Mô hình dữ liệu phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Dữ liệu dành cho bảng phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Phân tích mức sử dụng Microsoft 365 kết nối đến một API cung cấp mô hình dữ liệu đa chiều. API đang ở dạng bản xem trước và có thể truy nhập tại https://reports.office.com/pbi/v1.0/<id_đối_tượng_thuê> (thay thế <id đối tượng thuê> bằng GUID đối tượng thuê của bạn).

API này cung cấp thông tin về xu hướng hàng tháng của mức sử dụng các dịch vụ Office 365 khác nhau. Tham khảo bảng trong mục sau đây để biết chính xác dữ liệu được API trả về.

Bảng dữ liệu được API Báo cáo Office 365 trả về

Tên bảng

Thông tin trong bảng

Phạm vi ngày

Mức sử dụng Sản phẩm của Đối tượng thuê

Có chứa tổng số người dùng đã kích hoạt, hiện hoạt hàng tháng, người dùng vẫn duy trì sử dụng theo tháng, người dùng lần đầu tiên và người dùng hiện hoạt tích lũy.

Có chứa dữ liệu tổng hợp hàng tháng trong một kỳ tuần tự 12 tháng, bao gồm một phần tháng hiện tại.

Hoạt động Sản phẩm của Đối tượng thuê

Có chứa tổng số hoạt động và số lượng người dùng hiện hoạt hàng tháng cho các hoạt động khác nhau trong các sản phẩm.

Hãy xem định nghĩa người dùng hiện hoạt để biết thông tin về các hoạt động trong một sản phẩm được trả về ở bảng dữ liệu này.

Có chứa dữ liệu tổng hợp hàng tháng trong một kỳ tuần tự 12 tháng, bao gồm một phần tháng hiện tại.

Giấy phép Office của Đối tượng thuê

Có chứa các dữ liệu về số lượng đăng ký Microsoft Office được gán cho người dùng

Có chứa dữ liệu trạng thái cuối tháng trong một kỳ tuần tự 12 tháng, bao gồm một phần tháng hiện tại.

Mức sử dụng Hộp thư của Đối tượng thuê

Có chứa dữ liệu về hộp thư của người dùng, về tổng số lượng hộp thư và cách sử dụng dung lượng lưu trữ.

Có chứa dữ liệu trạng thái cuối tháng trong một kỳ tuần tự 12 tháng, bao gồm một phần tháng hiện tại.

Mức sử dụng Máy khách của Đối tượng thuê

Có chứa dữ liệu về số lượng người dùng tích cực sử dụng máy khách/thiết bị cụ thể để kết nối với Exchange Online, Skype for Business và Yammer.

Có chứa dữ liệu tổng hợp hàng tháng trong một kỳ tuần tự 12 tháng, bao gồm một phần tháng hiện tại.

Mức sử dụng SharePoint Online của Đối tượng thuê

Có chứa dữ liệu về các site SharePoint, bao gồm các site Nhóm, chẳng hạn như tổng số site, số lượng tài liệu trên site, số lượng tệp theo loại hoạt động và dung lượng lưu trữ được sử dụng.

Có chứa dữ liệu trạng thái cuối tháng trong một kỳ tuần tự 12 tháng, bao gồm một phần tháng hiện tại.

Mức sử dụng OneDrive for Business của Đối tượng thuê

Có chứa dữ liệu về các tài khoản OneDrive như số lượng tài khoản, số lượng tài liệu trên OneDrives, dung lượng lưu trữ được sử dụng, số lượng tệp theo loại hoạt động.

Có chứa dữ liệu trạng thái cuối tháng trong một kỳ tuần tự 12 tháng, bao gồm một phần tháng hiện tại.

Mức sử dụng Nhóm Office 365 của đối tượng thuê

Có chứa dữ liệu về mức sử dụng Nhóm Office 365 bao gồm Hộp thư, SharePoint và Yammer.

Có chứa dữ liệu trạng thái cuối tháng trong một kỳ tuần tự 12 tháng, bao gồm một phần tháng hiện tại.

