Phụ lục quyền riêng tư đối với Ứng dụng Microsoft Lync Windows Store

Cập nhật lần cuối: Tháng 12 năm 2013

Nội dung

Bổ sung về quyền riêng tư đối với Ứng dụng Microsoft Lync Windows Store

Lưu trữ

Ủy quyền Cuộc gọi

Nhật ký Cuộc gọi

Nhận dạng đối tượng gọi trong Bảng phân công Cuộc họp

Thẻ Liên hệ

Lịch sử Hội thoại

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng

Nhật ký Chẩn đoán

Dịch vụ Khẩn cấp (911)

Liên kết

Nhắn tin Tức thời trong Cuộc họp (Nhiều bên)

Quay số ra trong cuộc họp

Ảnh Cá nhân

Hiện diện và Thông tin Liên hệ

Chế độ Bảo mật

Kết nối IM Công cộng (PIC)

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE)

Ghi

Lưu Nhật ký

Báo cáo Lỗi Đăng nhập

Tìm kiếm Kỹ năng

Xén Thông minh

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Cải thiện Chất lượng Thoại

Màn hình Khóa của Windows 8

Màn hình Bắt đầu của Windows 8

Bổ sung về quyền riêng tư đối với Ứng dụng Microsoft Lync Windows Store

Trang này là bổ sung của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync 2013. Để hiểu được các thông lệ thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan tới một sản phẩm hoặc dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync cũng như phụ lục này.

Bổ sung về quyền riêng tư này trình bày việc triển khai và dùng phần mềm giao tiếp Ứng dụng Microsoft Lync Windows Store được triển khai trong doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Lync như là một phần của giải pháp hay dịch vụ trực tuyến (nói cách khác, nếu các máy chủ chạy phần mềm được đặt tại một bên thứ ba [chẳng hạn như Microsoft]), thông tin sẽ được chuyển tới bên thứ ba đó. Để biết thêm về việc sử dụng dữ liệu được truyền tới bên thứ ba đó, vui lòng tham vấn ý kiến của người quản trị của doanh nghiệp hay nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Lưu trữ

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng lưu trữ giúp cho các tổ chức cần đáp ứng các yêu cầu về lưu giữ thông tin do yêu cầu của ngành hoặc theo luật, hay những tổ chức có các yêu cầu riêng về lưu giữ thông tin, có được một cách thức lưu trữ một số phần liên lạc nhất định, có liên quan đến Lync và dữ liệu về việc sử dụng nhằm hỗ trợ việc tuân thủ các yêu cầu đó.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tính năng lưu trữ giúp lưu giữ nội dung của các tin nhắn tức thời ngang hàng và nhiều bên, nội dung hội thảo, bao gồm nội dung được tải lên (ví dụ: bản phân phát) và nội dung có liên quan đến sự kiện (ví dụ: tham gia, rời đi, tải lên, chia sẻ và các thay đổi trong khả năng hiển thị) trên một máy chủ được người quản trị doanh nghiệp cấu hình. Nhưng bạn không thể lưu trữ các lệnh truyền tệp ngang hàng, phần âm thanh/video cho cuộc hội thoại ngang hàng, việc chia sẻ ứng dụng trong cuộc hội thoại ngang hàng, các chú thích và cuộc bỏ phiếu trong hội thảo. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Cho phép tổ chức lưu trữ nội dung để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ thông tin của tổ chức, ngành hoặc theo luật.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng lưu trữ bị tắt theo mặc định. Tính năng này không có chức năng điều khiển ở cấp độ người dùng; người quản trị doanh nghiệp có nhiệm vụ quản lý tính năng này cho tổ chức.

Ủy quyền Cuộc gọi

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Ủy quyền Cuộc gọi cho phép người dùng gán một hoặc nhiều đại diện có thể thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi, thiết lập và gia nhập Cuộc họp Lync thay mặt bạn. Người dùng cũng có thể chọn tự động chuyển tiếp cuộc gọi đến hộp thư thoại, số điện thoại khác hoặc đại diện khác hoặc đồng thời gọi cả số chính và số thay thế chẳng hạn như một thiết bị di động, đại diện hoặc nhóm cuộc gọi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi ủy quyền cho Đại diện, người dùng phải cung cấp thông tin liên hệ của người đại diện trong quá trình cấu hình. Những người dùng được thiết lập với tư cách là đại diện sẽ nhận được thông báo cho họ biết rằng ai đó trong tổ chức của họ đã ủy quyền cho họ với tư cách là đại diện. Khi (những) đại diện trả lời cuộc gọi thay mặt cho người đã ủy quyền cho họ với tư cách là đại diện, người đó sẽ nhận được thông báo qua email báo cho họ biết về sự kiện này. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Lync sử dụng thông tin liên hệ của đại diện để cho phép họ thực hiện hoặc nhận cuộc gọi và lên lịch hoặc tham gia cuộc họp thay mặt cho người mà họ đại diện.

Lựa chọn/Kiểm soát: Tính năng Ủy quyền Cuộc gọi được tắt theo mặc định. Người quản trị của doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt Tính năng Ủy quyền Cuộc gọi cho tổ chức của họ. Nếu Tính năng Ủy quyền Cuộc gọi được bật, người dùng có thể cấu hình ủy quyền cuộc gọi bằng cách làm theo những bước sau đây:

 1. Từ nút Thiết đặt cho Ứng dụng Microsoft Lync Windows Store, hãy chọn Tùy chọn.

 2. Dưới Chuyển tiếp cuộc gọi, hãy chọn Cuộc gọi đến.

 3. Trong menu Cuộc gọi đến, hãy chọn Chuyển tiếp cuộc gọi của tôi hoặc Đổ chuông đồng thời.

 4. Trong menu Chuyển tiếp cuộc gọi của tôi hoặc Đổ chuông đồng thời, hãy chọn Đại diện của tôi.

Lưu ý: Chỉ những đại diện được xác định trước đó mới sẵn dùng trên thiết bị di động. Cần phải cấu hình đại diện trong Lync trên máy khách.

