Phần Web Hình ảnh

Bạn có thể dùng Phần Web Hình ảnh để thêm ảnh hay đồ họa vào một Trang Phần Web. Để dễ dàng hơn trong việc điều phối hình ảnh với các Phần Web khác trên trang, bạn có thể kiểm soát căn dọc, căn ngang và màu nền của hình ảnh bên trong Phần Web Hình ảnh bằng cách thay đổi thuộc tính tùy chỉnh của nó trong dạng xem được chia sẻ.

Trong bài viết này

Các cách bạn có thể dùng Phần Web Hình ảnh

Các cách để bạn có thể hiển thị một hình ảnh

Kết nối Phần Web Hình ảnh với Phần Web khác

Các thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Hình ảnh

Các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Các cách bạn có thể dùng Phần Web Hình ảnh

Bạn có thể dùng Phần Web Hình ảnh để:

 • Thêm logo của công ty hay dự án vào một trang.

 • Hiển thị ảnh của nhân viên hay của sản phẩm.

 • Làm cho trang thu hút về mặt hình ảnh

Đầu Trang

Các cách để bạn có thể hiển thị một hình ảnh

Có hai cách để bạn có thể hiển thị một hình ảnh:

 • Nhập một đường dẫn tệp hoặc siêu nối kết đến tệp hình ảnh trong hộp văn bản thuộc tính Nối kết Hình ảnh. Trong trường hợp này, hình ảnh dạng tĩnh và không thay đổi (trừ khi bạn chỉnh sửa thuộc tính).

 • Kết nối Phần Web Hình ảnh với Phần Web khác vốn cung cấp đường dẫn tệp hoặc siêu nối kết. Trong trường hợp này, hình ảnh có thể động và có thể thay đổi như là kết quả của một hành động trong Phần Web khác, chẳng hạn như một người dùng chọn một hàng trong một Phần Web Dạng xem Danh sách.

  Ví dụ, một Phần Web Dạng xem Danh sách mà chứa các liên hệ có thể được kết nối với Phần Web Hình ảnh. Mỗi lần bạn chọn một hàng trong Phần Web Dạng xem Danh sách Liên hệ vốn chứa một cột với một siêu nối kết tới một tệp có chứa một hình ảnh của liên hệ đó, bạn có thể nhìn thấy ảnh của liên hệ hiển thị trong Phần Web Hình ảnh.

Đầu Trang

Kết nối Phần Web Hình ảnh với Phần Web khác

 1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Bấm vào menu Phần Web Menu Phần Web , rồi trỏ tới Kết nối.

 3. Trỏ tới Lấy Hình ảnh Từ, rồi bấm vào tên của Phần Web mà bạn muốn nối kết:

Lưu ý:  Nếu thuộc tính Nối kết Hình ảnh đã có một giá trị và bạn kết nối Phần Web Hình ảnh đến Phần Web khác, thì thuộc tính Nối kết Hình ảnh sẽ bị bỏ qua. Nếu Phần Web Hình ảnh đã được kết nối đến một Phần Web khác và bạn muốn để thiết lập một giá trị cho thuộc tính Nối kết Hình ảnh, trước tiên bạn phải loại bỏ kết nối đó.

Đầu Trang

Các thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Hình ảnh

Các thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Hình ảnh được liệt kê dưới đây.

Lưu ý: Bạn không thể xem hoặc sửa bất kỳ phần nào trong các thuộc tính tùy chỉnh này ở dạng xem cá nhân.

Thuộc tính

Mô tả

Nối kết Hình ảnh

Xác định đường dẫn tệp hoặc siêu nối kết đến hình ảnh mà bạn muốn hiển thị trong Phần Web Hình ảnh.

Tùy thuộc vào trình duyệt mà bạn đang sử dụng, định dạng tệp đồ họa được hỗ trợ bao gồm các định dạng như sau.

