Quản lý các sản phẩm và dịch vụ trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng Business Contact Manager cho Outlook 2010 để giúp bạn theo dõi các mục sản phẩm và dịch vụ mà bạn sử dụng trong doanh nghiệp của bạn. Bạn cũng có thể lưu trữ mô tả của mục, đơn vị chi phí và giá của bạn cho mỗi mục.

Bạn có thể nhập một danh sách các mục sản phẩm và dịch vụ từ một chương trình khác, hoặc bạn có thể thêm sản phẩm hoặc dịch vụ riêng lẻ. Khi bạn thêm sản phẩm và dịch vụ mục vào bản ghi cơ hội, bạn cũng có thể thay đổi mục thông tin, chẳng hạn như số lượng mặc định hoặc giá, cho mỗi khách hàng cụ thể.

Bài viết này mô tả cách nhập một danh sách các sản phẩm và dịch vụ, làm thế nào để sửa danh sách của bạn hoặc một mục duy nhất trong danh sách, làm thế nào để xóa bỏ mục khỏi danh sách và làm thế nào để thay đổi thiết đặt tiền tệ được sử dụng danh sách.

Bạn muốn làm gì?

Tạo và nhập một danh sách các sản phẩm và dịch vụ

Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ vào danh sách

Sửa một mục sản phẩm hoặc dịch vụ

Xóa một mục sản phẩm hoặc dịch vụ

Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ vào một bản ghi cơ hội

Sửa đổi mục sản phẩm và dịch vụ trong một bản ghi cơ hội

Thay đổi tiền tệ được sử dụng trong danh sách mục của bạn

Tạo và nhập một danh sách các sản phẩm và dịch vụ

Để nhập một danh sách sản phẩm và dịch vụ vào Business Contact Manager cho Outlook, tạo một danh sách các mục và lưu nó dưới dạng một tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv). Các hàng đầu tiên hoặc dòng của tệp .csv của bạn phải có đầu đề cột của danh sách của bạn, vì vậy bạn nên đảm bảo rằng hàng đầu tiên của danh sách của bạn bao gồm các đầu đề cột.

Để thành công nhập danh sách các sản phẩm và dịch vụ mục ở định dạng tệp .csv, các điều kiện sau đây phải được thỏa mãn:

 • Bạn phải tạo một dòng riêng biệt trong tệp cho mỗi mục mà bạn đang nhập.

 • Mỗi bản ghi mục phải chứa các trường này ba: tên mục, mô tả mục và đơn giá.

 • Các trường phải được phân tách bằng dấu phẩy, không chứa khoảng trắng trước hoặc sau dấu phẩy.

Trong tệp .csv của bạn, bạn có thể dùng một trong nhiều cột sắp xếp.

Sắp xếp ba cột

Mục NameDescriptionUnit giá

Nhập mục tên, mô tả và đơn vị giá như bạn thường làm, chứa khoảng trắng, nhưng không đặt khoảng trống giữa các đầu đề cột. Đây là ví dụ về thông tin sẽ trông như thế nào:

Mục tên 1, mục mô tả 1, đơn giá 1

Tên mục 2, mô tả mục 2, đơn giá 2

Bạn cũng có thể thêm một trường thứ tư tùy chọn cho thứ năm và số lượng mục trường cho chi phí đơn vị.

Sắp xếp bốn cột

Mục NameDescriptionUnit PriceQuantity

Nhập mục tên, mô tả và đơn vị giá như bạn thường làm, chứa khoảng trắng, nhưng không đặt khoảng trống giữa các đầu đề cột. Đây là ví dụ về thông tin sẽ trông như thế nào:

Mục tên 1, mục mô tả 1, đơn giá 1, số lượng 1

Sắp xếp năm cột

Chi phí đơn vị NameDescriptionUnit PriceQuantity mục

Nhập mục tên, mô tả và đơn vị giá như bạn thường làm, chứa khoảng trắng, nhưng không đặt khoảng trống giữa các đầu đề cột. Đây là ví dụ về thông tin sẽ trông như thế nào:

Mục tên 1, mục mô tả 1, đơn giá 1, số lượng 1, chi phí đơn vị 1

Ví dụ cho Excel

Đây có thể là diện mạo của danh sách gồm hai mục trong Excel. Nó bao gồm một hàng đầu đề theo sau là một hàng cho mỗi mục.

Tên Mục

Mô tả

Đơn Giá

Xích xe đạp

Titanium 48"

56.50

Chai nước

Xanh lam trong suốt

11.75

Ví dụ cho Notepad

Nếu bạn đang sửa tệp trong trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad, hãy tạo một dòng riêng biệt trong tệp cho mỗi mục mà bạn đang nhập và tách riêng các mục trong mỗi dòng bằng dấu phẩy, không chứa khoảng trắng trước hoặc sau dấu phẩy. Hãy nhớ rằng dòng đầu tiên được giả định là đầu đề văn bản.