Nhật ký Cuộc gọi

Tác dụng của Tính năng Này: Nhật ký Cuộc gọi giúp người dùng lưu trữ bản ghi cuộc gọi thoại trên Lync của họ trong thư mục Microsoft Outlook.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin về cuộc gọi thoại như: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời lượng và người dự cuộc gọi, sẽ được lưu trong thư mục Lịch sử Hội thoại của Outlook. Bạn cũng có thể ghi lại vị trí và chủ đề của cuộc họp bằng cách chọn Outlook làm trình quản lý thông tin cá nhân trên tab Cá nhân của hộp thoại Tùy chọn. Nhật ký Cuộc gọi không lưu nội dung của cuộc gọi thoại. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người dùng có thể sử dụng Nhật ký Cuộc gọi để theo dõi và xem lịch sử cuộc gọi của họ.

Lựa chọn/Điều khiển: Nhật ký Cuộc gọi được bật theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp của bạn có thể bật và tắt tính năng Nhật ký Cuộc gọi cho doanh nghiệp của bạn. Nếu người quản trị của bạn đã bật tính năng Nhật ký Cuộc gọi, bạn có thể quản lý các thiết đặt Nhật ký Cuộc gọi cho tất cả các ứng dụng khách Lync từ Lync trên máy khách.

Nhận dạng đối tượng gọi trong Bảng phân công Cuộc họp

Tác dụng của Tính năng Này: Nhận dạng đối tượng gọi trong Bảng phân công Cuộc họp sẽ hiển thị nhận dạng đối tượng gọi của tất cả những người dự cuộc họp trong bảng phân công cuộc họp.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nhận dạng đối tượng gọi của người dự cuộc họp được thu thập. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Khi tham dự cuộc họp, nhận dạng đối tượng gọi của người dự được hiển thị trong bảng phân công cuộc họp cho những người dự khác.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng này không có chức năng điều khiển dành cho người dùng cuối; nhận dạng đối tượng gọi được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại phân phối. Một số nhà cung cấp cho phép người dùng có thể tắt tính năng nhận dạng đối tượng gọi. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với người quản trị doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn.

Thẻ Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Thẻ Liên hệ hiển thị thông tin liên hệ, hiện diện và vị trí của bạn và những người khác trong tổ chức của bạn ở cả Lync và các phiên bản mới của Outlook. Thẻ liên hệ cũng cho phép truy nhập nhanh để liên lạc với ai đó. Ví dụ, bạn có thể gửi tin nhắn tức thời, bắt đầu cuộc gọi hay gửi email trực tiếp từ thẻ liên hệ của một ai đó.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin tĩnh trong Thẻ Liên hệ được thu thập từ danh bạ công ty của doanh nghiệp (chẳng hạn như Thư mục Hoạt động). Thông tin động chẳng hạn như thông tin bận/trống của lịch được truy xuất từ Microsoft Exchange Server; thông tin vị trí được truy xuất theo một số cách (xem phần Vị trí); người dùng có thể truy xuất các số điện thoại từ danh bạ công ty hay có thể nhập các số điện thoại theo cách thủ công và Lync quản lý thông tin hiện diện bằng cách sử dụng Lịch Outlook (nếu người dùng đã bật) hay người dùng nhập bằng tay. Máy chủ Lync chia sẻ thông tin này với những người khác trong nội bộ tổ chức. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thẻ Liên Hệ được sử dụng để xem thông tin liên hệ, vị trí và hiện diện của mọi người trong nội bộ tổ chức của người dùng. Có thể kiểm soát khối lượng thông tin được hiển thị cho các liên hệ Lync và Outlook của người dùng bằng cách thiết đặt “mối quan hệ bảo mật" và bật hay tắt Chế độ Quyền riêng tư (xem phần Chế độ Quyền riêng tư).

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt Thẻ Liên hệ được quản lý từ máy khách Lync.

Lịch sử Hội thoại

Tác dụng của Tính năng này: Lịch sử Hội thoại cho phép bạn lưu những cuộc hội thoại nhắn tin tức thời trước đó, gần đây hay bị nhỡ cũng như thống kê về các cuộc hội thoại của bạn (chẳng hạn như thông tin về ngày tháng, thời gian, thời lượng và người gọi) trong thư mục lịch sử hội thoại của Microsoft Outlook và truy xuất chúng qua thẻ Hội thoại trong Lync.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nội dung của các cuộc hội thoại dạng tin nhắn tức thời và thống kê về các cuộc hội thoại (chẳng hạn như thông tin về ngày tháng, thời gian, thời lượng và người gọi). Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Có thể xem lịch sử hội thoại trong Lync bằng cách sử dụng thẻ hội thoại trong giao diện người dùng chính cho phép người dùng xem và tiếp tục thực hiện các cuộc hội thoại trước đó của mình.

Lựa chọn/Kiểm soát: Lịch sử Hội thoại được tắt theo mặc định. Bạn có thể quản lý các thiết đặt Nhật ký Cuộc gọi cho tất cả các ứng dụng khách Lync từ Lync trên máy khách.

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

Tác dụng của Tính năng này: Nếu bạn chọn tham gia, Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (CEIP) sẽ thu thập thông tin cơ bản về cách bạn sử dụng chương trình, máy tính hay thiết bị của bạn và các thiết bị kết nối. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách thiết đặt và hoạt động của từng thiết bị. Những báo cáo này được gửi tới Microsoft nhằm giúp cải thiện các tính năng mà các khách hàng của chúng tôi thường xuyên sử dụng nhất, đồng thời xây dựng các giải pháp cho các vấn đề chung. CEIP cũng thu thập loại và số lượng lỗi bạn gặp phải, hiệu suất phần mềm và phần cứng cũng như tốc độ dịch vụ. Microsoft không thu thập thông tin về tên, địa chỉ của bạn hay thông tin liên hệ khác.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin CEIP được tự động gửi tới Microsoft khi bật tính năng này. Để biết thêm thông tin về Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi bởi CEIP, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư đối với Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Microsoft sử dụng thông tin này để cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất của phần mềm và các dịch vụ của Microsoft.

