Nội dung SharePoint Online không được hiển thị trong tìm kiếm SharePoint tại cơ sở

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây.

 • Bạn cấu hình tìm kiếm hỗn hợp đi để trả về kết quả từ SharePoint Online trong môi trường SharePoint 2013 tại cơ sở.

 • Khi người dùng thực hiện một truy vấn từ một site SharePoint 2013 tại cơ sở, chỉ có kết quả từ SharePoint 2013 tại cơ sở môi trường sẽ được hiển thị. Không có kết quả được trả về từ SharePoint Online.

 • Người quản trị sửa quy tắc truy vấn liên kết với nguồn kết quả. Sau đó, người quản trị sẽ mở bộ dựng truy vấn từ khối kết quả. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra lỗi sau đây:

  1 3/4 System.Net.WebException: yêu cầu bị hủy bỏ: yêu cầu bị hủy bỏ.--> Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2ErrorResponseException: máy chủ từ xa trả về một lỗi: (404) không tìm thấy. tại Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2Client.GetResponse (Uri stsurl, thông báo OAuth2AccessTokenRequest) tại Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2Client.RequestOAuthToken (Uri stsUrl. Yêu cầu OAuth2AccessTokenRequest) tại stslnfo, OAuth2EndpointIdentity endpointldentity) tại Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2SecurityTokenManager.GetRawBearerToken (chuỗi nameldentifier, SPSecurityTokenServiceConnectionInformation stslnfo.

Ngoài ra, ngoại lệ sau được đăng nhập Nhật ký hợp nhất ghi nhật ký dịch vụ (ULS):

An exception occurred during OAuth2 request to <url specific to your site> 
The remote server returned an error: (404) Not Found. 
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() 
at Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2Client.GetResponse(Uri stsUrl, 
OAuth2AccessTokenRequest message)

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, xác định xem Proxy ứng dụng dịch vụ tìm kiếm đã được triển khai trong chế độ phân vùng. Nếu tệp đó, loại bỏ và sau đó tạo lại proxy mà không dùng chế độ phân vùng.

GHI CHÚ:

 • Office 365 không hỗ trợ truy vấn tìm kiếm hỗn hợp đến khi Proxy ứng dụng dịch vụ tìm kiếm trên cơ sở được triển khai trong chế độ partitioned.

 • Làm theo các cách thực hành tốt nhất hoạt động và thực hiện một bản sao lưu trước khi bạn thực hiện theo các bước sau đây. Để biết thêm thông tin, hãy sao lưu ứng dụng dịch vụ tìm kiếm trong SharePoint Server.

Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây trong Management Shell của SharePoint.

 1. Lấy ID ứng dụng dịch vụ tìm kiếm. Để thực hiện điều này, hãy chạy lệnh ghép ngắn sau đây:

  $ssa=Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication 

 2. Lấy ID tìm dịch vụ ứng dụng Proxy. Để thực hiện điều này, hãy chạy lệnh ghép ngắn sau đây:

  $ssaproxy=Get-SPServiceApplicationProxy –identity <guid>

  ghi chú: ứng dụng dịch vụ proxy GUID là duy nhất cho mỗi cụm máy chủ. Chạy lệnh ghép ngắn Get-SPServiceApplicationProxy và lưu ý GUID proxy ứng dụng dịch vụ tìm kiếm.

 3. Xem lại kết quả $ssaproxy.properties . Proxy sẽ được liệt kê như partitioned. Nếu đây là trường hợp, hãy đi đến bước 4 để cập nhật các thuộc tính Proxy.

 4. Cập nhật các thuộc tính Proxy. Để thực hiện điều này, hãy chạy lệnh ghép ngắn sau đây:

  $proxy = get-spenterprisesearchserviceapplicationproxy
  $proxy. Properties["Microsoft.Office.Server.Utilities.SPPartitionOptions"] = 0
  $proxy. Update()
  $ssa = get-spenterprisesearchserviceapplication
  $ssa. SetProperty("IgnoreTenantization",1)
  $ssa. Update()

  Sau khi bạn hoàn thành các bước này, kiểm tra xem vấn đề đã giải quyết. Nếu không, hãy đi đến bước 5 để loại bỏ và tạo lại proxy.

 5. Loại bỏ tìm kiếm dịch vụ ứng dụng Proxy. Để thực hiện điều này, hãy chạy lệnh ghép ngắn sau đây:

  Remove-SPServiceApplicationProxy $ssaproxy

 6. Tạo Proxy ứng dụng dịch vụ tìm kiếm mới. Để thực hiện điều này, hãy chạy lệnh ghép ngắn sau đây:

  New-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy -SearchApplication $ssa -Name "Search Service Application Proxy"

Sau khi bạn làm theo các bước sau đây, cụm máy chủ SharePoint 2013 tại cơ sở tìm kiếm sẽ bắt đầu trả về kết quả từ SharePoint Online.

Xem thêm thông tin

Để biết thêm thông tin, hãy Tìm hiểu về nhiều thuê trong SharePoint Server 2013.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×