Lập Danh sách Ngoài từ bảng SQL Azure với Business Connectivity Services và Lưu trữ Bảo mật

Lập Danh sách Ngoài từ bảng SQL Azure với Business Connectivity Services và Lưu trữ Bảo mật

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là Người quản trị SharePoint Online, bạn có thể dùng các dịch vụ trong SharePoint Online để truy nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Azure. Do SQL Azure là công nghệ cơ sở dữ liệu quan hệ nền tảng điện toán đám mây, điều này có nghĩa là kết nối hoạt động hoàn toàn trong đám mây. Bài viết này mô tả làm thế nào để dùng công nghệ SharePoint để truy nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Azure mà không cần phải viết mã.

Để dùng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Azure, bạn phải tạo ra Danh sách ngoài bằng cách dùng Business Connectivity Services (BCS) và Lưu trữ Bảo mật. BCS kết nối giải pháp SharePoint với dữ liệu ngoài và Lưu trữ Bảo mật cho phép xác thực người dùng đối với dữ liệu. Bằng cách dùng Danh sách ngoài, bạn có thể hiển thị nội dung của một bảng từ SQL Azure trong SharePoint Online. Người dùng có thể đọc, sửa và cập nhật dữ liệu, tất cả đều trong SharePoint Online.

Để biết thêm thông tin về cách dùng BCS để sử dụng dữ liệu ngoài, hãy xem giới thiệu về dữ liệu ngoài.

Cơ sở dữ liệu SQL Azure là trên nền tảng điện toán đám mây quan hệ cơ sở dữ liệu được tạo bằng cách dùng công nghệ SQL Server. Để tìm hiểu cách bắt đầu với các cơ sở dữ liệu, hãy xem bắt đầu với Microsoft Azure SQL cơ sở dữ liệu bằng cách dùng cổng thông tin quản lý nền tảng Microsoft Azure

Trong bài viết này

Tổng quan về các bước trong quy trình

Cách BCS và lưu trữ bảo mật làm việc cùng nhau

Bước 1: Đặt quyền trên kho siêu dữ liệu BCS

Bước 2: Tạo ánh xạ chứng danh lưu trữ bảo mật

Tạo ứng dụng đích lưu trữ bảo mật

Lưu trữ chứng danh cho ứng dụng đích

Bước 3: Tạo kiểu nội dung bên ngoài

Bước 4: Tạo danh sách ngoài

Tạo một danh sách ngoài bằng cách dùng SharePoint Online

Tạo một danh sách ngoài bằng cách dùng SharePoint Designer 2010

Bước 5: Cấp quyền truy nhập để quản lý ECT

Tổng quan về các bước trong quy trình

Để tạo Danh sách Ngoài cho phép bạn truy nhập dữ liệu từ SQL Azure, bạn phải hoàn thành bốn bước riêng biệt sau.

Bảng sau liệt kê các bước và phần mềm cần thiết cho bước đó.

Việc cần thực hiện:

Nơi cần thực hiện:

Bước 1: Đặt quyền trên Bộ dự trữ Siêu dữ liệu BCS

Trung tâm quản trị SharePoint (trong SharePoint Online)

Bước 2: Tạo Ánh xạ Lưu trữ Bảo mật

Trung tâm quản trị SharePoint (trong SharePoint Online)

Bước 3: Tạo Loại Nội dung Ngoài (ECT)

SharePoint Designer 2010 HOẶC Visual Studio

Bước 4: Tạo Danh sách Ngoài

Trung tâm quản trị SharePoint (SharePoint Online)

Bước 5: Cấp quyền truy nhập để quản lý ECT của bạn

Trung tâm quản trị SharePoint (SharePoint Online)

Đầu trang

Cách BCS và Lưu trữ Bảo mật làm việc cùng với nhau

Business Connectivity Services (BCS) kết nối với dữ liệu trong kho lưu trữ dữ liệu ngoài. Bạn có thể hiển thị dữ liệu trong Danh sách ngoài và duy trì dữ liệu ở những nơi khác. BCS cho phép bạn kết nối các giải pháp SharePoint với hai loại tài nguyên:

 • Cơ sở dữ liệu SQL Azure

 • Dịch vụ web WCF hoạt động như điểm cuối cho một số loại kho dữ liệu khác

Trong SharePoint Online, BCS cho phép bạn truy nhập vào nguồn dữ liệu ngoài bằng cách dùng Lưu trữ Bảo Mật. Lưu trữ Bảo mật giữ bản sao mã hóa của các chứng danh. Điều này cho phép người quản trị SharePoint Online kết hợp nhóm SharePoint dùng một tài khoản SQL Azure duy nhất và có thể truy nhập cơ sở dữ liệu đích. Khi người dùng SharePoint duyệt dữ liệu trong Danh sách Ngoài, Lưu trữ Bảo mật dùng tài khoản SQL Azure liên kết để yêu cầu dữ liệu từ SQL.

