Lưu và dùng lại các phần tử thiết kế cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Access cung cấp cho bạn nhiều cách để dùng lại thiết kế cơ sở dữ liệu. Bạn có thể lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu ở dạng mẫu, lưu một phần cơ sở dữ liệu như một phần ứng dụng hoặc lưu một trường hoặc một tập trường ở dạng mẫu kiểu dữ liệu. Trong từng trường hợp, Access sẽ tạo ra một tệp mà sau đó bạn có thể chia sẻ với người khác. Ngoài ra, bạn có thể dùng các tệp như vậy từ bên thứ ba.

Bài viết này đề cập đến cách lưu các đối tượng cơ sở dữ liệu khác nhau ở dạng mẫu, trong một số trường hợp bao gồm cả dữ liệu. Bài viết cũng đề cập đến các tệp mẫu khác nhau và cách chia sẻ chúng. Bài viết cung cấp một số chi tiết về các phần ứng dụng đi kèm với Access.

Trong bài viết này

Tổng quan

Đôi khi, bạn không muốn bắt đầu lại mà không có gì trong tay. Khi bạn dành nhiều thời gian để có được thiết kế chính xác, bạn muốn tận dụng tối đa thiết kế, chẳng hạn như bằng cách dùng lại thiết kế. Hoặc có thể bạn muốn tận dụng lại công việc thiết kế do người khác thực hiện. Access cung cấp cho bạn ba cách để dùng lại thiết kế cơ sở dữ liệu:

 • Mẫu cơ sở dữ liệu    là tệp (kiểu tệp *.accdt) mà bạn có thể dùng để tạo cơ sở dữ liệu mới. Thông thường, có thể dùng ngay một cơ sở dữ liệu được tạo ra từ một mẫu, nhưng bạn có thể tùy chỉnh nó để đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Ví dụ: mẫu cơ sở dữ liệu web Tài sản cung cấp khả năng quản lý tài sản cơ bản, nhưng bạn có thể muốn mở rộng nó bằng cách thêm một số thông tin về phòng ban hoặc ngân sách liên quan đến tổ chức của bạn. Access có đa dạng các mẫu cơ sở dữ liệu giúp bạn có thể xem ở dạng xem Backstage khi Access mở.

 • Phần ứng dụng    là tệp giống như mẫu cơ sở dữ liệu, nhưng bạn dùng chúng để thêm các thành phần thiết kế vào một cơ sở dữ liệu đã có sẵn, thay vì để dùng làm cơ sở cho một cơ sở dữ liệu mới. Ví dụ: phần ứng dụng Chú thích cung cấp một bảng được thiết lập để chứa ghi chú, bao gồm một trường ngày tháng/thời gian. Một số phần ứng dụng khởi động một trình hướng dẫn để giúp bạn tạo ra một mối liên hệ nhằm xác định cách đưa một phần ứng dụng vào các bảng đã có sẵn của bạn như thế nào cho phù hợp. Access có một số phần ứng dụng mà bạn có thể xem trên tab Tạo.

 • Mẫu kiểu dữ liệu    là tệp bạn có thể dùng để tạo ra các trường mới và tổ hợp trường. Ví dụ: bạn có thể dùng kiểu dữ liệu Ngày Bắt đầu và Kết thúc để thêm hai trường ngày tháng/thời gian vào một bảng bằng một thao tác bấm. Mẫu kiểu dữ liệu dùng một kiểu tệp khác (*.accft) từ mẫu cơ sở dữ liệu và phần ứng dụng. Access có đa dạng các mẫu kiểu dữ liệu, bạn có thể thấy trên tab Trường khi bạn mở một bảng ở dạng xem Biểu dữ liệu.

Lưu và chia sẻ các phần tử thiết kế cơ sở dữ liệu để dùng lại

Tạo một mẫu cơ sở dữ liệu hoặc phần ứng dụng    Lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp *.accdt bằng cách sử dụng các lệnh trên tab tệp . (để biết các bước, hãy xem phần lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng một mẫu cơ sở dữ liệu hoặc một phần ứng dụng (*.accdt).) Bạn có thể dùng mẫu để tạo cơ sở dữ liệu mới, hoặc nếu nó là một phần ứng dụng, thêm các tính năng của nó vào cơ sở dữ liệu hiện có.

