Phụ lục về quyền riêng tư đối với Microsoft Office OneNote 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cập Nhật lần cuối: tháng 10 năm 2006

Trang này là phụ lục của Tuyên bố về quyền riêng tư đối với hệ thống Microsoft Office 2007. Để tìm hiểu về tập dữ liệu và dùng liên quan tới một chương trình Office cụ thể hoặc dịch vụ, bạn nên đọc cả tuyên bố về quyền riêng tư cho Hệ thống Microsoft Office 2007 và bổ sung này.

Nối kết với ảnh và các tài liệu khác

Nếu bạn chọn để tạo một nối kết vào một hình ảnh, tệp, nguồn dữ liệu, tài liệu khác hoặc trên ổ đĩa cứng của bạn hoặc trên một máy chủ, đường dẫn đến tệp đó được lưu trong tài liệu của bạn. Trong một số trường hợp, nối kết có thể bao gồm tên người dùng của bạn hay thông tin về máy chủ trên mạng của bạn. Trong trường hợp một kết nối dữ liệu, bạn có thể chọn để lưu một tên người dùng hoặc mật khẩu trong nối kết nối dữ liệu.

Ngoài ra, khi bạn áp dụng một lược đồ XML vào một tài liệu, đường dẫn đến lược đồ XML mà bạn đã tạo sẽ được lưu vào tài liệu. Trong một số trường hợp, đường dẫn đó có thể bao gồm tên người dùng của bạn.

In

Khi bạn in một sổ ghi chép Microsoft Office OneNote 2007 và sau đó lưu sổ ghi chép đó, Office OneNote 2007 lưu đường dẫn đến máy in của bạn với sổ ghi chép. Trong một số trường hợp, đường dẫn có thể bao gồm tên người dùng hoặc tên máy tính.

Nghiên cứu và tham khảo

Office OneNote 2007 cho phép bạn để yêu cầu thông tin về một thuật ngữ cụ thể hoặc cụm từ từ một số nhà cung cấp nội dung premium. Khi bạn yêu cầu tìm kiếm trên cụ thể từ hoặc cụm từ, Office OneNote 2007 sẽ sử dụng Internet để gửi tin nhắn văn bạn yêu cầu, phần mềm sản phẩm mà bạn hiện đang dùng, địa mà hệ thống của bạn là thiết lập và ủy quyền thông tin cho biết bạn có ở bên phải để tải xuống thông tin nghiên cứu, nếu cần thiết bằng bên thứ ba.

Office OneNote 2007 sẽ gửi thông tin này cho nhà cung cấp bên thứ ba mà bạn đã chọn. Nhà cung cấp bên thứ ba sẽ trả về thông tin về từ hoặc cụm từ mà bạn yêu cầu.

Thường xuyên, thông tin mà bạn nhận được sẽ bao gồm một nối kết để biết thêm thông tin từ trang web của nhà cung cấp bên thứ ba. Nếu bạn bấm vào nối kết này, nhà cung cấp có thể thêm một cookie vào hệ thống của bạn để xác định bạn cho giao dịch trong tương lai. Microsoft không phải là chịu trách nhiệm đối với các quyền riêng tư của trang bên thứ ba. Microsoft không nhận được hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin này, trừ khi bạn đã truy vấn một dịch vụ Microsoft thuộc sở hữu.

Dịch vụ biên dịch

Office OneNote 2007 cho phép bạn dịch toàn bộ hoặc một phần của sổ ghi chép của bạn bằng cách sử dụng từ điển song ngữ hoặc một dịch máy. Bạn có một lựa chọn về cách bạn muốn dịch sổ ghi chép của bạn. Bạn có thể chọn hoặc nhập một từ hoặc cụm từ mà bạn muốn dịch, hoặc bạn có thể chọn để dịch toàn bộ sổ ghi chép.

Nếu bạn chọn hoặc nhập một từ hoặc cụm từ mà bạn muốn dịch, cụm từ mà bạn đã nhập sẽ được so với từ điển song ngữ. Một số từ điển song ngữ nào đi kèm với phần mềm của bạn; những người khác có sẵn từ Microsoft Office Online.