Kích hoạt Office của Đối tượng thuê

Có chứa dữ liệu về số lượt kích hoạt đăng ký Office, số lượt kích hoạt theo từng thiết bị (chạy Android/chạy iOS/máy Mac/PC), lượt kích hoạt theo gói dịch vụ, ví dụ: Office Proplus, Visio, Project.

Có chứa dữ liệu trạng thái cuối tháng trong một kỳ tuần tự 12 tháng, bao gồm một phần tháng hiện tại.

Trạng thái Người dùng

Có chứa siêu dữ liệu về người dùng, bao gồm tên hiển thị người dùng, sản phẩm được gán, vị trí, bộ phận, chức danh, công ty. Dữ liệu này là về người dùng được gán giấy phép trong toàn bộ tháng trước. Mỗi người dùng được thể hiện duy nhất bằng id người dùng.

Dữ liệu này là về người dùng được gán giấy phép trong toàn bộ tháng trước.

Hoạt động của Người dùng

Có chứa thông tin ở mức mỗi người dùng về hoạt động được thực hiện bởi người dùng được cấp phép.

Hãy xem định nghĩa người dùng hiện hoạt để biết thông tin về các hoạt động trong một sản phẩm được trả về ở bảng dữ liệu này.

Dữ liệu này là về người dùng đã thực hiện hoạt động thuộc bất cứ dịch vụ nào trong cả tháng trước.

Bung rộng các mục sau đây để xem thông tin chi tiết của từng bảng dữ liệu.

Bảng này cung cấp chi tiết ở mức người dùng cho tất cả những người dùng có gán giấy phép trong cả tháng trước. Bảng này đưa vào dữ liệu từ Azure Active Directory.

Tên cột

Mô tả cột

UserId

Id người dùng duy nhất đại diện cho một người dùng và cho phép tham gia với bảng dữ liệu khác trong tập dữ liệu.

Khung thời gian

Giá trị tháng mà bảng này có dữ liệu.

UPN

Tên chính của người dùng giúp xác định duy nhất người dùng có thể gia nhập với các nguồn dữ liệu bên ngoài khác.

DisplayName

Tên hiển thị của người dùng.

IDType

Loại id được đặt thành 1 nếu người dùng là người dùng Yammer kết nối bằng ID Yammer hoặc 0 nếu người dùng kết nối với Yammer bằng ID Office 365 của mình.

Giá trị là 1 để thể hiện rằng người dùng này kết nối với Yammer bằng id Yammer chứ không phải id Office 365

HasLicenseEXO

Đặt là true nếu người dùng được gán giấy phép và được phép sử dụng Exchange.

HasLicenseODB

Đặt là true nếu người dùng được gán giấy phép và kích hoạt để sử dụng OneDrive for Business.

HasLicenseSPO

Đặt là true nếu người dùng được gán giấy phép và kích hoạt để sử dụng SharePoint Online.

HasLicenseYAM

Đặt là true nếu người dùng được gán giấy phép và kích hoạt để sử dụng Yammer.

HasLicenseSFB

Đặt là true nếu người dùng được gán giấy phép và kích hoạt để sử dụng Skype For Business.

Có_giấy_phép_Teams

Đặt là true nếu người dùng được gán giấy phép và được phép sử dụng Microsoft Teams.

Công ty

Dữ liệu công ty được thể hiện trong Azure Active Directory cho người dùng này.

Phòng ban

Dữ liệu phòng ban được thể hiện trong Azure Active Directory cho người dùng này.

LocationCity

Dữ liệu thành phố được thể hiện trong Azure Active Directory cho người dùng này.

LocationCountry

Dữ liệu quốc gia được thể hiện trong Azure Active Directory cho người dùng này.

LocationState

Dữ liệu tiểu bang được thể hiện trong Azure Active Directory cho người dùng này.

LocationOffice

Văn phòng của người dùng.

Chức danh

Dữ liệu chức danh được thể hiện trong Azure Active Directory cho người dùng này.

Đã xóa

True nếu người dùng đã bị xóa khỏi Office 365 trong cả tháng trước.

DeletedDate

Ngày mà người dùng bị xóa khỏi Office 365.

YAM_State

Trạng thái của người dùng trong hệ thống Yammer, có thể hiện hoạt, đã xóa hoặc tạm ngừng.