Cơ sở dữ liệu mẫu và phần ứng dụng mà bạn tạo được lưu trữ theo mặc định trong chuyển vùng ứng dụng dữ liệu mẫu thư mục của bạn (ví dụ, C:\Users\ < tên người dùng > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Bạn có thể đặt mẫu tệp trong thư mục này để hiển thị chúng dưới dạng mẫu cơ sở dữ liệu hoặc phần ứng dụng. Tương tự, bạn có thể sao chép tệp mẫu từ thư mục này và cung cấp cho chúng để những người khác để sử dụng riêng của họ.

Lưu ý: Như thường lệ, hãy thận trọng khi dùng các tệp từ bên thứ ba.

Tạo một mẫu kiểu dữ liệu    Lưu lựa chọn của trường bảng dưới dạng tệp *.accft bằng cách sử dụng các lệnh trên tab trường (để biết các bước, hãy xem phần lưu trường ở dạng mẫu kiểu dữ liệu (*.accft).)

Mẫu kiểu dữ liệu mà bạn tạo được lưu trữ theo mặc định trong chuyển vùng ứng dụng dữ liệu mẫu thư mục của bạn (ví dụ, C:\Users\ < tên người dùng > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Bạn có thể đặt tệp mẫu kiểu dữ liệu trong thư mục này để hiển thị chúng như kiểu dữ liệu cho trường mới. Tương tự, bạn có thể sao chép tệp mẫu từ thư mục này và cung cấp cho chúng để những người khác để sử dụng riêng của họ.

Lưu ý: Như thường lệ, hãy thận trọng khi dùng các tệp từ bên thứ ba.

Đầu Trang

Lưu một cơ sở dữ liệu ở dạng một mẫu cơ sở dữ liệu hoặc một phần ứng dụng (*.accdt)

Bạn lưu một cơ sở dữ liệu ở dạng mẫu cơ sở dữ liệu hoặc phần ứng dùng bằng các lệnh trên tab Lưu & Phát hành ở dạng xem Backstage.

 1. Trên tab Tệp, bấm Lưu & Phát hành.

 2. Bên dưới Lưu Cơ sở dữ liệu Như, bấm Mẫu.

 3. Trong hộp thoại Tạo Mẫu Mới từ Cơ sở dữ liệu Này, xác định các trường sau đây:

  • Tên    Bắt buộc. Nhập văn bản sẽ xác định mẫu hoặc phần ứng dụng. Access Hiển thị tên bên cạnh phần mẫu hoặc ứng dụng này.

  • Mô tả    Nhập văn bản mô tả nội dung hoặc mục đích của phần mẫu hoặc ứng dụng. Điều này sẽ xuất hiện trong chú giải công cụ cho phần mẫu hoặc ứng dụng.

  • Thể loại    Chọn Mẫu người dùng có phần ứng dụng xuất hiện bên dưới người dùng mẫu trên ruy-băng (mặc định). Bạn cũng có thể thêm một thể loại bằng cách nhập nó, và sau đó bạn có thể gán này và ứng dụng trong tương lai phần thành thể loại đó. Thể loại mới sẽ hiển thị trong ruy-băng.

  • Biểu tượng    Xác định một biểu tượng để hiển thị cho mẫu hoặc phần ứng dụng. Đối với phần ứng dụng, biểu tượng này sẽ hiển thị trong bộ sưu tập phần ứng dụng trên ruy-băng.

  • Bản xem trước    Xác định một hình ảnh lớn hơn để hiển thị cho mẫu trong dạng xem Backstage. Khi bạn duyệt mẫu, hình ảnh này là những gì bạn sẽ thấy cho mẫu này.

  • Bảng chính    Xác định một bảng sẽ là bảng chính cho phần ứng dụng. Bảng này sẽ được dùng theo mặc định để liên kết phần ứng dụng với các bảng trong cơ sở dữ liệu mà phần được thêm vào. Khi ai đó sử dụng phần ứng dụng, Access khởi động trình hướng dẫn để giúp tạo mối quan hệ. Mặc dù bảng chính được sử dụng theo mặc định, bạn có thể chọn một bảng khác nhau khi trình hướng dẫn sẽ chạy.

  • Biểu mẫu khởi động    Xác định một mẫu sẽ mở theo mặc định khi cơ sở dữ liệu thực hiện từ mẫu này được mở trước tiên. Biểu mẫu này theo mặc định chỉ mở ra một lần. Biểu mẫu có thể chứa mã mà nó thực hiện khi nó sẽ mở ra, nhưng hiện diện mã sẽ tạo ra một cảnh báo bảo mật.

