Quản lý danh sách lớn và thư viện trong SharePoint

Quản lý danh sách lớn và thư viện trong SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không có nhiều cách bạn có thể làm việc với hoặc truy vấn SharePoint danh sách hoặc thư viện mà không nhận được một cảnh báo ngưỡng dạng xem danh sách. Bạn có thể lưu trữ tối đa 30 triệu mục hoặc tài liệu trong một SharePoint danh sách hoặc thư viện. Sử dụng các ý tưởng sau đây, bạn có thể nhận được thông tin bạn cần và sẽ giữ trong ngưỡng dạng xem danh sách của 5000 mục. Để biết thêm thông tin về ngưỡng dạng xem danh sách đó, hãy xem tổng quan về danh sách và thư viện có nhiều mục.

Làm việc với giới hạn ngưỡng dạng xem danh sách

SharePoint có tài nguyên điều chỉnh và giới hạn chi phối việc lượng dữ liệu và thông qua được quản lý. Ngưỡng dạng xem danh sách theo mặc định, xấp xỉ 5000 mục, và được đặt để cho phép người dùng để làm việc với danh sách lớn, nhưng vẫn giữ hiệu suất tốt. Không có ba cách chính để làm việc với ngưỡng dạng xem danh sách:

 • Cho tất cả các phiên bản của SharePoint, quản lý số lượng mục được trả về cách sử dụng lập chỉ mục, lọc, thư mục và dữ liệu ngoại tuyến.

 • Cho các phiên bản máy chủ SharePoint, dùng người quản trị theo lịch trình Sổ thời gian hàng ngày nơi giới hạn được lũy thừa.

 • Cho các phiên bản máy chủ SharePoint, người quản trị mạng có thể nâng cao giới hạn của ngưỡng dạng xem danh sách.

Đối với SharePoint Online, giới hạn này không thể thay đổi và là tại chỗ 24 x 7 để cho phép người dùng trên đối tượng thuê được chia sẻ luôn có hiệu suất tốt trên truy vấn. Để xử lý giới hạn, chúng tôi đã viền ngoài một số hành động bạn có thể làm để tiếp tục truy vấn của bạn trong giới hạn.

Lưu ý: Đôi khi, bạn có thể thấy một số cao hơn của mục được trả về ở dạng xem hệ thống tạo ra.

Với máy chủ SharePoint máy chủ (SharePoint 2016, 2013 và 2010), ngưỡng dạng xem danh sách của 5000 mục là mặc định được không. Tuy nhiên, vì có thêm quyền điều khiển bởi người quản trị mạng, một cửa sổ thời gian hàng ngày có thể đặt các giới hạn ở đâu hiệu quả loại bỏ, cho phép lớn truy vấn cũng như các dữ liệu chuyên sâu hoạt động để thực hiện. Thời gian này thường trong buổi khi hầu hết người dùng không có trên hệ thống. Người quản trị cũng có thể chọn để nâng cao giới hạn nếu thích hợp.

Lựa chọn cuối cùng, với các phiên bản máy chủ SharePoint, cũng thay đổi giới hạn. Đây là rủi ro, vì giới hạn lớn hơn sẽ làm tăng khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất cho một số hoặc tất cả người dùng.

Để kiểm tra phiên bản của SharePoint, hãy xem Phiên bản SharePoint tôi đang dùng?

Nếu bạn đang chặn ngưỡng dạng xem danh sách, nhưng bạn tổng số các mục là nhỏ hơn 20.000, bạn có thể thêm chỉ mục cột. Trên tất cả phiên bản của SharePoint, bạn có thể tạo một dạng xem đã lọc với một chỉ mục cột để giúp giảm số lượng kết quả khi làm việc với danh sách lớn và thư viện. Tạo một dạng xem đã lọc với cột chỉ mục là một quy trình gồm hai bước: tạo chỉ mục cho một cột và sau đó tạo dạng xem sử dụng cột chỉ mục để lọc dạng xem.

Để biết thêm thông tin trên chỉ mục cột, hãy xem Thêm một chỉ mục cho một cột SharePoint.

Để biết thêm thông tin về lọc cột, hãy xem sử dụng lọc để sửa đổi dạng xem SharePoint.

Mặc dù thư mục không yêu cầu sử dụng danh sách lớn và thư viện, bạn vẫn có thể dùng chúng để giúp tổ chức dữ liệu của bạn và cải thiện hiệu quả của truy nhập dữ liệu của bạn. Tạo thư mục được bật theo mặc định trong thư viện tài liệu, nhưng không có trong danh sách. Để biết thêm thông tin hãy xem tạo một thư mục trong danh sách hoặc tạo một thư mục trong thư viện tài liệu.

Lưu ý: Với SharePoint online, nếu bạn sử dụng di chuyển lệnh hoặc kéo và thả, siêu dữ liệu hiện có sẽ được chuyển tiếp.

Khi bạn tạo một thư mục, ở phía sau bạn đang tạo chỉ mục nội bộ. Chỉ mục nội bộ này cũng sẽ được tạo cho thư mục gốc, hoặc mức cao nhất của một danh sách hoặc thư viện. Khi bạn truy nhập các mục trong thư mục, bạn hiệu quả bằng cách dùng chỉ mục nội bộ này để truy nhập dữ liệu. Hãy nhớ rằng nếu một thư mục chứa thư mục con, mỗi thư mục con được đếm dưới dạng một mục (nhưng không có bất kỳ mục nào trong thư mục con đó).

Ngay cả khi không tổng số mục trong danh sách hoặc thư viện rất lớn, dạng xem của một thư mục là ít càng nhanh càng một dạng xem bộ lọc tổng số mục bằng cách sử dụng cột chỉ mục. Trong một số kịch bản, nó có thể có thể phân phối tất cả các mục trong danh sách hoặc thư viện vào nhiều thư mục đó không có thư mục có hơn 5.000 mục.