YAM_ActivationDate

Ngày người dùng được nhập trạng thái đang hoạt động trong Yammer.

YAM_DeletionDate

Ngày người dùng được nhập trạng thái bị xóa trong Yammer.

YAM_SuspensionDate

Ngày người dùng được nhập trạng thái đang tạm ngừng trong Yammer.

Bảng này có chứa dữ liệu về mỗi người dùng đã có hoạt động trong bất cứ dịch vụ nào ở tháng trước.

Tên cột

Mô tả cột

UserID

Id người dùng duy nhất đại diện cho một người dùng và cho phép tham gia với bảng dữ liệu khác trong tập dữ liệu.

IDType

Loại id được đặt thành 1 nếu người dùng là người dùng Yammer kết nối bằng ID Yammer hoặc 0 nếu người dùng kết nối với Yammer bằng ID Office 365 của mình.

Giá trị là 1 để thể hiện rằng người dùng này kết nối với Yammer bằng id Yammer chứ không phải id Office 365

Khung thời gian

Giá trị tháng mà bảng này trình bày dữ liệu.

EXO_EmailSent

Số lượng email đã gửi.

EXO_EmailReceived

Số lượng email đã nhận.

EXO_EmailRead

Số lượng email mà người dùng đã đọc, email đã đọc hoặc email đã nhận trước đó có thể được người dùng đọc nhiều lần.

EXO_Cuộc_hẹn_đã_tạo

Số lượng cuộc hẹn đã tạo.

EXO_Cuộc_họp_đã_chấp_nhận

Số lượng cuộc họp đã chấp nhận.

EXO_Cuộc_họp_đã_hủy_bỏ

Số lượng cuộc họp đã hủy bỏ.

EXO_Cuộc_họp_đã_từ_chối

Số lượng cuộc họp đã từ chối.

EXO_Cuộc_họp_đã_gửi

Số lượng cuộc họp đã gửi.

ODB_FileViewedModified

Số lượng tệp mà người dùng đã tương tác trên bất cứ OneDrive for Business nào (ví dụ: đã tạo, cập nhật, xóa, xem hoặc tải xuống).

ODB_FileSynched

Số lượng tệp mà người dùng đã đồng bộ hóa trên OneDrive for Business bất kỳ.

ODB_FileSharedInternally

Số lượng tệp mà người dùng đã chia sẻ nội bộ từ OneDrive for Business bất kỳ.

ODB_FileSharedExternally

Số lượng tệp mà người dùng đã chia sẻ ra bên ngoài từ OneDrive for Business bất kỳ.

ODB_AccessByOwner

Số lượng tệp mà người dùng đã tương tác trên OneDrive for Business của chính họ.

ODB_AccessOthers

Số lượng tệp mà người dùng đã tương tác trên OneDrive for Business của người dùng khác.

SPO_GroupFileViewedModified

Số lượng tệp mà người dùng đã tương tác trên mọi site nhóm.

SPO_GroupFileSynched

Số lượng tệp mà người dùng đã đồng bộ trên mọi site nhóm.

SPO_GroupFileSharedInternally

Số lượng tệp mà người dùng này đã chia sẻ nội bộ từ bất cứ site nhóm nào.

SPO_GroupFileSharedExternally

Số lượng tệp mà người dùng này đã chia sẻ ra bên ngoài từ bất cứ site nhóm nào.

SPO_GroupAccessByOwner

Số lượng tệp mà người dùng tương tác trên site nhóm của riêng họ.

SPO_GroupAccessByOthers

Số lượng tệp trên site nhóm của người dùng khác mà người dùng tương tác.

SPO_Tệp_đã_xem_và_chỉnh_sửa_khác

Số lượng tệp mà người dùng này đã tương tác trên bất kỳ site nào khác.

SPO_Tệp_đã_đồng_bộ_khác

Số lượng tệp mà người dùng này đã đồng bộ hóa trên bất kỳ site nào khác.

SPO_Tệp_đã_chia_sẻ_nội_bộ_khác

Số lượng tệp mà người dùng này đã chia sẻ nội bộ từ bất kỳ site nào khác.

SPO_Tệp_đã_chia_sẻ_với_bên_ngoài_khác

Số lượng tệp mà người dùng này đã chia sẻ với bên ngoài từ bất kỳ site nào khác.

