Lối tắt bàn phím trong OneNote Online

Lối tắt bàn phím trong OneNote Online

Sử dụng phím tắt để làm việc hiệu quả hơn—thậm chí không cần dùng chuột. Bài viết này liệt kê các phím tắt cho OneNote Online.

Mẹo: 

  • Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

  • Những lệnh yêu cầu bạn phải nhấn và thả nhiều phím cùng nhau được biểu thị bằng một dấu cộng (+). Những lệnh yêu cầu bạn phải nhấn nhiều phím theo thứ tự được biểu thị bằng một dấu phẩy (,).

  • Như tạo một lối tắt đến các lệnh, nhấn Ctrl+' (dấu nháy đơn) để đến Cho Tôi Biết, rồi nhập lệnh bạn muốn (chỉ sẵn dùng trong dạng xem Soạn thảo). Hãy dùng các mũi tên Lên và Xuống để chọn lệnh, rồi nhấn Enter.

Trong chủ đề này

Các lệnh bàn phím trong dạng xem đọc

Các lệnh bàn phím trong dạng xem chỉnh sửa

Dạng xem đọc

Dẫn hướng ruy-băng và các ngăn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển từ dẫn hướng sổ tay tới các trường của trình duyệt

Shift+F6

Di chuyển qua các lệnh của ribbon

Phím Tab

Thực hiện lệnh dải băng đang được chọn

Phím Enter

Cuộn xuống hoặc lên trong một trang

Phím PgUp hoặc PgDn

Đầu Trang

Ngăn dẫn hướng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đến trang tiếp theo trong sổ tay (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Về trang trước trong sổ tay (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Đi tới trang thứ nhất trong một phần

Alt+PgUp

Đi tới trang cuối cùng trong một phần

Alt+PgDn

Bung rộng một phần

Nhấn Enter trên phần đã chọn

Đầu Trang

Dạng xem soạn thảo

Dẫn hướng ruy-băng và các ngăn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển từ trang hiện tại tới ribbon, sau đó di chuyển giữa các lệnh.

Ctrl+F6 để đi đến danh sách trang. Sau đó, nhấn tab để đặt tiêu điểm trên các trang khác nhau. Nhấn Enter để chọn một trang.

Kích hoạt tab dải băng khác

Ctrl+F6, rồi nhấn tab để đặt tiêu điểm trên các tab dải băng khác, Enter.

Di chuyển qua các lệnh của ribbon

Phím Tab

Thực hiện lệnh dải băng đang được chọn

Phím Enter

Đầu Trang

Ngăn dẫn hướng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đến trang tiếp theo trong sổ tay (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Về trang trước trong sổ tay (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Đi tới trang thứ nhất trong một phần

Alt+PgUp

Đi tới trang cuối cùng trong một phần

Alt+PgDn

Phần mới

Ctrl+F6, rồi nhấn tab đến một mục, Shift+F10, Mũi tên Xuống đến lệnh Mục mới, Enter

Di chuyển trang hiện thời lên hoặc xuống

Alt+Shift+Mũi tên Lên, Alt+Shift+Mũi tên Xuống

Xóa trang

Nhấn Tab đến trang, Shift+F10, Mũi tên Xuống đến lệnh Xóa, Enter

Xóa mục

Nhấn Tab đến mục, Shift+F10, Mũi tên Xuống đến lệnh Xóa, Enter

Đầu Trang

Di chuyển điểm chèn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Từ vùng tiêu đề tới trang

Phím Tab hoặc Enter

Sang phải một ký tự

Mũi tên Phải

Sang trái một ký tự

Mũi tên Trái

Sang phải một từ

Phím Ctrl+Mũi tên Phải

Sang trái một từ

Phím Ctrl+Mũi tên Trái

Lên trên một dòng

Mũi tên Lên

Xuống dưới một dòng

Mũi tên Xuống

Lên trên một đoạn văn bản

Phím Ctrl+Mũi tên Lên

Xuống dưới một đoạn văn bản

Phím Ctrl+Mũi tên Xuống

Đầu dòng

Phím Home

Cuối dòng

Phím End

Đầu trang (không bao gồm vùng tiêu đề)

Ctrl+Home

Cuối trang

Phím Ctrl+End

Vùng tiêu đề

PgUp hoặc Ctrl+A, Ctrl+A, nhấn Tab cho đến khi tiêu đề được chọn

Đầu Trang

Chọn nội dung: mở rộng vùng chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sang phải một ký tự

