Lưu hoặc chuyển đổi sang PDF hoặc XPS

Bạn có thể sử dụng các chương trình Office để lưu hoặc chuyển đổi tệp sang định dạng PDF nhằm chia sẻ tệp hoặc in tệp bằng máy in thương mại. Và bạn sẽ không cần bất kỳ phần bổ trợ hoặc phần mềm nào khác.

Sử dụng định dạng PDF khi bạn muốn một tệp:

 • Có hình thức giống nhau trên hầu hết các máy tính.

 • Có kích thước tệp nhỏ hơn.

 • Tuân theo một định dạng ngành.

Ví dụ như sơ yếu lý lịch, tài liệu pháp lý, bản tin, các tệp được thiết kế để chỉ đọc (không chỉnh sửa được) và in, cũng như các tệp được thiết kế để in chuyên nghiệp.

Để xuất hoặc lưu dưới dạng PDF, trong tệp Office của bạn, trên menu Tệp, hãy bấm vào Xuất hoặc Lưu Dưới dạng. Để xem hướng dẫn từng bước, hãy chọn chương trình Office từ danh sách thả xuống.

 1. Mở bảng hoặc báo cáo mà bạn muốn phát hành dưới dạng PDF.

 2. Trên tab Dữ liệu Bên ngoài, trong nhóm Xuất, hãy bấm PDF hoặc XPS

  Biểu tượng dải băng PDF XPS

 3. Trong trường Tên Tệp, hãy nhập hoặc chọn tên cho tài liệu đó.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm PDF (*.pdf).

  • Nếu tài liệu đó yêu cầu chất lượng in cao, hãy bấm Chuẩn (phát hành trực tuyến và in).

  • Nếu kích cỡ tệp quan trọng hơn chất lượng in, hãy bấm Kích cỡ tối thiểu (phát hành trực tuyến).

 5. Bấm Tùy chọn để đặt trang sẽ in, chọn xem có in vết cập nhật hay không và để chọn các tùy chọn đầu ra. Bấm OK.

 6. Bấm Phát hành.

Thông tin này cũng áp dụng đối với Microsoft Excel Starter 2010.

Lưu ý: Bạn không thể lưu bảng Power View thành tệp PDF.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu Dưới dạng.
  Để thấy hộp thoại Lưu Dưới dạng trong Excel 2013 hoặc Excel 2016, bạn phải chọn một vị trí và thư mục.

 3. Trong hộp Tên Tệp, hãy nhập tên cho tệp nếu chưa có.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm PDF (*.pdf).

  • Nếu bạn muốn tệp sẽ mở ra ở định dạng đã chọn sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Mở tệp sau khi phát hành.

  • Nếu tài liệu đó yêu cầu chất lượng in cao, hãy bấm Chuẩn (phát hành trực tuyến và in).

  • Nếu kích cỡ tệp quan trọng hơn chất lượng in, hãy bấm Kích cỡ tối thiểu (phát hành trực tuyến).

 5. Bấm Tùy chọn để đặt trang sẽ in, chọn xem có in vết cập nhật hay không và để chọn các tùy chọn đầu ra. Bấm OK khi hoàn thành.

 6. Bấm Lưu.

OneNote 2013 và OneNote 2016

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Xuất.

 3. Bên dưới Xuất Hiện thời, hãy bấm vào phần sổ tay mà bạn muốn Lưu dưới dạng PDF.

 4. Dưới Chọn Định dạng, hãy bấm PDF (*.pdf), rồi bấm Xuất.

 5. Trong hộp thoại Lưu dưới Dạng, trong trường Tên Tệp, hãy nhập tên cho sổ ghi chép đó.

 6. Bấm Lưu.

OneNote 2010

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu dưới Dạng, rồi bấm vào tùy chọn thể hiện cho phần sổ tay mà bạn muốn Lưu dưới dạng PDF.