Tên Mục,Mô tả,Đơn Giá
Xích xe đạp,Titanium 48",56.50
Chai nước,Xanh lam trong suốt,11.75

Hướng dẫn về chấm câu và tiền tệ

Giá sản phẩm và số lượng không thể bao gồm biểu tượng tiền tệ hoặc dấu chấm câu nội bộ. Ngoại lệ duy nhất là bạn có thể sử dụng dấu thập phân cho tiền tệ. Ví dụ:

 • Đối với một số trong toàn bộ số, hãy nhập 10000, để đại diện cho một số lượng mười ngàn.

 • Đối với số lượng bao gồm phân số, chẳng hạn như giá, bao gồm dấu thập phân. Nhập 10.50 để đại diện cho giá mười đô-la và năm mươi xu.

Nhập danh sách sản phẩm và dịch vụ của bạn

Sau khi bạn đã chuẩn bị tệp .csv của bạn, bạn có thể nhập tệp. Trong quá trình nhập, bạn có thể chọn để thêm mục mới vào danh sách hiện có của sản phẩm và dịch vụ, hoặc để thay thế danh sách hiện có của bạn với danh sách mới.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

 2. Trên Ribbon, trên tab Nhà, trong nhóm tùy chỉnh, hãy bấm Sản phẩm và Dịch vụ.

 3. Trong hộp thoại dịch vụ và sản phẩm , bấm nhập, sau đó làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn nhập sản phẩm và dịch vụ mục .

  Lưu ý: Nếu thông báo lỗi trong tệp nhật ký nói rằng mục đã có trong Business Contact Manager cho Outlook, và bạn muốn các mục trong tệp của bạn để ghi đè lên các mục hiện có, bắt đầu nhập một lần nữa và bấm vào thay thế các danh sách hiện có với các mục trong tệp này trong bản Hộp thoại nhập sản phẩm và dịch vụ mục .

  Để biết thêm thông tin về cách nhập tệp .csv vào Business Contact Manager cho Outlook, hãy xem nhập dữ liệu của bạn vào Business Contact Manager.

Đầu trang

Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ vào danh sách

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

 2. Trên Ribbon, trên tab Nhà, trong nhóm tùy chỉnh, hãy bấm Sản phẩm và Dịch vụ.

 3. Trong hộp thoại dịch vụ và sản phẩm , bấm Thêm.

 4. Trong hộp thoại Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ , hãy nhập Tên mục, mô tả, Số lượng mặc định, chi phí đơn vị, và Đơn giá.

  Vết Cập Nhật trường được tính toán tự động.

  Thêm thông tin về các chi tiết bạn có thể thêm vào sản phẩm hoặc dịch vụ mục trong hộp thoại Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ

  Trường

  Mô tả

  Tên mục

  Nhập tên của mục sản phẩm hoặc dịch vụ.

  Mô tả

  Nhập mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ.

  Số lượng mặc định

  Nhập số sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn thường bán cùng một lúc. Số lượng mặc định là 1.

  Chi phí đơn vị

  Nhập chi phí của một đơn vị của các sản phẩm hoặc dịch vụ.

  Vết cập nhật

  Sự khác biệt giữa chi phí và giá của một đơn vị được tính toán tự động và được hiển thị trong trường đánh dấu .

  Đơn Giá

  Nhập giá đơn vị của các sản phẩm hoặc dịch vụ.

  Thuế

  Chọn thuế để cho biết rằng thuế được yêu cầu cho một mục.

 5. Nếu thuế được đánh giá các sản phẩm hoặc dịch vụ, hãy chọn hộp kiểm thuế .

  Mẹo: Nhiều kỳ, Quận và thành phố có thuế bán hàng phải được thêm vào giá vốn hàng và dịch vụ đã bán. Tham chiếu đến bộ phận trạng thái của bạn doanh thu của trang Web để tìm hiểu loại thuế nào được áp dụng trong khu vực của bạn.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm Thêm tiếp theo để lưu mục vào danh sách và thêm mục sản phẩm hoặc dịch vụ khác.

  • Bấm lưu để thêm mục vào danh sách và đóng hộp thoại.

