Làm việc với tệp khối vuông ngoại tuyến

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một tệp khối vuông ngoại tuyến (.cub) lưu dữ liệu trong biểu mẫu một khối trực tuyến phân tích xử lý (OLAP). Dữ liệu này có thể đại diện cho một phần của cơ sở dữ liệu OLAP từ máy chủ OLAP hoặc đã được tạo ra độc lập với bất kỳ cơ sở dữ liệu OLAP. Sử dụng một tệp khối vuông ngoại tuyến để tiếp tục làm việc với báo cáo PivotTable và PivotChart khi máy chủ không khả dụng hoặc khi bạn đang bị ngắt kết nối từ mạng.

Ghi chú Bảo mật: Hãy tránh sử dụng hoặc phân phối tệp khối vuông ngoại tuyến chứa thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư. Thay vì một tệp khối, hãy cân nhắc giữ dữ liệu trong sổ làm việc để bạn có thể sử dụng quản trị quyền kiểm soát quyền truy nhập vào dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý quyền thông tin trong Office.

Khi bạn làm việc với báo cáo PivotTable hoặc PivotChart dựa trên dữ liệu nguồn từ máy chủ OLAP, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn khối vuông ngoại tuyến để sao chép dữ liệu nguồn vào một tệp riêng biệt khối vuông ngoại tuyến trên máy tính của bạn. Để tạo các tệp ngoại tuyến, bạn phải có nhà cung cấp dữ liệu OLAP hỗ trợ chức năng này, chẳng hạn như MSOLAP từ Microsoft SQL Server Analysis Services, được cài đặt trên máy tính của bạn.

Lưu ý: Tạo và cách dùng tệp khối vuông ngoại tuyến từ dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server sẽ phụ thuộc thuật ngữ và cấp phép của cài đặt Microsoft SQL Server của bạn. Tham chiếu đến thông tin cấp phép thích hợp của phiên bản SQL Server của bạn.

Sử dụng trình hướng dẫn khối vuông ngoại tuyến

Để tạo tệp khối vuông ngoại tuyến, bạn sử dụng trình hướng dẫn khối vuông ngoại tuyến để chọn một tập hợp con dữ liệu trong cơ sở dữ liệu OLAP và sau đó lưu tập con đó. Báo cáo của bạn không có bao gồm mọi trường đưa vào trong tệp, và bạn có thể chọn từ bất kỳ kích thước và trường dữ liệu sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu OLAP. Để giữ kích cỡ tệp của bạn để tối thiểu, bạn có thể bao gồm chỉ dữ liệu mà bạn muốn có thể hiển thị trong báo cáo. Bạn có thể bỏ qua toàn bộ kích thước, và cho hầu hết các kích thước kiểu, bạn cũng có thể bỏ qua thấp hơn mức chi tiết và mục mức cao nhất mà bạn không cần phải hiển thị. Đối với bất kỳ mục nào mà bạn đưa, trường đặc tính sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu cho các mục đó cũng được lưu trong tệp của bạn ngoại tuyến.

Lấy dữ liệu ngoại tuyến và sau đó đưa dữ liệu sao trực tuyến

Để thực hiện điều này, trước tiên bạn tạo báo cáo PivotTable hoặc PivotChart dựa trên máy chủ cơ sở dữ liệu, sau đó bạn tạo tệp khối vuông ngoại tuyến từ báo cáo. Bạn có thể sau đó chuyển báo cáo giữa máy chủ cơ sở dữ liệu và tệp ngoại tuyến bất cứ khi nào bạn muốn; Ví dụ, khi bạn dùng máy tính di động để thực hiện việc home hoặc trên một chuyến công tác, và sau đó kết nối lại máy tính với mạng của bạn.

Quy trình sau đây cung cấp các bước cơ bản để lấy dữ liệu ngoại tuyến và sau đó đưa dữ liệu sao trực tuyến.