Nếu bạn chọn để thực hiện một "dịch toàn bộ sổ ghi chép", sổ ghi chép của bạn sẽ được gửi không mã hóa vào dịch vụ dịch thuật bên thứ ba. Giống như với bất kỳ thông tin được gửi không mã hóa qua Internet, thì có thể có cho người khác nhìn thấy sổ ghi chép.

Nếu bạn chọn dùng một trong các từ điển sẵn dùng trên Microsoft Office Online hoặc một dịch vụ dịch thuật bên thứ ba, Office OneNote 2007 sẽ sử dụng Internet để gửi văn bản mà bạn yêu cầu, kiểu của phần mềm, bạn có, và vị trí và ngôn ngữ mà hệ thống của bạn được đặt. Đối với bên thứ ba dịch vụ, Office OneNote 2007 cũng có thể gửi xác thực đã được đệm ẩn thông tin cho biết rằng bạn đã đăng ký để truy nhập vào trang Web.

Thường xuyên, thông tin mà bạn nhận được sẽ bao gồm một nối kết để biết thêm thông tin từ trang Web của dịch vụ dịch thuật bên thứ ba. Nếu bạn bấm vào nối kết này, nhà cung cấp có thể thêm một cookie vào hệ thống của bạn để xác định bạn cho giao dịch trong tương lai.

Các trang Không gian Tài liệu

Với Office OneNote 2007, bạn có thể truy nhập trang tài liệu không gian làm việc trên một trang web Microsoft Windows SharePoint Services. Một trang không gian tài liệu là một khoảng trắng được chia sẻ nơi bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng cộng tác với các thành viên nhóm trên một hoặc nhiều tài liệu.

Khi bạn truy nhập vào một trang không gian tài liệu, Office OneNote 2007 tải một số dữ liệu từ site không gian tài liệu để cung cấp cho bạn thông tin về trang web đó. Cụ thể, Office OneNote 2007 lấy được các thao tác sau:

 • Tên của site Windows SharePoint Services

 • URL hoặc địa chỉ của trang

 • Tên, địa chỉ email và mức cấp phép của người dùng trang web

 • Danh sách tài liệu, nhiệm vụ và thông tin khác sẵn dùng trên trang

Office OneNote 2007 cũng lưu danh sách các site Windows SharePoint Services mà bạn đã truy cập trên máy tính của bạn, trong biểu mẫu cookie. Danh sách này được dùng để cung cấp cho bạn quyền truy nhập nhanh vào các site mà bạn đã truy cập trước. Danh sách các site mà bạn đã truy cập không truy nhập được bởi Microsoft và không hiện trên Internet trừ khi bạn chọn để làm cho danh sách sẵn dùng rộng rãi hơn.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services cung cấp được chia sẻ trên nền tảng Web Workspace trang nơi bạn có thể cộng tác trên tài liệu hoặc cuộc họp.

Khi bạn truy nhập SharePoint site, bằng cách dùng trình duyệt Web hoặc bất kỳ chương trình Office nào, site sẽ lưu cookie một máy tính của bạn nếu bạn có quyền tạo trang phụ mới trên trang đó. Thực hiện cùng nhau, cookie các biểu mẫu danh sách các site mà bạn có quyền. Danh sách này được dùng bởi một số chương trình Office để cung cấp cho bạn quyền truy nhập nhanh vào các site mà bạn đã truy cập trước.

Danh sách các site mà bạn đã truy cập không truy nhập được bởi Microsoft và không hiện trên Internet trừ khi bạn chọn để làm cho danh sách sẵn dùng rộng rãi hơn.

Bạn có thể xóa danh sách này bằng cách dùng trình duyệt Web của bạn để xóa bộ đệm ẩn của cookie.