Lựa chọn/Điều khiển: CEIP được tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hay tắt ứng dụng CEIP dành cho tổ chức của mình. Nếu người quản trị doanh nghiệp không cấu hình CEIP cho tổ chức của mình, người dùng sẽ được tạo điều kiện đăng nhập trong quá trình cài đặt ban đầu. Nếu người quản trị doanh nghiệp không tắt quyền kiểm soát CEIP, người dùng có thể thay đổi lựa chọn CEIP của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng các bước sau đây:

 1. Từ nút Thiết đặt cho Ứng dụng Microsoft Lync Windows Store, hãy chọn Tùy chọn.

 2. Chuyển trạng thái của thiết đặt Ghi danh tôi vào Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng thành BẬT hoặc TẮT để tham dự hoặc ngừng tham dự vào Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng.

Lưu ý: Nếu người quản trị thay đổi thiết đặt để bật hay tắt CEIP trong khi người dùng đang sử dụng Lync, thiết đặt mới sẽ chỉ có hiệu lực sau khi người dùng thoát khỏi Lync và đăng nhập lại.

Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng cho phép người dùng cộng tác với nhau qua việc trò chuyện bằng video, đồng thời chia sẻ màn hình nền của họ hoặc ứng dụng được chọn với mọi người trong cuộc họp, việc này giúp họ có thể chia sẻ và sửa tệp như thể họ là đồng nghiệp đang làm trong cùng một căn phòng. Người dùng cũng có thể chuyển bản trình bày Microsoft PowerPoint và cộng tác với người khác trên một bảng trắng ảo, đây là một trang trắng dành cho các ghi chú và bản vẽ mà mọi người có thể dùng cùng nhau trong cuộc họp. Khi người dùng chia sẻ màn hình nền hoặc ứng dụng của họ từ đầu, thì họ là người duy nhất có quyền điều khiển. Nếu người dùng chọn, người đó có thể cho phép người dùng khác có quyền điều khiển màn hình nền hoặc ứng dụng được chia sẻ, dẫn hướng và thực hiện thay đổi bằng chính bàn phím và con chuột của họ (xem phần Điều khiển Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu tính năng chia sẻ được khởi chạy, tùy theo nội dung được chia sẻ, tất cả những người dự cuộc hội thoại sẽ có thể nhìn thấy (các) màn hình, toàn bộ màn hình nền hoặc ứng dụng được chọn trên màn hình máy tính của họ. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Bạn có thể dụng Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng để cộng tác với những người dự cuộc hội thoại và cuộc họp.

Lựa chọn/Điều khiển: người dùng ứng dụng Lync Windows Store không thể chia sẻ màn hình máy tính hoặc ứng dụng của mình; người dùng chỉ có thể xem màn hình được chia sẻ hoặc ứng dụng của Lync cho màn hình máy tính hoặc người dùng Lync Web App.

Nhật ký Chẩn đoán

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng ghi nhật ký chẩn đoán giúp thu thập thông tin mà nhóm hỗ trợ cấp hai có thể sử dụng để xác định nguyên nhân của vấn đề. Nhật ký Chẩn đoán được lưu cục bộ trên máy tính của người dùng.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi tính năng Ghi nhật ký Chẩn đoán được bật, thông tin sử dụng cụ thể sẽ được ghi nhật ký và lưu trên máy tính của người dùng. Ví dụ: vị trí và chủ đề của cuộc họp; thông báo về giao thức khởi tạo phiên (SIP); trả lời thư mời Lync; thông tin về người gửi và người nhận tin nhắn tức thời và tuyến đường tin nhắn đi qua; danh sách Liên hệ của người dùng và thông tin hiện diện; tên của bất kỳ ứng dụng, phần đính kèm, tệp Microsoft PowerPoint, bảng trắng hoặc bỏ phiếu mà họ chia sẻ để bao gồm mọi câu hỏi bỏ phiếu được chia sẻ và chỉ mục cách họ bỏ phiếu đều được ghi vào nhật ký phía máy khách. Nội dung cuộc hội thoại trên Lync (tin nhắn tức thời, sàn PowerPoint, nội dung trong bảng trắng, ghi chú, chi tiết cuộc bỏ phiếu, v.v...) không được lưu trong nhật ký chẩn đoán. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin đã thu thập trong nhật ký chẩn đoán có thể được bộ phận hỗ trợ khách hàng của người dùng sử dụng hoặc có thể được gửi đến Microsoft để khắc phục sự cố của Lync.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng Ghi nhật ký Chẩn đoán được tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt tính năng này đối với doanh nghiệp của họ. Nếu người quản trị đã bật tính năng này, người dùng có thể cấu hình Ghi nhật ký Chẩn đoán theo các bước sau đây.

 1. Từ nút Thiết đặt cho Ứng dụng Microsoft Lync Windows Store, hãy chọn Tùy chọn.

 2. Cuộn xuống đến Ghi nhật ký và chuyển thiết đặt này sang chế độ BẬT hoặc TẮT để cho phép ghi nhật ký chẩn đoán.

Lưu ý: Thiết đặt mới sẽ chỉ có hiệu lực sau khi người dùng thoát khỏi ứng dụng Lync. Để thoát khỏi Lync, hãy kết thúc tác vụ Lync trong Trình quản lý Tác vụ của Windows hoặc khởi động lại thiết bị.

Dịch vụ Khẩn cấp (911)