 3. Dưới Lưu Phần Dưới dạng, hãy bấm PDF (*.pdf), rồi bấm Lưu dưới Dạng.

 4. Trong trường Tên Tệp, hãy nhập tên cho sổ tay.

 5. Bấm Lưu.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu Dưới dạng.
  Để thấy hộp thoại Lưu Dưới dạng trong PowerPoint 2013 và PowerPoint 2016, bạn phải chọn một vị trí và thư mục.

 3. Trong hộp Tên Tệp, hãy nhập tên cho tệp nếu chưa có.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm PDF (*.pdf).

  • Nếu bạn muốn tệp sẽ mở ra ở định dạng đã chọn sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Mở tệp sau khi phát hành.

  • Nếu tài liệu đó yêu cầu chất lượng in cao, hãy bấm Chuẩn (phát hành trực tuyến và in).

  • Nếu kích cỡ tệp quan trọng hơn chất lượng in, hãy bấm Kích cỡ tối thiểu (phát hành trực tuyến).

 5. Bấm Tùy chọn để đặt trang sẽ in, chọn xem có in vết cập nhật hay không và để chọn các tùy chọn đầu ra. Bấm OK khi hoàn thành.

 6. Bấm Lưu.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu Dưới dạng.
  Để thấy hộp thoại Lưu Dưới dạng trong Project 2013 hoặc Project 2016, bạn phải chọn một vị trí và thư mục.

 3. Trong hộp Tên Tệp, hãy nhập tên cho tệp nếu chưa có.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy bấm PDF (*.pdf), rồi bấm Lưu.

 5. Trong hộp thoại Tùy chọn Xuất Tài liệu, hãy chọn một Phạm vi Phát hành, chọn xem có Bao gồm Thông tin Không intuân thủ ISO 19500-1 hay không (chỉ dành cho PDF).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu Dưới dạng.
  Để thấy hộp thoại Lưu Dưới dạng trong Publisher 2013 hoặc Publisher 2016, bạn phải chọn một vị trí và thư mục.

 3. Trong hộp Tên Tệp, hãy nhập tên cho tệp nếu chưa có.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm PDF (*.pdf).

 5. Nếu bạn muốn thay đổi cách tối ưu hóa tài liệu, bấm vào Thay đổi. (Bấm vào Tùy chọn trong Publisher 2013 hoặc Publisher 2016.)

  • Thực hiện mọi thay đổi bạn muốn cho độ phân giải hình ảnh và thông tin không in.

  • Bấm Tùy chọn In để thực hiện thay đổi với các tùy chọn in dành cho tài liệu.

  • Bấm OK khi hoàn thành.

 6. Nếu bạn muốn tệp sẽ mở ra ở định dạng đã chọn sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Mở tệp sau khi phát hành.

 7. Bấm Lưu.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu Dưới dạng.
  Để thấy hộp thoại Lưu Dưới dạng trong Visio 2013 hoặc Visio 2016, bạn phải chọn một vị trí và thư mục.

 3. Trong hộp Tên Tệp, hãy nhập tên cho tệp nếu chưa có.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm PDF (*.pdf).

  • Nếu bạn muốn mở tệp ở định dạng đã chọn sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Tự động xem tệp sau khi lưu.

  • Nếu tài liệu đó yêu cầu chất lượng in cao, hãy bấm Chuẩn (phát hành trực tuyến và in).

  • Nếu kích cỡ tệp quan trọng hơn chất lượng in, hãy bấm Kích cỡ tối thiểu (phát hành trực tuyến).

 5. Bấm Tùy chọn để đặt trang sẽ in, chọn xem có in vết cập nhật hay không và để chọn các tùy chọn đầu ra. Bấm OK.

 6. Bấm Lưu.

Word 2013 và Word 2016

 1. Chọn Tệp > Xuất > Tạo PDF/XPS.

  Tạo nút PDF/XPS trên tab Xuất trong Word 2016.
 2. Nếu các thuộc tính của tài liệu Word của bạn chứa thông tin mà bạn không muốn đưa vào tệp PDF, trong cửa sổ Phát hành dạng PDF hoặc XPS, hãy chọn Tùy chọn. Sau đó, chọn Tài liệu và bỏ chọn Thuộc tính tài liệu. Đặt bất cứ tùy chọn nào khác mà bạn muốn và chọn OK.