Điều quan trọng là cần xem xét những điều sau đây khi bạn dùng thư mục để sắp xếp một danh sách hoặc thư viện lớn:

 • Thư mục có thể chứa nhiều mục hơn Ngưỡng Dạng xem Danh sách, nhưng để tránh bị chặn, bạn vẫn có thể cần dùng dạng xem đã lọc dựa trên chỉ mục cột.

 • Nếu bạn chọn tùy chọn Hiện tất cả các mục không có thư mục trong phần Thư mục khi bạn tạo hoặc sửa đổi dạng xem trong danh sách hoặc thư viện này, thì bạn phải dùng bộ lọc được dựa trên chỉ mục đơn giản để bảo đảm rằng bạn không đạt tới Ngưỡng Dạng xem Danh sách.

 • Việc đặt dạng xem mặc định hiện tất cả các thư mục sẵn dùng mà không lọc thường hữu ích để người dùng có thể chọn thư mục phù hợp khi họ chèn mục mới. Việc hiển thị tất cả các thư mục cũng giảm khả năng các mục đó sẽ bị thêm không chính xác bên ngoài thư mục trong danh sách hoặc thư viện. Xin lưu ý rằng, không giống như thư viện, không có cách nào để tự động di chuyển các mục giữa các thư mục trong danh sách.

Lưu ý: Nếu bạn di chuyển mục vào SharePoint thùng rác, các mục sẽ vẫn sẽ được đếm khi xác định xem biểu thức bộ lọc vượt quá ngưỡng dạng xem danh sách. Nếu bạn xóa thùng rác họ sẽ không còn được đếm. Để biết thêm thông tin, hãy xem làm trống thùng rác hoặc khôi phục các tệp của bạn.

Để di chuyển tệp giữa các thư mục trong thư viện, hãy xem di chuyển hoặc sao chép một thư mục, tệp, hoặc nối kết trong thư viện tài liệu.

Xóa danh sách lớn yêu cầu tài nguyên cơ sở dữ liệu có thể được chặn ngưỡng dạng xem danh sách. Hãy thử xóa danh sách lớn trong cửa Sổ thời gian hàng ngày để tránh việc chặn. Hãy nhớ rằng nếu quá trình xóa mất nhiều thời gian hơn cửa sổ quy định, nó sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành, bất kể người dùng khác. Cho phép đủ thời gian.

Để biết thêm thông tin về cách xóa một danh sách, hãy xem xóa danh sách trong SharePoint.

Đồng bộ hóa ngoại tuyến, dữ liệu ngoài và quản lý dữ liệu Access

Mất dữ liệu ngoại tuyến thường là thêm tiện lợi và hiệu quả khi bạn đồng bộ với máy tính của bạn. Bạn có thể dùng Excel, Access, Outlook, tùy thuộc vào dữ liệu danh sách bạn đang làm việc với. Bạn cũng có thể sử dụng quản lý dữ liệu bên ngoài mà không có giới hạn với hệ thống lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP), OData, và các dịch vụ Web, tùy thuộc vào dịch vụ SharePoint của bạn.

Bạn có thể thực hiện thay đổi trên máy tính xách tay hoặc màn hình máy tính của bạn, và sau đó khi bạn đưa dữ liệu lại trực tuyến, đồng bộ hóa thay đổi và giải quyết xung đột trong một cách trôi chảy và hiệu quả. Làm việc với danh sách lớn bằng cách sử dụng đồng bộ hóa ngoại tuyến để "chà", phân tích hoặc báo cáo dữ liệu, giúp off-load hoạt động cơ sở dữ liệu và thu nhỏ cực tiểu sử dụng tài nguyên SharePoint .

Bạn có thể đặt danh sách dữ liệu ngoại tuyến và đồng bộ hóa thay đổi khi trạng thái trực tuyến trở lại bằng cách dùng một vài Microsoft Office sản phẩm. Để xuất vào đây, bạn cần phải có các ứng dụng đã cài đặt, Office 365 hoặc Office trên máy tính.

Microsoft Access       Truy nhập có thể xử lý thêm hàng dữ liệu hơn SharePoint, và bạn có nhiều công cụ mạnh mẽ để thao tác dữ liệu đó. Làm việc với dữ liệu của bạn trong Access và đồng bộ với SharePoint có thể cho phép bạn làm việc với tập dữ liệu lớn hơn.

Bạn có thể đọc và viết nhất gốc danh sách từ Access bằng cách nối kết để chúng và Access hoạt động tốt với hầu như tất cả các kiểu dữ liệu SharePoint . Nối kết cho phép bạn kết nối với dữ liệu trong một danh sách SharePoint , sao cho bạn tạo một kết nối hai chiều để xem và sửa dữ liệu mới nhất, cả trong danh sách SharePoint và cơ sở dữ liệu Access . Access sẽ tạo ra một bản sao của (hoặc sao chép) SharePoint danh sách trong một bảng Access . Sau khi bảng Access được tạo, bạn có thể làm việc với dữ liệu danh sách trong Access lên đến giới hạn Access hai Gigabyte (không bao gồm bất kỳ phần đính kèm mà không được lưu trữ cục bộ). Hơn nữa, Access lưu trữ dữ liệu danh sách trên máy khách, sử dụng một bộ đệm ẩn trong bộ nhớ, viết thông qua hiệu quả và chỉ việc thực hiện chuyển đổi danh sách mục. Tất cả đều sẽ tạo ra truy vấn và Cập Nhật thực hiện nhiều nhanh hơn. Hộp thoại giải quyết xung đột cũng giúp quản lý các bản Cập Nhật xung đột nhau trong một cách trơn.