Phím Shift+Mũi tên Phải

Sang trái một ký tự

Phím Shift+Mũi tên Trái

Sang phải một từ

Shift+Ctrl+Mũi tên Phải

Sang trái một từ

Shift+Ctrl+Mũi tên Trái

Lên trên một dòng

Phím Shift+Mũi tên Lên

Xuống dưới một dòng

Phím Shift+Mũi tên Xuống

Lên trên một đoạn văn bản

Shift+Ctrl+Mũi tên Lên

Xuống dưới một đoạn văn bản

Shift+Ctrl+Mũi tên Xuống

Đến đầu đoạn văn bản

Shift+Home

Đến cuối đoạn văn bản

Shift+End

Đến đầu dàn bài

Shift+Ctrl+Home

Đến cuối dàn bài

Shift+Ctrl+End

Toàn bộ đoạn văn bản, rồi dàn bài, rồi trang

Ctrl+A cho mỗi cấp mở rộng

Đầu Trang

Sửa nội dung

Để thực hiện điều này

Nhấn

Cắt

Ctrl+X

Sao chép

Ctrl+C

Dán

Ctrl+V

Chèn siêu kết nối

Ctrl+K

Hoàn tác

Ctrl+Z

Làm lại

Ctrl+Y

Di chuyển từ một từ viết sai chính tả sang một từ viết sai chính tả khác

Alt+F7

Dàn bài mới

Ctrl+Shift+F

Di chuyển từ dàn bài này sang dàn bài khác

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Lưu thay đổi

Lưu ý: Khi OneNote Online đang chạy, ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu mỗi khi bạn thay đổi chúng. Bạn không cần phải lưu ghi chú theo cách thủ công.

Ctrl+S

Đầu Trang

Bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo một ô mới trong khi đang ở ô cuối cùng của bảng

Phím Tab

Chèn hàng phía dưới

Ctrl+Enter

Lưu ý: Khi một ô, cột hoặc hàng được chọn, việc căn chỉnh sẽ áp dụng cho nội dung những ô được chọn. Khi một bảng được chọn, việc căn chỉnh sẽ áp dụng cho bảng đó nhưng không ảnh hưởng tới căn chỉnh bên trong các ô.

Đầu Trang

Định dạng văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đậm

Ctrl+B

Nghiêng

Ctrl+I

Gạch chân

Ctrl+U

Danh sách gạch đầu dòng

Ctrl+Dấu chấm

Danh sách đánh số

Ctrl+Dấu gạch chéo hoặc Ctrl+Shift+O

Căn trái

Ctrl+L

Căn phải

Ctrl+R

Căn giữa

Ctrl+E

Tăng thụt lề

Phím Alt+Shift+Mũi tên Phải

Giảm thụt lề

Phím Alt+Shift+Mũi tên Trái

Đầu Trang

Ghi chú thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Để thực hiện

Ctrl+1

Quan trọng

Ctrl+2

Câu hỏi

Ctrl+3

Nhớ để dùng sau

Ctrl+4

Định nghĩa

Ctrl+5

Tô sáng

Ctrl+6

Liên hệ

Ctrl+7

Địa chỉ

Ctrl+8

Số điện thoại

Ctrl+9

Đầu Trang

Các phím tương ứng trên bàn phím Windows và Mac

Khóa

Bộ điều chỉnh

Windows

Mac

Phím Backspace (Xóa lùi)

Alt

Xóa lùi một từ mỗi lần

Phím End

Alt

Di chuyển điểm chèn tới cuối tài liệu hoặc dàn bài

Phím Enter

Alt

Trong Internet Explorer, hiển thị thuộc tính trang

Phím Tab

Ctrl-Alt

Chuyển đổi giữa các tác vụ

Phím Home

Alt

Đi tới trang đầu

Di chuyển điểm chèn lên đầu tài liệu hoặc dàn bài

Trái

Alt

Trong Internet Explorer, quay lại

Di chuyển sang trái một từ mỗi lần

PageDn

Alt

Đi tới trang tiếp theo

Đi tới trang tiếp theo

PageUp

Alt

Đi tới trang trước

Đi tới trang trước

Phải

Alt

Trong Internet Explorer, đi tiếp

Sang phải một từ mỗi lần

Phím Tab

Alt

Chuyển đổi giữa các ứng dụng

Di chuyển tiêu điểm giữa các yếu tố trang và trình duyệt (vòng lặp khả năng truy nhập)

Xuống

Alt-Shift

Di chuyển trang hiện thời xuống dưới một vị trí trong Ngăn Dẫn hướng

Chọn từ điểm chèn tới cuối đoạn văn bản

Phím End

Alt-Shift

Di chuyển tới trang cuối cùng trong phần hiện tại

Di chuyển tới trang cuối cùng trong phần hiện tại

Phím Enter

Alt-Shift

Trong Internet Explorer, chuyển sang toàn màn hình

Phím Tab

Ctrl-Alt-Shift

Chuyển đổi giữa các tác vụ

Phím Home

Alt-Shift

Di chuyển tới trang đầu tiên trong phần hiện tại

Di chuyển tới trang đầu tiên trong phần hiện tại

Trái

Alt-Shift

Loại bỏ một mức thụt lề

Chọn sang trái, một từ mỗi lần

Phải

Alt-Shift

Thụt lề

Chọn sang trái, một từ mỗi lần

Phím Tab

Alt-Shift

Chuyển đổi giữa các ứng dụng

Di chuyển tiêu điểm giữa các yếu tố trang và trình duyệt (vòng lặp khả năng truy nhập)