Định dạng tệp Đồ họa

Loại tệp

Bitmap của Windows (BMP)

.bmp

Siêu tệp Nâng cao của Windows (EMF)

.emf

Định dạng Trao đổi Đồ họa (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Đồ họa Khả chuyển trên Mạng (.png)

.png

Thuộc tính Nối kết Hình ảnh có thể không sẵn dùng vì Phần Web Hình ảnh được kết nối tới một Phần Web khác vốn cung cấp hình ảnh đó.

Văn bản thay thế

Chỉ định văn bản để hiển thị khi người dùng đặt con trỏ chuột lên ảnh. Văn bản này xuất hiện khi hình ảnh không sẵn dùng.

Căn Dọc Hình ảnh

Định vị ảnh theo chiều dọc bên trong Phần Web Hình ảnh. Chọn một trong các vị trí sau: Trên cùng, Giữa, hoặc Dưới cùng. Giá trị mặc định là Giữa.

Căn Ngang Hình ảnh

Định vị ảnh theo chiều ngang bên trong Phần Web Hình ảnh. Chọn một trong các vị trí sau: Trái, Trung tâm, hoặc Phải. Giá trị mặc định là Trung tâm.

Màu Nền Phần Web

Xác định màu của cửa sổ Phần Web Hình ảnh đằng sau hình ảnh. Màu mặc định là màu nền của chủ đề hiện tại.

Để chỉ định một màu, bấm Hình ảnh nút ở bên phải của hộp văn bản, rồi thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Chọn một màu trong lưới màu.

 • Nhập tên màu HTML.

 • Nhập giá trị màu RGB.

Để làm cho màu nên giống với chủ đề của site, hãy bấm Trong suốt trong hộp thoại Màu Nền Phần Web.

Đầu Trang

Các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Tất cả các Phần Web chia sẻ một tập hợp các thuộc tính chung điều khiển hình thức, bố trí và các đặc điểm nâng cao của chúng.

Lưu ý: Các thuộc tính Phần Web chung mà bạn thấy trong ngăn công cụ có thể khác so với những gì được lưu lại trong phần này vì một vài lí do:

 • Để xem phần Nâng cao trong ngăn công cụ, bạn phải có quyền thích hợp.

 • Đối với một Phần Web cụ thể, nhà phát triển Phần Web có thể đã chọn không hiển thị một hoặc nhiều thuộc tính chung này hoặc có thể đã chọn tạo và hiển thị các thuộc tính bổ sung không được liệt kê dưới đây trong các phần Hình thức, Bố tríNâng cao của ngăn công cụ.

 • Một số quyền và thiết đặt thuộc tính có thể vô hiệu hóa hoặc ẩn các thuộc tính Phần Web.

Hình thức

Thuộc tính

Mô tả

Tiêu đề

Xác định tiêu đề của Phần Web xuất hiện trong thanh tiêu đề của Phần Web.

Chiều cao

Xác định chiều cao của Phần Web.

Chiều rộng

Xác định chiều rộng của Phần Web.

Trạng thái Chrome

Xác định liệu toàn bộ Phần Web có xuất hiện trên trang khi người dùng mở Trang Phần Web không. Theo mặc định, trạng thái chrome được đặt ở chế độ Thường và toàn bộ Phần Web xuất hiện. Chỉ thanh tiêu đề xuất hiện khi trạng thái được đặt ở chế độ Thu nhỏ.

Kiểu Chrome

Xác định hiển thị hoặc không hiển thị thanh tiêu đề và đường viền của khung Phần Web.

Bố trí

Thuộc tính

Mô tả

Ẩn

Xác định Phần Web có thể thấy được khi người dùng mở Trang Phần Web không. Nếu chọn hộp kiểm, Phần Web có thể thấy được chỉ khi bạn thiết kế trang và có đuôi (Ẩn) được nối tới tiêu đề.

Bạn có thể ẩn một Phần Web nếu bạn muốn dùng nó để cung cấp dữ liệu cho Phần Web khác thông qua kết nối Phần Web nhưng bạn không muốn hiển thị Phần Web đó.

Hướng

Xác định hướng của văn bản trong nội dung Phần Web. Ví dụ, tiếng Ả-rập là ngôn ngữ viết từ phải-qua-trái; tiếng Anh và hầu hết các ngôn ngữ châu Âu khác được viết từ trái-qua-phải. Thiết đặt này có thể không khả dụng cho tất cả các kiểu Phần Web.