SPO_Truy_nhập_khác_của_chủ_sở_hữu

Số lượng site mà người dùng đã tương tác nằm trên site khác thuộc sở hữu của họ.

SPO_Truy_nhập_khác_của_người_khác

Số lượng site mà người dùng đã tương tác nằm trên site khác thuộc sở hữu của người dùng khác.

SPO_TeamFileViewedModified

Số lượng tệp mà người dùng này đã tương tác trên bất cứ site nhóm nào.

SPO_TeamFileSynched

Số lượng tệp mà người dùng này đã đồng bộ hóa trên bất cứ site nhóm nào.

SPO_TeamFileSharedInternally

Số lượng tệp mà người dùng này đã chia sẻ nội bộ từ bất cứ site nhóm nào.

SPO_TeamFileSharedExternally

Số lượng tệp mà người dùng này đã chia sẻ ra bên ngoài từ bất cứ site nhóm nào.

SPO_TeamAccessByOwner

Số lượng tệp trên site nhóm riêng mà người dùng tương tác.

SPO_TeamAccessByOthers

Số lượng tệp trên site nhóm của người dùng khác mà người dùng tương tác.

Teams_Tin_nhắn_trò_chuyện

Số lượng tin nhắn trò chuyện đã gửi.

Teams_Thông_điệp_kênh

Số lượng thông điệp đã đăng lên kênh.

Teams_Cuộc_gọi_tham_gia

Số lượng cuộc gọi người dùng đã tham gia.

Teams_Cuộc_họp_tham_gia

Số lượng cuộc họp được người dùng tham gia.

Teams_Có_hành_động_khác

Giá trị boolean nếu người dùng đã thực hiện các hành động khác trong Microsoft Teams.

YAM_MessagePost

Số lượng thông báo Yammer người dùng đã đăng.

YAM_MessageLiked

Số lượng thông báo Yammer người dùng đã thích.

YAM_MessageRead

Số lượng thông báo Yammer người dùng đã đọc.

SFB_P2PSummary

Số lượng phiên ngang hàng người dùng đã tham gia.

SFB_ConfOrgSummary

Số lượng phiên hội thảo người dùng đã tổ chức.

SFB_ConfPartSummary

Số lượng phiên hội thảo người dùng đã tham gia.

Bảng này cung cấp dữ liệu tiếp nhận theo tháng về người dùng có hiệu lực, hiện hoạt, quay lại và lần đầu tiên của từng sản phẩm trong Office 365. Giá trị Office 365 thể hiện mức sử dụng hiện hoạt ở một trong hai sản phẩm.

Tên cột

Mô tả cột

Sản phẩm

Tên sản phẩm mà thông tin sử dụng được tóm tắt. Giá trị Office 365 trong cột sản phẩm thể hiện hoạt động trên sản phẩm bất kỳ trong các sản phẩm

Khung thời gian

Giá trị tháng. Sẽ có một hàng cho từng sản phẩm mỗi tháng trong 12 tháng qua, bao gồm một phần tháng hiện tại.

EnabledUsers

Số lượng người dùng đã kích hoạt để sử dụng sản phẩm trong giá trị khung thời gian, nếu người dùng được kích hoạt trong một phần của tháng thì người dùng đó vẫn sẽ được tính.

ActiveUsers

Số lượng người dùng đã thực hiện hoạt động có chủ ý trong sản phẩm trong giá trị khung thời gian.

Người dùng được coi là hiện hoạt đối với một sản phẩm trong một tháng cụ thể nếu họ đã thực hiện một trong các hoạt động chính ở sản phẩm. Các hoạt động chính sẵn dùng trong bảng Hoạt động Sản phẩm của Đối tượng thuê.

CumulativeActiveUsers

Số lượng người dùng đã kích hoạt để sử dụng một sản phẩm và đã sử dụng sản phẩm đó đến tháng trong khung thời gian ít nhất một lần kể từ khi thu thập dữ liệu bắt đầu trong hệ thống sử dụng mới.

MoMReturningUsers

Số lượng người dùng hiện hoạt trong tháng khung thời gian và cũng hiện hoạt trong tháng trước đó.

