Nhập Dữ Liệu từ Báo cáo Dịch vụ Báo cáo

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng báo cáo dịch vụ báo cáo đã được phát hành lên SharePoint site hoặc máy chủ báo cáo dưới dạng một nguồn dữ liệu trong một sổ làm việc Power Pivot . Thủ tục sau đây mô tả cách tạo kết nối vào báo cáo và nhập dữ liệu vào sổ làm việc của bạn.

Trong bài viết này

Điều kiện tiên quyết

Chọn phương pháp nhập

Nhập dữ liệu báo cáo bằng cách dùng một địa chỉ của một báo cáo đã phát hành

Nhập dữ liệu báo cáo bằng cách dùng URL dẫn đến một tài liệu dịch vụ dữ liệu

Xuất báo cáo dưới dạng một nguồn cấp dữ liệu

Lưu một tệp tài liệu (.atomsvc) dịch vụ Atom cho các thao tác nhập

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải dùng tệp định nghĩa báo cáo (.rdl) dưới dạng nguồn dữ liệu. Không hỗ trợ nhập từ mô hình báo cáo.

Bạn phải có quyền mở báo cáo bằng tài khoản người dùng Windows của bạn và bạn phải biết địa chỉ của báo cáo hoặc máy chủ báo cáo lưu trữ nó. Bạn có thể kiểm tra các quyền của bạn bằng cách thử mở báo cáo trong trình duyệt Web trước tiên. Nếu báo cáo mở ra, thì điều đó xác nhận là bạn có đủ quyền và URL chính xác.

Báo cáo dịch vụ phải là phiên bản SQL Server 2008 R2 trở lên. Các phiên bản bao gồm dữ liệu nguồn cấp tính năng xuất dòng dữ liệu báo cáo trong nguồn cấp định dạng dữ liệu XML. Bạn có thể xác định máy chủ báo cáo bằng cách xuất dưới dạng nguồn cấp dữ liệu tùy chọn xuất hiện trong thanh công cụ báo cáo khi bạn mở báo cáo trong trình duyệt: Biểu tượng nguồn cấp dữ liệu

Đầu trang

Chọn phương pháp nhập

Báo cáo dữ liệu được thêm vào một lần trong quá trình nhập. Một bản sao của dữ liệu sẽ được đặt thành Power Pivot sổ làm việc. Để bắt đầu thay đổi mới nhất đến cơ sở dữ liệu báo cáo, bạn có thể làm mới dữ liệu từ Power Pivot trong Excel, hoặc cấu hình lịch trình làm mới dữ liệu cho sổ làm việc sau khi nó được phát hành vào SharePoint.

Bạn có thể dùng bất kỳ phương pháp sau đây để thêm dữ liệu báo cáo dịch vụ báo cáo vào một sổ làm việc Power Pivot .

Ứng dụng

Phương pháp

Nối kết

Power Pivot

Bấm Từ Báo cáo để xác định địa chỉ dẫn đến báo cáo. Bạn cũng có thể bấm Từ các Nguồn Khác rồi bấm Báo cáo, để xác định địa chỉ dẫn đến báo cáo.

Tôi làm thế nào để …

Power Pivot

Hãy bấm Từ các Nguồn cấp Dữ liệu để xác định một tài liệu dịch vụ (.atomsvc) có chứa thông tin kết nối.

Tôi làm thế nào để …

Reporting Services

Bấm vào nút xuất dữ liệu nguồn trên thanh công cụ báo cáo để ngay lập tức xuất dữ liệu để Power Pivot trong Excel nếu nó được cài đặt trên máy tính của bạn, hoặc lưu tệp xuất dưới dạng một dịch vụ Atom tệp tài liệu (.atomsvc) để dùng sau này.

Tôi làm thế nào để …

Đầu trang

Nhập dữ liệu báo cáo bằng cách dùng địa chỉ của một báo cáo đã phát hành

 1. Trong cửa sổ Power Pivot , Home tab, hãy bấm Từ báo cáo. Trình hướng dẫn nhập bảng sẽ mở ra.

 2. Bấm Duyệt và chọn máy chủ báo cáo.

  Nếu bạn thường xuyên dùng báo cáo trên một máy chủ báo cáo, thì máy chủ đó có thể được liệt kê trong Các Site và Máy chủ Gần đây. Nếu không, trong Tên, hãy gõ địa chỉ của máy chủ báo cáo và bấm Mở để duyệt đến các thư mục trên site máy chủ báo cáo. Ví dụ về địa chỉ cho máy chủ báo cáo có thể là http://<computername>/reportserver.

 3. Hãy chọn báo cáo và bấm Mở. Hoặc bạn cũng có thể dán một nối kết đến báo cáo, bao gồm cả đường dẫn đầy đủ và tên báo cáo, vào trong hộp văn bản Tên. Trình hướng dẫn Nhập Bảng sẽ kết nối với báo cáo và kết xuất báo cáo trong khu vực xem trước.