Vùng

Xác định vùng trên Trang Phần Web nơi mà Phần Web được đặt.

Lưu ý: Các vùng trên Trang Phần Web không được liệt kê trong hộp danh sách khi bạn không có quyền sửa đổi vùng.

Chỉ mục Vùng

Xác định vị trí của Phần Web trong một vùng khi vùng đó chứa nhiều hơn một Phần Web.

Để xác định thứ tự, hãy nhập một số nguyên dương vào hộp văn bản.

Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trên xuống dưới, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở trên cùng của vùng. Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trái qua phải, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở bên trái của vùng.

Ví dụ, khi bạn thêm một Phần Web vào một vùng trống có thứ tự từ trên xuống dưới, Chỉ mục Vùng là 0. Khi bạn thêm Phần Web thứ hai vào phần dưới cùng của vùng, Chỉ mục Vùng của Phần Web này sẽ là 1. Để chuyển Phần Web thứ hai lên phần trên cùng của vùng, hãy nhập 0, rồi nhập 1 cho Phần Web đầu tiên.

Lưu ý: Mỗi Phần Web trong vùng phải có một giá trị Chỉ mục Vùng duy nhất. Do vậy, việc thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho Phần Web hiện tại cũng có thể thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho các Phần Web khác trong vùng.

Nâng cao

Thuộc tính

Mô tả

Cho phép Thu nhỏ

Xác định Phần Web có thể được thu nhỏ hay không.

Cho phép Đóng

Xác định Phần Web có thể được loại bỏ khỏi Trang Phần Web hay không.

Cho phép Ẩn

Xác định Phần Web có thể được ẩn hay không.

Cho phép Thay đổi Vùng

Xác định Phần Web có thể được chuyển đến vùng khác hay không.

Cho phép Kết nối

Xác định Phần Web có thể tham gia các kết nối với các Phần Web khác hay không.

Cho phép Sửa trong Dạng xem Cá nhân

Xác định các thuộc tính Phần Web có thể được sửa đổi trong dạng xem cá nhân hay không.

Chế độ Xuất

Xác định mức dữ liệu được phép xuất cho Phần Web này. Tùy thuộc vào cấu hình của bạn, thiết đặt này có thể không khả dụng.

Tiêu đề URL

Xác định URL của một tệp chứa thông tin bổ sung về Phần Web. Tệp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm tiêu đề Phần Web.

Mô tả

Xác định Mẹo Màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ chuột lên tiêu đề Phần Web hoặc biểu tượng Phần Web. Giá trị của thuộc tính này được dùng khi bạn tìm kiếm Phần Web bằng cách dùng lệnh Tìm kiếm trên menu Tìm Phần Web của ngăn công cụ trong các bộ sưu tập Phần Web sau: Trang, Máy chủ Ảo và Trang Phần Web.

URL trợ giúp

Xác định vị trí của một tệp chứa thông tin Trợ giúp về Phần Web. Thông tin Trợ giúp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm lệnh Trợ giúp trên menu Phần Web.

Chế độ Trợ giúp

Xác định một trình duyệt sẽ hiển thị nội dung Trợ giúp cho Phần Web như thế nào.

Chọn một trong những thao tác sau:

 • Mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web.

 • Phi mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng không phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web này. Đây là giá trị mặc định.

 • Dẫn hướng Mở trang Web trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Lưu ý: Mặc dù Phần Web Microsoft ASP.NET tùy chỉnh hỗ trợ thuộc tính này, các chủ đề Trợ giúp Windows SharePoint Services 3.0 mặc định chỉ mở trong một cửa sổ trình duyệt riêng.

URL Hình ảnh Biểu tượng Ca-ta-lô

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng như biểu tượng Phần Web trong Danh sách Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

URL Hình ảnh Biểu tượng Tiêu đề

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng trong thanh tiêu đề Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

Nhập Thông báo Lỗi

Xác định thông báo xuất hiện nếu có vấn đề nhập Phần Web.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×