Nhận dữ liệu bằng bổ trợ PowerPivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhập dữ liệu quan hệ thông qua bổ trợ Power Pivot thường là lựa chọn thay thế nhanh hơn và hiệu quả hơn là nhập trong Excel.

 1. Hãy hỏi người quản trị cơ sở dữ liệu để nhận thông tin về kết nối cơ sở dữ liệu và để xác nhận rằng bạn có quyền truy cập dữ liệu.

 2. Trong Power Pivot, bấm Trang đầu > Lấy Dữ liệu Ngoài > Từ Cơ sở dữ liệu nếu dữ liệu có quan hệ hoặc có hướng.

Ngoài ra, nhập từ các nguồn dữ liệu:

 • Bấm trang đầu > Từ dịch vụ dữ liệu nếu dữ liệu từ Microsoft Azure Marketplace hoặc một nguồn dữ liệu OData nguồn cấp.

 • Bấm Trang đầu > Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Nguồn Khác để chọn từ danh sách đầy đủ các nguồn dữ liệu được hỗ trợ.

Trên trang Chọn Cách Nhập Dữ liệu bạn chọn lấy tất cả dữ liệu trong nguồn dữ liệu hoặc lọc dữ liệu, bằng cách chọn các bảng và dạng xem từ danh sách hoặc viết truy vấn xác định dữ liệu cần nhập.

Lợi ích của việc nhập thông qua Power Pivotlà bạn có thể:

 • Lọc ra các dữ liệu không cần thiết để chỉ nhập tập con.

 • Đổi tên bảng và cột khi bạn nhập dữ liệu.

 • Dán truy vấn đã định sẵn để chọn dữ liệu mà truy vấn trả lại.

Mẹo chọn nguồn dữ liệu

 • Trình cung cấp OLE DB đôi khi có thể có hiệu suất cao hơn cho dữ liệu quy mô lớn. Khi chọn giữa các trình cung cấp khác nhau cho cùng nguồn dữ liệu, bạn nên thử trình cung cấp OLE DB trước.

 • Nhập các bảng từ cơ sở dữ liệu quan hệ giúp bạn tiết kiệm các bước vì các mối quan hệ khóa ngoại được sử dụng trong quá trình nhập để tạo mối quan hệ giữa các trang tính trong cửa sổ Power Pivot .

 • Nhập nhiều bảng và sau đó xóa các bảng bạn không cần, việc này có thể giúp bạn tiết kiệm một số bước thực hiện. Nếu bạn nhập lần lượt từng bảng, bạn có thể vẫn phải tạo mối quan hệ giữa các bảng theo cách thủ công.

 • Những cột chứa dữ liệu tương tự như nhau trong các nguồn dữ liệu khác nhau là cơ sở để tạo mối quan hệ trong cửa sổ Power Pivot . Khi sử dụng các nguồn dữ liệu không đồng nhất, hãy chọn những bảng có các cột có thể ánh xạ vào các bảng trong các nguồn dữ liệu khác có chứa dữ liệu giống hệt hoặc tương tự.

 • Để hỗ trợ việc làm mới dữ liệu cho sổ làm việc mà bạn phát hành lên SharePoint, hãy chọn các nguồn dữ liệu có khả năng truy cập tương tự từ cả máy trạm và máy chủ. Sau khi phát hành sổ làm việc, bạn có thể thiết lập lịch làm mới dữ liệu để cập nhật thông tin trong sổ làm việc một cách tự động. Dùng các nguồn dữ liệu có sẵn trên máy chủ mạng giúp cho việc làm mới dữ liệu là việc có thể.

Nhận dữ liệu từ các nguồn khác

Lấy dữ liệu từ Dịch vụ Phân tích

Nhận dữ liệu từ một nguồn cấp dữ liệu

Kết nối với tệp phẳng từ Power Pivot

Thêm dữ liệu trang tính vào một Mô hình Dữ liệu bằng cách dùng bảng đã nối kết

Sao chép và dán hàng vào mô hình dữ liệu trong Power Pivot

Làm mới dữ liệu quan hệ

Trong Excel, bấm Dữ liệu > Kết nối > Làm mới Tất cả để kết nối lại với cơ sở dữ liệu và làm mới dữ liệu trong sổ làm việc của bạn.

Làm mới sẽ cập nhật các ô riêng rẽ và thêm các hàng đã được thêm vào cơ sở dữ liệu bên ngoài kể từ lần nhập cuối cùng. Chỉ các hàng và các cột hiện có mới được làm mới; nếu bạn muốn thêm cột mới vào mô hình, bạn cần nhập dữ liệu thông qua các bước đã được cung cấp ở trên trong bài viết này.

Làm mới thao tác chạy lại truy vấn đã được dùng để nhập dữ liệu. Nếu nguồn dữ liệu không còn ở vị trí cũ nữa, hoặc nếu các bảng hoặc các cột đã bị loại bỏ hoặc đổi tên, việc làm mới sẽ thất bại, nhưng bạn sẽ vẫn có dữ liệu mà bạn đã nhập lúc trước. Để xem truy vấn đã được dùng trong khi làm mới dữ liệu, hãy bấm Power Pivot > Quản lý để mở cửa sổ Power Pivot. Bấm Thiết kế > Thuộc tính Bảng để xem truy vấn.

Thường phải có quyền để làm mới dữ liệu. Nếu bạn chia sẻ sổ làm việc với những người khác và họ cũng muốn làm mới dữ liệu, họ cũng phải có quyền đọc trên cơ sở dữ liệu.

