Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài (Power Query)

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để nhập dữ liệu vào Excel từ nhiều nguồn dữ liệu. Bạn có thể sử dụng trình Soạn thảo truy vấn để sửa bước truy vấn vào hình dạng, hoặc biến đổi dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem định hình dữ liệu.

Dữ liệu > lấy & biến đổi > lấy dữ liệu tùy chọn

Đường kết nối chuẩn

Nhập dữ liệu từ tệp

Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu

Nhập dữ liệu từ Microsoft Azure

Nhận dữ liệu từ Microsoft Azure

Nhập dữ liệu từ dịch vụ trực tuyến

Nhập dữ liệu từ nguồn khác

Trình hướng dẫn kế thừa

Trình hướng dẫn kế thừa đã được duy trì cho quen và tính tương thích với phiên bản Excel trước. Lưu ý rằng trải nghiệm không như mạnh mẽ như lấy & biến đổi trải nghiệm tương đương với Power Query. Hãy xem: hợp nhất lấy & biến đổi.

Điều kiện tiên quyết

  • Để biết thông tin về các điều kiện tiên quyết, hãy xem điều kiện tiên quyết nguồn dữ liệu.

  • Trước khi bạn có thể kết hợp dữ liệu nguồn vào dữ liệu cụ thể phù hợp với yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn, bạn kết nối với nguồn dữ liệu dựa trên các thiết đặt Cấp độ bảo mật nguồn dữ liệu của bạn.

Trình soạn thảo Truy vấn

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Trợ giúp Microsoft Power Query cho Excel

Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc

Trợ giúp trải nghiệm quản lý dữ liệu trong Power BI cho Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×