Trong Windows SharePoint Services, khi bạn tạo một trang Web mới hoặc danh sách, hoặc thêm hoặc mời mọi người vào một trang Web hiện có hoặc danh sách, trang lưu như sau cho mỗi người, bao gồm bạn:

 • Tên đầy đủ

 • Địa chỉ email

 • Đăng nhập tên người dùng (đăng nhập Microsoft Windows NT — ví dụ, DOMAIN\user tên)

ID người dùng sẽ được thêm vào mỗi thành phần mà bạn hoặc người dùng khác của trang Thêm hoặc sửa đổi trên trang. Giống như với tất cả nội dung trên SharePoint site, chỉ người quản trị và các thành viên của trang đó sẽ có quyền truy nhập thông tin này.

Tất cả các thành phần của trang SharePoint bao gồm hai trường: Tạo bởiSửa đổi bởi. Tạo bởi trường được điền bằng tên người dùng của người đã tạo thành phần và ngày khi nó đã được tạo ra. Sửa đổi bởi trường được điền bằng tên người dùng của người đã sửa đổi lần cuối tài liệu Office OneNote 2007 và ngày khi nó đã được sửa đổi lần cuối.

Người quản trị của máy chủ mà được lưu trữ trang SharePoint có quyền truy nhập một số dữ liệu từ các site được dùng cho phân tích sử dụng mẫu của site và nâng cao việc tỷ lệ phần trăm của thời gian mà trang đó là sẵn dùng. Dữ liệu này chỉ dành cho người quản trị máy chủ và không được chia sẻ với Microsoft, trừ khi Microsoft lưu trữ trang web SharePoint. Dữ liệu cụ thể ghi lại bao gồm tên, địa chỉ email và các quyền của mọi người có quyền truy nhập vào site.

Tất cả người dùng có quyền truy nhập vào một trang SharePoint cụ có thể tìm kiếm và xem tất cả nội dung sẵn dùng trên trang đó.

Kiểm tra

Windows SharePoint Services cung cấp các tính năng kiểm nghiệm cho phép người quản trị giữ được một biên bản kiểm nghiệm đáng tin cậy của làm thế nào người dùng đang làm việc với nội dung quan trọng.

Khi người quản trị Windows SharePoint Services bật tính năng kiểm nghiệm, máy chủ sẽ tự động ghi trong cơ sở dữ liệu nội dung SharePoint một số thao tác thực hiện bởi người dùng. Các hành động bao gồm dạng xem, sửa, kiểm nhập và kiểm xuất. Cho mỗi hành động đã ghi, máy chủ sẽ ghi xác định thông tin về tệp, hành động và của người dùng SharePoint ID và địa chỉ IP. Không có dữ liệu được gửi đến Microsoft như là một phần của giao dịch này.

Tính năng này tắt theo mặc định và chỉ dành cho người quản trị của các site SharePoint nơi nội dung được lưu trữ.

Tên tác giả

Tất cả các tệp Office OneNote 2007 chứa tên tác giả đã tạo ra tệp hoặc phần đó. Để đảm bảo rằng tên này không được lưu, hãy thực hiện các thao tác sau trong Office OneNote 2007:

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Hiển thị.

 3. Bên dưới cá nhân hóa bản sao của Office, trong hộp tên người dùng , xóa tên.

 4. Trong hộp Tên tắt, hãy xóa các tên tắt này.

  OneNote sẽ cũng lưu dấu thời gian trong tệp, bao gồm thời gian tạo và lần chỉnh sửa cuối.

Đồng bộ hóa sổ tay

Office OneNote 2007 cho phép bạn sửa một sổ ghi chép trên một trang SharePoint hoặc một vị trí được chia sẻ và sau đó để theo định kỳ phối thay đổi của bạn với những thay đổi từ những người dùng khác. Nếu không có xung đột của phiên bản trong một phép toán phối, tên tác giả được lưu với mỗi trang xung đột và hiển thị bên cạnh trang đó. Tên tác giả có thể dùng để xác định nguồn bất xung đột. Để thay đổi tên tác giả, hãy xem phần trước được gọi là tên tác giả.