 1. Tạo hoặc mở một PivotTable hoặc Báo cáo PivotChart dựa trên dữ liệu OLAP mà bạn muốn truy nhập ngoại tuyến.

 2. Tạo một tệp khối vuông ngoại tuyến trên máy tính của bạn. Hãy xem phần tạo một tệp khối vuông ngoại tuyến từ cơ sở dữ liệu máy chủ OLAP.

 3. Ngắt kết nối từ mạng của bạn và làm việc với tệp khối vuông ngoại tuyến.

 4. Kết nối lại với mạng của bạn và kết nối lại tệp khối vuông ngoại tuyến. Hãy xem phần thể tái kết nối một tệp khối vuông ngoại tuyến để cơ sở dữ liệu máy chủ OLAP.

 5. Làm mới tệp khối vuông ngoại tuyến với dữ liệu mới và sau đó tạo lại tệp khối vuông ngoại tuyến. Hãy xem phần làm mới và tạo lại tệp khối vuông ngoại tuyến.

 6. Lặp lại quy trình này, bắt đầu với bước 3.

Lưu ý: Nếu cơ sở dữ liệu OLAP lớn và bạn muốn tệp khối vuông cung cấp quyền truy nhập vào một tập con lớn dữ liệu, bạn sẽ cần cung cấp đủ dung lượng ổ đĩa, và bạn sẽ tìm thấy rằng lưu tệp có thể chứng minh có mất thời gian. Để cải thiện hiệu suất, hãy cân nhắc tạo tệp khối vuông ngoại tuyến bằng cách sử dụng một script MDX.

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable mà bạn muốn tạo một tệp khối vuông ngoại tuyến — bạn cũng có thể bấm báo cáo PivotTable liên kết cho báo cáo PivotChart.

 2. Trên tab phân tích , trong nhóm phép tính , bấm công cụ OLAP, sau đó bấm Chế độ ngoại tuyến OLAP.

  Hộp thoại thiết đặt ngoại tuyến OLAP được hiển thị.

  Lưu ý: Nếu nhà cung cấp OLAP không hỗ trợ tệp khối vuông ngoại tuyến, lệnh OLAP ngoại tuyến không sẵn dùng. Liên hệ với nhà cung cấp cho nhà cung cấp OLAP để biết thêm thông tin.

 3. Bấm tạo tệp dữ liệu ngoại tuyến , hoặc nếu đã có một tệp khối vuông ngoại tuyến cho báo cáo, hãy bấm sửa tệp dữ liệu ngoại tuyến.

  Hướng dẫn khối vuông ngoại tuyến được hiển thị.

 4. Trong bước 1 của trình hướng dẫn, hãy bấm tiếp theo.

 5. Trong bước 2 của trình hướng dẫn, hãy chọn từng kích thước từ khối máy chủ của bạn có dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong tệp khối vuông ngoại tuyến. Bấm vào hộp Hộp cộng bên cạnh mỗi tham số chẳng hạn, và chọn các mức mà bạn muốn bao gồm.

  Lưu ý: 

  • Bạn không thể bỏ qua các cấp độ trung gian trong một chiều.

  • Để giảm kích cỡ tệp khối, bỏ qua thấp hơn mức mà bạn không cần phải xem trong báo cáo.

  • Đảm bảo bao gồm bất kỳ kích thước nơi bạn đã nhóm các mục, sao cho Microsoft Office Excel có thể duy trì các nhóm khi bạn chuyển đổi giữa các máy chủ cơ sở dữ liệu và tệp ngoại tuyến.

  • Kích thước mà không có một hộp Hộp cộng không cho phép bạn nhằm loại trừ mức. Bạn chỉ có thể bao gồm hoặc loại trừ tất cả các kiểu tham số này.

 6. Trong bước 3 của trình hướng dẫn, bấm Hộp cộng hộp bên cạnh các số đo, rồi chọn trường mà bạn muốn dùng làm trường dữ liệu trong báo cáo. Bạn phải chọn ít nhất một thước đo; Nếu không kích thước liên kết với số đo sẽ chứa dữ liệu không có. Cho mỗi tham số được liệt kê bên dưới số đo, bấm vào hộp Hộp cộng bên cạnh cho kích thước, sau đó chọn các mục mức cao nhất để đưa vào trong tệp khối vuông ngoại tuyến.

