Quản lý lô di chuyển trong Office 365

Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Di chuyển trong Trung tâm quản trị Exchange Office 365 (EAC) để quản lý việc di chuyển hộp thư sang Office 365 bằng tính năng di chuyển chuyển giao hoặc theo giai đoạn của Exchange. Bạn cũng có thể sử dụng bảng điều khiển Di chuyển để di chuyển nội dung của hộp thư người dùng từ máy chủ IMAP tại chỗ sang các hộp thư Office 365 hiện có. Ngoài thống kê về một lô di chuyển cụ thể, bảng điều khiển Di chuyển còn hiển thị thống kê về di chuyển tổng thể. Bạn có thể tạo, bắt đầu, ngừng, tạm dừng và chỉnh sửa các lô di chuyển.

Nội dung   

Bảng điều khiển Di chuyển

Để truy nhập vào bảng điều khiển Di chuyển trong EAC, chọn Người nhận > Di chuyển. Ảnh chụp màn hình sau sẽ xác định các khu vực khác nhau trong bảng điều khiển Di chuyển mà bạn có thể sử dụng để xem thông tin di chuyển và quản lý các lô di chuyển.

Bảng điều khiển di chuyển

Thống kê di chuyển tổng thể

Bấm vào Trạng thái cho tất cả các lô để hiển thị thống kê tổng thể về tất cả các lô di chuyển đã được tạo. Trường sau sẽ hiển thị thông tin tích lũy về tất cả các lô.

Trường

Mô tả

Tổng số hộp thư

Tổng số hộp thư từ tất cả các lô di chuyển hiện tại.

Hộp thư đã đồng bộ

Số hộp thư từ tất cả các lô di chuyển đã được di chuyển thành công.

Hộp thư đã hoàn tất

Số hộp thư từ tất cả các lô di chuyển đã được hoàn tất. Việc hoàn tất chỉ xảy ra khi bạn sử dụng các di chuyển từ xa để di chuyển hộp thư giữa tổ chức Exchange tại chỗ của bạn và Office 365 bằng phương thức triển khai kết hợp của Exchange. Bạn có thể hoàn tất hộp thư sau khi hoàn thành thành công đợt đồng bộ hóa ban đầu. Để biết thêm thông tin về việc hoàn tất bằng di chuyển từ xa, xem lệnh ghép ngắn Complete-MigrationBatch.

Hộp thư không thành công

Số hộp thư từ tất cả các lô di chuyển mà di chuyển không thành công.

Các lô di chuyển

Các lô di chuyển được tạo đều được liệt kê trong hàng đợi di chuyển. Cột sau hiển thị thông tin về từng lô di chuyển.

Cột

Mô tả

Tên

Tên của lô di chuyển được xác định khi tạo.

Trạng thái

Trạng thái lô di chuyển. Dưới đây là một danh sách chứa các trạng thái khác nhau cho các lô di chuyển, cùng với những thao tác bạn có thể thực hiện với lô di chuyển trong từng trạng thái này:

 • Đã dừng:    Đã tạo lô di chuyển nhưng chưa bắt đầu lô di chuyển. Ở trạng thái này, bạn có thể bắt đầu, chỉnh sửa hoặc xóa lô di chuyển.

 • Đang đồng bộ:    Đã bắt đầu lô di chuyển và các hộp thư trong lô di chuyển đang được chủ động di chuyển. Khi lô di chuyển ở trạng thái này, bạn có thể dừng chúng.

 • Đang dừng:   Ngay sau khi bạn chạy lệnh ghép ngắn Stop-MigrationBatch.

 • Đã dừng:    Đã dừng lô di chuyển và không còn hộp thư nào từ lô đang được di chuyển. Khi lô di chuyển ở trạng thái này, bạn có thể bắt đầu lại lô di chuyển.

 • Đang bắt đầu:   Ngay sau khi bạn chạy lệnh ghép ngắn Start-MigrationBatch.

 • Đang hoàn tất:   Ngay sau khi bạn chạy lệnh ghép ngắn Complete-MigrationBatch.

 • Đang loại bỏ:   Ngay sau khi bạn chạy lệnh ghép ngắn Remove-MigrationBatch.

 • Đã đồng bộ:    Đã hoàn tất lô di chuyển và không còn hộp thư nào đang được chủ động di chuyển. Lô di chuyển ở trạng thái này có thể chứa lỗi nếu các hộp thư không được di chuyển. Đối với các di chuyển chuyển giao của Exchange và di chuyển chuyển giao của IMAP có trạng thái này, các hộp thư tại chỗ và các hộp thư Office 365 tương ứng đều được đồng bộ trong mỗi 24 giờ khi đồng bộ lũy kế.

