Phụ lục về quyền riêng tư đối với Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối: tháng 10 năm 2006

Trang này là phụ lục của Tuyên bố về quyền riêng tư đối với hệ thống Microsoft Office 2007. Để tìm hiểu về tập dữ liệu và dùng liên quan tới một chương trình Office cụ thể hoặc dịch vụ, bạn nên đọc cả tuyên bố về quyền riêng tư cho Hệ thống Microsoft Office 2007 và bổ sung này.

Nối kết với ảnh và các tài liệu khác

Nếu bạn chọn để tạo một nối kết vào một hình ảnh, tệp, nguồn dữ liệu, tài liệu khác hoặc trên ổ đĩa cứng của bạn hoặc trên một máy chủ, đường dẫn đến tệp đó được lưu trong tài liệu của bạn. Trong một số trường hợp, nối kết có thể bao gồm tên người dùng của bạn hay thông tin về máy chủ trên mạng của bạn. Trong trường hợp một kết nối dữ liệu, bạn có thể chọn để lưu một tên người dùng hoặc mật khẩu trong nối kết nối dữ liệu.

Ngoài ra, khi bạn áp dụng một lược đồ XML vào một tài liệu, đường dẫn đến lược đồ XML mà bạn đã tạo sẽ được lưu vào tài liệu. Trong một số trường hợp, đường dẫn đó có thể bao gồm tên người dùng của bạn.

In ấn

Khi bạn in tài liệu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 và sau đó lưu tài liệu đó, Office SharePoint Designer 2007 lưu đường dẫn đến máy in của bạn với tài liệu. Trong một số trường hợp, đường dẫn có thể bao gồm tên người dùng hoặc tên máy tính.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services cung cấp được chia sẻ trên nền tảng Web Workspace trang nơi bạn có thể cộng tác trên tài liệu hoặc cuộc họp.

Khi bạn truy nhập SharePoint site, bằng cách dùng trình duyệt Web hoặc bất kỳ chương trình Office nào, site sẽ lưu cookie một máy tính của bạn nếu bạn có quyền tạo trang phụ mới trên trang đó. Thực hiện cùng nhau, cookie các biểu mẫu danh sách các site mà bạn có quyền. Danh sách này được dùng bởi một số chương trình Office để cung cấp cho bạn quyền truy nhập nhanh vào các site mà bạn đã truy cập trước.

Danh sách các site mà bạn đã truy cập không truy nhập được bởi Microsoft và không hiện trên Internet trừ khi bạn chọn để làm cho danh sách sẵn dùng rộng rãi hơn.

Bạn có thể xóa danh sách này bằng cách dùng trình duyệt Web của bạn để xóa bộ đệm ẩn của cookie.

Trong Windows SharePoint Services, khi bạn tạo một trang Web mới hoặc danh sách, hoặc thêm hoặc mời mọi người vào một trang Web hiện có hoặc danh sách, trang lưu như sau cho mỗi người, bao gồm bạn:

  • Tên đầy đủ

  • Địa chỉ email

  • Đăng nhập tên người dùng (đăng nhập Microsoft Windows NT — ví dụ, DOMAIN\user tên)

ID người dùng sẽ được thêm vào mỗi thành phần mà bạn hoặc người dùng khác của trang Thêm hoặc sửa đổi trên trang. Giống như với tất cả nội dung trên SharePoint site, chỉ người quản trị và các thành viên của trang đó sẽ có quyền truy nhập thông tin này.

Tất cả các thành phần của trang SharePoint bao gồm hai trường: Tạo bởiSửa đổi bởi. Tạo bởi trường được điền bằng tên người dùng của người đã tạo thành phần và ngày khi nó đã được tạo ra. Sửa đổi bởi trường được điền bằng tên người dùng của người đã sửa đổi lần cuối tài liệu Microsoft Office và ngày khi nó đã được sửa đổi lần cuối.

Người quản trị của máy chủ mà được lưu trữ trang SharePoint có quyền truy nhập một số dữ liệu từ các site được dùng cho phân tích sử dụng mẫu của site và nâng cao việc tỷ lệ phần trăm của thời gian mà trang đó là sẵn dùng. Dữ liệu này chỉ dành cho người quản trị máy chủ và không được chia sẻ với Microsoft, trừ khi Microsoft lưu trữ trang web SharePoint. Dữ liệu cụ thể ghi lại bao gồm tên, địa chỉ email và các quyền của mọi người có quyền truy nhập vào site.

Tất cả người dùng có quyền truy nhập vào một trang SharePoint cụ có thể tìm kiếm và xem tất cả nội dung sẵn dùng trên trang đó.

Kiểm tra

Windows SharePoint Services cung cấp các tính năng kiểm nghiệm cho phép người quản trị giữ được một biên bản kiểm nghiệm đáng tin cậy của làm thế nào người dùng đang làm việc với nội dung quan trọng.

Khi người quản trị Windows SharePoint Services bật tính năng kiểm nghiệm, máy chủ sẽ tự động ghi trong cơ sở dữ liệu nội dung SharePoint một số thao tác thực hiện bởi người dùng. Các hành động bao gồm dạng xem, sửa, kiểm nhập và kiểm xuất. Cho mỗi hành động đã ghi, máy chủ sẽ ghi xác định thông tin về tệp, hành động và của người dùng SharePoint ID và địa chỉ IP. Không có dữ liệu được gửi đến Microsoft như là một phần của giao dịch này.