Nếu tính năng Access Services được kích hoạt, sau đó bạn có thể làm việc với đáng kể thêm dữ liệu hơn ngưỡng dạng xem danh sách, tối đa 50.000 mục theo mặc định. Access tự động xử lý dữ liệu danh sách hoặc thư viện theo lô nhỏ và sau đó lắp ráp lại dữ liệu, một phương pháp cho phép làm việc với dữ liệu đáng kể nhiều hơn ngưỡng dạng xem danh sách, và không ảnh hưởng xấu ảnh hưởng bởi người dùng khác trên SharePoint site. Tìm thêm thông tin trong phần Bằng cách dùng dịch vụ Access dưới đây.

Microsoft Excel        Bạn có thể xuất danh sách SharePoint sang một Excel bảng, tạo một kết nối dữ liệu một chiều giữa Excel bảng và danh sách SharePoint .

SharePoint nút xuất sang Excel trên ruy-băng được tô sáng
Xuất sang Excel trong SharePoint 2016 hoặc 2013

Excel cũng sẽ cho phép bạn làm việc với danh sách lớn mà không ngăn chặn. Ngoài ra, bạn có thể đồng bộ Excel với cả SharePoint và truy nhập để tận dụng lợi ích của mỗi nền tảng.

Khi bạn cập nhật dữ liệu của bạn từ danh sách SharePoint và làm mới bảng Excel, Microsoft Excel thay thế dữ liệu Excel với mới nhất SharePoint danh sách dữ liệu, ghi đè bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với bảng Excel đó.

Danh sách SharePoint Online với xuất sang Excel được tô sáng
Xuất sang Excel trong SharePoint trực tuyến

Khi dữ liệu trong bảng Excel , bạn có thể tận dụng các tính năng phân tích dữ liệu nhiều của Microsoft Excel, chẳng hạn như trang tính linh hoạt và hiệu quả, báo cáo PivotTable, biểu đồ chuyên nghiệp và tia đường, định dạng có điều kiện biểu tượng, thanh dữ liệu, và thang màu và các thao tác phân tích what-if phức tạp.

Nếu tính năng Access Services được kích hoạt, sau đó bạn có thể làm việc với đáng kể thêm dữ liệu hơn ngưỡng dạng xem danh sách, tối đa 50.000 mục theo mặc định. Tìm thêm thông tin trong phần Bằng cách dùng dịch vụ Access dưới đây.

Microsoft Outlook        Từ Microsoft Outlook, bạn có thể đọc và viết liên hệ, nhiệm vụ, lịch và danh sách thảo luận, cũng như đồng bộ hóa thư viện tài liệu. Ví dụ, bạn có thể làm việc với danh sách nhiệm vụ chuẩn lẫn danh sách nhiệm vụ dự án bằng cách đưa danh sách tác vụ ngoại tuyến, xem, Cập Nhật và giao nhiệm vụ mới, đưa trở về trực tuyến và đồng bộ hóa chúng mà không cần rời khỏi Outlook; Bạn cũng có thể lưu trữ, chia sẻ và quản lý liên hệ SharePoint hiệu quả trong Outlook.

Đầu trang

Trong Access, bạn tạo một cơ sở dữ liệu web dựa trên Access Services bằng xây dựng bảng dựa trên danh sách được nối kết, cùng với truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và macro, bạn phát hành trong một trang web SharePoint . Các cơ sở dữ liệu web được nâng cấp, bạn vẫn có thể sử dụng và sửa đổi chúng và bạn có thể tạo tệp mới từ mẫu, nhưng không từ Access 2013.

Bạn có thể tạo một ứng dụng Access trong SharePoint mà không dùng mã. Nói chung, một SharePoint ứng dụng là tập trung, giải pháp điểm dễ dàng phân phối và đã thực hiện sẵn dùng trong một marketplace. Hãy nghĩ về ứng dụng như một cách thuận tiện, thay thế để đóng gói, phân phối, chạy, giám sát và hưu giải pháp. Để biết thêm thông tin hãy xem tạo ứng dụng Access

Không giống như một cơ sở dữ liệu ứng dụng web Access lưu trữ dữ liệu trong danh sách SharePoint , một ứng dụng Access sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server phân tách từ SharePoint sản phẩm để lưu trữ dữ liệu, và là do đó không chủ đề để SharePoint ngưỡng dạng xem danh sách. Điều này đáng kể giúp cải thiện khả năng mở rộng các giải pháp truy nhập và làm cho việc hiệu quả xử lý các tiềm ẩn hàng triệu bản ghi. Cho người dùng máy chủ SharePoint , cơ sở dữ liệu SQL Server có thể được cấu hình để trực tiếp đằng sau tường lửa của tổ chức của bạn. Đối với người dùng trực tuyến, cơ sở dữ liệu là một cơ sở dữ liệu SQL Server Azure bật với một tài khoản miễn phí và lưu trữ miễn phí. Để biết thêm thông tin trên Azure, hãy xem trang chủ Microsoft Azure.

Cuối cùng, bạn vẫn có thể đồng bộ hóa dữ liệu giữa các danh sách SharePoint và bảng Access, và giữ cả hai tập dữ liệu Cập Nhật. Đồng bộ hóa này là hai chiều hoặc song hướng. Thay đổi được thực hiện trong Access cho danh sách dữ liệu được tải lên danh sách SharePoint , và thay đổi đối với danh sách SharePoint sẽ được tải về một Access trên máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin hãy xem nhập từ hoặc nối kết dữ liệu vào danh sách SharePoint.

hộp tìm kiếm SharePoint và giải pháp Trung tâm tài liệu

Một cách khác để tìm tài liệu hoặc mục trong danh sách hoặc thư viện lớn là sử dụng danh sách hoặc thư viện của hộp Tìm kiếm để nhập một từ khóa hoặc cụm từ. SharePoint Tìm kiếm có cơ chế lập chỉ mục của chính nó và không chủ đề để ngưỡng dạng xem danh sách hoặc giới hạn có liên quan khác.

