Loại Dữ liệu SQL

Loại dữ liệu SQL của bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access bao gồm 13 loại dữ liệu chính được xác định bởi bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access và một số từ đồng nghĩa hợp lệ được nhận dạng cho các loại dữ liệu này.

Bảng sau liệt kê các loại dữ liệu chính.

Loại dữ liệu

Dung lượng lưu trữ

Mô tả

BINARY

1 byte mỗi ký tự

Mọi loại dữ liệu đều có thể được lưu trữ trong một trường thuộc loại này. Không có bản dịch dữ liệu nào (ví dụ: văn bản) được tạo ra. Cách dữ liệu nhập vào trường nhị phân sẽ biểu thị cách dữ liệu xuất hiện dưới dạng đầu ra.

BIT

1 byte

Các giá trị Yes và No cũng như các trường chỉ chứa một trong hai giá trị.

TINYINT

1 byte

Một giá trị số nguyên từ 0 đến 255.

MONEY

8 byte

Một số nguyên theo tỷ lệ giữa
– 922.337.203.685.477,5808 và 922.337.203.685.477,5807.

DATETIME
(Xem DOUBLE)

8 byte

Giá trị ngày hoặc giờ từ năm 100 đến năm 9999.

UNIQUEIDENTIFIER

128 bit

Một số định danh duy nhất được sử dụng với các lần gọi thủ tục từ xa.

REAL

4 byte

Một giá trị dấu phẩy động có độ chính xác đơn trong phạm vi từ – 3,402823E38 đến – 1,401298E-45 cho các giá trị âm, 1,401298E-45 đến 3,402823E38 cho các giá trị dương và 0.

FLOAT

8 byte

Một giá trị dấu phẩy động có độ chính xác kép trong phạm vi từ – 1,79769313486232E308 đến – 4,94065645841247E-324 cho các giá trị âm, 4,94065645841247E-324 đến 1,79769313486232E308 cho các giá trị dương và 0.

SMALLINT

2 byte

Một số nguyên ngắn từ – 32.768 đến 32.767.

INTEGER

4 byte

Một số nguyên dài từ – 2.147.483.648 và 2.147.483.647.

DECIMAL

17 byte

Một loại dữ liệu số chính xác chứa giá trị từ 1028 - 1 đến - 1028 - 1. Bạn có thể xác định cả độ chính xác (1 - 28) và tỷ lệ (0 - độ chính xác được xác định). Độ chính xác và tỷ lệ mặc định lần lượt là 18 và 0.

TEXT

2 byte mỗi ký tự (Xem Ghi chú)

Không đến tối đa 2,14 gigabyte.

IMAGE

Như bắt buộc

Không đến tối đa 2,14 gigabyte. Sử dụng cho đối tượng OLE.

CHARACTER

2 byte mỗi ký tự (Xem Ghi chú)

Không đến 255 ký tự.


Lưu ý: Các ký tự trong trường được xác định là TEXT (còn được gọi là MEMO) hoặc CHAR (còn được gọi là TEXT(n) có độ dài cụ thể) được lưu trữ trong định dạng trình bày Unicode. Toàn bộ ký tự Unicode đều yêu cầu hai byte để lưu trữ mỗi ký tự. Đối với các cơ sở dữ liệu Microsoft Access hiện có chứa chủ yếu là dữ liệu ký tự, điều này có thể có nghĩa là tệp cơ sở dữ liệu sẽ có kích cỡ gần như gấp đôi khi được chuyển đổi thành định dạng Microsoft Access. Tuy nhiên, dạng trình bày Unicode của nhiều bộ ký tự, trước đây là SBCS (Tập Ký tự Byte Đơn) có thể dễ dàng được nén thành byte đơn. Nếu bạn xác định một cột CHAR có thuộc tính COMPRESSION, dữ liệu sẽ tự động được nén khi được lưu trữ và giải nén khi được truy xuất từ cột.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×