Đầu trang

Sửa một mục sản phẩm hoặc dịch vụ

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

 2. Trên Ribbon, trên tab Nhà, trong nhóm tùy chỉnh, hãy bấm Sản phẩm và Dịch vụ.

 3. Trong hộp thoại sản phẩm và dịch vụ , bấm vào mục, sau đó bấm sửa.

 4. Trong hộp thoại sửa sản phẩm hoặc dịch vụ , thay đổi bất kỳ thông tin sau: Tên mục, mô tả, Số lượng mặc định, chi phí đơn vịhoặc Đơn giá.

  Để biết thêm thông tin về các trường bạn có thể Cập Nhật trong hộp thoại Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ , hãy xem Thêm một sản phẩm hoặc dịch vụ vào danh sách

 5. Bấm Lưu.

 6. Bấm OK để đóng hộp thoại sản phẩm và dịch vụ , hoặc bấm vào một mục trong danh sách, sau đó bấm sửa để chỉnh sửa nó.

Đầu trang

Xóa một mục sản phẩm hoặc dịch vụ

Xóa bỏ các sản phẩm và dịch vụ sẽ loại bỏ vĩnh viễn chúng từ cơ sở dữ liệu của bạn.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

 2. Trên Ribbon, trên tab Nhà, trong nhóm tùy chỉnh, hãy bấm Sản phẩm và Dịch vụ.

 3. Trong hộp thoại sản phẩm và dịch vụ , bấm vào một mục trong danh sách, sau đó bấm xóa.

 4. Khi được nhắc, hãy bấm để xóa bỏ mục.

 5. Bấm OK để đóng hộp thoại sản phẩm và dịch vụ , hoặc bấm vào một mục trong danh sách, sau đó bấm xóa để xóa bỏ nó.

Đầu trang

Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ vào một bản ghi cơ hội

Để giúp bạn theo dõi các sản phẩm hoặc dịch vụ liên hệ cho cơ hội đang quan tâm đến, bạn có thể kết hợp sản phẩm và dịch vụ với bản ghi cơ hội. Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ từ danh sách Dịch vụ và sản phẩm hiện có của bạn, hoặc thêm mục sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoàn toàn.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm Bán hàng.

 2. Trên tab cơ hội , bấm đúp vào bản ghi mà bạn muốn mở.

 3. Trong phần thông tin sản phẩm và dịch vụ , bấm Thêm.

 4. Thực hiện một trong các thao tác sau trong hộp tên mục :

  • Bấm vào mục bạn muốn thêm từ danh sách các mục sản phẩm và dịch vụ.

   Phần còn lại của thông tin được tự động thêm vào biểu mẫu. Thay đổi thông tin nếu cần. Những thay đổi chỉ áp dụng cho các mục mà bạn thêm vào bản ghi cơ hội đã chọn.

  • Nhập tên cho mục mới mà bạn muốn tạo và thêm vào bản ghi cơ hội.

   Lưu ý: Mục mới mà bạn tạo trực tiếp trong một bản ghi cơ hội sẽ không được thêm vào danh sách Dịch vụ và sản phẩm. Họ sẽ được thêm vào bản ghi cơ hội chỉ đã chọn.

  • Bấm sửa danh sách này để thêm mục mới vào sản phẩm và dịch vụ mục danh sách.

   1. Trong hộp thoại Dịch vụ và sản phẩm, bấm Thêm.

   2. Hoàn thành thông tin trong hộp thoại, sau đó bấm OK.

   3. Trong hộp thoại Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ , bấm vào mục bạn vừa thêm vào, sau đó bấm OK. Thông tin mục tự động được thêm vào biểu mẫu cơ hội.

 5. Trong hộp thoại Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ , hãy nhập thông tin trong các hộp mô tả, Mặc định số lượng, đơn vị chi phí, Đơn giáchiết khấu . Đánh dấuTổng dòng (trước chiết khấu)Tổng dòng trường được tính toán tự động. Nếu bạn thu thập và thanh toán thuế bán hàng hoặc khác thuế trên sản phẩm hoặc dịch vụ, hãy chọn hộp kiểm thuế .

Thêm thông tin về các chi tiết bạn có thể thêm một bản ghi cơ hội trong hộp thoại Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ .

Trường

Mô tả

Tên mục

Nhập tên của các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Mô tả

Nhập mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ.

Số_lượng

Nhập số sản phẩm hoặc dịch vụ dành cho cơ hội này.

Chi phí đơn vị

Nhập chi phí của một đơn vị của các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Vết cập nhật

Sự khác biệt giữa chi phí và giá của một đơn vị được tính toán tự động và được hiển thị trong trường đánh dấu .

Đơn Giá

Nhập giá đơn vị của các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tổng số dòng (trước chiết khấu)

Tổng giá số lượng các mục. Số này được tính toán tự động.