  Xóa Thuộc tính tài liệu để tránh chia sẻ thông tin đó trong tệp PDF.

  Để biết thêm thông tin về thuộc tính tài liệu, hãy xem mục Xem hoặc thay đổi thuộc tính cho tệp Office 2016.

 3. Trong Phát hành dạng PDF hoặc XPS, dẫn hướng đến vị trí bạn muốn lưu tệp. Ngoài ra, sửa đổi tên tệp nếu bạn muốn một tên khác.

 4. Bấm Phát hành.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn PDF

 • Để tạo tệp PDF từ chỉ một vài trong số các trang thuộc tài liệu của bạn, hãy chọn một tùy chọn bên dưới Phạm vi trang.

 • Để đưa thay đổi được theo dõi vào tệp PDF, bên dưới mục Phát hành gì, hãy chọn Tài liệu hiển thị đánh dấu. Nếu không, hãy đảm bảo chọn Tài liệu.

 • Để tạo một bộ thẻ đánh dấu trong tệp PDF, hãy chọn Tạo thẻ đánh dấu bằng. Sau đó, chọn Đầu đề hoặc Thẻ đánh dấu Word nếu bạn đã thêm thẻ đánh dấu vào tài liệu.

 • Nếu bạn muốn đưa thuộc tính tài liệu vào tệp PDF, hãy đảm bảo chọn Thuộc tính tài liệu.

 • Để phần mềm đọc màn hình dễ đọc tài liệu hơn, hãy chọn Thẻ cấu trúc tài liệu cho khả năng truy nhập.

 • Tuân thủ ISO 19005-1 (PDF/A) Tùy chọn này cung cấp tài liệu PDF dưới dạng phiên bản PDF 1.7, là một tiêu chuẩn lưu trữ. PDF/A giúp bảo đảm tài liệu sẽ hiển thị không khác biệt gì khi được mở sau này trên một máy tính khác.

 • Văn bản bitmap khi không thể nhúng phông chữ Nếu không thể nhúng phông chữ vào tài liệu, tệp PDF sẽ sử dụng các hình ảnh văn bản bitmap để PDF hiển thị giống như tài liệu gốc. Nếu tùy chọn này không được chọn và tệp sử dụng phông không thể nhúng được thì trình đọc PDF có thể thay thế phông chữ khác.

 • Mã hóa tài liệu bằng mật khẩu Để hạn chế truy nhập sao cho chỉ những người có mật khẩu mới có thể mở tệp PDF, hãy chọn tùy chọn này. Khi bạn bấm vào OK, Word sẽ mở hộp Mã hóa Tài liệu PDF, bạn có thể nhập và nhập lại mật khẩu ở đây.

Mở và sao chép nội dung từ PDF bằng Word

Bạn có thể sao chép bất kỳ nội dung nào bạn muốn từ PDF bằng cách mở tệp trong Word.

Đi tới Tệp > Mở và duyệt đến tệp PDF. Word sẽ mở nội dung PDF trong một tệp mới. Bạn có thể sao chép bất kỳ nội dung nào bạn muốn từ đó, kể cả hình ảnh và sơ đồ.

Word 2010

Thông tin này cũng áp dụng đối với Microsoft Word Starter 2010.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu Dưới dạng.
  Để thấy hộp thoại Lưu Dưới dạng trong Word 2013 và Word 2016, bạn phải chọn một vị trí và thư mục.

 3. Trong hộp Tên Tệp, hãy nhập tên cho tệp nếu chưa có.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm PDF (*.pdf).

  • Nếu bạn muốn tệp sẽ mở ra ở định dạng đã chọn sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Mở tệp sau khi phát hành.

  • Nếu tài liệu đó yêu cầu chất lượng in cao, hãy bấm Chuẩn (phát hành trực tuyến và in).

  • Nếu kích cỡ tệp quan trọng hơn chất lượng in, hãy bấm Kích cỡ tối thiểu (phát hành trực tuyến).