Tác dụng của Tính năng này: Khi được người quản trị doanh nghiệp cung cấp, Dịch vụ Khẩn cấp cho phép Lync truyền một địa điểm đến một nhà cung cấp dịch vụ định tuyến bên thứ ba được khách hàng chọn. Sau đó nhà cung cấp dịch vụ định tuyến bên thứ ba sẽ truyền địa điểm đến những người trả lời khẩn cấp khi một số dịch vụ khẩn cấp được quay (như 911 ở Hoa Kỳ). Khi được kích hoạt, thông tin địa điểm được truyền tới nhân viên dịch vụ khẩn cấp chính là địa điểm mà người quản trị doanh nghiệp đã giao cho từng người dùng (ví dụ, số tòa nhà và văn phòng) và đã nhập vào cơ sở dữ liệu vị trí, hoặc nếu không sẵn có vị trí đó, người dùng địa điểm có thể nhập bằng tay vào trường Địa điểm. Nếu một người dùng quay số dịch vụ khẩn cấp trong khi đang sử dụng Lync thông qua kết nối Internet không dây trong khi họ vẫn đang ở nơi làm việc, thông tin địa điểm được truyền tới những người trả lời khẩn cấp sẽ chỉ là địa điểm gần đúng dựa trên địa điểm được quy gán cho điểm cuối không dây mà máy tính của họ hiện đang liên lạc. Hơn nữa, thông tin địa điểm của điểm cuối không dây đó do người quản trị doanh nghiệp nhập và do đó, thông tin địa điểm được truyền đến nhân viên dịch vụ khẩn cấp có thể không phải là địa điểm thực của người dùng. Để hoạt động đầy đủ chức năng, tính năng này yêu cầu doanh nghiệp lưu giữ một dịch vụ định tuyến được cung cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp được chứng nhận và dịch vụ chỉ sẵn dùng trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin địa điểm do Lync nắm giữ được Máy chủ Thông tin Địa điểm xác định theo thông tin địa điểm tự động hay theo thông tin địa điểm được người dùng nhập bằng tay vào trường Địa điểm. Thông tin này được lưu trong bộ nhớ trên máy tính của người dùng, vì vậy, khi một số dịch vụ khẩn cấp được nhập, thông tin địa điểm này được truyền cùng với cuộc gọi với mục đích định tuyến đến nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp thích hợp và cung cấp địa điểm gần đúng của người dùng. Vị trí của họ cũng có thể được gửi đến bộ phận an ninh tại địa phương bằng tin nhắn tức thời. Đối với cuộc gọi khẩn cấp, bản ghi chi tiết cuộc gọi sẽ chứa thông tin địa điểm của người gọi. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Địa điểm được dùng để định tuyến cuộc gọi đến nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp thích hợp và để điều vận những người trả lời khẩn cấp. Thông tin này cũng có thể được gửi đến bộ phận an ninh của doanh nghiệp dưới dạng thông báo cùng với thông tin địa điểm và thông tin gọi lại của người gọi.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng này được tắt theo mặc định. Người quản trị của doanh nghiệp bật tính năng này. Kiểm tra với người quản trị của doanh nghiệp của bạn để xác định xem liệu tính năng này đã được bật hay chưa. Bạn không thể kiểm soát xem địa điểm đã được thu nhận tự động hoặc truyền đi tới người điều phối khẩn cấp hay chưa khi cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện.

Lưu ý: Người quản trị của doanh nghiệp có thể giới hạn khả năng gọi khẩn cấp tới địa điểm làm việc của bạn, vì vậy bạn nên kiểm tra cùng với người quản trị của mình về mức độ khả dụng của chức năng gọi khẩn cấp.

Liên kết

Tác dụng của Tính năng Này: Liên kết cho phép người dùng Lync trong tổ chức của bạn xem hiện diện, gửi tin nhắn tức thời và thực hiện cuộc gọi thoại giữa các máy tính (giả sử rằng máy tính của bạn được trang bị loa và micrô hoặc tai nghe) với người dùng Lync trong tổ chức khác mà bạn được liên kết.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin trên Thẻ Liên hệ như tên, địa chỉ email và thông tin hiện diện được chia sẻ giữa các liên hệ được liên kết. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Sau khi bật, người dùng trong một tổ chức có thể thêm người dùng từ tổ chức khác vào danh sách liên hệ, gửi tin nhắn tức thời cho họ và xem thông tin hiện diện của họ. Người dùng có thể chọn phương thức liên lạc tốt nhất cho nhiệm vụ—thoại, video và hơn thế nữa—và có thể dễ dàng nâng cấp các phiên giữa hai người thành hội thảo nhiều người.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng Ứng dụng Lync Windows Store có thể nhìn thấy và liên lạc với các liên hệ liên kết nhưng không thể thêm hoặc loại bỏ họ trong danh sách liên hệ Lync của mình từ trong Ứng dụng Lync Windows Store. Các liên hệ liên kết được quản lý từ Lync trên máy khách. Liên kết được tắt theo mặc định và do người quản trị doanh nghiệp điều khiển và cấu hình.

Lưu ý: Theo mặc định, tất cả các liên hệ bên ngoài, dù là liên hệ cá nhân hay công việc, sẽ được gán quan hệ bảo mật là Liên hệ Bên ngoài, theo đó tên, chức danh, địa chỉ email, công ty và hình ảnh của bạn sẽ được chia sẻ. Các liên hệ này sẽ không xem được Ghi chú Hiện diện của bạn. Việc gán liên hệ bên ngoài vào các quan hệ bảo mật khác, ví dụ như Nhóm Làm việc, Bạn bè và Gia đình, v.v. sẽ cho phép họ xem Ghi chú Hiện diện của bạn và có thể vô tình chia sẻ những thông tin không nên được tiết lộ cho họ.

Nhắn tin Tức thời trong Cuộc họp (Nhiều bên)

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Nhắn tin Tức thời trong Cuộc họp cho phép bạn nhận và gửi tin nhắn tức thời tới người dự trong cuộc họp Lync Web App. Tin nhắn đã gửi được phát cho tất cả người dự

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tin nhắn tức thời do bất kỳ người dự nào gửi đều được truyền cùng với tên người gửi và dấu thời gian, tới tất cả người dự hội thoại (trừ những người tham gia qua điện thoại) đã tham gia hội thoại. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Bạn có thể sử dụng IM để cộng tác với những người dự cuộc họp khác bằng cách chia sẻ nội dung văn bản như địa chỉ web, ngôn ngữ soạn thảo tài liệu, v.v....

Lựa chọn/Điều khiển: Để bật tính năng Nhắn tin tức Thời trong Cuộc họp (Nhiều bên), người dùng phải bấm vào nút IM trong cửa sổ hội thoại.

Quan trọng: Người dự sử dụng ứng dụng Lync trên máy tính để bàn có thể tự động lưu bản ghi hội thoại IM trên máy tính của họ. Những người dùng Lync Web App khác cũng có thể chọn và sao chép bản ghi hội thoại IM từ trang web Lync Web App của họ vào một ứng dụng khác.