FirstTimeUsers

Số lượng người dùng hiện hoạt trong khung thời gian lần đầu tiên kể từ khi thu thập dữ liệu ở hệ thống sử dụng mới.

Một người dùng được tính là người dùng lần đầu tiên trong một tháng cụ thể nếu chúng tôi phát hiện hoạt động của người dùng đó lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu ở hệ thống báo cáo mới này. Sau khi được tính là người dùng lần đầu tiên, ngay cả khi người dùng đó bị ngắt quãng nhiều trong hoạt động của mình thì người dùng đó vẫn sẽ không bao giờ được tính lại là người dùng lần đầu tiên

Ngày Nội dung

Nếu khung thời gian hiển thị tháng hiện tại thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng hiện tại mà dữ liệu sẵn dùng.

Nếu Khung thời gian hiển thị tháng trước thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng của khung thời gian.

Bảng này cung cấp tổng số hoạt động và số lượng người dùng hiện hoạt hàng tháng cho các hoạt động khác nhau trong các sản phẩm.

Tên cột

Mô tả cột

Khung thời gian

Giá trị tháng. Sẽ có một hàng cho từng sản phẩm mỗi tháng trong 12 tháng qua, bao gồm một phần tháng hiện tại.

Sản phẩm

Tên sản phẩm trong Office 365 mà dữ liệu sử dụng có sẵn.

Hoạt động

Tên của hoạt động trong một sản phẩm được sử dụng để thể hiện việc sử dụng sản phẩm hiện hoạt.

ActivityCount

Đây là tổng số hành động được tính cho mỗi hoạt động được thực hiện trong sản phẩm của toàn bộ người dùng hiện hoạt.

Lưu ý: Đối với các hoạt động SharePoint Online và OneDrive for Business, giá trị này thể hiện số lượng tài liệu riêng biệt mà người dùng tương tác.

ActiveUserCount

Số lượng người dùng thực hiện hoạt động trong sản phẩm.

TotalDurationInMinute

Thời lượng tính bằng phút của toàn bộ người dùng hiện hoạt đã sử dụng phiên âm thanh hoặc video trong một hoạt động Skype for Business có thể áp dụng.

Ngày Nội dung

Nếu khung thời gian hiển thị tháng hiện tại thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng hiện tại mà dữ liệu sẵn dùng.

Nếu Khung thời gian hiển thị tháng trước thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng của khung thời gian.

Bảng này bao gồm dữ liệu tóm tắt của toàn bộ người dùng Exchange Online được cấp phép có hộp thư người dùng. Bảng này có chứa trạng thái cuối tháng của toàn bộ hộp thư người dùng. Dữ liệu trong bảng này không tính cộng dồn qua nhiều tháng. Dữ liệu của tháng gần đây nhất trong bảng này thể hiện trạng thái gần đây nhất.

Tên cột

Mô tả cột

TotalMailboxes

Số lượng hộp thư người dùng của đăng ký Office 365.

IssueWarningQuota

Tổng hạn mức phát hành cảnh báo trên toàn bộ hộp thư người dùng.

ProhibitSendQuota

Tổng hạn mức chặn gửi trên toàn bộ hộp thư người dùng.

ProhibitSendReceiveQuota

Tổng hạn mức trong hạn mức chặn gửi nhận trên toàn bộ hộp thư người dùng.

TotalItemBytes

Số lượng dung lượng lưu trữ tình bằng byte đã sử dụng trên toàn bộ hộp thư người dùng.

MailboxesNoWarning

Số lượng hộp thư người dùng dưới giới hạn cảnh báo lưu trữ.

MailboxesIssueWarning

Số lượng hộp thư người dùng được cấp cảnh báo về hạn mức lưu trữ.

MailboxesExceedSendQuota

Số lượng hộp thư người dùng vượt quá hạn mức gửi.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Số lượng hộp thư người dùng vượt quá hạn mức gửi/nhận.

DeletedMailboxes

Số lượng hộp thư người dùng đã xóa trong khung thời gian.

Khung thời gian

Giá trị tháng.

Ngày Nội dung

Nếu khung thời gian hiển thị tháng hiện tại thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng hiện tại mà dữ liệu sẵn dùng.