 5. Bấm Tùy chọn để đặt trang sẽ in, chọn xem có in vết cập nhật hay không và để chọn các tùy chọn đầu ra. Bấm OK khi hoàn thành.

 6. Bấm Lưu.

Để lưu tệp dưới dạng PDF trong Office for Mac, hãy làm theo các bước đơn giản sau:

 1. Bấm vào Tệp

 2. Bấm vào Lưu Như

 3. Bấm vào Định dạng Tệp ở phía cuối cửa sổ

  Sử dụng công cụ Định dạng Tệp trong phần Lưu Dưới dạng của Word để chọn các định dạng khác, như PDF, để lưu vào
 4. Chọn PDF từ danh sách các định dạng sẵn có

 5. Đặt tên cho tệp nếu tệp chưa có tên, rồi bấm vào Xuất

Bạn có thể sử dụng Word Online để chuyển đổi tài liệu của bạn thành PDF bằng cách sử dụng lệnh In. Lệnh này sẽ tạo một PDF cơ bản giữ nguyên bố trí và định dạng tài liệu gốc của bạn.

Lệnh In trong Word Web App

Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn đối với các tùy chọn cho PDF, chẳng hạn như thêm thẻ đánh dấu, hãy sử dụng ứng dụng Word trên máy tính để chuyển đổi tài liệu của bạn thành PDF. Bấm vào Mở bằng Word để bắt đầu sử dụng ứng dụng trên máy tính.

Hình ảnh lệnh Mở Bằng Word trong Word Online

Nếu không có ứng dụng Word trên máy tính, bạn có thể dùng thử hoặc mua ngay phiên bản Office mới nhất.

Mẹo: 

 • Hãy nói cho chúng tôi biết cách bạn sẽ sử dụng tính năng này trong Word Online. Ở phía dưới cùng của cửa sổ Word Online, bấm Giúp Cải tiến Office.

 • Giúp Cải thiện lệnh Office

Chọn chương trình Office của bạn từ danh sách thả xuống.

 1. Mở bảng hoặc báo cáo mà bạn muốn phát hành dưới dạng PDF.

 2. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ đến mũi tên bên cạnh Lưu Dưới dạng, rồi bấm vào PDF hoặc XPS.

 3. Trong danh sách Tên Tệp, hãy nhập hoặc chọn tên cho tệp đó.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào PDF.

 5. Nếu bạn muốn mở tệp ngay sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Mở tệp sau khi phát hành. Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng nếu bạn đã cài đặt trình đọc PDF trên máy tính của mình.

 6. Bên cạnh Tối ưu hóa cho, thực hiện một trong các thao tác sau đây, tùy thuộc vào việc bạn chú trọng đến kích thước tệp hay chất lượng in:

  • Nếu bảng hoặc báo cáo yêu cầu chất lượng in cao, hãy bấm vào Tiêu chuẩn (phát hành trực tuyến và in).

  • Nếu kích thước tệp quan trọng hơn chất lượng in, hãy bấm vào Kích thước tối thiểu (phát hành trực tuyến).

 7. Để xác định các tùy chọn khác nhau cho tệp, hãy bấm vào Tùy chọn. (Tìm các liên kết dẫn tới thông tin bổ sung về các tùy chọn này trong mục Xem Thêm.) Bấm vào OK.

 8. Trong hộp thoại Phát hành dạng PDF hoặc XPS, hãy bấm vào Phát hành.

  Nếu bạn muốn thay đổi tệp PDF sau khi lưu, hãy quay lại tệp Hệ thống Microsoft Office 2007 gốc nơi bạn đã tạo tệp và lưu lại tệp đó dưới dạng PDF.

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ đến mũi tên bên cạnh Lưu Dưới dạng, rồi bấm vào PDF hoặc XPS.

 2. Trong danh sách Tên Tệp, hãy nhập hoặc chọn tên cho sổ làm việc đó.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào PDF.

 4. Nếu bạn muốn mở tệp ngay sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Mở tệp sau khi phát hành. Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng nếu bạn đã cài đặt trình đọc PDF trên máy tính của mình.