Lên

Alt-Shift

Di chuyển trang hiện thời xuống dưới một vị trí trong Ngăn Dẫn hướng

Chọn từ điểm chèn tới cuối đoạn văn bản

Phím Backspace (Xóa lùi)

Xóa lùi một từ mỗi lần

Delete

Xóa một từ mỗi lần

Xuống

Di chuyển điểm chèn xuống dưới, một đoạn văn bản mỗi lần

Phím End

Di chuyển điểm chèn tới cuối tài liệu hoặc dàn bài

Phím Home

Đi tới đầu tài liệu hoặc dàn bài (trong Safari, đi tới trang chủ của trình duyệt)

Trái

Di chuyển điểm chèn tới đầu dòng (trong Firefox, đi tới trang trước)

Phải

Di chuyển điểm chèn tới cuối dòng (trong Firefox, đi tiếp)

Phím Tab

Chuyển đổi tác vụ (giống như Alt-Tab trong Windows)

Lên

Di chuyển điểm chèn lên trên, một đoạn văn bản mỗi lần

ESC

⌘-Alt

Mở Trình quản lý Tác vụ (Force Quit apps)

Phím Home

⌘-Alt

Trong Safari, đi tới trang chủ của trình duyệt

Trái

⌘-Alt

Trong Chrome, chuyển đổi giữa các tab của trình duyệt

Delete

⌘-Shift

Trong Firefox, xóa bộ đệm ẩn của trình duyệt

Xuống

⌘-Shift

Chọn xuống dưới, một đoạn văn bản mỗi lần

Phím End

⌘-Shift

Chọn đến cuối tài liệu hoặc trang

Phím Home

⌘-Shift

Chọn đến đầu tài liệu hoặc trang (trong Safari, đi tới trang chủ của trình duyệt)

Trái

⌘-Shift

Chọn đến đầu dòng

Phải

⌘-Shift

Chọn đến cuối dòng

Phím Tab

⌘-Shift

Chuyển đổi tác vụ (giống như Alt-Tab trong Windows)

Lên

⌘-Shift

Chọn lên trên, một đoạn văn bản mỗi lần

ESC

Ctrl-Shift

Mở Trình quản lý Tác vụ

Phải

Ctrl-Shift

Chọn sang phải, một từ mỗi lần

Xuống

Ctrl

Di chuyển điểm chèn xuống dưới, một đoạn văn bản mỗi lần

Di chuyển điểm chèn đến cuối dòng

Trái

Ctrl-Shift

Chọn sang trái, một từ mỗi lần

ESC

Ctrl

Mở menu Bắt đầu hoặc màn hình Bắt đầu

Delete

Ctrl-Alt

Mở menu Khóa Màn hình

Trái

Ctrl

Di chuyển điểm chèn sang trái, một từ mỗi lần

Hiển thị bảng điều khiển tiện ích

PageDn

Ctrl

Trong Firefox và Chrome, chuyển đổi giữa các tab đang mở

PageUp

Ctrl

Trong Firefox và Chrome, chuyển đổi giữa các tab đang mở

Phím End

Ctrl

Di chuyển điểm chèn đến cuối tài liệu hoặc dàn bài

Phím Tab

Ctrl

Chuyển đổi giữa các tab đang mở

Chuyển đổi giữa các tab đang mở

Lên

Ctrl

Di chuyển điểm chèn lên trên, một đoạn văn bản mỗi lần

Di chuyển điểm chèn đến đầu dòng

Phím Backspace (Xóa lùi)

Ctrl-Alt

Xóa lùi một chữ cái mỗi lần

Xóa lùi một chữ cái mỗi lần

Phím Home

Ctrl

Di chuyển điểm chèn đến đầu tài liệu hoặc dàn bài

Xuống

Ctrl-Alt

Trong Internet Explorer, cuộn trang xuống

Phím End

Ctrl-Alt

Trong Internet Explorer, cuộn xuống cuối trang

Phím Home

Ctrl-Alt

Trong Internet Explorer, cuộn lên đầu trang

PageDn

Ctrl-Alt

Trong Internet Explorer, cuộn xuống

PageUp

Ctrl-Alt

Trong Internet Explorer, cuộn lên

Phải

Ctrl

Di chuyển điểm chèn sang trái, một từ mỗi lần

Lên

Ctrl-Alt

trong Internet Explorer, cuộn trang xuống

Phím Backspace (Xóa lùi)