Quay số ra trong cuộc họp

Tác dụng của Tính năng Này: Quay số Mời họp cho phép người dùng Lync hiện đang có mặt trong một cuộc họp có thể thêm một số mạng chuyển mạch điện thoại công cộng (PSTN) vào một cuộc họp hoặc hội thoại âm thanh - video (AV). Bạn có thể thêm người dùng PSTN bằng cách gọi đến số PSTN từ bàn phím số của Lync. Người dùng PSTN sẽ được thêm vào khi họ trả lời cuộc gọi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Người dùng PSTN sẽ nhìn thấy nhận dạng đối tượng gọi của người tổ chức cuộc họp hoặc người dự cuộc họp khi họ nhận cuộc gọi mời họp.

Sử dụng Thông tin: Nhận dạng đối tượng gọi được sử dụng để xác định người gọi cho người nhận cuộc gọi.

Lựa chọn/Điều khiển: Không có điều khiển của người quản trị doanh nghiệp hoặc người dùng nào dành cho tính năng này.

Ảnh Cá nhân

Tác dụng của Tính năng Này: Ảnh Cá nhân cho phép người dùng hiển thị ảnh cá nhân của mình cho người khác trong tổ chức của họ trên Thẻ Liên hệ. Nếu người dùng chọn hiển thị ảnh cá nhân của mình trong thẻ liên hệ, những người dùng khác của Lync có thể nhìn thấy ảnh đó trong danh sách liên hệ Lync của họ bằng cách sử dụng tùy chọn “Hiện ảnh liên hệ". Nếu người dùng chọn hiển thị ảnh cá nhân của mình với những người dùng khác, họ có thể chọn hiển thị ảnh mặc định được tổ chức của mình sử dụng nếu kích hoạt khả năng này đối với doanh nghiệp hay họ có thể tải ảnh lên từ máy tính của mình.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tùy chọn chia sẻ Ảnh Cá nhân và bất kỳ ảnh tùy chỉnh nào đã được tải lên. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được lưu trên máy chủ Lync và được dùng để tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng và chia sẻ với người khác.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt Ảnh Cá nhân được quản lý từ máy khách Lync.

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Hiện diện và Thông tin Liên hệ cho phép người dùng xem hiện diện và thông tin liên hệ về những người dùng khác (cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức), đồng thời chia sẻ thông tin được công bố riêng của họ chẳng hạn như hiện diện, trạng thái, chức danh, số điện thoại, địa điểm và ghi chú. Người quản trị của doanh nghiệp cũng có thể cấu hình tích hợp với Outlook và Exchange Server để hiển thị các tin nhắn bên ngoài của người dùng và các thông tin trạng thái khác của người dùng (ví dụ, khi một người dùng đã được lên lịch họp trong lịch Outlook của họ).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Địa chỉ đăng nhập và mật khẩu của người dùng để đăng nhập và xác thực. Bất kỳ số điện thoại bổ sung nào họ có thể muốn cung cấp, thông tin chẳng hạn như các tin nhắn vắng mặt và các thông tin trạng thái khác nếu người quản trị đã cấu hình tích hợp Outlook và Exchange Server; bao gồm các ghi chú hay tính khả dụng có thể được người dùng cung cấp theo cách thủ công trong Thẻ Liên hệ. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Địa chỉ và mật khẩu đăng nhập được dùng để đăng nhập vào Lync và kết nối với máy chủ Lync. Dựa trên cách thức người dùng cấu hình thiết đặt quyền riêng tư của họ, người dùng Lync khác và các chương trình sẽ có thể truy nhập vào hiện diện, liên hệ và thông tin trạng thái, nếu được công bố, để người dùng có thể liên lạc tốt hơn với nhau.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt Thông tin Hiện diện và Liên hệ được quản lý từ máy khách Lync.

Chế độ Bảo mật

Tác dụng của Tính năng này: Chế độ Bảo mật là một thiết đặt cho phép người dùng quyết định thông tin hiện diện (như Rảnh, Bận, Không Làm Phiền v.v.) mà họ muốn chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của họ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Bật Chế độ Quyền riêng tư sẽ đưa Lync vào chế độ mà trong đó người dùng có thể điều chỉnh các thiết đặt người dùng sao cho thông tin hiện diện của họ chỉ được chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của họ. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thiết đặt này cho phép người dùng xác định cách thức chia sẻ dữ liệu hiện diện của họ.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt Chế độ Quyền riêng tư được quản lý từ máy khách Lync.

Kết nối IM Công cộng (PIC)

Tác dụng của Tính năng này: Kết nối IM Công cộng (PIC) cho phép người dùng Lync thêm những người dùng của các dịch vụ nhắn tin tức thời công cộng (IM) khác như Microsoft Live Messenger vào để họ có thể liên lạc nhanh chóng và hiệu quả cũng như chia sẻ thông tin về sự hiện diện và liên hệ của họ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin trên Thẻ Liên hệ như tên, địa chỉ email và thông tin hiện diện được chia sẻ giữa các liên hệ PIC. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Khi được bật, người dùng có thể thêm liên hệ của họ từ các nhà cung cấp dịch vụ IM công cộng vào danh sách liên hệ Lync, gửi tin nhắn tức thời cho họ và xem thông tin hiện diện của họ. Người dùng có thể chọn phương thức liên lạc tốt nhất cho nhiệm vụ—thoại, video và hơn thế nữa—và có thể dễ dàng nâng cấp các phiên giữa hai người thành hội thảo nhiều người.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng Ứng dụng Lync Windows Store có thể nhìn thấy và liên lạc với các liên hệ PIC nhưng không thể thêm hoặc loại bỏ họ trong danh sách liên hệ Lync của mình từ trong Ứng dụng Lync Windows Store. Các liên hệ PIC được quản lý từ Lync trên máy khách. PIC được tắt theo mặc định và do người quản trị doanh nghiệp điều khiển và cấu hình.