 5. Bên cạnh Tối ưu hóa cho, thực hiện một trong các thao tác sau đây, tùy thuộc vào việc bạn chú trọng đến kích thước tệp hay chất lượng in:

  • Nếu sổ làm việc đó yêu cầu chất lượng in cao, hãy bấm vào Tiêu chuẩn (phát hành trực tuyến và in).

  • Nếu kích thước tệp quan trọng hơn chất lượng in, hãy bấm vào Kích thước tối thiểu (phát hành trực tuyến).

 6. Để xác định các tùy chọn khác nhau cho tệp, hãy bấm vào Tùy chọn. (Tìm các liên kết dẫn tới thông tin bổ sung về các tùy chọn này trong mục Xem Thêm.) Bấm vào OK.

 7. Bấm Phát hành.

Nếu bạn muốn thay đổi tệp PDF sau khi lưu, hãy quay lại tệp Hệ thống Microsoft Office 2007 gốc nơi bạn đã tạo tệp và lưu lại tệp đó dưới dạng PDF. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Tìm hiểu về các định dạng tệp PDF và XPS.

 1. Trên menu Tệp, trỏ đến Xuất ra, rồi bấm vào PDF hoặc XPS.

 2. Trong danh sách Tên Tệp, hãy nhập hoặc chọn tên cho biểu mẫu đó.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào PDF.

 4. Nếu bạn muốn mở tệp ngay sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Mở tệp sau khi phát hành. Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng nếu bạn đã cài đặt trình đọc PDF trên máy tính của mình.

 5. Bên cạnh Tối ưu hóa cho, thực hiện một trong các thao tác sau đây, tùy thuộc vào việc bạn chú trọng đến kích thước tệp hay chất lượng in:

  • Nếu biểu mẫu đó yêu cầu chất lượng in cao, hãy bấm vào Tiêu chuẩn (phát hành trực tuyến và in).

  • Nếu kích thước tệp quan trọng hơn chất lượng in, hãy bấm vào Kích thước tối thiểu (phát hành trực tuyến).

 6. Bấm Phát hành.

Nếu bạn muốn thay đổi tệp PDF sau khi lưu, hãy quay lại tệp Hệ thống Microsoft Office 2007 gốc nơi bạn đã tạo tệp và lưu lại tệp đó dưới dạng PDF. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Tìm hiểu về các định dạng tệp PDF và XPS.

 1. Trên menu Tệp, hãy bấm vào Phát hành dưới dạng PDF hoặc XPS.

 2. Trong danh sách Tên Tệp, hãy nhập hoặc chọn tên cho tệp đó.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào PDF.

 4. Bên cạnh Phạm vi trang, bấm vào tùy chọn thể hiện cho phần sổ tay mà bạn muốn lưu dưới dạng PDF.

 5. Bấm Phát hành.

Nếu bạn muốn thay đổi tệp PDF sau khi lưu, hãy quay lại tệp Hệ thống Microsoft Office 2007 gốc nơi bạn đã tạo tệp và lưu tệp đó dưới dạng PDF. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Tìm hiểu về các định dạng tệp PDF và XPS.

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ đến mũi tên bên cạnh Lưu Dưới dạng, rồi bấm vào PDF hoặc XPS.

 2. Trong danh sách Tên tệp, hãy nhập hoặc chọn tên cho bản trình bày đó.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào PDF.

 4. Nếu bạn muốn mở tệp ngay sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Mở tệp sau khi phát hành. Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng nếu bạn đã cài đặt trình đọc PDF trên máy tính của mình.

 5. Bên cạnh Tối ưu hóa cho, thực hiện một trong các thao tác sau đây, tùy thuộc vào việc bạn chú trọng đến kích thước tệp hay chất lượng in:

  • Nếu bản trình bày đó yêu cầu chất lượng in cao, hãy bấm vào Tiêu chuẩn (phát hành trực tuyến và in).

  • Nếu kích thước tệp quan trọng hơn chất lượng in, hãy bấm vào Kích thước tối thiểu (phát hành trực tuyến).