 • Đã hoàn tất:   Lô di chuyển đã hoàn tất.

 • Đã đồng bộ kèm theo lỗi:    Lô di chuyển đã hoàn tất nhưng không di chuyển được một số hộp thư. Những hộp thư đã được di chuyển thành công trong các lô di chuyển chứa lỗi vẫn được đồng bộ hóa trong mỗi 24 giờ khi đồng bộ lũy kế.

Tổng

Cho biết số hộp thư trong lô di chuyển.

Đã đồng bộ

Cho biết số hộp thư đã được di chuyển thành công.

Đã hoàn tất

Số hộp thư trong lô di chuyển đã được hoàn tất. Hoàn tất chỉ được thực hiện cho các lô di chuyển sử dụng di chuyển từ xa bằng phương thức triển khai kết hợp của Exchange. Để biết thêm thông tin về quy trình hoàn tất, hãy xem lệnh ghép ngắn Complete-MigrationBatch.

Không thành công

Số hộp thư trong lô di chuyển mà di chuyển không thành công. Bạn có thể hiển thị thông tin về các hộp thư cụ thể chứa lỗi di chuyển. Để biết thêm thông tin, xem mục Báo cáo trạng thái người dùng di chuyển.

Quan trọng: Các lô di chuyển có trạng thái là Đã đồng bộ    không có hoạt động được người quản trị khởi tạo (ví dụ: không có người quản trị nào dừng hoặc bắt đầu lại lô di chuyển hoặc chỉnh sửa lô di chuyển) trong 90 ngày sẽ được dừng lại, rồi bị xóa vào 30 ngày sau, nếu người quản trị không thực hiện thêm hành động nào.

Bảng điều khiển Di chuyển có chứa tập lệnh bạn có thể sử dụng để quản lý các lô di chuyển. Sau khi bạn tạo lô di chuyển, bạn có thể chọn lô đó, rồi bấm vào một trong các lệnh sau. Nếu có lô di chuyển ở trạng thái không được lệnh hỗ trợ thì lệnh sẽ bị mờ đi hoặc không được hiển thị vì chúng không khả dụng.

Lệnh

Mô tả

Mới Biểu tượng Thêm

Tạo lô di chuyển mới. Sử dụng lệnh này để di chuyển các hộp thư tại chỗ sang Office 365 (còn được gọi là triển khai) hoặc di chuyển các hộp thư Office 365 quay trở lại tổ chức Exchange tại chỗ của bạn bằng một phương thức triển khai kết hợp.

Chỉnh sửa  Biểu tượng Sửa

Chỉnh sửa một lô di chuyển hiện có. Đối với di chuyển Exchange theo giai đoạn và di chuyển IMAP theo giai đoạn, bạn có thể gửi một tệp CSV khác. Bạn cũng có thể thay đổi điểm cuối di chuyển được dùng cho lô di chuyển. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa lô di chuyển có trạng thái là Đã tạo   .

Bắt đầu Biểu tượng Bắt đầu

Bắt đầu một lô di chuyển đã được tạo. Sau khi bắt đầu lô, trạng thái sẽ được thay đổi thành Đang đồng bộ   .

Tiếp tục  Biểu tượng Bắt đầu

Tiếp tục chạy một lô di chuyển đã được tạm dừng và có trạng thái là Đã dừng   . Nếu lô di chuyển gặp lỗi, bạn có thể bắt đầu lại lô đó bằng lệnh sau và Office 365 sẽ cố gắng di chuyển những hộp thư chưa di chuyển được.

Tạm dừng Biểu tượng Ngừng

Dừng một lô di chuyển hiện đang chạy hoặc đã được bắt đầu nhưng có trạng thái là Đã xếp hàng đợi   . Bạn cũng có thể dừng lô di chuyển chuyển giao của Exchange hoặc lô di chuyển chuyển giao IMAP đã hoàn tất giai đoạn đồng bộ hóa ban đầu và có trạng thái là Đã đồng bộ. Hoạt động này sẽ dừng đồng bộ lũy kế. Bạn có thể tiếp tục đồng bộ lũy kế bằng cách chọn lô di chuyển, rồi bấm vào Tiếp tục.

Xóa  Biểu tượng Xóa

Xóa lô di chuyển sau khi bạn xác minh rằng mọi hộp thư trong lô di chuyển đều đã được di chuyển thành công. Đồng thời, cũng xác minh rằng thư đang được định tuyến thẳng tới các hộp thư trên nền điện toán đám mây sau khi bạn đã đặt cấu hình cho bản ghi MX để trỏ tới Office 365. Khi bạn xóa lô di chuyển, Office 365 sẽ xóa mọi bản ghi liên quan tới lô di chuyển và loại bỏ chúng khỏi danh sách.