Nếu Khung thời gian hiển thị tháng trước thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng của khung thời gian.

Bảng này đưa ra dữ liệu tóm tắt theo tháng về các máy khách mà người dùng đang sử dụng để kết nối với Exchange Online, Skype for Business và Yammer. Bảng này chưa có dữ liệu sử dụng máy khách cho SharePoint Online và OneDrive for Business.

Tên cột

Mô tả cột

Sản phẩm

Tên sản phẩm trong Office 365 mà dữ liệu sử dụng máy khách có sẵn.

ClientId

Tên của từng thiết bị được sử dụng để kết nối với sản phẩm.

UserCount

Số lượng người dùng sử dụng mỗi máy khách cho từng sản phẩm.

Khung thời gian

Giá trị tháng

Ngày Nội dung

Nếu khung thời gian hiển thị tháng hiện tại thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng hiện tại mà dữ liệu sẵn dùng.

Nếu Khung thời gian hiển thị tháng trước thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng của khung thời gian.

Bảng này gồm có dữ liệu tóm tắt theo tháng về mức sử dụng hoặc hoạt động của site SharePoint Online. Điều này chỉ bao gồm các site Nhóm. Trạng thái cuối tháng của các site SharePoint Online được trình bày trong cột này, ví dụ: nếu một người dùng tạo 5 tài liệu và sử dụng 10 MB trên tổng dung lượng lưu trữ, rồi xóa một số tệp và thêm các tệp khác sao cho vào cuối tháng trạng thái của các tệp là tổng 7 tệp sử dụng 5 MB dung lượng lưu trữ thì giá trị được trình bày trong bảng này là trạng thái cuối tháng. Bảng này được ẩn để tránh trùng lặp số lượng tổng hợp và được dùng làm nguồn để tạo ra hai bảng tham chiếu.

Tên cột

Mô tả cột

SiteType

Giá trị loại site (bất kỳ/nhóm) (bất kỳ thể hiện một trong 2 loại site này).

TotalSites

Số lượng site tồn tại vào cuối khung thời gian.

DocumentCount

Tổng số tài liệu tồn tại trên site vào cuối khung thời gian.

DiskQuota

Tổng hạn ngạch lưu trữ đã phân bổ được tính tổng trên mọi site vào cuối khung thời gian.

DiskUsed

Tổng dung lượng lưu trữ đã sử dụng được tính tổng trên mọi site vào cuối khung thời gian.

ActivityType

Số lượng site ghi lại các loại hoạt động tệp khác nhau (bất kỳ/tệp hiện hoạt/tệp đã chia sẻ EXT/INT/tệp đã đồng bộ).

Bất kỳ thể hiện mọi hoạt động tệp đã được thực hiện.

SitesWithOwnerActivities

Số lượng site hiện hoạt nơi chủ sở hữu site đã thực hiện hoạt động tệp cụ thể trên site của riêng mình.

SitesWithNonOwnerActivities

Số lượng site hiện hoạt được tính tổng trong tháng nơi những người dùng không phải là chủ sở hữu site thực hiện một hoạt động tệp cụ thể trên site.

ActivityTotalSites

Số lượng site ghi lại hoạt động bất kỳ trong khung thời gian. Nếu một site đã có hoạt động trước đó trong khung thời gian và được xóa vào cuối khung thời gian thì hoạt động đó vẫn được tính trong site hiện hoạt thuộc tổng số khung thời gian đó.

Khung thời gian

Cột này có giá trị ngày. Được sử dụng như Quan hệ nhiều với một cho bảng Lịch.

Ngày Nội dung

Nếu khung thời gian hiển thị tháng hiện tại thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng hiện tại mà dữ liệu sẵn dùng.

Nếu Khung thời gian hiển thị tháng trước thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng của khung thời gian.

Bảng này có chứa dữ liệu về các tài khoản OneDrive như số lượng tài khoản, số lượng tài liệu trên tài khoản OneDrive, dung lượng lưu trữ được sử dụng, số lượng tệp theo loại hoạt động. Trạng thái cuối tháng của tài khoản OneDrive for Business được trình bày trong bảng sau đây. Ví dụ: nếu người dùng tạo 5 tài liệu sử dụng 10 MB dung lượng lưu trữ, rồi xóa một vài tệp và thêm các tệp khác sao cho vào cuối tháng người dùng đó có 7 tệp sử dụng 5 MB dung lượng lưu trữ thì giá trị cuối tháng được thể hiện trong bảng sau đây vào cuối tháng.