  Nếu báo cáo dùng tham số, bạn phải chỉ rõ một tham số, nếu không bạn sẽ không tạo được kết nối báo cáo. Khi bạn làm như vậy, chỉ có các hàng liên quan đến giá trị tham số mới được nhập vào nguồn cấp dữ liệu.

  1. Hãy chọn tham số bằng cách dùng hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp có sẵn trong báo cáo.

  2. Hãy bấm Xem Báo cáo để cập nhật dữ liệu.

   Lưu ý: Thao tác xem báo cáo sẽ lưu các tham số mà bạn đã chọn cùng với định nghĩa nguồn cấp dữ liệu.

   Hoặc bạn có thể bấm vào Nâng cao để đặt thuộc tính dành riêng cho nhà cung cấp cho báo cáo.

 4. Hãy bấm Kiểm tra Kết nối để đảm bảo rằng báo cáo đã sẵn có dưới dạng nguồn cấp dữ liệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể bấm Nâng cao để xác nhận rằng thuộc tính Tài liệu Dịch vụ Tại chỗ có chứa XML nhúng giúp xác định kết nối nguồn cấp dữ liệu.

 5. Hãy bấm Tiếp để tiếp tục nhập.

 6. Trong trang Chọn Bảng và Dạng xem của trình hướng dẫn, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh các phần báo cáo mà bạn muốn nhập dưới dạng dữ liệu.

  Một số báo cáo có thể chứa nhiều phần, bao gồm các bảng, danh sách hoặc đồ thị.

 7. Trong hộp tên thân thiện , hãy nhập tên của bảng mà bạn muốn dữ liệu nguồn cấp dữ liệu được lưu trong sổ làm việc Power Pivot.

  Nếu không có tên nào được gán, thì tên của điều khiển Dịch vụ Báo cáo sẽ được dùng theo mặc định: ví dụ như Tablix1, Tablix2. Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi tên này trong quá trình nhập để bạn có thể xác định nguồn gốc của nguồn cấp dữ liệu đã nhập dễ dàng hơn.

 8. Bấm Xem Trước và Lọc để xem trước dữ liệu và thay đổi các lựa chọn cột. Bạn không thể hạn chế các hàng được nhập vào trong nguồn cấp dữ liệu báo cáo, nhưng bạn có thể loại bỏ các cột bằng cách bỏ chọn các hộp kiểm. Bấm OK.

 9. Trong trang Chọn Bảng và Dạng xem, hãy bấm Kết thúc.

 10. Khi tất cả các hàng đã được nhập vào, hãy bấm Đóng.

Đầu trang

Nhập dữ liệu báo cáo bằng cách dùng URL dẫn đến tài liệu dịch vụ dữ liệu

Một giải pháp thay thế để xác định một địa chỉ báo cáo là sử dụng một tệp dữ liệu dịch vụ tài liệu (.atomsvc) vốn đã có báo cáo nguồn cấp thông tin bạn muốn dùng. Tài liệu dịch vụ dữ liệu xác định URL dẫn đến báo cáo. Khi bạn nhập vào tài liệu dịch vụ dữ liệu, một nguồn cấp dữ liệu báo cáo được tạo ra từ báo cáo và được thêm vào sổ làm việc Power Pivot .

 1. Trong cửa sổ Power Pivot , Home tab, hãy bấm Từ nguồn cấp dữ liệu. Trình hướng dẫn nhập bảng sẽ mở ra.

 2. Trong trang Kết nối với Nguồn cấp Dữ liệu, hãy nhập tên thân thiện để dùng khi tham chiếu đến nguồn dữ liệu đó.

  Tên này được dùng chỉ trong sổ làm việc Power Pivot để tham chiếu đến nguồn dữ liệu. Phần sau trong trình hướng dẫn, bạn sẽ đặt tên của bảng nơi lưu trữ dữ liệu.

 3. Hãy nhập đường dẫn đến tệp tài liệu dịch vụ dữ liệu (.atomsvc) mà tệp đó xác định nguồn cấp báo cáo. Bạn có thể chỉ rõ địa chỉ dẫn đến tài liệu nếu tài liệu đó được lưu trữ trên máy chủ hoặc bạn có thể mở tài liệu đó từ thư mục trên máy tính của mình. Ngoài ra, bạn có thể bấm Duyệt để dẫn hướng đến máy chủ có tài liệu dịch vụ dữ liệu mà bạn muốn dùng.

 4. Hãy bấm Kiểm tra kết nối để đảm bảo rằng có thể tạo ra nguồn cấp bằng cách dùng thông tin trong tài liệu dịch vụ dữ liệu.