Xem thêm Biểu tượng Tùy chọn khác

Bấm vào lệnh này, rồi bấm vào Điểm cuối di chuyển để tạo các điểm cuối di chuyển mới hoặc xem và chỉnh sửa các điểm cuối di chuyển hiện có.

Làm mới Biểu tượng Làm mới

Làm mới bảng điều khiển Di chuyển để cập nhật thông tin được hiển thị cho thống kê di chuyển tổng thể, danh sách các lô di chuyển và thống kê cho lô di chuyển được chọn.

Thống kê lô di chuyển

Ngăn chi tiết trong bảng điều khiển Di chuyển sẽ hiển thị thông tin sau về lô di chuyển được chọn.

Trường

Mô tả

Loại

Cho biết loại di chuyển của lô di chuyển được chọn. Giá trị của trường này cũng biểu thị cho loại điểm cuối di chuyển được liên kết với lô di chuyển.

 • Exchange Outlook Mọi nơi:    Lô di chuyển là di chuyển chuyển giao của Exchange hoặc di chuyển theo giai đoạn của Exchange.

 • IMAP:    Lô di chuyển là di chuyển IMAP.

 • Di chuyển từ xa:    Lô di chuyển là di chuyển từ xa triển khai hoặc xóa khỏi hệ thống bằng phương thức triển khai kết hợp của Exchange.

Hướng

Cho biết liệu hộp thư đang được di chuyển tới Office 365 hay tới tổ chức Exchange tại chỗ của bạn.

 • Triển khai    Cho biết rằng các hộp thư đang được di chuyển tới Office 365. Các loại di chuyển triển khai là di chuyển theo giai đoạn, di chuyển chuyển giao, di chuyển IMAP và di chuyển từ xa triển khai.

 • Xóa khỏi hệ thống    Cho biết rằng các hộp thư Office 365 đang được di chuyển tới tổ chức Exchange tại chỗ của bạn. Di chuyển từ xa xóa khỏi hệ thống là loại di chuyển xóa khỏi hệ thống duy nhất.

Trạng thái

Trạng thái hiện tại của lô di chuyển được chọn.

 • Đã dừng

 • Đang đồng bộ

 • Đã dừng

 • Đã đồng bộ

 • Đã đồng bộ kèm theo lỗi

Xem mô tả trước đó cho từng loại trạng thái này.

Đã yêu cầu

Số hộp thư cần di chuyển trong lô di chuyển. Số này tương ứng với số hàng trong tệp CSV di chuyển cho di chuyển IMAP, di chuyển theo giai đoạn hoặc di chuyển từ xa hay số hộp thư tại chỗ trong di chuyển chuyển giao của Exchange.

Hộp thư đã đồng bộ

Số hộp thư trên tổng số lô di chuyển đã hoàn thành thành công đồng bộ hóa ban đầu. Trường này được cập nhật trong khi di chuyển.

Đã hoàn tất

Số hộp thư trên tổng số lô di chuyển đã hoàn tất thành công. Hoàn tất chỉ xảy ra ở các di chuyển từ xa triển khai và xóa khỏi hệ thống.

Hộp thư không thành công

Số hộp thư đã không đồng bộ hóa ban đầu thành công.

Xem chi tiết

Bấm vào Xem chi tiết để hiển thị thông tin trạng thái cho từng hộp thư trong lô di chuyển. Để biết thêm thông tin, xem mục Báo cáo trạng thái người dùng di chuyển.

Người tạo

Địa chỉ email của người quản trị Office 365, người đã tạo lô di chuyển.

Thời gian tạo

Ngày và giờ khi lô di chuyển được tạo.

Thời gian bắt đầu

Ngày và giờ khi lô di chuyển được bắt đầu.

Thời gian đồng bộ ban đầu

Ngày và giờ khi lô di chuyển đã hoàn thành đồng bộ hóa ban đầu.

Khoảng thời gian đồng bộ ban đầu

Khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành đồng bộ hóa ban đầu cho mọi hộp thư trong lô di chuyển.

Thời điểm đồng bộ gần nhất

Thời điểm gần nhất mà lô di chuyển được bắt đầu lại hoặc thời điểm gần nhất thực hiện đồng bộ lũy kế cho lô. Như đã nói trước đây, đồng bộ lũy kế xảy ra vào mỗi 24 giờ cho di chuyển IMAP và di chuyển chuyển giao của Exchange.

Điểm cuối được liên kết

Tên điểm cuối di chuyển hiện được lô di chuyển sử dụng. Bạn có thể bấm vào Xem chi tiết để xem thiết đặt điểm cuối di chuyển. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thiết đặt nếu không lô di chuyển sử dụng điểm cuối nào hiện đang chạy.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×