Phiên chia sẻ

Office OneNote 2007 cho phép bạn tạo và gia nhập phiên chia sẻ với người dùng khác cho thời gian thực cộng tác trên các phần trong sổ ghi chép được chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ một phần bằng cách trỏ tới Live phiên chia sẻ trên menu chia sẻ , sau đó bấm Bắt đầu chia sẻ phần hiện tại. Ngoài ra, bạn có thể gia nhập một phiên làm việc hiện có bằng cách trỏ tới Live phiên chia sẻ trên menu chia sẻ , rồi bấm Gia nhập phiên làm việc hiện có. Địa chỉ IP của bạn được dùng để thiết lập phiên làm việc được chia sẻ, và có thể nhìn thấy tất cả những người dự đã gia nhập phiên làm việc hoặc đã được gửi thư mời gia nhập nó. Khi bạn gia nhập một phiên làm việc, tên người dùng được hiển thị tất cả những người dự cho đến khi bạn rời khỏi phiên làm việc. Trong khi phiên làm việc, thông tin từ tất cả các trang trong phần chia sẻ đó được hiển thị với tất cả người dùng tham gia.

Nếu bạn là người quản trị trên máy tính của bạn, bạn có thể áp dụng chính sách để vô hiệu hóa các phiên chia sẻ.

Siêu dữ liệu được lưu trữ trong các tệp OneNote

Office OneNote 2007 cho phép người phát triển để tạo và truy nhập vào các phần OneNote bằng cách dùng bổ trợ. Khi bạn tạo và sửa đổi các tệp OneNote, có thể rằng bổ trợ có thể nhúng một số siêu dữ liệu vào tệp. Siêu dữ liệu này có thể bao gồm thông tin tùy ý có thể không được hiển thị từ trong chương trình OneNote. Nếu bạn đang dùng bổ trợ cho Office OneNote 2007, liên hệ với bổ trợ của nhà phát triển để biết thêm thông tin.

Nhắn tin tức thời và thông báo

Office OneNote 2007 cung cấp cho bạn có thể gửi tin nhắn tức thời từ trong chương trình đó và cung cấp cho bạn có thể được cảnh báo khi mọi người đang trực tuyến hoặc khi các thay đổi được thực hiện để chia sẻ tài liệu hoặc Workspace.

Office OneNote 2007 sử dụng một máy khách Microsoft tin nhắn tức thời để cung cấp cho bạn có thể nhìn thấy sự hiện diện trực tuyến của người khác và gửi thư cho người đó. Office OneNote 2007 bao gồm một điều khiển Web cho phép nhắn tin hiện diện được hiển thị trong một trang Web. Mục đích của tính năng này là cho phép bạn sử dụng trang Web để cộng tác trực tiếp với người khác đang làm việc trên cùng một tài liệu hoặc Workspace.

Trang web script được viết với điều khiển Web này ý có thể truyền dữ liệu hiện diện từ chương trình nhắn tin tức thời của bạn với máy chủ Web lưu trữ kịch bản. Theo mặc định, chức năng này được hỗ trợ chỉ cho site mạng nội bộ, site tin cậy, và site trên máy tính cục bộ.

Microsoft Windows SharePoint Services trang và trang Microsoft Office SharePoint Server 2007 cả hai hãy sử dụng điều khiển này. Không lựa chọn nào của các loại trang truyền dữ liệu hiện diện lên máy chủ Web.

Khi bạn truy cập trang web Microsoft Windows SharePoint Services hoặc một site Office SharePoint Server và tạo một cảnh báo, Office OneNote 2007 thêm cookie một máy tính của bạn với dữ liệu sau đây:

 • Tên của trang

 • URL của trang

 • Việc cảnh báo nguồn là site Windows SharePoint Services hoặc một site SharePoint Server

 • URL được dùng bởi trang web để cung cấp dịch vụ cảnh báo

Dữ liệu trong cookie này cho phép các cảnh báo từ site được gửi cho bạn một cách chính xác. Microsoft không truy nhập cookie này, trừ khi cookie ban đầu được gửi từ một máy chủ Microsoft, trong đó trường hợp cookie được sử dụng riêng bằng site Windows SharePoint Services hoặc site SharePoint Server.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×