  • Để giới hạn kích cỡ tệp cube để bạn không chạy hết dung lượng đĩa và giảm khoảng thời gian cần thiết để lưu tệp, hãy chọn chỉ mục mà bạn cần phải xem trong báo cáo. Bất kỳ trường đặc tính sẵn dùng cho các mục mà bạn chọn được tự động bao gồm trong khối.

  • Nếu mục mà bạn muốn bao gồm còn thiếu, bạn có thể không có bao gồm chiều có chứa chúng trong bước trước đó. Bấm quay lại trong trình hướng dẫn và chọn chiều thiếu trong bước 2 và sau đó trở lại bước 3.

   Lưu ý: Trong trình hướng dẫn khối OLAP, hàm tổng hợp chỉ sẵn dùng cho dữ liệu trường là tính tổng, đếm, hàm Min, và Max.

 7. Trong bước 4 của trình hướng dẫn, hãy nhập tên và vị trí cho tệp .cub, sau đó bấm kết thúc.

  Để hủy bỏ lưu tệp, hãy bấm dừng trong hộp thoại Tạo khối tệp – đang tiến hành .

 8. Sau khi Excel đã hoàn tất việc tạo tệp khối vuông ngoại tuyến, hãy bấm OK trong hộp thoại Thiết đặt ngoại tuyến OLAP .

Vấn đề: Máy tính của tôi hết dung lượng ổ đĩa trong khi lưu khối.

Cơ sở dữ liệu OLAP được thiết kế để quản lý số lượng rất lớn dữ liệu chi tiết, và kết quả, máy chủ cơ sở dữ liệu có thể chiếm một khoảng lớn hơn nhiều dung lượng lưu trữ đĩa hơn ổ cứng cục bộ cung cấp. Nếu bạn chỉ định một tập con lớn của dữ liệu này cho tệp khối vuông ngoại tuyến của bạn, ổ đĩa cứng của bạn có thể chạy hết dung lượng. Chiến lược sau đây có thể giúp giảm kích cỡ tệp khối vuông ngoại tuyến của bạn.

Miễn phí lên đĩa hoặc tìm một ổ đĩa    Xóa bỏ tệp mà bạn không cần từ ổ đĩa của bạn trước khi lưu tệp khối vuông hoặc lưu tệp trên ổ đĩa mạng.

Bao gồm ít dữ liệu trong tệp khối vuông ngoại tuyến    Cân nhắc việc làm thế nào bạn có thể thu nhỏ cực tiểu lượng dữ liệu trong tệp và vẫn có những gì bạn cần cho báo cáo PivotTable hoặc PivotChart của bạn. Hãy thử cách sau:

 • Loại bỏ kích thước    Trong bước 2 của trình hướng dẫn khối vuông ngoại tuyến, hãy chọn chỉ kích thước thực sự được hiển thị dưới dạng các trường trong báo cáo PivotTable hoặc PivotChart của bạn.

 • Loại bỏ cấp độ chi tiết     Bấm vào hộp Hộp cộng bên cạnh mỗi tham số được chọn trong bước 2 của trình hướng dẫn, sau đó xóa hộp kiểm cho mức thấp hơn các hiển thị trong báo cáo của bạn.

 • Loại bỏ dữ liệu trường    Trong bước 3 của trình hướng dẫn, hãy bấm vào hộp Hộp cộng bên cạnh các số đo, sau đó chọn chỉ các trường dữ liệu bạn đang dùng trong báo cáo.

 • Loại bỏ mục dữ liệu    Bấm vào hộp Hộp cộng bên cạnh mỗi tham số trong bước 3, sau đó xóa hộp kiểm cho các mục mà bạn không cần phải xem trong báo cáo.

 1. Bấm Báo cáo PivotTable hoặc báo cáo PivotTable liên kết cho một Báo cáo PivotChart.

 2. Trên tab phân tích , trong nhóm phép tính , bấm công cụ OLAP, sau đó bấm Chế độ ngoại tuyến OLAP.

 3. Bấm On-line OLAP, sau đó bấm OK.

 4. Nếu bạn được nhắc để xác định nguồn dữ liệu, hãy bấm duyệt để tìm nguồn, và sau đó xác định vị trí máy chủ OLAP trên mạng của bạn.