Tên cột

Mô tả cột

SiteType

Giá trị là "OneDrive".

TotalSites

Số lượng tài khoản OneDrive for Business tồn tại vào cuối khung thời gian.

DocumentCount

Tổng số tài liệu đã tồn tại trên toàn bộ tài khoản OneDrive for Business vào cuối khung thời gian

DiskQuota

Tổng hạn mức lưu trữ đã phân bổ được tính tổng trên toàn bộ tài khoản OneDrive for Business vào cuối khung thời gian.

DiskUsed

Tổng dung lượng lưu trữ đã sử dụng được tính tổng trên toàn bộ tài khoản OneDrive vào cuối khung thời gian.

ActivityType

Số lượng tài khoản ghi lại các loại hoạt động tệp khác nhau (bất kỳ/tệp hiện hoạt/tệp đã chia sẻ EXT/INT/tệp đã đồng bộ).

Bất kỳ thể hiện mọi hoạt động tệp đã được thực hiện

SitesWithOwnerActivities

Số lượng tài khoản OneDrive for Business hiện hoạt, nơi chủ sở hữu tài khoản thực hiện một hoạt động tệp cụ thể trên tài khoản riêng của họ.

SitesWithNonOwnerActivities

Số lượng tài khoản OneDrive for Business nơi hoạt động tệp được thực hiện bởi người dùng không phải là chủ sở hữu tài khoản.

ActivityTotalSites

Số lượng tài khoản OneDrive for Business ghi lại hoạt động bất kỳ trong khung thời gian. Nếu một tài khoản OneDrive for Business đã có hoạt động trước đó trong khung thời gian và đã được xóa vào cuối khung thời gian thì hoạt động đó vẫn được tính trong tài khoản OneDrive for Business hiện hoạt ở khung thời gian đó.

Khung thời gian

Cột này có giá trị ngày. Được sử dụng như Quan hệ nhiều với một cho bảng Lịch.

Ngày Nội dung

Nếu khung thời gian hiển thị tháng hiện tại thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng hiện tại mà dữ liệu sẵn dùng.

Nếu Khung thời gian hiển thị tháng trước thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng của khung thời gian.

Bảng này cung cấp dữ liệu về cách Nhóm Office 365 được sử dụng trong toàn bộ tổ chức.

Tên cột

Mô tả cột

Khung_thời_gian

Giá trị tháng. Mỗi sản phẩm sẽ có một hàng cho từng tháng trong 12 tháng qua, bao gồm một phần tháng hiện tại.

Loại_nhóm

Loại nhóm (riêng tư/công cộng/bất kỳ).

Tổng_số_nhóm

Số lượng nhóm của mỗi loại nhóm.

Nhóm_hiện_hoạt

Số lượng nhóm hiện hoạt.

MBX_Tổng_số_nhóm

Số lượng nhóm hộp thư.

MBX_Nhóm_hiện_hoạt

Số lượng nhóm hộp thư hiện hoạt.

MBX_Tổng_số_hoạt_động

Số lượng các hoạt động hộp thư.

MBX_Tổng_số_mục

Số lượng mục hộp thư.

MBX_Dung_lượng_đã_sử_dụng

Số lượng dung lượng hộp thư đã sử dụng.

SPO_Tổng_số_nhóm

Số lượng nhóm SharePoint.

SPO_Nhóm_hiện_hoạt

Số lượng nhóm SharePoint hiện hoạt.

SPO_Nhóm_hiện_hoạt_đã_truy_nhập_tệp

Số lượng nhóm SharePoint có hoạt động truy nhập tệp.

SPO_Nhóm_hiện_hoạt_đã_đồng_bộ_tệp

Số lượng nhóm SharePoint có hoạt động đồng bộ tệp.

SPO_Nhóm_hiện_hoạt_đã_chia_sẻ_tệp_nội_bộ

Số lượng nhóm SharePoint có hoạt động chia sẻ nội bộ.