Để có thể thực hiện điều này, người quản trị SharePoint Online định nghĩa Kiểu Nội dung Ngoài (ECT) trong SharePoint Designer hoặc trong Visual Studio. Sau đó, ai đó có quyền thích hợp sẽ tạo ra Danh sách Ngoài trên trang SharePoint Online bằng cách tham chiếu ECT. Người dùng có quyền thích hợp có thể xem hoặc cập nhật danh sách.

Lưu ý: SharePoint Online không hỗ trợ việc dùng ngoại tuyến danh sách ngoài.

Hình minh họa này cho thấy kết nối giữa các yếu tố khác nhau diễn ra như thế nào:

Sơ đồ cho thấy kết nối giữa người dùng, SharePoint Online và nguồn dữ liệu ngoài trong SQL Azure

Danh sách sau đây mô tả các bước trong quy trình kết nối. Mỗi bước trong danh sách này tương ứng với một con số trong sơ đồ trước.

 1. Người dùng đăng nhập vào SharePoint Online và mở một Danh sách Ngoài. Dịch vụ Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ (BDC) trong SharePoint Online truy vấn Loại Nội dung Ngoài cho danh sách đó trong bộ dự trữ siêu dữ liệu BDC chứa danh sách đó. Truy vấn này yêu cầu cung cấp thông tin sau đây: cách truy nhập vào hệ thống ngoài có các hoạt động được hỗ trợ và chứng danh nào sẽ được dùng.

 2. Thời gian chạy dịch vụ BDC gửi yêu cầu (SOAP qua HTTP) đến điểm cuối của dịch vụ Nền tảng Giao tiếp SQL Azure Windows (WCF).

 3. Dịch vụ SQL Azure trả về dữ liệu trong phong bì SOAP.

 4. Site SharePoint Online hiển thị danh sách ngoài trong trình duyệt của người dùng. Người dùng có thể thực hiện tất cả các thao tác được cấu hình trên nguồn dữ liệu mà người dùng có quyền.

Đầu trang

Bước 1: Đặt quyền trên bộ dự trữ Siêu dữ liệu BCS

Để thực hiện bước này, hãy làm theo quy trình trong thiết đặt quyền trên kho siêu dữ liệu BCS cho giải pháp trên cơ sở Business Connectivity Services trong SharePoint 2013.

Khi bạn hoàn thành các bước trong quy trình đó, hãy trở lại trang này và bắt đầu Bước 2: Tạo ánh xạ chứng danh Lưu trữ Bảo mật.

Bước 2: Tạo ánh xạ chứng danh Lưu trữ Bảo mật

Thông thường, khi bạn tạo ánh xạ chứng danh trong Lưu trữ Bảo mật, bạn có thể ánh xạ nhiều người dùng SharePoint đến một tài khoản SQL Azure duy nhất. Bạn có thể dùng nhóm SharePoint hoặc chỉ cần liệt kê tất cả các tên người dùng. Tài khoản SQL Azure có các quyền thích hợp để truy nhập vào bảng cơ sở dữ liệu đích. Cơ sở dữ liệu mà bạn nhắm tới trong SQL Azure được gọi là Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật hoặc chỉ là Ứng dụng Đích.

Mẹo: Đảm bảo rằng bạn có thông tin xác thực SQL Azure sẵn sàng. Bạn sẽ sử dụng các thông tin đăng nhập khi bạn tạo ánh xạ giữa người dùng SharePoint và tài khoản SQL Azure.

Tạo Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật

Để tạo Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật, hãy thực hiện các bước sau.