Lưu ý rằng cách bạn chia sẻ sổ làm việc sẽ xác định liệu việc làm mới dữ liệu có thể xảy ra không. Trên Office 365, bạn không thể làm mới dữ liệu trong sổ làm việc được lưu lên Office 365. Trên SharePoint Server 2013, bạn có thể lên lịch làm mới dữ liệu không cần người điều khiển trên máy chủ, nhưng để làm như vậy, cần phải cài đặt và cấu hình Power Pivot cho SharePoint 2013 trong môi trường SharePoint của bạn. Hãy hỏi người quản trị SharePoint của bạn để tìm hiểu xem tính năng làm mới dữ liệu đã lên lịch có sẵn dùng hay không.

Đầu trang

Các nguồn dữ liệu được hỗ trợ

Nhập dữ liệu từ các nguồn trong bảng sau. Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 không cài đặt những nhà cung cấp được liệt kê cho mỗi nguồn dữ liệu. Một số nhà cung cấp có thể đã được cài đặt với các ứng dụng khác trong máy tính của bạn; trong những trường hợp khác, bạn có thể cần tải xuống và cài đặt nhà cung cấp.

Bạn cũng có thể nối kết đến các bảng trong Excel và sao chép và dán dữ liệu từ ứng dụng như Excel và Word sử dụng một định dạng HTML cho bảng tạm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm dữ liệu bằng cách sử dụng Excel được nối kết bảngsao chép và dán dữ liệu vào Power Pivot.

Nguồn

Phiên bản

Loại tệp

Nhà cung cấp (1)

Truy cập cơ sở dữ liệu

Microsoft Access 2003 trở lên.

.accdb hoặc .mdb

Nhà cung cấp OLE DB ACE 14

Cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 trở lên; Cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB cho SQL Server

Nhà cung cấp OLE DB SQL Server Native Client

Nhà cung cấp OLE DB SQL Server Native 10.0 Client

Nhà cung cấp Dữ liệu .NET Framework cho SQL Client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

SQL Server 2008 trở lên

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB cho SQL Server PDW

Cơ sở dữ liệu quan hệ Oracle

Oracle 9i, 10g, 11g.

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB Oracle

Nhà cung cấp Dữ liệu .NET Framework cho Oracle Client

Nhà cung cấp Dữ liệu .NET Framework cho SQL Server

MSDAORA OLE DB (nhà cung cấp 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Cơ sở dữ liệu quan hệ Teradata

Teradata V2R6, V12

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB TDOLEDB

Nhà cung cấp Dữ liệu .Net cho Teradata

Cơ sở dữ liệu quan hệ Informix

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB Informix

Cơ sở dữ liệu quan hệ IBM DB2

8.1

(không áp dụng)

DB2OLEDB

Cơ sở dữ liệu quan hệ Sybase

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB Sybase

Các cơ sở dữ liệu quan hệ khác

(không áp dụng)

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB cho trình điều khiển ODBC

Tệp văn bản
kết nối với tệp phẳng

(không áp dụng)

.txt, .tab, .csv

Nhà cung cấp OLE DB ACE 14 cho Microsoft Access

Các tệp Microsoft Excel

Excel 97-2003 trở lên

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

Nhà cung cấp OLE DB ACE 14

sổ làm việc Power Pivot
Nhập dữ liệu từ dịch vụ phân tích hoặc Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 hoặc mới hơn

xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(chỉ sử dụng với sổ làm việc Power Pivotđược xuất bản sang cụm máy chủ SharePoint đã cài đặt Power Pivot dành cho SharePoint)

Khối dịch vụ phân tích
Nhập dữ liệu từ dịch vụ phân tích hoặc Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 trở lên

(không áp dụng)

ASOLEDB 10

Nguồn cấp dữ liệu
Nhập dữ liệu từ nguồn cấp dữ liệu

(dùng để nhập dữ liệu từ báo cáo dịch vụ báo cáo, tài liệu dịch vụ Atom, và nguồn cấp dữ liệu đơn)

Định dạng Atom 1.0

Bất kỳ cơ sở dữ liệu hoặc tài liệu nào được hiển thị ở dạng Dịch vụ Dữ liệu Windows Communication Foundation (WCF) (trước đây gọi là ADO.NET Data Services).

.atomsvc dành cho tài liệu dịch vụ xác định một hoặc nhiều nguồn cấp dữ liệu

.atom cho tài liệu nguồn cấp dữ liệu web Atom

Nhà cung cấp Nguồn cấp Dữ liệu Microsoft dành cho Power Pivot

Nhà cung cấp nguồn cấp dữ liệu .NET Framework dành cho Power Pivot

Báo cáo dịch vụ báo cáo
Nhập dữ liệu từ báo cáo dịch vụ báo cáo

Microsoft SQL Server 2005 trở lên

.rdl

Tệp Kết nối Cơ sở dữ liệu Office

.odc

Nhà cung cấp 1 - bạn cũng có thể dùng trình cung cấp OLE DB cho ODBC.

Nhà cung cấp 2 - trong một số trường hợp, sử dụng nhà cung cấp MSDAORA OLE DB có thể gây ra lỗi kết nối, đặc biệt là với các phiên bản mới hơn của Oracle. Nếu bạn gặp phải bất kỳ lỗi nào, chúng tôi khuyên bạn nên dùng một trong các nhà cung cấp khác được liệt kê cho Oracle.

Đầu trang

Các nguồn không được hỗ trợ

Nguồn dữ liệu sau đây hiện không được hỗ trợ:

 • Các tài liệu máy chủ đã xuất bản, chẳng hạn như các cơ sở dữ liệu Access đã xuất bản lên SharePoint, không thể nhập được.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×