Quản lý quyền và vai trò cho tập hợp thuật ngữ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Chủ đề này giải thích cách bạn có thể cấp quyền cho mọi người để họ có thể tạo hoặc quản lý các thuật ngữ trong công cụ quản lý kho thuật ngữ.

Để giới thiệu về các tính năng được quản lý siêu dữ liệu trong Microsoft SharePoint Server 2010 (bao gồm một số thuật ngữ và khái niệm sử dụng trong bài viết này), hãy xem giới thiệu về quản lý siêu dữ liệu trong SharePoint Server 2010.

Trong bài viết này

Vai trò siêu dữ liệu được quản lý

Thêm người quản trị kho thuật ngữ

Thêm Người quản lý Nhóm

Thêm Người đóng góp

Vai trò siêu dữ liệu được quản lý

Nếu bạn muốn tạo hoặc quản lý các thuật ngữ hoặc tập hợp thuật ngữ bằng cách sử dụng công cụ quản lý kho thuật ngữ, sau đó bạn cần phải được gán quyền rõ ràng để làm việc với các thuật ngữ được quản lý. Phạm vi của các nhiệm vụ bạn có thể thực hiện trong công cụ quản lý kho thuật ngữ được xác định bởi vai trò cụ thể mà bạn được giao. Người quản trị kho thuật ngữ có các quyền rộng, trong khi người đóng góp (không nên nhầm lẫn với cá nhân có các mức cấp phép đóng góp cho site) có những quyền hạn chế nhất, và giới hạn hạn mức đặt hành động.

Công cụ quản lý kho thuật ngữ có vai trò sau đây:

Vai trò

Vai trò này có thể thực hiện các tác vụ

Người quản trị cụm máy chủ

 • Tạo kho thuật ngữ mới.

 • Kết nối với một kho thuật ngữ hiện có.

 • Thêm hoặc loại bỏ người quản trị kho thuật ngữ.

Người quản trị Kho Thuật ngữ

 • Tạo hoặc xóa các nhóm tập hợp thuật ngữ.

 • Thêm hoặc loại bỏ người quản lý nhóm hoặc người đóng góp.

 • Sửa đổi ngôn ngữ làm việc cho kho thuật ngữ.

 • Nhập tập hợp thuật ngữ.

 • Tạo, đổi tên, sao chép, sử dụng lại, di chuyển và xóa bỏ tập hợp thuật ngữ.

 • Sửa đổi một tập hợp thuật ngữ mô tả, chủ sở hữu, liên hệ, bên liên quan, chính sách gửi và liệu thuật ngữ vào tập có sẵn dùng để gắn thẻ.

 • Tạo, đổi tên, sao chép, tái sử dụng, phối, không dùng, di chuyển và xóa thuật ngữ.

 • Sửa đổi một thuật ngữ mô tả, nhãn, nhãn mặc định, và liệu thuật ngữ có sẵn dùng để gắn thẻ.

Người quản lý Nhóm

 • Thêm hoặc loại bỏ Người đóng góp.

 • Nhập tập hợp thuật ngữ.

 • Tạo, đổi tên, sao chép, sử dụng lại, di chuyển và xóa bỏ tập hợp thuật ngữ.

 • Sửa đổi một tập hợp thuật ngữ mô tả, chủ sở hữu, liên hệ, bên liên quan, chính sách gửi và liệu thuật ngữ vào tập có sẵn dùng để gắn thẻ.

 • Tạo, đổi tên, sao chép, tái sử dụng, phối, không dùng, di chuyển và xóa thuật ngữ.

 • Sửa đổi một thuật ngữ mô tả, nhãn, nhãn mặc định, và liệu thuật ngữ có sẵn dùng để gắn thẻ.

Người đóng góp

 • Tạo, đổi tên, sao chép, sử dụng lại, di chuyển và xóa bỏ tập hợp thuật ngữ.

 • Sửa đổi một tập hợp thuật ngữ mô tả, chủ sở hữu, liên hệ, bên liên quan, chính sách gửi và liệu thuật ngữ vào tập có sẵn dùng để gắn thẻ.

 • Tạo, đổi tên, sao chép, tái sử dụng, phối, không dùng, di chuyển và xóa thuật ngữ.

 • Sửa đổi một thuật ngữ mô tả, nhãn, nhãn mặc định, và liệu thuật ngữ có sẵn dùng để gắn thẻ.

Để biết thông tin chi tiết về các vai trò này, hãy xem bài viết TechNet Vai trò siêu dữ liệu quản lý.

Lưu ý: Khi bạn cấu hình tập hợp thuật ngữ, bạn có thể cũng chỉ định một nhóm hoặc cá nhân là một chủ sở hữu, liên hệ hoặc các bên liên quan cho tập hợp thuật ngữ. Các nhãn ba không cấp cho các nhóm hoặc cá nhân bạn gán cho các nhãn bất kỳ quyền cụ thể để làm việc với tập hợp thuật ngữ. Các thuộc tính chỉ cần cung cấp một cách hữu ích để theo dõi người sở hữu doanh nghiệp hoặc liên quan cho tập hợp thuật ngữ.