 1. Duyệt đến URL của trung tâm quản trị SharePoint Online.

 2. Bấm lưu trữ bảo mật.

 3. Trong ribbon, hãy bấm Mới để mở trang mà bạn có thể chỉ định các thiết đặt cho Ứng dụng Đích.

 4. Trong phần Thiết đặt Ứng dụng Đích, hãy thực hiện như sau:

  • Dưới ID của Ứng dụng Đích, xác định một giá trị cho một ID duy nhất. ID này ánh xạ loại Nội dung Ngoài với các chứng danh được yêu cầu để xác thực người dùng. Bạn không thể thay đổi ID của Ứng dụng Đích sau khi tạo Ứng dụng Đích.

  • Dưới Tên Hiển thị, hãy xác định tên thân thiện với người dùng để tham chiếu đến Ứng dụng Đích.

  • Dưới Email Liên hệ, xác định địa chỉ email mà bạn muốn mọi người dùng khi họ có câu hỏi về Ứng dụng Đích (hệ thống dữ liệu ngoài).

  • Bên dưới Loại ứng dụng đích, xác nhận rằng giá trị được đặt thành Nhóm bị hạn chế. Nhóm bị hạn chế nghĩa lưu trữ bảo mật chứa ánh xạ kết nối một nhóm người dùng SharePoint với một dữ liệu đơn lẻ, ngoài tài khoản vốn có thể hoạt động trên thay mặt của họ. Ngoài ra, một loại ứng dụng bị hạn chế nhóm được hạn chế để hệ thống đã xác định dữ liệu ngoài.

 5. Trong phần Trường Chứng danh, nhập tên trường mà bạn muốn dùng cho tên người dùng và mật khẩu của hệ thống dữ liệu ngoài. Theo mặc định, Lưu trữ Bảo mật dùng Tên Người dùng Windows và Mật khẩu Windows. Chúng tôi khuyên bạn nên chấp nhận những giá trị này. Bạn không thể sửa các Kiểu Trường này sau khi hoàn tất việc tạo ứng dụng.

  Ảnh chụp màn hình của phần Trường Thông tin xác thực của trang thuộc tính Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật. Các trường này cho phép bạn xác định thông tin đăng nhập cho đích

 6. Trong phần Người quản trị Ứng dụng Đích, trong trường Người quản trị Ứng dụng Đích, nhập tên nhóm hoặc danh sách người dùng có thể sửa Ứng dụng Đích này. Bạn cũng có thể tìm kiếm tên nhóm trong Máy chủ Thư mục Microsoft Online. Thông thường, phần này thường chứa tên của người quản trị SharePoint Online hoặc người quản trị toàn cầu.

 7. Trong phần Thành viên, trong trường Thành viên, nhập tên nhóm sẽ dùng Ứng dụng Đích. Nói chung, đây là nhóm từ Dịch vụ Thư mục Microsoft Online (MSODS).

  Nếu bạn là người quản trị toàn cầu, bạn có thể tạo các nhóm trong MSODS ở trung tâm quản trị Office 365.

 8. Bấm OK để tạo Ứng dụng Đích và quay trở lại trang Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật.

Lưu trữ chứng danh cho Ứng dụng Đích

Sau khi tạo Ứng dụng Đích, bạn đã sẵn sàng để nhập chứng danh mà Lưu trữ Bảo mật dùng để truy nhập dữ liệu ngoài. Để đặt chứng danh, hãy thực hiện các bước sau

 1. Trong trung tâm quản trị SharePoint, hãy bấm lưu trữ bảo mật

 2. Nhấp vào mũi tên bên cạnh Ứng dụng Đích mới rồi chọn Đặt Chứng danh.

 3. Trong hộp thoại Đặt Chứng danh cho (Nhóm) Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật, nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản. Tài khoản phải có quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu đích. Trong hình minh họa sau đây, tên người dùng là Tên Người dùng Windows và mật khẩu là Mật khẩu Windows.

  Quan trọng: Lưu bản ghi bảo mật của thông tin này. Sau khi bạn đặt các chứng danh này, người quản trị không thể truy xuất chúng.

  Ảnh chụp màn hình cho thấy hộp thoại Trường Thông tin xác nhận mà bạn sử dụng khi tạo Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật. Nó hiển thị các giá trị mặc định, Tên Người dùng Windows và Mật khẩu Windows.