Ctrl-Alt-Shift

Xóa lùi một từ mỗi lần

Xóa lùi một từ mỗi lần

Phím End

Ctrl-Alt-Shift

Trong Internet Explorer, cuộn xuống cuối trang

Phím Home

Ctrl-Alt-Shift

Trong Internet Explorer, cuộn lên đầu trang

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Trong Internet Explorer, cuộn xuống

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Trong Internet Explorer, cuộn lên

ESC

Alt

Thu nhỏ cửa sổ

Xuống

Ctrl-Shift

Chọn xuống dưới, một đoạn văn bản mỗi lần

Chọn đến cuối dòng

ESC

Alt-Shift

Thu nhỏ cửa sổ

Phím Home

Ctrl-Shift

Chọn lên trên, một đoạn văn bản mỗi lần

Chọn đến đầu dòng

Phím Insert

Không có

Bắt đầu chế độ Ghi đè

PageDn

Ctrl-Shift

Chuyển đến trang kế tiếp

PageUp

Ctrl-Shift

Chuyển về trang trước đó

Phím Tab

Ctrl-Shift

Chuyển đổi giữa các tab đang mở

Chuyển đổi giữa các tab đang mở

Lên

Ctrl-Shift

Chọn lên trên, một đoạn văn bản mỗi lần

Chọn đến đầu dòng

Phím Backspace (Xóa lùi)

Không có

Xóa lùi một chữ cái mỗi lần

Xóa lùi một chữ cái mỗi lần

Delete

Không có

Xóa lùi một chữ cái mỗi lần

Xóa lùi một chữ cái mỗi lần

Xuống

Không có

Di chuyển điểm chèn xuống dưới, một dòng mỗi lần

Di chuyển điểm chèn xuống dưới, một dòng mỗi lần

Phím End

Không có

Di chuyển điểm chèn đến cuối dòng

Di chuyển điểm chèn đến cuối dòng

Phím Enter

Không có

Chèn dòng mới

Chèn dòng mới

Phím Backspace (Xóa lùi)

Ctrl

Xóa lùi một từ mỗi lần

Phím Home

Không có

Di chuyển điểm chèn đến đầu dòng

Trong Safari và Chrome, di chuyển điểm chèn đến đầu đoạn văn bản

Trái

Không có

Di chuyển điểm chèn sang trái, một chữ cái mỗi lần

Di chuyển điểm chèn sang trái, một chữ cái mỗi lần

PageDn

Không có

Di chuyển điểm chèn xuống dưới, một màn hình mỗi lần

Di chuyển điểm chèn xuống dưới, một màn hình mỗi lần

PageUp

Không có

Di chuyển điểm chèn lên trên, một màn hình mỗi lần

Di chuyển điểm chèn lên trên, một màn hình mỗi lần

Phải

Không có

Di chuyển điểm chèn sang phải, một chữ cái mỗi lần

Di chuyển điểm chèn sang phải, một chữ cái mỗi lần

Phím Tab

Không có

Thụt lề hoặc đi tới ô kế tiếp trong bảng

Thụt lề, đi tới ô kế tiếp trong bảng hoặc chèn bảng

Lên

Không có

Di chuyển điểm chèn lên trên, một dòng mỗi lần

Di chuyển điểm chèn lên trên, một dòng mỗi lần

Phím Backspace (Xóa lùi)

Shift

Xóa lùi một chữ cái mỗi lần

Xóa lùi một chữ cái mỗi lần

Xuống

Shift

Chọn xuống dưới, một dòng mỗi lần

Chọn xuống dưới, một dòng mỗi lần

Phím End

Shift

Chọn đến cuối dòng

Chọn đến cuối dòng

Phím Enter

Shift

Chèn ngắt dòng mềm

Chèn ngắt dòng mềm

Phím Home

Shift

Chọn đến đầu dòng

Chọn đến đầu dòng

Trái

Shift

Chọn sang trái, một chữ cái mỗi lần

Chọn sang trái, một chữ cái mỗi lần

Phải

Shift

Chọn sang phải, một chữ cái mỗi lần

Chọn sang phải, một chữ cái mỗi lần

Phím Tab

Shift

Loại bỏ một mức thụt lề, đi tới ô trước đó trong bảng

Loại bỏ một mức thụt lề, đi tới ô trước đó trong bảng

Lên

Shift

Chọn lên trên, một dòng mỗi lần

Chọn lên trên, một dòng mỗi lần

Đầu Trang

Các phím tắt khác cho OneNote

Các phím tắt trong OneNote Online rất giống với các phím tắt trong ứng dụng OneNote trên máy tính. Các phím tắt được liệt kê trong bài viết này là để thực hiện các tác vụ phổ biến nhất trong OneNote Online. Để biết danh sách các phím tắt trong ứng dụng OneNote trên máy tính của bạn, hãy xem:

Xem thêm

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản trong OneNote

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×