Lọc, Định hình và Biến đổi Dữ liệu đã Nhập (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Với Power Query, bạn có thể lọc và định hình dữ liệu đã nhập bằng cách sửa các bước truy vấn cho khớp với yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn.

Bạn có thể thực hiện hàng loạt các bước phân tích dữ liệu bao gồm lọc bảng, sắp xếp bảng, loại bỏ cột và sáp nhập nhiều bảng. Để biết thông tin chi tiết về cách định hình dữ liệu của bạn, hãy xem Định hình dữ liệu trong Trợ giúp Power Query cho Excel.

Sau khi lọc và định hình dữ liệu đã nhập trong Excel, bây giờ bạn đã sẵn sàng để chia sẻ dữ liệu được cải thiện dưới dạng truy vấn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chia sẻ Truy vấn.

Quan trọng:  Khi bạn chia sẻ truy vấn, thì bản thân dữ liệu cơ sở không được chia sẻ. Chỉ có truy vấn và siêu dữ liệu được người dùng cung cấp mới được chia sẻ. Khi người dùng tìm kiếm và sử dụng truy vấn chung trong Power Query, thì truy vấn chung được chạy trong Power Query để trả về dữ liệu mà nó tham chiếu.

Chủ đề Liên quan

Kết nối với Nguồn Dữ liệu Nội bộ và Bên ngoài

Trợ giúp Trải nghiệm Quản lý Dữ liệu trong Power BI for Office 365

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×