Các giải pháp khác để quản lý thư viện lớn là tạo và sử dụng site Trung tâm tài liệu. Được thiết kế để quản lý tài liệu, một site Trung tâm tài liệu cung cấp các tính năng như kiểm tệp trong xuất, dòng công việc, bộ lọc và dạng xem.

Có những thường hai tìm kiếm hộp trên một trang SharePoint , trang web tìm kiếm ở phía trên cùng của trang, và vào hộp tìm kiếm cụ thể danh sách hoặc thư viện. Khi bạn sử dụng danh sách hoặc thư viện của hộp Tìm kiếm , bạn có thể dần mở rộng phạm vi tìm kiếm thao tác:

 • Theo mặc định, phạm vi tìm kiếm ban đầu được dựa trên tất cả các mục trong dạng xem hiện tại và bất kỳ thư mục con nào. Bạn sẽ thấy kết quả ở dạng cột mà bạn có thể lọc và sắp xếp thêm. Nếu Ngưỡng Dạng xem Danh sách hiện tại đã bị vượt quá, kết quả sẽ không hiển thị tất cả.

 • Nếu bạn không tìm thấy những gì mình đang tìm, bạn có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm để bao gồm toàn bộ danh sách trong đó có tất cả thư mục con, bất kể dạng xem hoặc Ngưỡng Dạng xem Danh sách hiện tại.

 • Cuối cùng, bạn có thể mở rộng phạm vi để tìm kiếm toàn bộ trang. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy tất cả kết quả trong trang Tìm kiếm tiêu chuẩn của trang web. Bạn có thể thu hẹp thêm kết quả bằng cách dùng ngăn Tinh chỉnh để lọc, ví dụ như lọc theo tác giả của tài liệu hoặc ngày tạo mục danh sách. Bạn thậm chí có thể dùng toán tử lô-gic và cú pháp Boolean để tạo các truy vấn phức tạp hơn.

Lưu ý: 

 • Hộp Tìm kiếm được chỉ sẵn dùng cho danh sách và thư viện Hiển thị ở dạng kết xuất dạng xem phía máy khách. Mặc dù hành vi mặc định là hiển thị hộp Tìm kiếm , hộp Tìm kiếm có thể ẩn bằng thuộc tính phần Web dạng xem danh sách, Hộp tìm kiếm, trong phần khác của ngăn công cụ. Để biết thêm về các thuộc tính phần web, hãy xem sử dụng danh sách và các phần Web khác.

 • Danh sách thuộc tính "Hiển thị hộp tìm kiếm" bên dưới khác

Bạn có thể dùng một site Trung tâm tài liệu khi bạn muốn tạo, quản lý và lưu trữ số lớn của tài liệu. Trung tâm tài liệu dựa trên một mẫu site và được thiết kế để dưới dạng một kho lưu trữ tập trung để quản lý nhiều tài liệu. Tính năng, chẳng hạn như siêu dữ liệu và dẫn hướng dạng xem hình cây, kiểu nội dung và phần web, giúp bạn tổ chức và truy xuất tài liệu trong một cách hiệu quả và có ý nghĩa cho người dùng của bạn. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng mẫu site, hãy xem tạo và sử dụng mẫu trang.

Người quản lý nội dung có thể nhanh chóng cấu hình dẫn hướng siêu dữ liệu điều chỉnh theo để thực hiện tốt cho hầu hết các thư viện mà không rõ ràng tạo chỉ mục, nhưng cũng nhận hỗ trợ khi tạo chỉ mục bổ sung để cải thiện hiệu suất qua nhiều bộ lọc và dạng xem hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem dùng một site Trung tâm tài liệu

Bạn có thể dùng trang Trung tâm Tài liệu làm môi trường biên soạn hoặc kho lưu trữ nội dung:

 • Trong môi trường biên soạn, người dùng tích cực kiểm nhập và kiểm xuất tệp rồi tạo các cấu trúc thư mục cho các tệp đó. Tính năng Tạo phiên bản được bật và có thể tồn tại ít nhất 10 phiên bản trước đó của mỗi tài liệu. Người dùng kiểm nhập và kiểm xuất tài liệu thường xuyên và dòng công việc có thể giúp tự động hóa các hành động đối với tài liệu.

 • Trong nội dung hoặc lưu trữ cơ sở kiến thức, ngược lại, tác giả rất nhỏ xuất hiện. Người dùng chỉ xem hoặc tải lên các tài liệu. Thông thường, lưu trữ nội dung chứa đơn Phiên bản của tài liệu và site có thể co giãn để hàng triệu của tệp. Trong một kịch bản thông thường, chẳng hạn như một trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho một tổ chức lớn, 10.000 người dùng có thể truy nhập nội dung, chủ yếu phải đọc. Một tập con của 3.000 đến 4000 người dùng có thể tải lên nội dung mới vào site.

Dùng dạng xem cá nhân, danh sách quan hệ và nguồn cấp RSS

Để giúp hiệu suất tổng thể của hệ thống và tránh đạt tới một tài nguyên ngưỡng hoặc giới hạn, bạn có thể xem xét định nên dùng dạng xem cá nhân, danh sách quan hệ, hoặc nguồn cấp RSS.

Dạng xem cá nhân    Vì tạo dạng xem dùng một chỉ mục cột đúng phức tạp hơn cho danh sách lớn và thư viện, bạn có thể muốn loại bỏ quyền quản lý dạng xem cá nhân từ những người đóng góp cho lớn danh sách hoặc thư viện. Bằng cách loại bỏ quyền này, bạn có thể ngăn không cho người dùng tạo dạng xem mà trải rộng qua tất cả các mục và mà có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của phần còn lại của trang. Để biết thêm về quyền, hãy xem sửa quyền cho một danh sách hoặc thư viện.