 6. Để xác định các tùy chọn khác nhau cho tệp, hãy bấm vào Tùy chọn. (Tìm các liên kết dẫn tới thông tin bổ sung về các tùy chọn này trong mục Xem Thêm.) Bấm vào OK.

 7. Bấm Phát hành.

Nếu bạn muốn thay đổi tệp PDF sau khi lưu, hãy quay lại tệp Hệ thống Microsoft Office 2007 gốc nơi bạn đã tạo tệp và lưu lại tệp đó dưới dạng PDF. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Tìm hiểu về các định dạng tệp PDF và XPS.

Lưu dưới dạng PDF để chia sẻ hoặc phân phối Web

Nếu bạn muốn chia sẻ ấn phẩm ở định dạng cố định trên Web hoặc mạng, hãy làm như sau:

 1. Trên menu Tệp, hãy bấm vào Phát hành dưới dạng PDF hoặc XPS.

 2. Trong danh sách Tên tệp, hãy nhập hoặc chọn tên cho ấn phẩm đó.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào PDF.

 4. Bên cạnh Tối ưu hóa cho, bấm vào Thay đổi.

 5. Trong hộp thoại Tùy chọn Phát hành, hãy bấm vào tối ưu hóa trong danh sách Xác định cách in hoặc phân phối ấn phẩm này cho phù hợp với nhu cầu của ấn phẩm. Ví dụ: nếu ấn phẩm được phân phối trực tuyến và chất lượng in không quan trọng bằng kích thước tệp nhỏ, hãy bấm vào Kích thước tối thiểu. Nếu chất lượng in quan trọng hơn kích thước tệp, hãy bấm vào Chất lượng cao in.

 6. Bấm vào Nâng cao để hiển thị toàn bộ hộp thoại, rồi chọn thiết đặt mà bạn cần. (Tìm các liên kết dẫn tới thông tin bổ sung về các tùy chọn này trong mục Xem Thêm.)

 7. Bấm OK.

 8. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, nếu bạn muốn mở tệp ngay sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Mở tệp sau khi phát hành. Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng nếu bạn đã cài đặt trình đọc PDF trên máy tính của mình và nếu tùy chọn Máy in Thương mại không được chọn trong hộp thoại Tùy chọn Phát hành.

 9. Bấm Lưu.

Lưu dưới dạng PDF cho in thương mại

Nếu ấn phẩm đang được gửi đến một máy in thương mại, hãy làm như sau:

 1. Trên menu Tệp, trỏ đến Đóng Gói để Sử dụng tiếp, rồi bấm vào ử dụng dịch vụ In Thương mại.

 2. Trong ngăn bên trái, ở danh sách Ấn phẩm này sẽ được in như thế nào?, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn. Nếu bạn chuẩn bị sử dụng dịch vụ in offset, hãy bấm vào Máy in Thương mại. Nếu bạn chuẩn bị sử dụng cửa hàng sao chép cao cấp, hãy bấm vào In chất lượng cao.

 3. Bấm vào Tùy chọn In.

 4. Trong hộp thoại Tùy chọn In, hãy chọn các tùy chọn mà bạn cần. (Tìm các liên kết dẫn tới thông tin bổ sung về các tùy chọn này trong mục Xem Thêm.) Bấm vào OK.

 5. Bên dưới mục Chọn một mục để khắc phục, sửa chữa mọi vấn đề Publisher đã xác định.

 6. Bên dưới Xuất, hãy chọn hộp kiểm Tạo PDF.

 7. Bấm Lưu.

 8. Trong Trình hướng dẫn Đóng Gói để Sử dụng tiếp, hãy chọn vị trí mà bạn muốn xuất tệp, rồi bấm vào Tiếp.

Nếu bạn muốn thay đổi tệp PDF sau khi lưu, hãy quay lại tệp Hệ thống Microsoft Office 2007 gốc nơi bạn đã tạo tệp và lưu lại tệp đó dưới dạng PDF. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Tìm hiểu về các định dạng tệp PDF và XPS.

 1. Trên menu Tệp, hãy bấm vào Phát hành dưới dạng PDF hoặc XPS.

 2. Trong danh sách Tên Tệp, hãy nhập hoặc chọn tên cho bản vẽ đó.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào PDF.