Đầu trang

Bước 3: Tạo Loại Nội dung Ngoài

Bạn có thể tạo nội dung kiểu bên ngoài (ECT) bằng cách sử dụng Microsoft Visual Studio, hoặc bằng cách sử dụng Microsoft SharePoint Designer 2010. Quy trình này mô tả cách để tạo ECT trong SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 là sẵn dùng như một tải xuống miễn phí từ Microsoft Download Center.

Bạn phải là người quản trị SharePoint Online hoặc Người quản trị toàn cầu để có thể thực hiện nhiệm vụ này.

Để tạo ECT, hãy thực hiện các bước sau.

 1. Khởi động Microsoft SharePoint Designer.

 2. Bấm vào nút Mở trang web để mở site nhóm SharePoint Online ở tuyển tập gốc. URL cho tuyển tập gốc sẽ giống như URL ví dụ này: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online có thể hiển thị lời nhắc cho thông tin đăng nhập hợp lệ.

  Lưu ý: 

  • Nếu SharePoint hiển thị lời nhắc bạn được thêm người dùng mới, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng tài khoản người dùng có quyền truy nhập đầy đủ. Tài khoản người dùng phải có khả năng thực hiện và kiểm tra các thay đổi BCS đối với site SharePoint Online. Thông thường, người quản trị SharePoint Online hoặc Người quản trị toàn cầu nên thực hiện các bước này.

  • Nếu bạn muốn đổi sang người dùng khác, hãy bấm Thêm người dùng mới, bấm Cá nhân hoặc Tổ chức, sau đó đăng nhập vào site với tư cách là người quản trị SharePoint Online hoặc Người quản trị toàn cầu và Đăng nhập.

 3. Sau khi site mở ra, trong cây Đối tượng Trang ở bên trái cửa sổ ứng dụng, bấm Kiểu Nội dung Ngoài.

 4. Chọn tab Kiểu Nội dung Ngoài và sau đó, trong ribbon, bấm Kiểu Nội dung Ngoài để bắt đầu quá trình tạo lập.

 5. Trong phần Thông tin Kiểu Nội dung Ngoài của trang, đổi Tên và Tên Hiển thị. Hãy chắc chắn rằng Tên là kiểu mô tả. Tên Hiển thị là tên thân thiện với ECT.

 6. Chọn siêu kết nối, Bấm vào đây để khám phá các nguồn dữ liệu ngoài và xác định các hoạt động để mở trang thiết kế hoạt động. Ảnh chụp màn hình của pa-nen Thông tin Kiểu Nội dung Ngoài và kết nối Bấm vào đây để khám phá các nguồn dữ liệu ngoài và xác định các hoạt động, được dùng tạo kết nối BCS.

 7. Bấm Thêm Kết nối để mở hộp thoại Chọn Kiểu Nguồn Dữ liệu Ngoài.

 8. Chọn Máy chủ SQL để truy nhập cơ sở dữ liệu SQL Azure.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Thêm Kết nối vốn là nơi bạn có thể chọn loại nguồn dữ liệu. Trong trường hợp này, loại đó là SQL Server, vốn có thể sử dụng để kết nối với SQL Azure.

  Lưu ý: .Bạn không thể dùng nguồn dữ liệu tại cơ sở chẳng hạn như Kiểu .NET với SharePoint Online. Ngoài ra, bạn không thể dùng nguồn dữ liệu Máy chủ SQL tại cơ sở với SharePoint Online.

 9. Khi bạn chọn Máy chủ SQL, hãy xác định như sau:

  • Tên máy chủ cơ sở dữ liệu

  • Tên cơ sở dữ liệu

  • Tên

   Quan trọng: 

   • URL mà bạn dùng để truy nhập cơ sở dữ liệu chứa đầy đủ điều kiện tên máy chủ. Ví dụ, nếu bạn truy nhập cơ sở dữ liệu thông qua https://aaapbj1mtc.database.windows.net hoàn toàn đủ điều kiện tên máy chủ là aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Nếu bạn đăng nhập ở mức cao hơn, chẳng hạn như Cổng thông tin Quản lý cho Microsoft Azure, bạn có thể tìm thấy Tên Máy chủ Đủ Điều kiện. Trên trang cổng thông tin, dưới Đăng ký, hãy bấm tên đăng ký của bạn. Sau đó, dưới Tên Máy chủ Đủ Điều kiện, mở rộng đăng ký của bạn và tên máy chủ. Tên cơ sở dữ liệu xuất hiện dưới mỗi tên máy chủ.

   Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Kết nối Máy chủ SQL, tại đây, bạn có thể điền tên máy chủ cơ sở dữ liệu SQL Azure và dùng Kết nối với ID Đại diện Tuỳ chỉnh để nhập ID Ứng dụng Lưu trữ Bảo mật của bạn.

   Trong hộp thoại Kết nối Máy chủ SQL, chọn Kết nối với ID Đại diện Tuỳ chỉnh. Sau đó, trong hộp văn bản ID Ứng dụng Lưu trữ Bảo mật, nhập ID Ứng dụng Lưu trữ Bảo mật lưu trữ các chứng danh cho cơ sở dữ liệu đích rồi bấm OK.

 10. Nếu bạn thấy lời nhắc về các chứng danh để truy nhập nguồn dữ liệu ngoài, hãy nhập chứng danh Tên người dùng và Mật khẩu đúng để truy nhập hệ thống dữ liệu ngoài. Sau đó, bấm OK để kết nối.

  Trên tab Trình khám phá Nguồn Dữ liệu, bạn có thể xem danh sách các bảng có sẵn trong cơ sở dữ liệu SQL Azure. Để xem danh sách các hoạt động có thể áp dụng cho bảng này, hãy mở menu lối tắt cho bảng.

  Bạn có thể chọn các tùy chọn cụ thể như Hoạt động Đọc Mục Mới và Hoạt động Cập nhật Mới dành cho bảng. Hoặc có thể bạn chỉ cần chọn Tạo Tất cả các Hoạt động.

  Ảnh chụp màn hình cho thấy cơ sở dữ liệu Tailspintoys trong SharePoint Designer. Nếu bạn bấm chuột phải vào tên bảng, một menu sẽ xuất hiện, đây là bạn có thể chọn thao các cần tạo.

 11. Bấm Tạo Tất cả các Hoạt động để mở trình hướng dẫn, sau đó bấm Tiếp.

  Trên trang Thuộc tính Hoạt động của trình hướng dẫn, trong ngăn Sai sót và Cảnh báo, hãy đọc bất kỳ vấn đề nào. Điều quan trọng là giải quyết các vấn đề được báo cáo mà bạn thấy. Ví dụ, bạn có thể phải chọn trường để hiển thị trong trình điều khiển chọn mục ngoài. Đối với bảng của khách hàng, bạn có thể chọn tên khách hàng.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Tất cả các Hoạt động, giải thích lựa chọn của bạn để tạo ra tất cả các thuộc tính cần thiết cho Tạo, Đọc Mục, Cập nhật, Xóa và quyền Đọc Danh sách.

  Quan trọng:  Trình hướng dẫn có thể hiển thị thông điệp cảnh báo nếu trường bắt buộc duy nhất tồn tại trong bảng đích, chẳng hạn như ‘CustomerID’. Điều này là hợp lệ nếu trường cụ thể nào đó là bắt buộc và duy nhất trong bảng, chẳng hạn như khóa chính.

  Ảnh chụp màn hình 2 của hộp thoại Tất cả các Hoạt động trong SharePoint Designer. Trang này hiển thị cảnh báo để giải thích thiết đặt cho các thuộc tính chính yếu trong danh sách.

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách xác định các bộ lọc trong kiểu nội dung bên ngoài, hãy xem cách: xác định bộ lọc cho điều khiển chọn mục bên ngoài .

 12. Chọn Hoàn tất để chấp nhận các thuộc tính hoạt động mà bạn đã cấu hình. SharePoint Designer hiển thị các hoạt động dưới dạng một danh sách các Hoạt động ECT.

Khi bước này hoàn tất, bạn đã sẵn sàng để tạo ra một Danh sách Ngoài để dùng dữ liệu từ nguồn bên ngoài.

Bước 4: Tạo Danh sách Ngoài

Bạn có thể tạo Danh sách Ngoài bằng cách dùng SharePoint Designer hoặc bằng cách thêm Danh sách Ngoài như là một ứng dụng trên site nhóm SharePoint Online. Quy trình sau đây mô tả cách tạo Danh sách Ngoài từ site nhóm trong SharePoint Online.

Tạo Danh sách Ngoài bằng cách dùng SharePoint Online

 1. Đến trang chủ của site nhóm SharePoint Online.

 2. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Thêm ứng dụng.