Danh sách quan hệ     Khi bạn tạo các mối quan hệ danh sách bằng cách dùng cột tra cứu, cột duy nhất và hành vi quan hệ đã thực thi (còn được gọi là tính toàn vẹn tham chiếu), bạn có thể đạt đến Ngưỡng Dạng xem Danh sách và có thể bị chặn trong một số trường hợp sau đây:

 • Nếu bạn tạo cột duy nhất trong danh sách hiện có mà danh sách đó có nhiều mục hơn Ngưỡng Dạng xem Danh sách (nhưng hãy lưu ý rằng việc thêm một mục vào danh sách khiến cho danh sách đó vượt quá Ngưỡng Dạng xem Danh sách là một thao tác thường không bị chặn).

 • Nếu danh sách có nhiều mục hơn Ngưỡng Dạng xem Danh sách và sau đó bạn bật Xóa bỏ Xếp tầng hoặc Xóa bỏ Hạn chế) cho trường tra cứu trong danh sách đó.

Nguồn cấp RSS     Sau khi bật hỗ trợ RSS trong Quản trị Trung tâm và ở cấp tuyển tập trang, bạn có thể bật và cấu hình hỗ trợ RSS cho nhiều kiểu danh sách và thư viện. Khi người dùng truy nhập Nguồn cấp RSS cho danh sách hoặc thư viện, dữ liệu được truy xuất từ danh sách đó. Dạng xem RSS mặc định sẽ giới hạn số lượng mục được trả về, dựa trên ngày mục đó được sửa đổi lần cuối bằng cách dùng bộ lọc trên cột Được sửa đổi. Nếu danh sách hoặc thư viện đó có nhiều mục và người dùng truy nhập Nguồn cấp RSS, thì bạn nên chỉ mục cột Được sửa đổi. Bạn cũng có thể giảm số lượng mục được truy xuất bằng cách thay đổi số mục và số ngày trong đó có thay đổi trong Nguồn cấp RSS.

Tìm thêm thông tin về việc quản lý nguồn cấp RSS xem nguồn cấp quản lý RSS cho một site hoặc tuyển tập trang. Để tìm hiểu cách thêm nguồn cấp RSS, hãy xem tạo một cảnh báo hoặc đăng ký nguồn cấp RSS

SharePoint Người quản trị máy chủ chỉ

Những thao tác này chỉ có thể được thực hiện bởi SharePoint hoặc người quản trị mạng và người quản trị cụm máy chủ trên SharePoint máy chủ phiên bản.

Cửa sổ thời gian hàng ngày là một cách để người quản trị để xác định khoảng thời gian chuyên dụng cho tất cả người dùng để thực hiện các thao tác không giới hạn mà không có giới hạn, và thường được lên lịch trong quá trình off giờ.

Mặc dù dạng xem là một cách chính để truy xuất các mục từ danh sách hoặc thư viện, không có cũng khác SharePoint lệnh và hoạt động tốt hơn xong Hiển thị trong cửa sổ thời gian hàng ngày.

Thêm và xóa bỏ chỉ mục

Thêm và sửa đổi cột danh sách

Xóa và sao chép thư mục

Thay đổi thiết đặt bảo mật cho một danh sách hoặc thư viện

Lưu một danh sách với nội dung của nó dưới dạng mẫu

Xóa một trang web

Khôi phục hoặc xóa bỏ mục khỏi thùng rác

Các lệnh và thao tác có thể không chạy nếu chúng vượt quá ngưỡng site và giới hạn khi truy xuất dữ liệu danh sách trong quá trình thường giờ. Chạy mà không có giới hạn trong cửa sổ thời gian hàng ngày có thể tránh thất bại và ảnh hưởng bởi người dùng khác.

Thiết lập sổ thời gian hàng ngày yêu cầu bạn phải đặt thời gian bắt đầu và một khoảng thời gian. Khi thiết lập thời gian và khoảng thời gian, hiểu rằng khi người nào đó bắt đầu một truy vấn chạy dài hoặc phép toán trong cửa sổ, nó sẽ tiếp tục cho đến khi nó hoàn thành, bất kể việc đó là bên trong cửa sổ hay không.

 1. Là người quản trị, đăng nhập vào Trung tâm quản trị.

 2. Đi tới quản lý ứng dụng > quản lý ứng dụng Web.

  Trung tâm quản trị với quản lý ứng dụng Web được chọn
 3. Chọn ứng dụng để thiết lập hoặc thay đổi thiết đặt sổ thời gian hàng ngày.

 4. Trong ruy-băng, bấm mũi tên trên Các thiết đặt để truy nhập menu xuống, sau đó bấm Tài nguyên điều chỉnh.

  Trung tâm quản trị tài nguyên Throttleing được chọn.
 5. Thay đổi cửa Sổ thời gian hàng ngày và rồi đặt thời gian và khoảng thời gian bạn muốn dùng.

  Trang thiết đặt Trung tâm quản trị ứng dụng với cửa sổ thời gian hàng ngày được tô sáng
 6. Bấm OK khi bạn thực hiện xong.

Nếu bạn không phải là một nhà phát triển hoặc không có quyền truy nhập tiện lợi cho nhà phát triển nguồn tài nguyên để thực hiện những thao tác này cho bạn, bạn có thể trì hoãn các loại phép toán vào cửa sổ thời gian hàng ngày. Kiểm tra với người quản trị của bạn để xem khi cửa sổ thời gian hàng ngày theo lịch trình.

Lưu ý: SharePoint Online không hỗ trợ thay đổi ngưỡng dạng xem danh sách.