 4. Nếu bạn muốn mở tệp ngay sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Mở tệp sau khi phát hành. Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng nếu bạn đã cài đặt trình đọc PDF trên máy tính của mình.

 5. Bên cạnh Tối ưu hóa cho, thực hiện một trong các thao tác sau đây, tùy thuộc vào việc bạn chú trọng đến kích thước tệp hay chất lượng in:

  • Nếu bản vẽ đó yêu cầu chất lượng in cao, hãy bấm vào Tiêu chuẩn (phát hành trực tuyến và in).

  • Nếu kích thước tệp quan trọng hơn chất lượng in, hãy bấm vào Kích thước tối thiểu (phát hành trực tuyến).

 6. Để in duy nhất một tuyển tập trang hoặc để xác định các tùy chọn phát hành khác, bấm vào Tùy chọn và chọn thiết đặt mà bạn cần. (Tìm các liên kết dẫn tới thông tin bổ sung về các tùy chọn này trong mục Xem Thêm.) Bấm vào OK.

 7. Bấm Phát hành.

Nếu bạn muốn thay đổi tệp PDF sau khi lưu, hãy quay lại tệp Hệ thống Microsoft Office 2007 gốc nơi bạn đã tạo tệp và lưu lại tệp đó dưới dạng PDF. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Tìm hiểu về các định dạng tệp PDF và XPS.

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ đến mũi tên bên cạnh Lưu Dưới dạng, rồi bấm vào PDF hoặc XPS.

 2. Trong danh sách Tên Tệp, hãy nhập hoặc chọn tên cho tài liệu đó.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào PDF.

 4. Nếu bạn muốn mở tệp ngay sau khi lưu, hãy chọn hộp kiểm Mở tệp sau khi phát hành. Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng nếu bạn đã cài đặt trình đọc PDF trên máy tính của mình.

 5. Bên cạnh Tối ưu hóa cho, thực hiện một trong các thao tác sau đây, tùy thuộc vào việc bạn chú trọng đến kích thước tệp hay chất lượng in:

  • Nếu tài liệu đó yêu cầu chất lượng in cao, hãy bấm Chuẩn (phát hành trực tuyến và in).

  • Nếu kích thước tệp quan trọng hơn chất lượng in, hãy bấm vào Kích thước tối thiểu (phát hành trực tuyến).

 6. Bấm vào Tùy chọn để đặt phạm vi trang sẽ in, chọn xem có đánh dấu in hay không và để chọn các tùy chọn đầu ra. (Tìm các liên kết dẫn tới thông tin bổ sung về các tùy chọn này trong mục Xem Thêm.) Bấm vào OK.

 7. Bấm Phát hành.

Nếu bạn muốn thay đổi tệp PDF sau khi lưu, hãy quay lại tệp Hệ thống Microsoft Office 2007 gốc nơi bạn đã tạo tệp và lưu lại tệp đó dưới dạng PDF. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Tìm hiểu về các định dạng tệp PDF và XPS.

Để xuất tài liệu Word hoặc sổ làm việc Excel sang định dạng PDF trên iOS, nhấn nút Tệp ở trên cùng bên trái, chọn Xuất, rồi PDF.

Nhấn Tệp > Xuất để xuất tài liệu sang PDF

Định dạng Tài liệu Di động (PDF)    duy trì định dạng tài liệu và cho phép chia sẻ tệp. Khi xem tệp định dạng PDF trực tuyến hoặc in ra, tệp sẽ giữ nguyên định dạng như bạn muốn. Định dạng PDF cũng hữu ích đối với các tài liệu sẽ được chế bản theo phương thức in thương mại. PDF được chấp nhận là định dạng hợp lệ đối với nhiều cơ quan và tổ chức, đồng thời có các trình xem trên nhiều nền tảng hơn so với XPS.

Quan trọng: Để xem tệp PDF, bạn phải cài một trình đọc PDF trên máy tính, chẳng hạn như Acrobat Reader, sẵn có trên Hệ thống Adobe.

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×