×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Move or copy a message between folders

Move a message to another folder

Select the message and drag it to the destination folder.

Copy a message to another folder

  1. Select the message that you want to copy.

    To select multiple items, hold down COMMAND as you click the items.

  2. On the Home tab, click Move > Copy to Folder.

    Move or copy messages between folders

  3. Start typing the name of the destination folder.

  4. When the folder you want appears, click the folder name > Copy.

    Tip: To create a new folder in the sidebar, hold down CONTROL, select an existing folder > New Folder.

Related Topics

Move or rename a folder

Add or remove folders

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×