Ngưỡng dạng xem danh sách là để cung cấp hiệu năng trong các người dùng và bảo vệ máy chủ từ quá tải ngoài dự định trong truy vấn. Ngưỡng dạng xem danh sách (LVT) chỉ có thể thay đổi trong phiên bản máy chủ SharePoint bởi người quản trị trong ứng dụng trung tâm quản trị, và chúng tôi khuyên bạn nên không thay đổi để tránh hiệu suất giáng cấp. SharePoint Online không cho phép người quản trị để thay đổi ngưỡng dạng xem danh sách người dùng trên các đối tượng thuê bảo vệ các vấn đề về hiệu năng khi tập hợp dữ liệu lớn được truy xuất. Dùng chỉ mục, bộ lọc và thư mục để quản lý truy vấn thay vào đó.

Nếu bạn chỉ có một vài truy vấn yêu cầu nâng cao ngưỡng dạng xem danh sách, hãy cân nhắc dùng cửa Sổ thời gian hàng ngày trong quá trình tắt giờ thay vào đó.

Cảnh báo: Thay đổi ngưỡng dạng xem danh sách (LVT) không khuyến khích nếu bạn có khác người dùng, như lớn hơn giá trị sẽ giảm hiệu suất. Tạo quá lớn một giá trị có thể gây ra độ trễ cao hoặc các sự cố cho người dùng, hoặc có khả năng mang xuống một máy chủ.

Lưu ý: Trung tâm quản trị chỉ sẵn dùng với bản cài đặt máy chủ của SharePoint.

Nếu bạn thực sự muốn thay đổi ngưỡng dạng xem danh sách, hãy làm theo các bước sau đây. Họ đủ tiêu chuẩn từ SharePoint 2010 qua SharePoint 2016, mặc dù giao diện người dùng có thể khác nhau đôi chút. Ứng dụng trung tâm quản trị và là riêng từ trang web của bạn SharePoint đòi hỏi phải có quyền quản trị cụm máy chủ để truy nhập. Bạn chỉ có thể thay đổi ngưỡng dạng xem danh sách trong phiên bản máy chủ SharePoint.

 1. Là người quản trị, đăng nhập vào Trung tâm quản trị.

 2. Đi tới quản lý ứng dụng > quản lý ứng dụng Web.

  Trung tâm quản trị với quản lý ứng dụng Web được chọn
 3. Chọn ứng dụng để thay đổi ngưỡng dạng xem danh sách.

 4. Trong ruy-băng, bấm mũi tên trên Các thiết đặt để truy nhập menu xuống, sau đó bấm Tài nguyên điều chỉnh.

  Trung tâm quản trị tài nguyên Throttleing được chọn.
 5. Thay đổi giá trị Ngưỡng dạng xem danh sách (đầu tiên trên danh sách) một giá trị hợp lý.

 6. Bấm vào OK.

Có những thiết đặt bổ sung trên tài nguyên điều chỉnh các trang mà là người quản trị, bạn sẽ muốn để hiểu.

 • Ngưỡng dạng xem danh sách cho phép kiểm toán và người quản trị:    Đây là theo mặc định "cao hơn giới hạn". Truy vấn chạy một kiểm toán hay người quản trị nghĩa đặc biệt (theo lập trình) yêu cầu để ghi đè lên LVT sẽ giới hạn này thay vào đó. Theo mặc định, nó cho 20.000 chứ không phải là 5.000 cho ngưỡng dạng xem danh sách. Nâng cao giới hạn này có cùng chi nhánh là nâng cao ngưỡng dạng xem danh sách. Khi thay đổi giá trị này, không có thay đổi liên kết có thể cần phải được thực hiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem theo lập trình bằng cách dùng các đối tượng mô hình ghi đè lên cho ngưỡng dạng xem danh sách

 • Ghi đè mô hình đối tượng:    Nếu bạn thường được sử dụng mã tùy chỉnh trên triển khai của bạn, và có một cần ghi đè ngưỡng dạng xem danh sách để giới hạn cao hơn, sau đó có thể sử dụng cho phép ghi đè mô hình đối tượng, và cung cấp cho phép kiểm toán hoặc người quản trị ứng dụng sẽ thực hiện Các truy vấn. Thiết đặt này bật theo mặc định, nhưng bạn có thể vô hiệu hóa nó nếu bạn không cần nó. Ví dụ về khi bạn có thể sử dụng điều này là nếu bạn đã thực hiện một số mã sẽ thực hiện bộ đệm ẩn của một tập kết quả được truy nhập thường cho, nói, vài phút lớn hơn. Nếu bạn không lên kế hoạch trên bộ đệm ẩn nội dung, và có kế hoạch trên chạy truy vấn các mức độ thường xuyên, sau đó tôi không khuyên nên sử dụng phương pháp này để xử lý ngưỡng dạng xem danh sách khi nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của máy chủ của bạn. Nói tóm lại: "bước đi nhẹ".

 • Ngưỡng dạng xem danh sách:    Tính năng này giới hạn số lượng các nối truy vấn có thể thực hiện. Điều này tương đương với số lượng tra cứu, cá nhân/nhóm hoặc trường trạng thái dòng công việc được bao gồm trong truy vấn. Ví dụ, dạng xem Hiển thị các cột tra cứu 6, và bộ lọc trên một cột tra cứu riêng biệt 3 sử dụng 9 tra cứu. Nếu ngưỡng tra cứu dạng xem danh sách được đặt 8, điều này sẽ gây ra lỗi. Không khuyến khích tăng số để hơn 8.

  Kiểm tra toàn diện bằng Microsoft có hiển thị là một Giáng cấp nghiêm trọng-dần hiệu suất xuất hiện ở trên 8 nối. Không chỉ nào thông qua máy chủ giảm đáng kể vào điểm đó, mà truy vấn kết thúc lên bằng cách dùng disproportionately số lượng lớn tài nguyên máy chủ SQL, mà tiêu cực ảnh hưởng tới tất cả mọi người khác bằng cách dùng cơ sở dữ liệu cùng đó. Để biết thêm thông tin hãy xem cột tra cứu và danh sách dạng xem phần của hiệu suất và khả năng kiểm tra kết quả và đề xuất

 • Sổ thời gian hàng ngày cho các truy vấn lớn:    Tính năng này cho phép bạn thiết lập một thời gian hàng ngày mà người dùng có thể sử dụng truy vấn lớn hơn mà không cần nhấn giới hạn. Có là một số điều bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định gì thời gian để đặt này:

  • Làm ảnh hưởng đến số ít người dùng, này nên được đặt thành một giờ off, hoặc thời gian trong quá trình mà bạn mong đợi ít nhất tải. Nếu bạn chọn thời gian ở giữa ngày làm việc cho hầu hết người dùng của bạn, sau đó thậm chí cả những người không sử dụng danh sách lớn có thể có bị ảnh hưởng tiêu cực.