Lưu ý: Theo mặc định, tất cả các liên hệ bên ngoài, dù là liên hệ cá nhân hay công việc, sẽ được gán quan hệ bảo mật là Liên hệ Bên ngoài, theo đó tên, chức danh, địa chỉ email, công ty và hình ảnh của bạn sẽ được chia sẻ. Các liên hệ này sẽ không xem được Ghi chú Hiện diện của bạn. Việc gán liên hệ bên ngoài vào các quan hệ bảo mật khác, ví dụ như Nhóm Làm việc, Bạn bè và Gia đình, v.v. sẽ cho phép họ xem Ghi chú Hiện diện của bạn và có thể vô tình chia sẻ những thông tin không nên được tiết lộ cho họ.

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE)

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE) thu thập và báo cáo chất lượng phương tiện của các liên lạc và cuộc họp ngang hàng sử dụng Lync. Các số liệu thống kê này gồm có địa chỉ IP, mức độ hao phí, thiết bị được sử dụng, các tình trạng chất lượng kém đã xảy ra trong cuộc gọi, v.v....

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu người quản trị của doanh nghiệp bật QoE, dữ liệu chất lượng phương tiện của các liên lạc và cuộc họp ngang hàng Lync được ghi lại trong cơ sở dữ liệu QoE. Khả năng này không ghi lại nội dung của Lync. Dữ liệu QoE được lưu trong cơ sở dữ liệu điểm cuối Máy chủ Theo dõi được triển khai trong doanh nghiệp và được báo cáo trong một bộ báo cáo Máy chủ Theo dõi chuẩn. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người quản trị doanh nghiệp có quyền truy nhập vào thông tin này và có thể dùng thông tin này để thu thập phản hồi về chất lượng của phương tiện đang chạy trong hệ thống. Thông tin này chứa địa chỉ IP của người dùng.

Lựa chọn/Điều khiển: QoE được bật theo mặc định nhưng người quản trị doanh nghiệp phải cài đặt một Máy chủ Theo dõi, được kết nối với một cơ sở dữ liệu nền của Máy chủ Theo dõi, để thu thập dữ liệu QoE. Người quản trị doanh nghiệp có thể triển khai các báo cáo chuẩn của Máy chủ Theo dõi hoặc tạo ra báo cáo tùy chỉnh bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu của Máy chủ Theo dõi.

Ghi

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Ghi cho phép người dự cuộc họp ghi lại mọi thông tin âm thanh, video, nhắn tin tức thời (IM), chia sẻ ứng dụng, bản trình bày Microsoft PowerPoint, bảng trắng và bỏ phiếu xuất hiện trong cuộc họp để lưu trữ hoặc phát lại.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu những người tham dự cuộc họp chọn ghi một phiên, tính năng ghi sẽ được lưu cục bộ trên máy tính của họ. Nếu những người tham dự chia sẻ nội dung trong cuộc họp đang được ghi, nội dung đó sẽ được bao gồm trong bản ghi cuộc họp. Khi một người tham dự bắt đầu ghi, một thông báo cho biết quá trình ghi đã bắt đầu sẽ được phát tới tất cả những người tham dự với máy khách và thiết bị tương thích. Những người tham dự trong phiên đã ghi là người đang sử dụng máy khách hay thiết bị không tương thích sẽ được ghi nhưng không nhận được thông báo ghi. Dưới đây là danh sách máy khách và thiết bị không tương thích. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Máy khách không tương thích bao gồm:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (Bản phát hành 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (Bản phát hành 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Thiết bị không tương thích bao gồm:

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Lync 2010

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Phiên bản Điện thoại của Microsoft Office Communicator 2007

Lưu ý: Bất kể thiết bị được sử dụng, người tham dự sử dụng video ở chế độ toàn màn hình trong suốt cuộc họp hay hội thoại sẽ không được phát tín hiệu rằng quá trình ghi đã bắt đầu cho đến khi người đó quay trở về cửa sổ hội thoại.

Sử dụng Thông tin: Bản ghi được lưu cục bộ trên máy của người dùng và có thể được người sở hữu dùng hoặc chia sẻ giống như bất kỳ loại tệp nào khác. Nếu xảy ra lỗi trong giai đoạn xuất bản của bản ghi, dữ liệu được chụp ở trạng thái tạm dừng ghi có thể vô tình được đưa vào bản ghi. Nếu bất kỳ phần nào của giai đoạn xuất bản gặp lỗi (Xem phần Trình quản lý Ghi để biết về trạng thái "Cảnh báo.."), thì bạn không nên phân phối các bản ghi cho những người khác ngay cả khi chúng có thể được phát lại ở một số dạng thức.

Lựa chọn/Kiểm soát: Người dùng không thể ghi lại cuộc họp từ Ứng dụng Lync Windows Store; tuy nhiên những người dự họp sử dụng Lync dành cho máy khách có thể khởi tạo việc ghi. Khi việc ghi đã được khởi tạo hoặc được ngừng, ứng dụng Lync Windows Store sẽ hiển thị một thông báo để người dùng biết.

Lưu Nhật ký

Tác dụng của tính năng này: Tính năng Lưu Nhật ký cho phép người dùng lưu nhật ký chẩn đoán vào ổ đĩa cứng cục bộ của mình để có thể chia sẻ nhật ký này với nhóm hỗ trợ của họ hoặc với Microsoft (xem phần Ghi Nhật ký Chẩn đoán).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin đã thu thập trong nhật ký chẩn đoán (xem phần Ghi Nhật ký Chẩn đoán) cùng với một tệp âm thanh chứa bản ghi của 30 giây sau cùng của cuộc gọi hiện thời. Nhật ký chẩn đoán và tệp âm thanh sẽ không được gửi tự động từ thiết bị của người dùng, người dùng phải tự gửi các tệp này bằng chương trình máy khách gửi email ưa thích hoặc bằng các công cụ khác.

Sử dụng Thông tin: Bạn có thể dùng thông tin chứa trong nhật ký chẩn đoán và tệp âm thanh để khắc phục các sự cố với Ứng dụng Lync Windows Store.

Lựa chọn/Điều khiển: Bạn phải bật Ghi Nhật ký Chẩn đoán để dùng tính năng Lưu Nhật ký.

