Nhập tuyển tập Nguồn cấp RSS

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhập một tuyển tập nguồn cấp thực sự đơn giản cung ứng (RSS) từ một tệp .opml. Đây là một cách tuyệt vời để sử dụng một tuyển tập nguồn cấp RSS từ người khác hoặc từ một máy tính cũ mà bạn đã dùng để đọc nguồn cấp RSS.

  1. Trên menu Tệp, bấm Mở & Xuất > Nhập/Xuất.

  2. Bấm Nhập Nguồn cấp RSS từ tệp OPML, rồi bấm Tiếp.

  3. Duyệt vị trí của tệp .opml và mở tệp này.

  4. Chọn nguồn cấp bạn muốn nhập rồi bấm Tiếp. Nguồn cấp RSS sẽ được thêm vào thư mục nguồn cấp RSS trong Outlook.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ nhận được nguồn cấp RSS mới. Nội dung nguồn cấp hiện có sẽ không được nhập.

Lưu ý: Để loại bỏ nguồn cấp RSS từ Outlook, chỉ cần bấm chuột phải vào thư mục cho nguồn cấp RSS và chọn xóa thư mục.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×