  • Hãy thử để giữ nó đến một khung thời gian hợp lý sao cho mọi người có thể dùng nó để khắc phục danh sách của họ, chứ không phải liên hệ với người quản trị.

  • Thao tác bắt đầu trong cửa sổ thời gian sẽ không hủy bỏ một lần vào cửa sổ kết thúc. Cân nhắc thời gian cần thiết trong trường hợp người dùng cố gắng xóa một danh sách lớn ngay trước cắt tắt thời gian.

  • Cân nhắc múi thời gian khác nhau. Đây là quan trọng đặc biệt là nếu tổ chức của bạn hoặc khách hàng được phân bố rộng rãi địa lý và chia sẻ một máy chủ lưu trữ tập trung SharePoint . Thiết lập nó để 6 ch có thể làm việc cho vị trí của riêng bạn, nhưng sẽ không được tốt trong ví dụ, Sydney, Úc.

 • Danh sách các quyền duy nhất ngưỡng:    Đây là số lượng các quyền duy nhất cho phép cho mỗi danh sách. Nếu bạn có một thư mục bạn ngắt kế thừa trên quyền và thiết lập một số quyền cho nó (và tất cả các mục bên trong), sau đó có tính là 1 đối với của bạn ngưỡng danh sách các quyền duy nhất. Không giống như ngưỡng dạng xem danh sách và các thiết đặt, ngưỡng này không được kích hoạt bằng xem nội dung hoặc thực hiện một số thao tác khác trên đó, nhưng một cách rõ ràng khi thay đổi quyền.

  Nếu bạn có thể muốn, rồi làm giảm số này được đề xuất. Nó mặc định là 50.000 có rất nhiều quyền duy nhất. Danh sách của bạn là rất có thể gặp phải vấn đề với quyền trước khi nó đến số này, vì vậy preemptively chỉnh những gì có thể làm việc trong môi trường của bạn có thể sử dụng.

Tổng quan về danh sách và thư viện có nhiều mục

Ngưỡng dạng xem danh sách (LVT) là để làm nhất quán hiệu suất qua tất cả người dùng với truy vấn đến cơ sở dữ liệu phía sau. Đây là một số thông tin về giới hạn, tất cả hiệu và làm thế nào để thay đổi giá trị ngưỡng dạng xem danh sách.

Quan trọng: Ngưỡng dạng xem danh sách không thể thay đổi trong SharePoint Online. Bạn cũng sẽ không thể tạo một cửa sổ thời gian hàng ngày trên SharePoint Online. Các tính năng sẵn dùng trên SharePoint 2016, SharePoint 2013 và SharePoint 2010.

Để giảm thiểu tranh cơ sở dữ liệu SQL Server, cơ sở dữ liệu phía sau cho SharePoint, mức độ thường xuyên sử dụng hàng mức khóa như một chiến lược để bảo đảm Cập Nhật chính xác mà không ảnh hưởng xấu ảnh hưởng bởi những người dùng khác đang truy nhập vào các hàng. Tuy nhiên, nếu một đọc hoặc viết cơ sở dữ liệu hoạt động, chẳng hạn như một truy vấn, sẽ khiến hơn 5.000 hàng để thể bị khóa cùng một lúc, thì đó là hiệu quả hơn cho SQL Server để tạm thời khóa toàn bộ bảng cho đến khi hoàn thành thao tác cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Số thực sự không luôn 5.000 và có thể khác nhau tùy thuộc vào site của bạn, giá trị hoạt động trong cơ sở dữ liệu và cấu hình trang web của bạn.

Khi toàn bộ bảng bị khóa, nó ngăn người dùng khác quyền truy nhập bảng. Nếu điều này xảy ra quá mức độ thường xuyên, sau đó người dùng sẽ gặp giáng cấp của hệ thống hiệu suất. Do đó, ngưỡng và giới hạn là cần thiết để giúp thu nhỏ ảnh hưởng của thao tác cơ sở dữ liệu chuyên sâu về tài nguyên và số dư nhu cầu của tất cả người dùng.

Sơ đồ sau đây tóm tắt những điểm quan trọng về những gì xảy ra ở phía sau khi bạn truy nhập nhiều mục trong danh sách hoặc thư viện.

Danh sách và Thư viện Lớn

 1. Dữ liệu danh sách hoặc thư viện trong tuyển tập trang được lưu trữ trong một bảng cơ sở dữ liệu SQL Server, sử dụng truy vấn, chỉ mục và ổ khóa để duy trì tổng thể hiệu suất, chia sẻ và độ chính xác.

 2. Các dạng xem đã lọc với cột chỉ mục (và các phép toán khác) tạo truy vấn cơ sở dữ liệu xác định một tập con của cột và hàng và trả về tập hợp con này vào máy tính của bạn.

 3. Ngưỡng giới hạn giúp ga hoạt động và số dư tài nguyên cho nhiều người dùng đồng thời.

 4. Người phát triển có đặc quyền có thể dùng ghi đè mô hình đối tượng để tạm thời tăng ngưỡng và giới hạn đối với các ứng dụng tùy chỉnh với SharePoint máy chủ phiên bản.