 5. Bấm Tiếp.

 6. Trong trang Chọn Bảng và Dạng xem của trình hướng dẫn, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh các phần báo cáo mà bạn muốn nhập dưới dạng dữ liệu.

  Một số báo cáo có thể chứa nhiều phần, bao gồm các bảng, danh sách hoặc đồ thị.

 7. Trong hộp tên thân thiện , hãy nhập tên của bảng mà bạn muốn lưu trong sổ làm việc Power Pivot nguồn cấp dữ liệu.

  Nếu không có tên nào được gán, thì tên của điều khiển Dịch vụ Báo cáo sẽ được dùng theo mặc định: ví dụ như Tablix1, Tablix2. Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi tên này trong quá trình nhập để bạn có thể xác định nguồn gốc của nguồn cấp dữ liệu đã nhập dễ dàng hơn.

 8. Bấm Xem Trước và Lọc để xem trước dữ liệu và thay đổi các lựa chọn cột. Bạn không thể hạn chế các hàng được nhập vào trong nguồn cấp dữ liệu báo cáo, nhưng bạn có thể loại bỏ các cột bằng cách bỏ chọn các hộp kiểm. Bấm OK.

 9. Trong trang Chọn Bảng và Dạng xem, hãy bấm Kết thúc.

 10. Khi tất cả các hàng đã được nhập vào, hãy bấm Đóng.

Đầu trang

Xuất báo cáo dưới dạng nguồn cấp dữ liệu

 1. Mở báo cáo từ Trình quản lý Báo cáo, SharePoint hoặc máy chủ báo cáo.

 2. Trên thanh công cụ báo cáo, hãy bấm xuất dưới nút nguồn cấp dữ liệu: Biểu tượng nguồn cấp dữ liệu

  Nếu Excel được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn sẽ được nhắc mở hoặc lưu tệp.

 3. Bấm mở để xem ngay dữ liệu đã nhập trong cửa sổ Power Pivot trong Excel.

Nếu nút đó không hiển thị, thì có nghĩa là báo cáo không chạy trên phiên bản Dịch vụ Báo cáo được hỗ trợ. Hãy cân nhắc việc di chuyển hoặc sao chép báo cáo đó đến một máy chủ báo cáo thuộc phiên bản được hỗ trợ.

Lưu ý: Dịch vụ báo cáo bao gồm phần mở rộng kết xuất Atom tạo ra các nguồn cấp từ tệp định nghĩa báo cáo. Phần mở rộng đó, chứ không phải phần mềm máy chủ Power Pivot , tạo báo cáo nguồn cấp dữ liệu dịch vụ tài liệu và sử dụng để xuất dữ liệu báo cáo để Power Pivot sổ làm việc. Để biết thêm thông tin bằng cách dùng nguồn cấp trong Power Pivot, hãy xem Nguồn cấp dữ liệu Power Pivot trên MSDN.

Đầu trang

Lưu một tệp tài liệu dịch vụ Atom (.atomsvc) để dùng cho các quá trình nhập sau này

Nếu bạn không có ứng dụng trên máy tính của bạn có thể mở báo cáo nguồn cấp dữ liệu, hãy lưu tài liệu để dùng sau này trên một máy tính có Power Pivot trong Excel. Tài liệu mà bạn lưu xác định một địa chỉ vào báo cáo. Nó không chứa dữ liệu từ báo cáo.

 1. Mở báo cáo từ Trình quản lý Báo cáo, SharePoint hoặc máy chủ báo cáo.

 2. Trên thanh công cụ báo cáo, hãy bấm xuất dưới nút nguồn cấp dữ liệu: Biểu tượng nguồn cấp dữ liệu

 3. Bấm Lưu để lưu trữ tệp .atomsvc trên máy tính của bạn. Tệp này xác định máy chủ báo cáo và địa điểm của tệp báo cáo.

Sử dụng tệp .atomsvc sau này, bạn có thể mở nó trong Power Pivot trong Excel để nhập báo cáo nguồn cấp dữ liệu. Để biết thêm thông tin về cách xác định một tài liệu dịch vụ dữ liệu cho báo cáo nguồn cấp, hãy xem nhập báo cáo dữ liệu bằng cách dùng URL dẫn đến một tài liệu dịch vụ dữ liệu trong chủ đề này.

Bạn cũng có thể phát hành tệp này tới một nguồn cấp thư viện trên SharePoint để làm nó sẵn dùng cho bất kỳ người nào đó sử dụng nguồn cấp dữ liệu báo cáo trong sổ làm việc khác hoặc báo cáo dữ liệu. Để biết thêm thông tin về thư viện nguồn cấp dữ liệu, hãy xem Nguồn cấp dữ liệu Power Pivot trên MSDN.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×