LOẠI hàm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm sắp xếp sắp xếp nội dung của một phạm vi hoặc mảng.

Trong ví dụ này, chúng tôi đang sắp xếp theo khu vực, đại diện bán hàng và sản phẩm riêng lẻ với = SORT(A2:A17), sao chép trong các ô F2:H2.

Sắp xếp theo khu vực, đại diện bán hàng, và các sản phẩm riêng lẻ với =SORT(A2:A17) đã sao chép qua

Lưu ý: Ngày 24 tháng 9 2018: Sắp xếp các hàm là một vài beta tính năng và hiện chỉ sẵn dùng cho một phần của Người trong Office tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục để tối ưu hóa các tính năng này qua một số tháng tiếp theo. Khi họ sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành chúng cho tất cả người trong Office và người đăng ký Office 365.

Sắp xếp trả về một mảng đã sắp xếp thành phần trong một mảng. Trả về mảng là hình dạng giống như đối số mảng được cung cấp.

=SORT(Array,[sort_index],[sort_order],[by_col])

Đối số

Mô tả

array

Bắt buộc

Phạm vi hoặc mảng để sắp xếp

[sort_index]

Tùy chọn

Một số biểu thị hàng hoặc cột để sắp xếp theo

[sort_order]

Tùy chọn

Một số biểu thị thứ tự mong muốn sắp xếp; 1 cho thứ tự (mặc định), -1 cho giảm dần thứ tự tăng dần

[by_col]

Tùy chọn

Một giá trị lô-gic cho thấy hướng mong muốn sắp xếp; FALSE để sắp xếp theo hàng (mặc định), True thành sắp xếp theo cột

Lưu ý: 

  • Nơi sort_index không được cung cấp, row1/col1 sẽ được coi là. Nơi thứ tự không được cung cấp, thứ tự tăng dần sẽ được coi là. Theo mặc định Excel sẽ sắp xếp theo hàng và sẽ chỉ sắp xếp theo cột đó by_col là TRUE. Khi by_col là FALSE hoặc bị thiếu Excel sẽ sắp xếp theo hàng.

  • Hàm sắp xếp được cung cấp để sắp xếp dữ liệu trong một mảng. Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trong lưới, thật tốt hơn để sử dụng hàm SORTBY, vì nó là linh hoạt hơn. SORTBY sẽ tôn trọng cột bổ sung nào/hoặc xóa, vì nó tham chiếu phạm vi, nơi sắp xếp tham chiếu một số chỉ mục cột.

  • Mảng có thể được dùng như một hàng của giá trị, một cột giá trị, hoặc kết hợp các hàng và cột của các giá trị. Trong ví dụ ở trên, mảng nguồn cho công thức sắp xếp của chúng tôi là phạm vi A5:D20.

  • Sắp xếp hàm sẽ trả về một mảng sẽ tràn nếu nó là kết quả cuối cùng của một công thức. Điều này có nghĩa là rằng Excel sẽ tự động tạo phạm vi mảng có kích cỡ phù hợp khi bạn nhấn ENTER. Nếu dữ liệu của bạn hỗ trợ trong Bảng Excel, rồi mảng sẽ tự động đổi kích cỡ khi bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu từ phạm vi mảng của bạn nếu bạn đang sử dụng Tham chiếu có cấu trúc. Để biết thêm chi tiết hãy xem bài viết này trên Hành vi mảng đổ.

  • Excel có hỗ trợ giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ hiển thị dưới đây là sẵn dùng trong sổ làm việc này có thể tải xuống: sắp xếp hàm ví dụ.

Sắp xếp một phạm vi giá trị trong thứ tự giảm dần.

Sắp xếp một phạm vi giá trị trong thứ tự giảm dần.

Dùng sắp xếp và lọc với nhau để sắp xếp một phạm vi trong thứ tự tăng dần, và giới hạn giá trị lớn hơn 5.000.

Dùng sắp xếp và lọc với nhau để sắp xếp một phạm vi trong thứ tự tăng dần, và giới hạn giá trị lớn hơn 5.000.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Trình tự hàm

Hàm duy nhất

LOẠI hàm

Hàm SORTBY

Hàm duy nhất

#SPILL! lỗi trong Excel

Mảng linh động và hành vi đổ mảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×