Những hàm mới trong Excel 2013

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Bấm vào bất kỳ tên hàm nào trong danh sách sau đây để xem trợ giúp chi tiết về hàm đó.

Tên hàm

Kiểu và mô tả

Hàm ACOT

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Trả về arccotangent của một số

Hàm ACOTH

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số

Hàm ARABIC

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số

Hàm BASE

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Chuyển đổi một số thành bản trình bày dạng văn bản với cơ số đã cho (cơ số)

Hàm BINOM.DIST.RANGE

<c0>Thống kê:</c0>    Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức

Hàm BITAND

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về một "Bitwise And" của hai số

Hàm BITLSHIFT

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về một số giá trị được dịch sang trái bằng số bit dịch chuyển

Hàm BITOR

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về một bitwise OR của 2 số

Hàm BITRSHIFT

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về một số giá trị được chuyển sang phải bằng số bit dịch chuyển

Hàm BITXOR

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về một bitwise "Exclusive Or" của hai số

Hàm CEILING.MATH

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm COMBINA

Toán học và lượng giác:   
Trả về số lượng các kết hợp với tần suất lặp cho một số mục đã cho

Hàm COT

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Trả về dạng cosin hyperbolic của một số

Hàm COTH

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Trả về cotang của một góc

Hàm CSC

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Trả về cosecant của một góc

Hàm CSCH

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Trả về cosec hyperbolic của một góc

Hàm DAYS

<c0>Ngày và giờ:</c0>    Trả về số ngày giữa hai ngày

Hàm DECIMAL

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Chuyển đổi một đại diện dạng văn bản của một số trong một cơ số được cho thành một số thập phân

Hàm ENCODEURL

Web:    Trả về chuỗi mã URL

Hàm FILTERXML

<c0>Web:</c0>    Trả về dữ liệu cụ thể từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định

Hàm FLOOR.MATH

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm FORMULATEXT

<c0>Tham chiếu và tra cứu:</c0>    Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản

Hàm GAMMA

<c0>Thống kê:</c0>    Trả về giá trị hàm Gamma

Hàm GAUSS

<c0>Thống kê:</c0>    Trả về 0,5 thấp hơn phân bố lũy tích thường chuẩn hóa

Hàm IFNA

<c0>Lô-gic:</c0>    Trả về giá trị mà bạn xác định nếu biểu thức giải quyết thành #N/A, nếu không trả về kết quả của biểu thức

Hàm IMCOSH

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về cosin hyperbolic của một số phức

Hàm IMCOT

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về cotang của một số phức

Hàm IMCSC

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về cosec của một số phức

Hàm IMCSCH

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về cosec hyperbolic của một số phức

Hàm IMSEC

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về sec của một số phức

Hàm IMSECH

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về sec hyperbolic của một số phức

Hàm IMSINH

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về sin hyperbolic của một số phức

Hàm IMTAN

<c0>Kỹ thuật:</c0>    Trả về tang của một số phức

Hàm ISFORMULA

Thông tin:    Trả về TRUE nếu có một tham chiếu đến một ô có chứa một công thức

Hàm ISOWEEKNUM

<c0>Ngày và giờ</c0>    Trả về số của số tuần ISO của năm cho một ngày đã cho

Hàm MUNIT

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Trả về ma trận đơn vị hoặc hướng đã xác định

Hàm NUMBERVALUE

<c0>Văn bản</c0>    Chuyển đổi văn bản thành số theo cách độc lập bản địa

Hàm PDURATION

<c0>Tài chính:</c0>    Trả về số chu kỳ được yêu cầu bởi một khoản đầu tư để đạt đến một giá trị đã xác định

Hàm PERMUTATIONA

<c0>Thống kê:</c0>    Trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng

Hàm PHI

<c0>Thống kê:</c0>    Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố thường tiêu chuẩn

Hàm RRI

<c0>Tài chính:</c0>    Trả về một lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư

Hàm SEC

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Trả về sec của một góc

Hàm SECH

<c0>Toán học và lượng giác:</c0>    Trả về sec hyperbolic của một góc

Hàm SHEET

Thông tin:    Trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu

Hàm SHEETS

<c0>Thông tin:</c0>    Trả về số lượng các trang trong một tham chiếu

Hàm SKEW.P

<c0>Thống kê:</c0>    Trả về độ xiên của phân bố dựa trên tổng thể: đặc trưng mức độ mất đối xứng của phân bố xung quanh trung bình của nó

Hàm UNICHAR

Văn bản:    Trả về ký tự Unicode là các tham chiếu bởi giá trị số thức đã cho

Hàm UNICODE

<c0>Văn bản:</c0>    Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản

Hàm WEBSERVICE

<c0>Web:</c0>    Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web.

Hàm XOR

<c0>Lô-gic:</c0>    Trả về một OR riêng lô-gic của tất cả các đối số

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×