Tính năng này tắt theo mặc định và chỉ dành cho người quản trị của các trang SharePoint nơi nội dung được lưu trữ.

Nhắn tin tức thời và thông báo

Office SharePoint Designer 2007 cung cấp cho bạn có thể gửi tin nhắn tức thời từ trong chương trình đó và cung cấp cho bạn có thể được cảnh báo khi mọi người đang trực tuyến hoặc khi các thay đổi được thực hiện để chia sẻ tài liệu hoặc Workspace.

Office SharePoint Designer 2007 sử dụng một máy khách Microsoft tin nhắn tức thời để cung cấp cho bạn có thể nhìn thấy sự hiện diện trực tuyến của người khác và gửi thư cho người đó. Office SharePoint Designer 2007 bao gồm một điều khiển Web cho phép nhắn tin hiện diện được hiển thị trong một trang Web. Mục đích của tính năng này là cho phép bạn sử dụng trang Web để cộng tác trực tiếp với người khác đang làm việc trên cùng một tài liệu hoặc Workspace.

Trang web script được viết với điều khiển Web này ý có thể truyền dữ liệu hiện diện từ chương trình nhắn tin tức thời của bạn với máy chủ Web lưu trữ kịch bản. Theo mặc định, chức năng này được hỗ trợ chỉ cho site mạng nội bộ, site tin cậy, và site trên máy tính cục bộ.

Microsoft Windows SharePoint Services trang và trang Microsoft Office SharePoint Server 2007 cả hai hãy sử dụng điều khiển này. Không lựa chọn nào của các loại trang truyền dữ liệu hiện diện lên máy chủ Web.

Khi bạn truy cập trang web Microsoft Windows SharePoint Services hoặc một site Office SharePoint Server và tạo một cảnh báo, Office SharePoint Designer 2007 sẽ thêm một cookie vào máy tính của bạn với dữ liệu sau đây:

  • Tên site

  • URL của trang

  • Việc cảnh báo nguồn là site Windows SharePoint Services hoặc một site SharePoint Server

  • URL được dùng bởi trang web để cung cấp dịch vụ cảnh báo

Dữ liệu trong cookie này cho phép các cảnh báo từ site được gửi cho bạn một cách chính xác. Microsoft không truy nhập cookie này, trừ khi cookie ban đầu được gửi từ một máy chủ Microsoft, trong đó trường hợp cookie được sử dụng riêng bằng site Windows SharePoint Services hoặc site SharePoint Server.

Trình thiết kế SharePoint từ xa nguồn điều khiển

Office SharePoint Designer 2007 cung cấp một tính năng được gọi là từ xa nguồn điều khiển, cho phép bạn khóa một tệp trên một máy chủ để chỉnh sửa riêng của bạn. Điều này giúp ngăn không cho bất kỳ ai khác từ ghi đè vô tình thay đổi của bạn trong khi bạn đang sửa tệp.

Khi bạn lưu tệp vào máy chủ FTP hoặc chia sẻ DAV, một hộp thoại sẽ xuất hiện yêu cầu bạn phải nhập tên hoặc văn bản khác mà bạn phân biệt với các tác giả khác đang cộng tác trên tệp. Văn bản mà bạn nhập được lưu cùng với tệp mà bạn đã mở, cách xác định bạn là người sở hữu rằng tệp bị khóa. Dữ liệu này sẵn dùng cho bất kỳ ai có quyền truy nhập vào cùng một máy chủ FTP hoặc DAV chia sẻ.

Bạn không yêu cầu nhập tên của bạn. Bạn có thể nhập bất kỳ văn bản nào bạn chọn. Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa tệp, khóa và văn bản mà bạn đã nhập sẽ bị loại bỏ tự động.

Trang Web dựa trên ổ đĩa

Office SharePoint Designer 2007 cho phép bạn tạo và sửa trang Web trong một thư mục trên máy tính cục bộ của bạn. Khi bạn sửa trang Web từ một thư mục trang Web, siêu dữ liệu chẳng hạn như tên đăng nhập của bạn được lưu cho mỗi tệp mà bạn sửa. Siêu dữ liệu này được lưu trữ hoặc dưới dạng một thư mục ẩn bên trong thư mục trang Web hoặc một thư mục riêng biệt trong thư mục hồ sơ của bạn. Tên đăng nhập của bạn được dùng để hiển thị tác giả thông tin, chẳng hạn như tạo bởi hoặc sửa đổi bởi, đối với các tệp trong dạng xem trang Web Office SharePoint Designer 2007 và hộp thoại Thuộc tính tệp . Bạn có thể chọn để loại bỏ siêu dữ liệu từ thư mục trang Web trên máy tính cục bộ của bạn bằng cách xóa hộp kiểm quản lý trang Web bằng cách dùng SharePoint Designer siêu dữ liệu tệp trong hộp thoại Thiết đặt trang . (Trên menu trang , bấm Thiết đặt trang, sau đó bấm tab chung .)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×