 3. Trên trang Ứng dụng của Bạn, nhập Danh sách Ngoài trong hộp thoại tìm kiếm, sau đó bắt đầu tìm kiếm.

 4. Bấm đúp lên tiêu đề Danh sách Ngoài để mở hộp thoại Thêm Danh sách Ngoài.

 5. Trong hộp Tên, hãy nhập tên cho danh sách.

 6. Trong hộp Kiểu Nội dung Ngoài, hãy nhập tên mà bạn muốn dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng tên của ECT mà bạn đã tạo trong SharePoint Designer. Hoặc bạn có thể bấm vào biểu tượng cơ sở dữ liệu trên trình duyệt để đặt tên ECT.

 7. Bấm Tạo,

Đầu trang

Tạo Danh sách ngoài bằng cách dùng SharePoint Designer 2010

 1. Trong SharePoint Designer 2010, trên ruy-băng, bấm Tạo Danh sách và Biểu mẫu.

  SharePoint Designer có thể hiển thị một thông báo có nội dung là, “Để tạo danh sách và biểu mẫu, yêu cầu phải lưu loại nội dung ngoài”. Bấm Có để lưu ECT.

  Trong các tạo danh sách và biểu mẫu cho databasename khách hàng thoại, hãy nhập một tên có ý nghĩa cho danh sách ngoài trong hộp văn bản Tên danh sách . Ví dụ, nếu bạn đã tạo ECT cho bảng cơ sở dữ liệu "Khách hàng", bạn có thể dùng "Tailspintoys khách hàng" trong danh sách tên.

 2. Chọn Hoạt động Đọc Mục từ danh sách các Hoạt động.

 3. Nhập tên cơ sở dữ liệu SQL Azure trong hộp văn bản Phiên bản Hệ thống.

  Hộp thoại Tạo Danh sách và Biểu mẫu với lựa chọn tạo Danh sách Ngoài được chọn và đã điền cả bốn trường.

 4. Bấm OK rồi Lưu để tạo ra Danh sách Ngoài trong trang SharePoint Online.

Bước 5: Cấp quyền truy nhập để quản lý ECT

Để hoàn tất việc thiết lập Danh sách Ngoài, bạn phải cấp quyền cho những người sẽ dùng danh sách. Để cấp quyền, hãy thực hiện các bước sau.

 1. Đến trung tâm quản trị SharePoint, sau đó bấm bcs.

 2. Chọn Quản lý Mô hình BDC và Loại Nội dung Ngoài.

 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên của ECT mà bạn vừa mới tạo, sau đó bấm Đặt Quyền Đối tượng.

  Quan trọng:  Bạn phải gán các quyền để quản lý ECT cho người quản trị SharePoint Online hoặc Người quản trị toàn cầu theo cách thủ công, với lệnh Đặt Quyền Đối tượng. Nếu bạn không gán các quyền này một cách rõ ràng, người quản trị sẽ không được phép quản lý ECT.

  Ảnh chụp màn hình của Trung tâm Quản trị SharePoint Online dưới BCS. Hiển thị nút Đặt Quyền Đối tượng trong ribbon.

 4. Trong hộp thoại đặt quyền đối tượng, chọn các hộp kiểm cho tất cả các quyền ((Sửa, Thực thi, Có thể chọn trong Máy khách và Đặt Quyền) mà người quản trị SharePoint Online cần có.

  Lưu ý:  Hãy chắc chắn rằng có ít nhất một người dùng hoặc nhóm có quyền Đặt Quyền. Nếu bạn không cấp cho ai đó quyền này, có thể bạn sẽ tạo ra một kết nối BCS không thể quản lý được.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Đặt Quyền Đối tượng trong SharePoint Online. Sử dụng hộp thoại này để đặt quyền cho một Loại Nội dung Ngoài được xác định.

 5. Chọn Nhân quyền cho tất cả các phương pháp của kiểu nội dung ngoài này. Thực hiện điều này sẽ ghi đè lên bất kỳ quyền nào đang tồn tại.

  Lưu ý:  Nếu bạn muốn thêm nhóm có thể dùng Danh sách Ngoài, bạn cũng phải cung cấp cho các nhóm này quyền Thực thi. Điều đó cho phép người dùng trong nhóm có thể chạy truy vấn đến nguồn bên ngoài và xem kết quả trong SharePoint.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×