rồi bấm nút di chuyển lêndi chuyển xuống dưới .

  4. Để thêm ánh xạ vào danh sách, hãy bấm Thêm ánh xạ.

   • Trong hộp thoại chọn thuộc tính được tìm kéo , bung rộng menu chọn một thể loại , và sau đó chọn tất cả thể loại hoặc một loại cụ thể của thể loại tài liệu (ví dụ như Office hoặc XML).

   • Trong danh sách chọn một thuộc tính được tìm kéo , hãy chọn một thuộc tính được tìm kéo để ánh xạ thuộc tính được quản lý mà bạn muốn thêm.

   • Vì danh sách các thuộc tính được tìm kéo thể dài, bạn có thể nhập tên (hoặc một phần đầu tiên của tên) của thuộc tính mà bạn đang tìm kiếm trong hộp tên thuộc tính được tìm kéo , sau đó bấm Tìm.

   • Bấm OK.

 4. Trên trang thuộc tính quản lý mới, trong phần sử dụng trong phạm vi , hãy chọn hộp kiểm cho phép các thuộc tính này để sử dụng trong phạm vi nếu bạn muốn thuộc tính sẵn dùng cho việc xác định phạm vi tìm kiếm.

  Mẹo: Chọn hộp kiểm này chỉ dành cho các thuộc tính mà bạn có ý định sử dụng trong phạm vi. Mỗi thuộc tính được đặt làm phạm vi sẽ làm tăng kích cỡ của chỉ mục cần tránh khi có thể xảy ra.

 5. Trong phần tối ưu hóa quản lý lưu trữ thuộc tính , chọn hộp kiểm yêu cầu về lưu trữ giảm cho thuộc tính văn bản bằng cách sử dụng một băm để so sánh nếu bạn muốn giảm số lượng dung lượng lưu trữ cần thiết cho siêu dữ liệu thuộc tính.

  Chọn đặt thêm được quản lý thuộc tính để tùy chỉnh kết quả truy xuất trên mỗi truy vấn. Lưu ý: Chỉ dữ liệu 2 kilobyte đầu tiên là sẵn dùng Hiển thị theo mặc định cho hộp kiểm nếu bạn đang dùng một trang tùy chỉnh kết quả và bạn muốn hiển thị thuộc tính được quản lý trên trang kết quả này.

 6. Bấm OK. Trong các thư hộp tư vấn rằng các thay đổi sẽ không có hiệu lực cho tới sau khi tìm kéo đầy đủ tiếp theo, hãy bấm OK.

  Lưu ý: Thay đổi đối với ánh xạ thuộc tính có hiệu lực trên cơ sở tài liệu theo tài liệu ngay khi tài liệu được tìm kéo, bất kể loại tìm kéo. Tìm kéo đầy đủ đảm bảo rằng các thay đổi luôn được áp dụng cho toàn bộ chỉ mục.

Đầu trang

Sửa thuộc tính được quản lý

Bạn có thể sửa thuộc tính được quản lý để ánh xạ một thuộc tính được tìm kéo bổ sung cho nó.

Để sửa thuộc tính được quản lý:

 1. Trên trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu, trong danh sách Quản lý thuộc tính dạng xem , trỏ đến thuộc tính được quản lý mà bạn muốn sửa, bung rộng menu, sau đó bấm Sửa/ánh xạ thuộc tính.

 2. Trên sửa thuộc tính được quản lý - PropertyName trang, cấu hình các thiết đặt mà bạn muốn thay đổi.

  Để biết thêm thông tin về thiết đặt thuộc tính được quản lý, hãy xem phần thêm thuộc tính được quản lý chủ đề này.

Đầu trang

Xóa bỏ thuộc tính được quản lý

Xóa bỏ thuộc tính được quản lý có hậu quả sau đây:

 • Người dùng sẽ không còn có thể truy vấn bằng cách dùng thuộc tính này.

 • Nếu một phạm vi dùng thuộc tính này trong các quy tắc, phạm vi sẽ không hoạt động.

 • Nếu ứng dụng tìm kiếm tùy chỉnh hoặc phần Web sử dụng thuộc tính này, chúng sẽ không hoạt động.

Để xóa bỏ thuộc tính được quản lý:

 1. Trên trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu, trong danh sách Quản lý thuộc tính dạng xem , trỏ đến thuộc tính được quản lý mà bạn muốn xóa, bung rộng menu, sau đó bấm xóa.

 2. Bấm OK để xác nhận thao tác xóa.

Đầu trang

Sửa thể loại

Để sửa thể loại:

 1. Trên trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu, bấm Thuộc tính tìm kéo.

 2. Trong danh sách Dạng xem thuộc tính tìm kéo , trỏ đến thể loại mà bạn muốn sửa, bung rộng menu, sau đó bấm Sửa thể loại.

 3. Trên sửa thể loại: CategoryName trang, trong phần tên và thông tin , bạn có thể nhập tên mới cho thể loại hoặc rời khỏi tên hiện tại.

 4. Trong phần Thiết đặt thuộc tính tìm kéo hàng loạt , chọn một hoặc nhiều hộp kiểm sau đây:

  • Tự động khám phá mới thuộc tính khi một tìm kéo diễn ra

  • Tất cả chuỗi ánh xạ thuộc tính trong này thể loại nội dung quản lý thuộc tính

  • Tự động tạo thuộc tính được quản lý mới cho mỗi thuộc tính được tìm kéo phát hiện trong thể loại này

  • Xóa bỏ tất cả chưa được ánh xạ thuộc tính được tìm kéo

Đầu trang

Xóa bỏ thể loại

Để xóa thể loại:

 1. Trên trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu, bấm Thuộc tính tìm kéo.

 2. Trong danh sách Dạng xem thuộc tính tìm kéo , trỏ đến thể loại mà bạn muốn xóa, bung rộng menu, sau đó bấm xóa.

 3. Bấm OK để xác nhận thao tác xóa.

Để đặt hiện tại và toàn diện nội dung liên quan đến sản phẩm này, hãy xem http://technet.microsoft.com.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×