Lọc dữ liệu trong Excel Services

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lọc dữ liệu là một cách nhanh chóng và dễ dàng tìm và làm việc với một tập con của dữ liệu trong một phạm vi ô hoặc trong một cột bảng. Lọc dữ liệu Hiển thị chỉ những hàng đáp ứng tiêu chí mà bạn xác định và ẩn hàng mà bạn không muốn hiển thị. Bạn cũng có thể lọc theo nhiều cột. Bộ lọc là phụ, có nghĩa là từng bộ lọc bổ sung được dựa trên bộ lọc hiện tại và thêm làm giảm tập hợp con dữ liệu. Bạn có thể tạo hai kiểu bộ lọc: bằng danh sách giá trị hoặc tiêu chí.

Bạn muốn làm gì?

Bộ lọc văn bản

Bộ lọc số

Bộ lọc ngày hoặc thời gian

Bộ lọc cho các số trên hoặc dưới cùng

Xóa bộ lọc cho cột

Tìm hiểu thêm về các vấn đề với tính năng lọc dữ liệu

Bộ lọc văn bản

Để lọc dữ liệu, một tác giả sổ làm việc đầu tiên phải lưu sổ làm việc Microsoft Office Excel với bộ lọc được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Microsoft Office Excel 2007 trợ giúp.

 1. Định vị một cột chứa dữ liệu chữ và số.

 2. Bấm Mũi tên bộ lọc thả xuống mũi tên trong tiêu đề cột.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Chọn từ danh sách các giá trị văn bản   

  1. Bấm bộ lọc.

  2. Trong danh sách giá trị văn bản, chọn hoặc xóa một hoặc nhiều giá trị văn bản để lọc theo.

   Danh sách các giá trị văn bản có thể là lên đến 1.000 mục. Nếu danh sách lớn, bỏ chọn (Chọn tất cả) ở phía trên cùng, sau đó chọn các giá trị văn bản cụ thể để lọc theo.

   Để thực hiện menu bộ lọc mở rộng hoặc dài hơn, hãy bấm và kéo góc dưới.

   Tạo tiêu chí   

  3. Trỏ tới Bộ lọc văn bản và sau đó bấm vào một trong các lệnh toán tử so sánh , hoặc bấm Bộ lọc tùy chỉnh.

   Ví dụ, để lọc văn bản bắt đầu với một ký tự cụ thể nào đó, hãy chọn Bắt đầu Với, hoặc để lọc văn bản có các ký tự cụ thể nào đó ở bất kỳ chỗ nào trong văn bản, hãy chọn Chứa.

  4. Trong hộp thoại Bộ lọc tùy chỉnh , trong hộp ở bên phải, hãy nhập văn bản.

   Ví dụ, để lọc văn bản bắt đầu với chữ cái "J", hãy nhập J, hoặc để lọc văn bản có từ "bell" ở bất kỳ chỗ nào trong văn bản, hãy nhập bell.

   Nếu bạn cần tìm văn bản một số ký tự không phải những người khác đã chia sẻ, hãy dùng một ký tự đại diện.

   Làm thế nào để sử dụng ký tự đại diện

   Ký tự đại diện sau đây có thể dùng làm tiêu chí so sánh cho bộ lọc văn bản.

   Sử dụng

   Để tìm

   ? (dấu hỏi)

   Bất kỳ ký tự đơn nào
   Ví dụ, sm?th tìm "smith" và "smyth"

   * (dấu hoa thị)

   Bất kỳ số ký tự nào
   Ví dụ, *east tìm "Northeast" và "Southeast"

   ~ (dấu ngã) tiếp theo là ?, *, hoặc ~

   Dấu hỏi, dấu sao hoặc dấu ngã
   Ví dụ, fy06~? tìm được "fy06?"

Đầu trang

Bộ lọc số

Để lọc dữ liệu, một tác giả sổ làm việc đầu tiên phải lưu sổ làm việc Excel với tự lọc được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hệ thống Microsoft Office Excel 2007 trợ giúp.

 1. Định vị một cột chứa dữ liệu số.

 2. Bấm Mũi tên bộ lọc thả xuống mũi tên trong tiêu đề cột.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Chọn từ danh sách số   

  1. Bấm bộ lọc.

  2. Trong danh sách số, hãy chọn hoặc xóa một hoặc nhiều số để lọc theo.

   Danh sách số có thể là lên đến 1.000 mục. Nếu danh sách lớn, bỏ chọn (Chọn tất cả) ở phía trên cùng, sau đó chọn số cụ thể để lọc theo.