  • Phần ứng dụng    Chọn hộp kiểm này để lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng một phần ứng dụng. Xóa hộp kiểm này để lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng mẫu cơ sở dữ liệu.

   Lưu ý:  Bạn phải chọn hộp kiểm này trước khi có thể xác định một giá trị cho Bảng Chính.

  • Bao gồm dữ liệu trong mẫu    Chọn hộp kiểm này để lưu dữ liệu dưới dạng một phần của mẫu nằm trong cơ sở dữ liệu. Khi cơ sở dữ liệu mới được tạo ra từ mẫu, chúng bao gồm dữ liệu này.

 4. Bấm OK để lưu mẫu của bạn. Theo mặc định, Access sẽ lưu mẫu của bạn vào C:\Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Lưu trường ở dạng mẫu kiểu dữ liệu (*.accft)

Để tạo một mẫu kiểu dữ liệu, bạn chọn một trường hoặc một tổ hợp bao gồm các trường, rồi sau đó dùng một lệnh trên ruy-băng để lưu chúng ở dạng mẫu. Đảm bảo là một trường hoặc nhiều trường được thiết lập theo cách bạn muốn trước khi bạn bắt đầu – đặt mọi thuộc tính bạn muốn để bảo toàn như là một phần của mẫu kiểu dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo một mẫu kiểu dữ liệu “euro”, bạn có thể tạo trường tiền tệ, rồi sau đó đặt Định dạng của nó là Euro.

 1. Mở bảng có các trường hoặc các trường bạn muốn lưu ở dạng mẫu.

 2. Chọn một trường hoặc các trường bạn muốn lưu để dùng lại.

 3. Trên tab Trường, trong nhóm Thêm & Xóa, bấm Thêm Trường, rồi sau đó bấm Lưu Vùng chọn ở dạng Kiểu Dữ liệu Mới.

 4. Trong hộp thoại Tạo Kiểu Dữ liệu Mới từ Trường, xác định các trường sau đây:

  • Tên    Bắt buộc. Xác định mẫu kiểu dữ liệu của bạn và được hiển thị trong danh sách trường sẵn dùng khi bạn chọn một trường từ danh sách Trường khác .

  • Mô tả    Nhập văn bản mô tả nội dung hoặc mục đích của mẫu kiểu dữ liệu. Điều này sẽ xuất hiện trong chú giải công cụ được hiển thị khi bạn di chuột qua mẫu kiểu dữ liệu trong danh sách Trường khác .

  • Thể loại    Chọn một thể loại trong đó vào danh sách mẫu kiểu dữ liệu trong danh sách Trường khác . Theo mặc định, thể loại là người dùng xác định kiểu.

  • Biểu mẫu khởi động    Nếu muốn, xác định một mẫu sẽ mở theo mặc định vào lần đầu tiên được sử dụng mẫu kiểu dữ liệu.

 5. Bấm OK để lưu mẫu kiểu dữ liệu.

Đầu Trang

Dùng lại thiết kế cơ sở dữ liệu từ bên thứ ba

Bạn có thể làm cho một mẫu cơ sở dữ liệu hoặc một phần ứng dụng từ bên thứ ba trở nên sẵn dùng trên ruy-băng bằng cách đặt một bản sao của tệp .accdt vào một thư mục thích hợp trên máy tính của bạn.

 1. Nhận tệp mẫu (Tệp phải có đuôi là .accdt hoặc .accft).

 2. Đặt một bản sao của tệp vào <System Root>Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, trong đó:

  • <System Root> là thư mục gốc trong cài đặt Windows của bạn (thường là ổ C:\) và

  • <current user> là tên người dùng mà bạn đã dùng để đăng nhập Windows.

   Lưu ý:  Nếu chưa có thư mục này, hãy tạo nó.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để dùng một mẫu cơ sở dữ liệu, trên tab Tệp, hãy bấm Mới, rồi bấm Mẫu của Tôi, sau đó bấm mẫu bạn muốn và bấm Tạo.

  • Để dùng một phần ứng dụng, mở cơ sở dữ liệu bạn muốn thêm phần ứng dụng vào, rồi trên tab Tạo, bấm Phần Ứng dụng, rồi bấm phần bạn muốn.

  • Để dùng một mẫu kiểu dữ liệu, mở bảng bạn muốn tạo một trường trong đó, rồi trên tab Trường, trong nhóm Thêm & Xóa, hãy bấm Thêm Trường, rồi bấm mẫu kiểu dữ liệu bạn muốn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×