Nhận dữ liệu bằng bổ trợ PowerPivot

Trong nhiều trường hợp, nhập dữ liệu quan hệ thông qua phần bổ trợ Power Pivot nhanh hơn và hiệu quả hơn khi thực hiện thao tác nhập đơn giản trong Excel.

Nói chung, thật dễ dàng để thực hiện:

 1. Kiểm tra với người quản trị cơ sở dữ liệu để nhận thông tin kết nối cơ sở dữ liệu và xác minh bạn có quyền truy nhập dữ liệu.

 2. Nếu dữ liệu là quan hệ hoặc chiều, sau đó — từ bên trong Power Pivot — bấm nhàPower Pivotnhận được > dữ liệu bên ngoàitừ cơ sở dữliệu.

Bạn có thể nhập từ các nguồn dữ liệu khác:

 • Bấm Microsoft Azure nhà từ dịch vụ dữ liệu nếu dữ liệu từ Microsoft Azure Marketplace hoặc nguồn cấp dữ liệu oData.

 • Bấm trang chủ > lấy dữ liệu ngoài > từ các nguồn khác để chọn từ toàn bộ danh sách nguồn dữ liệu.

Trên trang chọn cách nhập trang dữ liệu , hãy chọn xem có nhận tất cả dữ liệu trong nguồn dữ liệu hay không để lọc dữ liệu. Chọn bảng và dạng xem từ danh sách, hoặc viết một truy vấn xác định dữ liệu nào cần nhập.

Lợi thế của một Power Pivot nhập bao gồm khả năng:

 • Lọc ra dữ liệu không cần thiết để chỉ nhập tập hợp con.

 • Đổi tên bảng và cột khi bạn nhập dữ liệu.

 • Dán trong một truy vấn đã xác định trước để chọn dữ liệu mà nó trả về.

 • Các nhà cung cấp OLE DB đôi khi có thể cung cấp hiệu suất nhanh hơn cho dữ liệu quy mô lớn. Khi chọn giữa các nhà cung cấp khác nhau cho cùng một nguồn dữ liệu, bạn nên dùng nhà cung cấp OLE DB trước tiên.

 • Nhập các bảng từ cơ sở dữ liệu quan hệ lưu các bước vì mối quan hệ khóa ngoại được sử dụng trong quá trình nhập để tạo mối quan hệ giữa các trang tính trong cửa sổ Power Pivot.

 • Việc nhập nhiều bảng, rồi xóa bỏ những người mà bạn không cần, bạn có thể lưu các bước đó. Nếu bạn nhập một bảng mỗi lần, bạn vẫn có thể cần tạo mối quan hệ giữa các bảng theo cách thủ công.

 • Các cột có chứa dữ liệu tương tự như các nguồn dữ liệu khác nhau là cơ sở tạo mối quan hệ trong cửa sổ Power Pivot. Khi sử dụng các nguồn dữ liệu không đồng nhất, hãy chọn bảng có các cột có thể được ánh xạ vào bảng trong các nguồn dữ liệu khác có chứa dữ liệu giống hệt hoặc tương tự.

 • Để hỗ trợ làm mới dữ liệu cho một sổ làm việc mà bạn phát hành lên SharePoint, hãy chọn các nguồn dữ liệu có thể truy nhập bằng cả hai máy trạm và máy chủ. Sau khi phát hành sổ làm việc, bạn có thể thiết lập một lịch biểu làm mới dữ liệu để cập nhật thông tin trong sổ làm việc tự động. Sử dụng các nguồn dữ liệu sẵn dùng trên máy chủ mạng giúp làm mới dữ liệu.

Trong Excel, hãy bấm kết nốidữ liệu > > làm mới tất cả để kết nối lại với cơ sở dữ liệu và làm mới dữ liệu trong sổ làm việc của bạn.

Làm mới sẽ cập nhật các ô riêng lẻ và thêm các hàng đã được Cập Nhật trong cơ sở dữ liệu bên ngoài kể từ thời điểm nhập cuối cùng. Chỉ các hàng mới và cột hiện có sẽ làm mới. Nếu bạn cần thêm một cột mới vào mô hình, bạn sẽ cần phải nhập nó bằng cách dùng các bước được nêu trên.

Làm mới chỉ cần lặp lại cùng một truy vấn được dùng để nhập dữ liệu. Nếu nguồn dữ liệu không còn ở cùng một vị trí, hoặc nếu các bảng hoặc cột bị loại bỏ hoặc đổi tên, làm mới sẽ không thành công. Tất nhiên, bạn vẫn giữ nguyên mọi dữ liệu mà bạn đã nhập trước đó. Để xem truy vấn được dùng trong khi làm mới dữ liệu, hãy bấm Power PivotPower Pivotquản lý để mở cửa sổ Power Pivot. Bấm vào các thuộc tính bảng > thiết kế để xem truy vấn.

Thông thường, các quyền cần thiết để làm mới dữ liệu. Nếu bạn chia sẻ sổ làm việc với những người khác cũng muốn làm mới dữ liệu, họ sẽ yêu cầu ít nhất là các quyền chỉ đọc trên cơ sở dữ liệu.

Phương pháp mà bạn chia sẻ sổ làm việc của bạn sẽ quyết định liệu có thể xảy ra khi làm mới dữ liệu. Đối với Office 365, bạn không thể làm mới dữ liệu trong một sổ làm việc được lưu vào Office 365. Trên SharePoint Server 2013, bạn có thể lên lịch làm mới dữ liệu giám sát trên máy chủ, nhưng cần thiết Power Pivot cho SharePoint 2013 đã được cài đặt và cấu hình trong môi trường SharePoint của bạn. Liên hệ với người quản trị SharePoint của bạn để xem liệu bạn có thể làm mới dữ liệu được lên lịch.

