Mệnh đề ORDER BY

Mệnh đề ORDER BY trong Access sẽ sắp xếp bản ghi kết quả của truy vấn trên những trường được chỉ định theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Cú pháp

SELECT fieldlist
FROM table
WHERE selectcriteria
[ORDER BY field1 [ASC | DESC ][, field2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

Câu lệnh SELECT chứa mệnh đề ORDER BY có những phần sau đây:

Phần

Mô tả

fieldlist

Tên của những trường cần truy xuất cùng với mọi biệt danh tên trường, hàm tổng hợp SQL, các xác lập lựa chọn (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW hoặc TOP) hay các tùy chọn khác của câu lệnh SELECT.

table

Tên của bảng mà các bản ghi được truy xuất từ đó.

selectcriteria

Tiêu chí lựa chọn. Nếu câu lệnh có mệnh đề WHERE thì bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access sẽ sắp xếp các giá trị sau khi áp dụng điều kiện WHERE cho các bản ghi.

field1, field2

Tên của các trường cần sắp xếp bản ghi.

Ghi chú

ORDER BY là tùy chọn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hiển thị dữ liệu của mình theo thứ tự đã sắp xếp, bạn phải sử dụng ORDER BY.

thứ tự sắp xếp mặc định là tăng dần (A đến Z, 0 đến 9). Cả hai ví dụ sau đây đều sắp xếp tên nhân viên theo thứ tự họ:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần (Z đến A, 9 đến 0), hãy thêm từ dành riêng DESC vào cuối từng trường bạn muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Ví dụ sau đây sẽ chọn lương và sắp xếp lương theo thứ tự giảm dần:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Nếu bạn chỉ định một trường chứa dữ liệu Bản ghi nhớ hoặc Đối tượng OLE trong mệnh đề ORDER BY thì sẽ xảy ra lỗi. Bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access không sắp xếp trên trường của các kiểu này.

ORDER BY thường là mục cuối cùng trong một câu lệnh SQL.

Bạn có thể bao gồm các trường bổ sung trong mệnh đề ORDER BY. Trước tiên, các bản ghi đã sắp xếp theo trường đầu tiên sẽ được liệt kê sau ORDER BY. Sau đó, các bản ghi có giá trị bằng nhau trong trường đó sẽ được sắp xếp theo giá trị trong trường thứ hai được liệt kê và tiếp tục như vậy.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×