Những hàm mới trong Excel 2013

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Bấm vào bất kỳ tên hàm nào trong danh sách sau đây để xem trợ giúp chi tiết về hàm đó.

Tên hàm

Kiểu và mô tả

Hàm ACOT

Toán học và lượng giác:    Trả về arccotangent của một số

Hàm ACOTH

Toán học và lượng giác:    Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số

Hàm ARABIC

Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số

Hàm BASE

Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi một số thành bản trình bày dạng văn bản với cơ số đã cho (cơ số)

Hàm BINOM.DIST.RANGE

Thống kê:    Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức

Hàm BITAND

Kỹ thuật:    Trả về một "Bitwise And" của hai số

Hàm BITLSHIFT

Kỹ thuật:    Trả về một số giá trị được dịch sang trái bằng số bit dịch chuyển

Hàm BITOR

Kỹ thuật:    Trả về một bitwise OR của 2 số

Hàm BITRSHIFT

Kỹ thuật:    Trả về một số giá trị được chuyển sang phải bằng số bit dịch chuyển

Hàm BITXOR

Kỹ thuật:    Trả về một bitwise "Exclusive Or" của hai số

Hàm CEILING.MATH

Toán học và lượng giác:    Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm COMBINA

Toán học và lượng giác:   
Trả về số lượng các kết hợp với tần suất lặp cho một số mục đã cho

Hàm COT

Toán học và lượng giác:    Trả về dạng cosin hyperbolic của một số

Hàm COTH

Toán học và lượng giác:   Trả về cotang của một góc

Hàm CSC

Toán học và lượng giác:    Trả về cosecant của một góc

Hàm CSCH

Toán học và lượng giác:    Trả về cosec hyperbolic của một góc

Hàm DAYS

Ngày và giờ:    Trả về số ngày giữa hai ngày

Hàm DECIMAL

Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi một đại diện dạng văn bản của một số trong một cơ số được cho thành một số thập phân

Hàm ENCODEURL

Web:    Trả về chuỗi mã URL

Hàm FILTERXML

Web:    Trả về dữ liệu cụ thể từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định

Hàm FLOOR.MATH

Toán học và lượng giác:    Làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm FORMULATEXT

Tham chiếu và tra cứu:    Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản

Hàm GAMMA

Thống kê:    Trả về giá trị hàm Gamma

Hàm GAUSS

Thống kê:    Trả về 0,5 thấp hơn phân bố lũy tích thường chuẩn hóa

Hàm IFNA

Lô-gic:    Trả về giá trị mà bạn xác định nếu biểu thức giải quyết thành #N/A, nếu không trả về kết quả của biểu thức

Hàm IMCOSH

Kỹ thuật:    Trả về cosin hyperbolic của một số phức

Hàm IMCOT

Kỹ thuật:    Trả về cotang của một số phức

Hàm IMCSC

Kỹ thuật:   Trả về cosec của một số phức

Hàm IMCSCH

Kỹ thuật:   Trả về cosec hyperbolic của một số phức

Hàm IMSEC

Kỹ thuật:    Trả về sec của một số phức

Hàm IMSECH

Kỹ thuật:    Trả về sec hyperbolic của một số phức

Hàm IMSINH

Kỹ thuật:    Trả về sin hyperbolic của một số phức

Hàm IMTAN

Kỹ thuật:    Trả về tang của một số phức

Hàm ISFORMULA

Thông tin:    Trả về TRUE nếu có một tham chiếu đến một ô có chứa một công thức

Hàm ISOWEEKNUM

Ngày và giờ   Trả về số của số tuần ISO của năm cho một ngày đã cho

Hàm MUNIT

Toán học và lượng giác:    Trả về ma trận đơn vị hoặc hướng đã xác định

Hàm NUMBERVALUE

Văn bản    Chuyển đổi văn bản thành số theo cách độc lập bản địa

Hàm PDURATION

Tài chính:    Trả về số chu kỳ được yêu cầu bởi một khoản đầu tư để đạt đến một giá trị đã xác định

Hàm PERMUTATIONA

Thống kê:    Trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng

Hàm PHI

Thống kê:    Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố thường tiêu chuẩn

Hàm RRI

Tài chính:    Trả về một lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư

Hàm SEC

Toán học và lượng giác:    Trả về sec của một góc

Hàm SECH

Toán học và lượng giác:    Trả về sec hyperbolic của một góc

Hàm SHEET

Thông tin:    Trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu

Hàm SHEETS

Thông tin:    Trả về số lượng các trang trong một tham chiếu

Hàm SKEW.P

Thống kê:    Trả về độ xiên của phân bố dựa trên tổng thể: đặc trưng mức độ mất đối xứng của phân bố xung quanh trung bình của nó

Hàm UNICHAR

Văn bản:    Trả về ký tự Unicode là các tham chiếu bởi giá trị số thức đã cho

Hàm UNICODE

Văn bản:    Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản

Hàm WEBSERVICE

Web:    Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web.

Hàm XOR

Lô-gic:    Trả về một OR riêng lô-gic của tất cả các đối số

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×