Chiết khấu (%)

Nếu bạn cung cấp dịch vụ mức chiết khấu, hãy nhập tỷ lệ phần trăm mà bạn đang làm giảm giá mục.

Tổng số dòng

Tổng giá số lượng các mục sau khi chiết khấu được áp dụng. Số này được tính toán tự động.

Thuế

Chọn thuế để cho biết rằng thuế được yêu cầu cho một mục.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm Thêm tiếp theo để lưu mục vào danh sách và thêm mục sản phẩm hoặc dịch vụ khác.

  • Bấm OK để thêm mục vào danh sách và đóng hộp thoại.

  • Bấm hủy để đóng hộp thoại Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ .

Đầu trang

Sửa đổi mục sản phẩm và dịch vụ trong một bản ghi cơ hội

Khi bạn cung cấp cho một báo giá cho người nào đó, bạn có thể cung cấp dịch vụ mức chiết khấu, thêm sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn không cung cấp dịch vụ thông thường, hoặc thậm chí có thể loại bỏ một trong các sản phẩm thông thường hoặc dịch vụ của bạn. Để theo dõi các thay đổi, bạn có thể thêm, sửa hoặc xóa các mục trực tiếp từ bất kỳ Hồ sơ Lưu trữ Thông tin Cơ hội. Thay đổi bạn thực hiện sẽ chỉ áp dụng cho bản ghi cơ hội đã chọn, và sẽ không ảnh hưởng đến danh sách sản phẩm và dịch vụ trong Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc.

Trong dịch vụ và sản phẩm phần của bản ghi cơ hội mà bạn đang sửa, bấm Thêm, hoặc chọn một mục trong danh sách và sau đó bấm sửahoặc loại bỏ.

 • Nếu bạn đã bấm Thêm:

  1. Trong hộp thoại Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ , hãy nhập Tên mục, mô tả, số lượng, đơn vị chi phíGiá đơn vị. Thêm một tỷ lệ chiết khấu , nếu mong muốn.

  2. Cập Nhật bất kỳ trường nào khác mà bạn muốn Cập Nhật, như được mô tả trong Thêm một sản phẩm hoặc dịch vụ với một bản ghi cơ hội.

  3. Bấm OK để đóng hộp thoại Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ , hoặc bấm Thêm tiếp theo để thêm mục khác.

 • Nếu bạn đã bấm sửa:

  1. Trong các hộp thoại sửa sản phẩm hoặc dịch vụ , hãy gõ vào Tên mục, mô tả, số lượng, chi phí đơn vịGiá đơn vị, và sau đó bao gồm một Chiết khấu tỷ lệ phần trăm, nếu mong muốn.

  2. Bấm OK để đóng hộp thoại sửa sản phẩm hoặc dịch vụ .

 • Nếu bạn đã bấm loại bỏ, bấm .

Đầu trang

Thay đổi tiền tệ được sử dụng trong danh sách mục của bạn

Tiền tệ mà bạn tạo các chi phí và giá của mục sản phẩm và dịch vụ của bạn được xác định bởi các thiết đặt khu vực trên máy tính của bạn. Bạn không thể sử dụng tiền tệ từ nhiều khu vực trong Business Contact Manager cho Outlook.

Thay đổi thiết đặt vùng trên máy tính chạy Business Contact Manager cho Outlook

Microsoft Windows XP

 1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trong Dạng xem cổ điển, bấm đúp vào tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

  • Trong Dạng xem thể loại, bấm ngày, thời gian, ngôn ngữ và khu vực tùy chọn, sau đó bấm tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

 3. Trên tab Tùy chọn khu vực , bấm tùy chỉnh.

 4. Bấm tab tiền tệ , sau đó từ danh sách ký hiệu tiền tệ , bấm vào ký hiệu mà bạn muốn.

  Windows Vista

 5. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

 6. Trong dạng xem cổ điển. bấm đúp vào tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

 7. Trên tab định dạng , bấm tùy chỉnh định dạng này.

 8. Bấm vào tab tiền tệ , và sau đó từ danh sách ký hiệu tiền tệ , hãy bấm vào biểu tượng bạn muốn.

  Windows 7

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Bấm đúp vào đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực.

  3. Bên dưới khu vực và ngôn ngữ, bấm thay đổi ngày, thời gian, hoặc định dạng số.

  4. Trong khu vực và ngôn ngữ hộp thoại, trong danh sách định dạng , bấm quốc gia với định dạng mà bạn muốn dùng, sau đó bấm Tùy chọn bổ sung.

  5. Trong hộp thoại Tùy chỉnh định dạng , bấm vào tab tiền tệ , và sau đó từ danh sách ký hiệu tiền tệ , bấm vào ký hiệu mà bạn muốn dùng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×