   Để thực hiện menu bộ lọc mở rộng hoặc dài hơn, hãy bấm và kéo góc dưới.

   Tạo tiêu chí   

  3. Trỏ tới Bộ lọc số và sau đó bấm vào một trong các lệnh toán tử so sánh hoặc bấm Bộ lọc tùy chỉnh.

   Ví dụ, để lọc theo giới hạn số dưới và phía trên, chọn giữa.

  4. Trong hộp thoại Tự lọc tùy chỉnh , trong một hoặc nhiều ô ở bên phải, hãy nhập số hoặc số.

   Ví dụ, để lọc theo một số dưới "25" và một số phía trên của "50", nhập 2550.

Đầu trang

Bộ lọc ngày hoặc thời gian

Để lọc dữ liệu, một tác giả sổ làm việc đầu tiên phải lưu sổ làm việc Excel với tự lọc được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hệ thống Microsoft Office Excel 2007 trợ giúp.

 1. Định vị một cột chứa ngày hoặc thời gian.

 2. Bấm Mũi tên bộ lọc thả xuống mũi tên trong tiêu đề cột.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Chọn từ danh sách các ngày hoặc thời gian   

  1. Bấm bộ lọc.

  2. Trong danh sách ngày hoặc thời gian, hãy chọn hoặc xóa một hoặc nhiều ngày hoặc thời gian để lọc theo.

   Theo mặc định, tất cả các ngày trong phạm vi ô hoặc cột trong bảng được nhóm theo một cấu trúc phân cấp của năm, tháng và ngày. Chọn hoặc xóa cấp độ cao hơn trong cấu trúc phân cấp chọn hay xóa tất cả các ngày lồng nhau dưới cấp. Ví dụ, nếu bạn chọn 2006, tháng được liệt kê bên dưới 2006 và ngày được liệt kê bên dưới mỗi tháng.

   Danh sách giá trị có thể là lên đến 1.000 mục. Nếu danh sách giá trị lớn, bỏ chọn (Chọn tất cả) ở phía trên cùng, sau đó chọn các giá trị để lọc theo.

   Để thực hiện menu bộ lọc mở rộng hoặc dài hơn, hãy bấm và kéo góc dưới.

   Tạo tiêu chí   

  3. Trỏ tới Bộ lọc dữ liệu và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   Bộ lọc chung   

   Một bộ lọc chung là một dựa trên một toán tử so sánh.

   1. Bấm vào một trong các lệnh toán tử so sánh (bằng, trước, sau, hoặc giữa) hoặc bấm Bộ lọc tùy chỉnh.

   2. Trong hộp thoại Bộ lọc tùy chỉnh , trong hộp ở bên phải, hãy nhập ngày hoặc thời gian.

    Ví dụ, để lọc theo upper và lower ngày hoặc thời gian, hãy chọn giữa.

   3. Trong hộp thoại Bộ lọc tùy chỉnh , trong một hoặc nhiều ô ở bên phải, hãy nhập ngày hoặc thời gian.

    Ví dụ, để lọc theo ngày sớm hơn của "1/3/2006" và ngày muộn hơn của "1/6/2006", hãy nhập 1/3 năm 20061/6 năm 2006. Hoặc, để lọc theo một thời gian trước "8:00 sa" và một thời gian mới hơn của "12:00 CH", hãy nhập 8:00 sa12:00 ch.

    Bộ lọc linh động   

    Bộ lọc linh động là một nơi các tiêu chí có thể thay đổi khi bạn áp dụng lại bộ lọc.

   4. Bấm vào một trong các lệnh được xác định trước ngày.

    Ví dụ, trên menu Tất cả các ngày trong khoảng thời gian để lọc tất cả ngày tháng của ngày hiện tại, chọn hôm nay, hoặc để lọc tất cả ngày tháng theo tháng sau đây, chọn Tháng tiếp theo.

    • Các lệnh trong menu Tất cả các ngày trong khoảng thời gian , chẳng hạn như tháng hay quý 2, lọc theo khoảng thời gian không có vấn đề gì năm. Điều này có thể hữu ích, ví dụ, để so sánh doanh số theo khoảng giữa một số năm.

    • Nămđầu năm đến nay sẽ khác nhau theo cách ngày trong tương lai được việc xử lý. Năm này có thể trả về ngày trong tương lai trong năm hiện tại, trong khi đầu năm đến nay trả về chỉ ngày tháng lên để và bao gồm ngày hiện tại.

    • Tất cả các bộ lọc ngày dựa trên dương lịch.

    • Năm tài chính và tài chính quý luôn bắt đầu trong tháng một năm.