Bạn có thể nhập dữ liệu từ một trong nhiều nguồn dữ liệu được cung cấp trong bảng dưới đây.

Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 không cài đặt nhà cung cấp cho từng nguồn dữ liệu. Trong khi một số nhà cung cấp có thể đã tồn tại trên máy tính của bạn, bạn có thể cần tải xuống và cài đặt nhà cung cấp mà bạn cần.

Bạn cũng có thể liên kết đến bảng trong Excel và sao chép và dán dữ liệu từ các ứng dụng như Excel và Word sử dụng định dạng HTML cho bảng tạm. Để biết thêm thông tin, hãy xem thêm dữ liệu bằng cách sử dụng bảng được liên kết Excelsao chép và dán dữ liệu vào Power Pivot.

Hãy cân nhắc những điều sau đây đối với nhà cung cấp dữ liệu:

 • Bạn cũng có thể sử dụng nhà cung cấp OLE DB cho ODBC.

 • Trong một số trường hợp, sử dụng nhà cung cấp MSDAORA OLE DB có thể gây ra lỗi kết nối — đặc biệt là với các phiên bản Oracle mới hơn. Nếu bạn gặp phải bất kỳ lỗi nào, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một trong các nhà cung cấp khác được liệt kê cho Oracle.

Nguồn

Phiên bản

Loại tệp

Caáp

Cơ sở dữ liệu Access

Microsoft Access 2003 trở lên.

. accdb hoặc. MDB

Nhà cung cấp dịch vụ ACE DB 14 OLE

Cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 hoặc phiên sau này; Cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB cho SQL Server

Nhà cung cấp SQL Server Native Client OLE DB

Nhà cung cấp OLE DB SQL Server Native 10.0 Client

Nhà cung cấp Dữ liệu .NET Framework cho SQL Client

Kho dữ liệu song song SQL Server (PDW)

SQL Server 2008 hoặc phiên sau này

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB cho SQL Server PDW

Cơ sở dữ liệu quan hệ Oracle

Oracle 9i, 10G, 11g.

(không áp dụng)

Nhà cung cấp Oracle OLE DB

Nhà cung cấp dữ liệu .NET Framework cho Oracle Client

Nhà cung cấp Dữ liệu .NET Framework cho SQL Server

MSDAORA OLE DB (nhà cung cấp 2)

Số tự động

MSDASQL

Cơ sở dữ liệu quan hệ Teradata

Teradata V2R6, V12

(không áp dụng)

Nhà cung cấp dịch vụ TDOLEDB OLE

Nhà cung cấp dữ liệu .net cho Teradata

Cơ sở dữ liệu quan hệ Informix

(không áp dụng)

Nhà cung cấp dịch vụ kết hợp OLE DB

Cơ sở dữ liệu quan hệ IBM DB2

8,1

(không áp dụng)

DB2OLEDB

Cơ sở dữ liệu quan hệ Sybase

(không áp dụng)

Nhà cung cấp Sybase OLE DB

Cơ sở dữ liệu quan hệ khác

(không áp dụng)

(không áp dụng)

Nhà cung cấp OLE DB hoặc trình điều khiển ODBC

Tệp
văn bảnkết nối với tệp bằng phẳng

(không áp dụng)

. txt,. tab,. CSV

Nhà cung cấp dịch vụ Microsoft 14 OLE DB cho Microsoft Access

Tệp Microsoft Excel

Excel 97-2003 trở lên

. xlsx,. xlsm,. xlsb,. xltx,. xltm

Nhà cung cấp dịch vụ ACE DB 14 OLE

Power Pivot sổ
làm việcnhập dữ liệu từ dịch vụ phân tích hoặc Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 hoặc phiên sau này

xlsx,. xlsm,. xlsb,. xltx,. xltm

10,5

(chỉ được sử dụng với các sổ làm việc Power Pivot được phát hành cho các trang trại SharePoint có Power Pivot cài đặt SharePoint)

Khối
dịch vụ phân tíchnhập dữ liệu từ dịch vụ phân tích hoặc Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 hoặc phiên sau này

(không áp dụng)

ASOLEDB 10

Nguồn cấp
dữ liệu dữ liệunhập dữ liệu từ nguồn cấp dữ liệu

(được sử dụng để nhập dữ liệu từ báo cáo dịch vụ báo cáo, tài liệu dịch vụ Atom và nguồn cấp dữ liệu đơn)

Định dạng Atom 1,0

Bất kỳ cơ sở dữ liệu hoặc tài liệu nào được liên kết với dịch vụ dữ liệu của Windows Communication Foundation (WCF) (trước đây là dịch vụ dữ liệu ADO.NET).

. atomsvc cho một tài liệu dịch vụ xác định một hoặc nhiều nguồn cấp

. Atom cho tài liệu nguồn cấp web Atom

Nhà cung cấp nguồn cấp dữ liệu Microsoft dành cho Power Pivot

Nhà cung cấp dữ liệu nguồn cấp dữ liệu .NET Framework dành cho Power Pivot

Báo cáo dịch
vụ báo cáonhập dữ liệu từ báo cáo dịch vụ báo cáo

Microsoft SQL Server 2005 hoặc phiên sau này

. RDL

Tệp kết nối cơ sở dữ liệu Office

. ODC

Tài liệu máy chủ đã phát hành — chẳng hạn như cơ sở dữ liệu Access đã được phát hành lên SharePoint — không thể nhập được.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×