Lọc ngày trong PivotTable hoặc PivotChart

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hộp thoại Đánh dấu là Bảng Ngày sẽ xuất hiện khi bạn bấm nút Đánh dấu là Bảng Ngày hoặc chọn Thiết đặt Bảng Ngày trong tab Thiết kế của cửa sổ Power Pivot. Với hộp thoại Đánh dấu là Bảng Ngày, bạn chỉ rõ một cột ngày duy nhất, điều này cho phép dùng bộ lọc ngày nâng cao đối với dữ liệu Power Pivot trong báo cáo Excel pivot.

Bộ lọc ngày nâng cao sẽ xuất hiện cho các nhãn hàng và cột trong PivotTable hoặc PivotChart khi bạn thêm trường từ bảng ngày vào Nhãn Hàng hoặc Nhãn Cột của danh sách trường Power Pivot.

Để thay đổi các thuộc tính ngày

  1. Trong cửa sổ Power Pivot, hãy chọn bảng có chứa ngày.

  2. Trong tab thiết kế, bấm đánh dấu là bảng ngày tháng.

  3. Trong hộp thoại, hãy chọn cột có chứa các giá trị duy nhất, không chứa giá trị trống.

  4. Bấm OK.

Để dùng bộ lọc ngày nâng cao

  1. Hãy dẫn hướng tới PivotTable hoặc PivotChart trong cùng một sổ làm việc.

  2. Thêm một cột từ bảng Ngày vào vùng Nhãn Cột hoặc Nhãn Hàng của danh sách trường Power Pivot.

  3. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Nhãn Cột hoặc Nhãn Hàng trong PivotTable.

  4. Trỏ tới Bộ lọc Ngày rồi chọn bộ lọc từ danh sách đó.

    Bộ lọc dữ liệu

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×