Đầu trang

Bộ lọc cho các số trên hoặc dưới cùng

Để lọc dữ liệu, một tác giả sổ làm việc đầu tiên phải lưu sổ làm việc Excel với tự lọc được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hệ thống Microsoft Office Excel 2007 trợ giúp.

 1. Định vị một cột chứa dữ liệu số.

 2. Bấm Mũi tên bộ lọc thả xuống mũi tên trong tiêu đề cột.

 3. Trỏ tới Bộ lọc số và sau đó chọn 10 mục trên cùng.

 4. Trong hộp thoại Bộ lọc 10 trên cùng , hãy làm như sau.

  1. Trong hộp ở bên trái, hãy bấm trên cùng hoặc dưới cùng.

  2. Trong hộp ở giữa, hãy nhập một số từ 1 đến 255 cho mục hoặc 0.00 để 100,00 cho phần trăm.

  3. Trong hộp ở bên phải, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để lọc theo số, hãy bấm mục.

   • Để lọc theo tỷ lệ phần trăm, bấm phần trăm.

Giá trị trên cùng và dưới cùng dựa trên gốc phạm vi ô hoặc cột bảng và không có tập hợp con đã lọc của dữ liệu.

Đỉnh Trang

Xóa bộ lọc cho cột

 • Để xóa bộ lọc cho cột, bấm nút bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng trên tiêu đề cột, sau đó bấm xóa bộ lọc từ <Name >.

Đầu trang

Tìm hiểu thêm về các vấn đề với tính năng lọc dữ liệu

Những điều sau đây là vấn đề của bạn nên biết có giới hạn lọc hoặc ngăn không cho tính năng lọc.

Tránh pha trộn dung lượng lưu trữ định dạng    Để có kết quả tốt nhất, tác giả sổ làm việc không nên trộn dung lượng lưu trữ định dạng, chẳng hạn như văn bản và số hoặc số và ngày trong cùng cột vì chỉ có một loại lệnh bộ lọc sẵn dùng cho mỗi cột. Nếu không có kết hợp dung lượng lưu trữ định dạng, lệnh được hiển thị là định dạng lưu trữ diễn ra thường xuyên nhất. Ví dụ, nếu cột chứa ba giá trị được lưu dưới dạng số và bốn dưới dạng văn bản, lệnh bộ lọc được hiển thị là Bộ lọc văn bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem Microsoft Office Excel 2007 trợ giúp.

Có thể có nhiều đã lọc hàng hơn giới hạn số hàng được hiển thị, tối đa    Nếu số lượng hàng khớp với bộ lọc vượt quá số hàng được hiển thị trong Microsoft Office Excel Web Access, tối đa, sau đó Microsoft Office Excel Web Access Hiển thị tập hợp đầu tiên của hàng đã lọc lên tới tối đa số hiện tại. Để xem tất cả các hàng đã lọc, bạn có thể cần trang với vùng cuộn tiếp theo. Bạn có thể xem tất cả các hàng được trả về bằng bộ lọc đó trong một vùng cuộn bằng cách tăng số lượng hàng để hiển thị trong Excel Web Access. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính tùy chỉnh phần Web Excel Web Access.

Ký tự nonprinting có thể ngăn không cho tính năng lọc    Excel Web Access không thể lọc dữ liệu trong một cột chứa các ký tự với giá ANSI 0 để 32, là các ký tự. Trong sổ làm việc Excel, các ký tự hiển thị một hộp hình chữ nhật là ký tự chỗ dành sẵn. Để lọc dữ liệu, tác giả sổ làm việc phải loại bỏ các các ký tự hoặc thay thế chúng bằng một ký tự in. Để biết thêm thông tin, hãy xem Microsoft Office Excel 2007 trợ giúp.

Phần tử được tính toán trong báo cáo PivotTable    Bạn không thể áp dụng bộ lọc kết hợp các thành viên được tính toán (được chỉ ra bằng một màu lam) với bất kỳ mục khác, bao gồm các phần tử được tính. Thay đổi bộ lọc để chỉ một tính thành viên được chọn, hoặc nếu bạn đang chọn hai hoặc nhiều mục, loại bỏ các phần tử được tính toán.

Siêu dữ liệu PivotTable có thể nhìn thấy được     Nếu bạn là một tác giả sổ làm việc và bạn phát hành sổ làm việc có chứa một báo cáo OLAP PivotTable với tính năng lọc được áp dụng, có thể cho một người dùng để xem siêu dữ liệu của trường ẩn. Nếu bạn muốn giữ lại thông tin này mang tính bảo mật, không cho phép lọc.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×