Tùy thuộc vào cách kết nối đến dịch vụ siêu dữ liệu quản lý ứng dụng đã là cấu hình, chung của trang, người dùng có ít nhất quyền cho nội dung trên site đóng góp, có thể làm việc với siêu dữ liệu được quản lý trong những cách sau đây:

 • Họ có thể cập nhật các giá trị cho các cột siêu dữ liệu quản lý trong danh sách và thư viện (nếu thuật ngữ liên kết với các cột siêu dữ liệu quản lý tập hợp được cấu hình được mở và nếu cột siêu dữ liệu quản lý cho phép lựa chọn điền vào). Trang người dùng cũng có thể thêm thuật ngữ mới cho thuật ngữ thiết khi cập nhật giá trị cho một cột siêu dữ liệu quản lý).

 • Họ có thể tạo các từ khóa doanh nghiệp mới khi Cập Nhật cột từ khóa doanh nghiệp cho danh sách hoặc thư viện.

 • Họ có thể dùng dẫn hướng siêu dữ liệu trong danh sách hoặc thư viện để lọc các mục Hiển thị.

 • Họ có thể sử dụng thuật ngữ được quản lý hoặc từ khóa doanh nghiệp trong truy vấn tìm kiếm, sau đó lọc kết quả tìm kiếm dựa trên các thuật ngữ.

Trang người dùng có quyền sửa đổi danh sách, thư viện hoặc loại nội dung (ví dụ, các thành viên của nhóm người sở hữu trang) có thể tạo cột siêu dữ liệu quản lý mới cho danh sách, thư viện hoặc loại nội dung. Khi họ tạo các cột, họ có thể tạo tập hợp thuật ngữ mới nội bộ vào tuyển tập trang, và họ sẽ có thể quản lý các thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ này.

Một lần nữa, những người dùng có thể thực hiện tùy thuộc vào những quyền gì và cách kết nối ứng dụng quản lý siêu dữ liệu dịch vụ đã được cấu hình dịch vụ cấp vào tài khoản vùng chứa ứng dụng cho ứng dụng Web. Để biết thêm thông tin hãy xem cấp quyền truy nhập vào dịch vụ siêu dữ liệu được quản lý.

Đầu trang

Thêm người quản trị kho thuật ngữ

Bạn phải là người quản trị cụm máy chủ hoặc người quản trị kho thuật ngữ để chỉ định người quản trị kho thuật ngữ. Sau khi cá nhân có được chỉ định làm người quản trị kho thuật ngữ, họ sẽ rồi có khả năng để chỉ định người quản trị kho thuật ngữ khác. Để biết thông tin về cách thêm hoặc loại bỏ các thuật ngữ lưu trữ người quản trị từ trong Trung tâm quản trị, hãy xem lưu trữ thuật ngữ thêm và loại bỏ người quản trị.

 1. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 2. Bên dưới Quản trị trang, bấm quản lý lưu trữ các thuật ngữ.

 3. Trong ngăn thuộc tính , hãy chọn quản lý siêu dữ liệu dịch vụ ứng dụng mà bạn muốn chỉ định người quản trị kho thuật ngữ.

 4. Trong ngăn dạng xem hình cây ở bên trái, chọn ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý, nếu nó chưa được chọn.

 5. Trong ngăn thuộc tính , trong hộp Người quản trị kho thuật ngữ , hãy nhập tên của những người bạn muốn thêm. Bạn cũng có thể bấm vào nút duyệt để tìm và thêm người dùng.

 6. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm những người bạn muốn là người quản trị kho thuật ngữ, bấm lưu.

Đầu trang

Thêm Người quản lý Nhóm

Bạn phải là Người quản trị Kho Thuật ngữ thì mới được thêm Người quản lý Nhóm.

 1. Đi tới trang nơi bạn muốn thêm người quản lý nhóm cho công cụ quản lý kho thuật ngữ (nếu bạn đang cập nhật một nhóm cục bộ).

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Bên dưới Quản trị trang, bấm quản lý lưu trữ các thuật ngữ.

 4. Trong ngăn thuộc tính , hãy chọn quản lý siêu dữ liệu dịch vụ ứng dụng mà bạn muốn chỉ định người quản lý nhóm.

 5. Trong ngăn dạng xem hình cây ở bên trái, chọn Nhóm bạn muốn thêm Người quản lý Nhóm.

 6. Trong ngăn thuộc tính , trong hộp Người quản lý nhóm , hãy nhập tên của những người bạn muốn thêm. Bạn cũng có thể bấm vào nút duyệt để tìm và thêm người dùng.

 7. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm những người bạn muốn là người quản lý nhóm, bấm lưu.

Đầu trang

Thêm Người đóng góp

Bạn phải là Người quản trị Kho Thuật ngữ hoặc Người quản lý Nhóm của một nhóm cụ thể mới được thêm Người đóng góp vào nhóm đó.

 1. Đi tới trang nơi bạn muốn thêm người đóng góp (nếu bạn đang cập nhật một nhóm cục bộ).

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Bên dưới Quản trị trang, bấm quản lý lưu trữ các thuật ngữ.

 4. Trong ngăn thuộc tính , hãy chọn quản lý siêu dữ liệu dịch vụ ứng dụng mà bạn muốn chỉ định người đóng góp cho một nhóm.

 5. Trong ngăn dạng xem hình cây ở bên trái, hãy chọn Nhóm mà bạn muốn thêm người đóng góp.

 6. Trong ngăn thuộc tính , trong hộp người đóng góp , hãy nhập tên của những người bạn muốn thêm. Bạn cũng có thể bấm vào nút duyệt để tìm và thêm người dùng.

 7. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm những người mà bạn muốn là người đóng góp, hãy bấm lưu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×