Nhật ký chẩn đoán có thể được lưu như sau:

 1. Từ nút Thiết đặt cho Ứng dụng Microsoft Lync Windows Store, hãy chọn Giới thiệu về.

 2. Chọn Lưu Nhật ký.

Lưu ý: Hướng dẫn để xem trước bất kỳ bản ghi âm nào bằng tính năng Lưu Nhật ký nằm trong Lưu nhật ký trong ứng dụng Lync Windows Store.

Báo cáo Lỗi Đăng nhập

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Báo cáo Lỗi Đăng nhập tự động tạo thông báo lỗi khi người dùng thất bại trong việc cố gắng đăng nhập Lync.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin được thu thập trong báo cáo lỗi chứa các thông tin như chất lượng kết nối Internet của người dùng và bất kỳ mã lỗi hoặc dữ liệu ngoại lệ nào được tạo ra từ việc đăng nhập thất bại. Báo cáo có thể chứa các thông tin nhận dạng cá nhân như địa chỉ IP người dùng và Giao thức Khởi tạo Phiên Bộ nhận diện Tài nguyên Đồng nhất (SIP URI). Thông tin này có thể được gửi tới Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Dữ liệu chứa trong Báo cáo Lỗi Đăng nhập có thể được Microsoft sử dụng để giúp người dùng khắc phục và giải quyết sự cố về đăng nhập. Dữ liệu này cũng có thể được Microsoft sử dụng để xác định các vấn đề đăng nhập và xu hướng chung nhằm giúp nâng cao trải nghiệm đăng nhập Lync.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng này bị tắt theo mặc định. Lần đầu tiên một người dùng gặp trục trặc khi đăng nhập, người dùng đó sẽ thấy một hộp thoại thông báo rằng đã xảy ra sự cố đăng nhập và hỏi xem họ có muốn gửi báo cáo lỗi đăng nhập cho Microsoft hay không. Nếu người dùng quyết định gửi báo cáo lỗi đăng nhập cho Microsoft, thì thông tin về lỗi đăng nhập hiện thời và mọi lỗi đăng nhập sau đó sẽ được tự động gửi tới Microsoft mà không có thêm lời nhắc nào đối với người dùng. Nếu người dùng quyết định không gửi báo cáo lỗi đăng nhập cho Microsoft, thì báo cáo cho lỗi đăng nhập hiện tại và tất cả các lỗi đăng nhập sau đó sẽ không được gửi tới Microsoft.

Người dùng có thể thay đổi tùy chọn của họ như sau:

 1. Từ nút Thiết đặt cho Ứng dụng Microsoft Lync Windows Store, hãy chọn Tùy chọn.

 2. Cuộn xuống đến Nhật ký đăng nhập và chuyển thiết đặt thành BẬT hoặc TẮT để cho phép ghi nhật ký lỗi đăng nhập.

Tìm kiếm Kỹ năng

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Tìm kiếm Kỹ năng cho phép người dùng tìm kiếm người trong doanh nghiệp của mình bằng cách sử dụng thuộc tính bất kỳ được liệt kê trong dịch vụ Microsoft SharePoint (ví dụ, tên, email, kỹ năng, lĩnh vực chuyên môn v.v.) Tính năng này chỉ sẵn dùng nếu người quản trị doanh nghiệp đã triển khai SharePoint và bật tích hợp Lync và SharePoint.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Truy vấn tìm kiếm được nhập vào Lync sẽ được gửi đến Máy chủ SharePoint của doanh nghiệp. Phản hồi từ SharePoint được Lync xử lý, kết quả tìm kiếm và thông tin liên quan được hiển thị. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin do người dùng nhập được gửi đến SharePoint để nhận kết quả tìm kiếm, kết quả này được hiển thị trong Lync.

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt Tìm kiếm Kỹ năng cho tổ chức của họ. Nếu bật tính năng Tìm kiếm Kỹ năng, tìm kiếm kỹ năng có thể được thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhập kỹ năng bạn muốn tìm kiếm vào hộp tìm kiếm.

 2. Chọn nút Kỹ năng.

 3. Xem kết quả.

Xén Thông minh

Tác dụng của Tính năng Này: Khi người dùng chia sẻ video trong hội thảo video, Xén Thông minh sẽ xác định vị trí đầu của người dùng trong trường xem của webcam của họ bằng chức năng dò tìm khuôn mặt. Khi đã xác định được vị trí của đầu người dùng, ứng dụng Lync Windows Store sẽ diễn giải thông tin đó thành các tọa độ và thêm các tọa độ đó vào dòng bit video mà máy khách đó đang gửi. Máy khách nhận Lync sẽ sử dụng thông tin đó để xén dòng bit video đến, từ tỷ lệ khung hình gốc (hướng ngang) theo các tọa độ hình chữ nhật để đặt đầu người dùng vào giữa video bị xén. Xén Thông minh là một chức năng thời gian thực, liên tục theo dõi các chuyển động của người dùng bằng cách điều chỉnh các tọa độ được đặt trong dòng bit video để máy khách nhận Lync có thể điều chỉnh mức xén video, giữ cho đầu của người dùng được đặt ở giữa màn hình video.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tọa độ của đầu người dùng trong trường xem của camera của họ được thêm vào luồng truyền phát bit video. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tọa độ sẽ được dùng để xén chính xác phần video đến.

Lựa chọn/Điều khiển: Bạn không thể tắt tính năng này.

Lưu ý: Người dùng máy khách Lync kế thừa và Lync cho thiết bị di động sẽ nhìn thấy video được gửi với tỷ lệ khung ảnh đầy đủ.

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất gồm có ba tính năng chính; chỉ có duy nhất tính năng Phối Tìm kiếm khả dụng trong Ứng dụng Lync Windows Store. Tính năng Phối Tìm kiếm phối danh sách địa chỉ toàn cầu của bạn (GAL) với các liên hệ Lync sao cho khi bạn tìm kiếm một liên hệ, sẽ chỉ có một mục nhập duy nhất trong kết quả tìm kiếm.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Ứng dụng Lync Windows Store tổng hợp thông tin liên hệ từ Outlook, Thư mục Hoạt động và Hiện diện. Thông tin này được Lync sử dụng nội bộ.

