Nhập danh sách các mục sản phẩm hoặc dịch vụ vào Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Business Contact Manager cho Outlook lưu các chi tiết về các mục sản phẩm và dịch vụ bạn sử dụng trong doanh nghiệp của bạn trong sản phẩm và dịch vụ mục danh sách. Bạn có thể tạo danh sách này bằng cách thêm mục mới, hoặc bạn có thể nhập một danh sách các mục từ một ứng dụng khác.

Mẹo: Bạn có thể chỉ xuất sản phẩm và dịch vụ mục danh sách trong Business Contact Manager cho Outlook cùng với bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc theo định dạng tệp .bcm bằng cách dùng trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất. Sản phẩm và dịch vụ mục danh sách không thể xuất thành định dạng tệp .csv. Để biết thông tin về cách xuất sản phẩm và dịch vụ mục danh sách, hãy xem quản lý sản phẩm và dịch vụ mục danh sách trong Business Contact Manager.

Để nhập danh sách các mục sản phẩm và dịch vụ, thông tin phải ở định dạng sau đây:

 • Trong một tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv)     Nếu tệp không đã có trong định dạng này, hãy mở tệp trong ứng dụng thích hợp và lưu nó dưới dạng tệp .csv.

 • Bao gồm các trường tên mục, mô tả mục, và mục giá     Phân loại dữ liệu của bạn bằng các ba trường. Bạn cũng có thể thêm một trường thứ tư tùy chọn cho Số lượng mục, và bất kỳ giá trị trong trường đó cũng sẽ được nhập.

 • Trong dòng riêng biệt     Tạo một dòng riêng biệt trong tệp cho mỗi mục mà bạn đang nhập, phân tách bằng dấu phẩy (hoặc theo dấu phân cách danh sách được tìm thấy trong hệ điều hành Windows, trong Pa-nen điều khiển, tùy chọn ngôn ngữ và khu vực, tab Tùy chọn khu vực ), không chứa khoảng trắng trước hoặc sau dấu phẩy. Cú pháp này được hiển thị trong ví dụ sau đây.

< mục tên 1 >, < mô tả 1 > < đơn giá 1 >

<Tên mục 2> <mô tả 2> <đơn giá 2>

< mục tên 1 >, < mô tả 1 > < đơn giá 1 >, < mặc định số lượng 1 >

<Tên mục 2> <mô tả 2> <đơn giá 2> <mặc định số lượng 2>

Giá sản phẩm và số lượng không thể bao gồm biểu tượng tiền tệ hoặc dấu chấm câu nội bộ, chẳng hạn như thời gian hoặc dấu phẩy. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng kỳ hoặc dấu phẩy (tùy thuộc vào thiết đặt bản địa của bạn) cho tiền tệ. Ví dụ:

 • Thay vì nhập 10.000, hãy nhập 10000.

 • Thay vì nhập 10.000, hãy nhập 10000.

 • Nhưng bạn có thể nhập 10.50 khi bạn tham chiếu đến giá mười đô-la và năm mươi xu.

Mẹo: Để sửa thiết đặt bản địa của bạn, trong Pa-nen điều khiển, bấm đúp vào tùy chọn ngôn ngữ và khu vực, và sau đó, trên tab Tùy chọn khu vực , dưới tiêu chuẩn và định dạng, bấm bản địa có định dạng tiền tệ bạn muốn dùng.

Thêm hoặc thay thế một sản phẩm và dịch vụ mục danh sách

Khi bạn nhập một danh sách các mục, bạn có thể chọn:

 • Thêm các mục trong tệp của bạn vào danh sách sản phẩm và dịch vụ mục hiện có.

 • Thay thế sản phẩm và dịch vụ mục danh sách hiện có bằng các mục trong tệp của bạn. Nếu bạn thay thế danh sách hiện có, Business Contact Manager cho Outlook sẽ ghi đè thông tin trong các sản phẩm và dịch vụ mục danh sách hiện có. Sao chép không được thực hiện trong danh sách gốc, nhưng nếu bạn đã sao lưu của bạn Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc, bạn có thể khôi phục danh sách này.

Nhập danh sách các sản phẩm và dịch vụ mục

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm sản phẩm và dịch vụ mục danh sách.

 2. Trong hộp thoại sản phẩm và dịch vụ mục danh sách , hãy bấm nhập.

 3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn nhập các mục.

  Để được trợ giúp với một trang cụ thể của trình hướng dẫn, hãy bấm Trợ giúp trên trang đó.

  Lưu ý: Nếu bạn có một danh sách các mục trong hệ thống kế toáncủa bạn, và Business Contact Manager cho Outlook được kết nối với hệ thống kế toán của bạn, bạn có thể nhập danh sách này vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Khi bạn được kết nối với hệ thống kế toán của bạn, hãy bấm làm mới trong sản phẩm và dịch vụ danh sách, để khớp với danh sách với danh sách trong hệ thống kế toán của bạn. Tính năng này có thể không sẵn dùng với hệ thống kế toán của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem trợ giúp trong hệ thống kế toán của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×