 5. Người quản trị có thể xác định thời gian chuyên biệt windows cho tất cả người dùng để thực hiện các thao tác không giới hạn trong off giờ đã với SharePoint Phiên bản máy chủ.

 6. Nhân viên thông tin có thể sử dụng dạng xem phù hợp, kiểu, và giới hạn trang để tăng tốc độ hiển thị của dữ liệu trên trang.

Danh sách và thư viện có giới hạn tối đa cụ thể, như minh họa trong bảng này.

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Số lượng mục trong một danh sách hoặc thư viện

30 triệu

Kích cỡ của một mục tệp riêng lẻ hoặc phần đính kèm mục

10 Gigabyte

Bảng sau đây tóm tắt các thông tin về các điều chỉnh tài nguyên và giới hạn bạn cần lưu ý của. Các điều chỉnh và giới hạn được đặt trên tài nguyên điều chỉnh trang trong Trung tâm quản trị với phiên bản máy chủ SharePoint . Liên hệ với người quản trị của bạn để giới hạn cụ thể và yêu cầu cho site của bạn.

Lưu ý: Để hỗ trợ việc quản lý, người quản trị không cần phải tuân theo các điều chỉnh và giới hạn tài nguyên sau đây.

Lưu ý: Không phải tất cả các thiết đặt này sẵn dùng qua UI và chỉ với các phiên bản máy chủ SharePoint .

Ngưỡng
hoặc giới hạn

Mặc định
giá trị

Mô tả

Ngưỡng Dạng xem Danh sách

5.000

Xác định số mục danh sách hoặc thư viện tối đa mà một thao tác cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như truy vấn, có thể xử lý trong một lần. Các thao tác vượt quá giới hạn này sẽ bị chặn.

Để cung cấp cho bạn thời gian thực hiện thay thế gói, bạn có thể được cảnh báo trên trang thiết đặt danh sách khi danh sách của bạn đã vượt quá 3.000 mục. Cảnh báo chứa một nối kết Trợ giúp với chủ đề này.

Giới hạn quyền duy nhất

50.000

Xác định số quyền duy nhất tối đa được phép cho một danh sách hoặc thư viện.

Mỗi khi bạn ngắt tính kế thừa quyền cho một mục hoặc thư mục, thì đó được tính là 1 quyền duy nhất đối với giới hạn này. Nếu bạn tìm cách thêm mục dẫn đến việc vượt quá giới hạn này, bạn sẽ bị ngăn không cho làm như vậy.

Giới hạn kích cỡ hàng

6

Xác định số hàng tối đa bên trong bảng nằm trong cơ sở dữ liệu được dùng cho mục danh sách hoặc thư viện. Để điều tiết các danh sách rộng có nhiều cột, mỗi mục được đặt trọn trong một vài hàng bên trong bảng, tối đa 6 hàng và tổng cộng tối đa 8.000 byte (ngoại trừ phần đính kèm).

Ví dụ, nếu bạn có danh sách chứa nhiều cột nhỏ, chẳng hạn như một danh sách chứa hàng trăm cột Có/Không, thì bạn có thể vượt quá giới hạn này, trong trường hợp đó bạn sẽ không thể thêm cột Có/Không vào danh sách nữa, nhưng bạn vẫn có thể được phép thêm các cột thuộc kiểu khác.

Người quản trị chỉ có thể đặt giới hạn này bằng cách dùng mô hình đối tượng, chứ không phải thông qua giao diện người dùng.

Ngưỡng Tra cứu Dạng xem Danh sách

12

Xác định số thao tác nối tối đa, chẳng hạn như các thao tác dựa trên tra cứu, Cá nhân/Nhóm hoặc cột trạng thái dòng công việc.

Nếu truy vấn dùng quá tám cột, thì thao tác đó sẽ bị chặn. Tuy nhiên, theo lập trình có thể chọn sẽ dùng cột nào bằng cách dùng dạng xem tối đa, mà dạng xem này có thể được thiết lập thông qua mô hình đối tượng.

Kích cỡ Ngưỡng Dạng xem Danh sách cho người kiểm tra và người quản trị

20.000

Xác định số mục danh sách hoặc thư viện tối đa mà một thao tác cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như truy vấn, có thể xử lý trong một lần khi người kiểm tra hoặc người quản trị thực hiện thao tác đó với những quyền thích hợp. Thiết đặt này hoạt động kết hợp với tính năng Cho phép Ghi đè Mô hình Đối tượng.

Cho phép Ghi đè Mô hình Đối tượng

y

Xác định xem người phát triển có thể thực hiện thao tác cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như truy vấn, yêu cầu ghi đè Ngưỡng dạng xem danh sách để giới hạn cao hơn được xác định bởi Ngưỡng dạng xem danh sách kiểm toán và người quản trị. Người quản trị phải kích hoạt một ghi đè mô hình đối tượng, và sau đó người phát triển với quyền thích hợp có thể rồi theo lập trình yêu cầu truy vấn của họ dùng cao hơn ngưỡng dạng xem danh sách để tận dụng lợi thế của nó.

Cửa sổ thời gian hàng ngày

Không có

Xác định khoảng thời gian trong đó ngưỡng và giới hạn tài nguyên bị bỏ qua. Người quản trị có thể cấu hình cửa sổ thời gian trong các giờ "thấp điểm" theo bước tăng 15 phút và tối đa 24 giờ, chẳng hạn như 6:00 CH đến 10:00 CH hoặc 1:30 SA đến 5:15 SA.

Thao tác cơ sở dữ liệu hoặc truy vấn được bắt đầu trong cửa sổ thời gian hàng ngày sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành (hoặc không thành công) ngay cả khi thao tác hoặc truy vấn đó không hoàn thành trong cửa sổ thời gian đã xác định.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này. Vui lòng bao gồm SharePoint, Hệ điều hành và phiên bản trình duyệt của bạn.

Cập Nhật tháng 7, 2017.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×