Dùng Thông tin: Thông tin liên hệ từ Outlook,Thư mục Hoạt động và Hiện diện được hiện trong giao diện người dùng Ứng dụng Lync Windows Store.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất được quản lý từ máy khách Lync.

Cải thiện Chất lượng Thoại

Tác dụng của Tính năng Này: Lync cung cấp thông báo cho người dùng để giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi của họ nếu chương trình phát hiện thấy có vấn đề về thiết bị, mạng hoặc máy tính trong cuộc gọi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin về thiết lập thiết bị âm thanh, mạng và các kết nối phương tiện khác của người dùng cuối được Lync thu thập để xác định chất lượng âm thanh. Nếu Lync xác định rằng có điều gì đó đang tác động xấu đến chất lượng âm thanh trong khi liên lạc thoại, thì người dùng cuối sẽ được thông báo rằng có vấn đề về chất lượng thoại. Người dự cuộc gọi khác chỉ được hiển thị thông báo rằng người dùng cuối đang dùng một thiết bị tạo ra chất lượng âm thanh kém. Họ không biết người dùng cuối đang sử dụng thiết bị gì. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được gửi đến những người khác trong cuộc gọi sẽ giúp họ cải thiện chất lượng của cuộc gọi.

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt thông báo về chất lượng cuộc gọi.

Đầu Trang

Màn hình Khóa của Windows 8

Tác dụng của Tính năng Này: Khi người nào đó cố liên hệ với bạn qua Lync khi thiết bị Windows 8 của bạn đã bị khóa, Ứng dụng Lync Windows Store sẽ hiển thị thông báo trên màn hình khóa những thông tin sau:

 • Loại liên lạc (IM, điện thoại hoặc cuộc gọi video)

 • Tên hoặc số điện thoại của người đang tìm cách liên hệ với bạn

 • Ảnh của người đang tìm cách liên hệ với bạn

 • Văn bản của tin nhắn đầu tiên nếu là một hội thoại IM

Nếu bạn không trả lời thông báo đó, Lync sẽ hiển thị một huy hiệu trên màn hình khóa cho biết bạn đã bỏ lỡ một hội thoại kể từ lần cuối bạn đã mở Lync.

Lưu ý: Nếu bạn gõ nhẹ để trả lời cuộc gọi video hoặc cuộc gọi thoại, cuộc gọi đó sẽ được trả lời mà không yêu cầu bạn nhập mật khẩu Windows của bạn. Nếu cuộc gọi đến từ một cuộc họp đang diễn ra, bất kỳ nội dung nào được chia sẻ trong cuộc họp sẽ có thể nhìn thấy trên màn hình.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin về hội thoại được nhận được từ máy chủ Lync như là một phần của thư mời hội thoại. Thông tin về hội thoại bị nhỡ được Lync truy xuất từ Microsoft Exchange. Không có Thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin chỉ được dùng để hiển thị thông báo và huy hiệu.

Lựa chọn/Kiểm soát: Bạn có thể vô hiệu hóa hiển thị thông báo từ tất cả các ứng dụng trên màn hình khóa bằng cách dùng các bước sau đây:

 1. Từ nút Thiết đặt cho Windows 8, hãy gõ nhẹ vào Thay đổi Thiết đặt máy tính.

 2. Gõ nhẹ vào Tìm kiếm và Ứng dụng, sau đó gõ nhẹ vào Thông báo.

 3. Trượt nút bật/tắt Hiện thông báo ứng dụng trên màn hình khóa sang vị trí Tắt.

Bạn có thể vô hiệu hóa hiển thị biểu tượng cho thông báo bị nhỡ trên màn hình khóa bằng cách dùng các bước sau đây:

 1. Từ nút Thiết đặt cho Windows 8, hãy gõ nhẹ vào Thay đổi Thiết đặt máy tính.

 2. Gõ nhẹ vào Máy tính và các thiết bị và gõ nhẹ vào màn hình Khóa.

 3. Trong phần Ứng dụng màn hình Khóa của trang thiết đặt, gõ nhẹ vào biểu tượng Lync.

 4. Gõ nhẹ vào Không hiện trạng thái nhanh ở đây.

Màn hình Bắt đầu của Windows 8

Tác dụng của Tính năng Này: Khi bạn đã đăng nhập vào Ứng dụng Lync Windows Store, lát cho Lync trên Màn hình Bắt đầu của Windows 8 hiển thị thông tin về bạn và thông tin liên lạc bị nhỡ của bạn (hội thoại IM, cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi video hoặc thư thoại). Loại thông tin được hiển thị tùy thuộc vào kích cỡ lát bạn đã chọn và xem lát động có được bật không.

Lát động Lync sẽ hiển thị trạng thái hiện diện của bạn khi bạn đã đăng nhập vào Lync và thông tin về các hội thoại bạn đã bỏ lỡ kể từ lần cuối bạn đã mở Lync. Nếu bạn có hội thoại mới, bị nhỡ, lát sẽ hiển thị một huy hiệu để thông báo cho bạn thông tin gì đã bị lỡ và lát động lớn cũng hiển thị và các thông tin sau đây:

 • Loại liên lạc

 • Tên hoặc số điện thoại của người đã tìm cách liên hệ với bạn

 • Thời gian của liên lạc

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin về hội thoại bị nhỡ được Lync truy xuất từ Microsoft Exchange. Thông tin này được nhận ngay cả khi bạn hiện đang không dùng Lync cho đến khi Lync được bật để chạy làm một ứng dụng nền. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin chỉ được dùng để hiển thị trên màn hình bắt đầu.

Lựa chọn/Kiểm soát: Bạn có thể chọn có cho phép Lync chạy ở nền bằng cách dùng các bước sau đây:

 1. Từ nút Thiết đặt cho Ứng dụng Microsoft Lync Windows Store, hãy chọn Tùy chọn.

 2. Trượt nút bật/tắt Tự động đăng nhập khi tôi đăng nhập vào Windows sang vị trí Tắt.

Bạn có thể chọn xem có bật Lync như một lát động bằng cách dùng các bước sau:

 1. Từ màn hình bắt đầu của Windows 8, hãy chọn lát Lync.

 2. Trong Thanh Ứng dụng, hãy gõ nhẹ Tắt lát động.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×