SPO_Nhóm_hiện_hoạt_đã_chia_sẻ_tệp_với_bên_ngoài

Số lượng nhóm SharePoint có hoạt động chia sẻ với bên ngoài.

SPO_Tổng_số_hoạt_động

Số lượng hoạt động SharePoint.

SPO_Hoạt_động_truy_nhập_tệp

Số lượng hoạt động truy nhập tệp SharePoint.

SPO_Hoạt_động_đồng_bộ_tệp

Số lượng hoạt động đồng bộ tệp SharePoint.

SPO_Hoạt_động_chia_sẻ_tệp_nội_bộ

Số lượng hoạt động chia sẻ tệp SharePoint nội bộ.

SPO_Hoạt_động_chia_sẻ_tệp_với_bên_ngoài

Số lượng hoạt động chia sẻ tệp SharePoint với bên ngoài.

SPO_Tổng_số_tệp

Số lượng tệp SharePoint.

SPO_Tệp_hiện_hoạt

Số lượng tệp SharePoint hiện hoạt.

SPO_Dung_lượng_đã_sử_dụng

Số lượng dung lượng lưu trữ SharePoint đã sử dụng.

YAM_Tổng_số_nhóm

Số lượng nhóm Yammer.

YAM_Nhóm_hiện_hoạt

Số lượng nhóm Yammer hiện hoạt.

YAM_Nhóm_hiện_hoạt_đã_thích

Số lượng nhóm Yammer có hoạt động thích.

YAM_Nhóm_hiện_hoạt_đã_đăng

Số lượng nhóm Yammer có hoạt động đăng.

YAM_Nhóm_hiện_hoạt_đã_đọc

Số lượng nhóm Yammer có hoạt động đọc.

YAM_Tổng_số_hoạt_động

Số lượng hoạt động Yammer.

YAM_Hoạt_động_thích

Số lượng hoạt động thích trong Yammer.

YAM_Hoạt_động_đăng

Số lượng hoạt động đăng trong Yammer.

YAM_Hoạt_động_đọc

Số lượng hoạt động đọc trong Yammer.

Bảng cung cấp dữ liệu về số lượng kích hoạt đăng ký Office trên các gói dịch vụ, ví dụ: Office Proplus, Visio, Project. Bảng cũng cung cấp dữ liệu về số lượng kích hoạt của từng thiết bị (Android/iOS/Máy Mac/PC).

Tên cột

Mô tả cột

ServicePlanName

Danh sách giá trị tên gói dịch vụ và số lượng kích hoạt bằng thiết bị theo mô tả trong cột dưới đây.

TotalEnabled

Số lượng người dùng đã kích hoạt cho từng tên gói dịch vụ vào cuối khung thời gian.

TotalActivatedUsers

Số lượng người dùng đã kích hoạt mỗi gói dịch vụ vào cuối khung thời gian.

AndroidCount

Số lượng kích hoạt cho từng gói dịch vụ đối với thiết bị chạy Android vào cuối khung thời gian.

iOSCount

Số lượng kích hoạt cho mỗi gói dịch vụ của thiết bị chạy iOS đến cuối khung thời gian.

MacCount

Số lượng kích hoạt cho mỗi gói dịch vụ của thiết bị MAC đến cuối khung thời gian.

PcCount

Số lượng kích hoạt cho mỗi gói dịch vụ của thiết bị PC đến cuối khung thời gian.

WinRtCount

Số lượng kích hoạt cho mỗi gói dịch vụ của thiết bị chạy Windows Mobile đến cuối khung thời gian.

Khung thời gian

Cột này có giá trị ngày. Được sử dụng như Quan hệ nhiều với một cho bảng Lịch.

Ngày Nội dung

Nếu khung thời gian hiển thị tháng hiện tại thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng hiện tại mà dữ liệu sẵn dùng.

Nếu Khung thời gian hiển thị tháng trước thì giá trị này sẽ thể hiện ngày cuối cùng trong tháng của khung thời gian.

Chủ đề liên quan

Phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Bật phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Dẫn hướng và sử dụng các báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Tùy chỉnh báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×