Làm mới một tệp khối vuông ngoại tuyến, vốn tái tạo ra bằng cách sử dụng dữ liệu gần đây nhất từ máy chủ khối hoặc tệp khối vuông ngoại tuyến mới, có thể là một quá trình mất thời gian và yêu cầu nhiều dung lượng đĩa tạm thời. Bắt đầu quá trình tại một thời điểm khi bạn làm không cần ngay lập tức truy nhập các tệp khác, và đảm bảo rằng bạn có đủ dung lượng ổ đĩa để lưu tệp vào lại.

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable dựa trên tệp khối vuông ngoại tuyến.

 2. Trong Excel 2016: Trên tab dữ liệu , trong nhóm truy vấn & kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả, sau đó bấm làm mới.

  Trong Excel 2013: Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả, sau đó bấm làm mới.

Vấn đề: Dữ liệu mới không xuất hiện trong báo cáo của tôi khi tôi làm mới.

Đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu ban đầu sẵn dùng    tệp khối vuông ngoại tuyến có thể không thể kết nối với cơ sở dữ liệu ban đầu của máy chủ để truy xuất dữ liệu mới. Kiểm tra rằng cơ sở dữ liệu máy chủ ban đầu cung cấp dữ liệu cho khối chưa được đổi tên hoặc di chuyển. Đảm bảo rằng máy chủ sẵn và bạn có thể kết nối với nó.

Đảm bảo dữ liệu mới sẵn dùng    Kiểm tra với người quản trị cơ sở dữ liệu để xác định xem cơ sở dữ liệu đã được Cập Nhật trong khu vực bao gồm trong báo cáo của bạn.

Đảm bảo rằng tổ chức cơ sở dữ liệu chưa thay đổi    Nếu một máy chủ OLAP cube có được dựng lại, bạn có thể cần tổ chức lại báo cáo của bạn hoặc tạo một tệp khối vuông ngoại tuyến mới hoặc khối OLAP Cube hướng dẫn để truy nhập dữ liệu đã thay đổi. Liên hệ với người quản trị cơ sở dữ liệu để tìm hiểu về những thay đổi được thực hiện đối với cơ sở dữ liệu.

Lưu một tệp khối vuông ngoại tuyến đã sửa đổi có thể là một quy trình mất thời gian, và bạn không thể thực hiện hoạt động trong Excel trong khi tệp được lưu. Bắt đầu quá trình tại một thời điểm khi bạn làm không cần ngay lập tức truy nhập các tệp khác, và đảm bảo rằng bạn có đủ dung lượng ổ đĩa để lưu tệp vào lại.

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn đang kết nối với mạng của bạn và bạn có thể truy nhập vào gốc OLAP máy chủ cơ sở dữ liệu cung cấp dữ liệu cho tệp khối vuông ngoại tuyến.

 2. Bấm báo cáo PivotTable dựa trên tệp khối vuông ngoại tuyến, hoặc bấm vào báo cáo PivotTable liên kết cho báo cáo PivotChart.

 3. Trên tab phân tích , trong nhóm phép tính , bấm công cụ OLAP, sau đó bấm Chế độ ngoại tuyến OLAP.

 4. Bấm OLAP ngoại tuyến, sau đó bấm sửa tệp dữ liệu ngoại tuyến.

 5. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn ngoại tuyến Cube để chọn dữ liệu khác nhau cho tệp. Trong bước cuối cùng, xác định tên và vị trí giống nhau dưới dạng tệp hiện có mà bạn đang thay đổi.

Lưu ý: Để hủy bỏ lưu tệp, hãy bấm dừng trong hộp thoại Tạo khối tệp – đang tiến hành .

Cảnh báo: Nếu bạn xóa tệp khối vuông ngoại tuyến cho báo cáo, bạn không còn có thể sử dụng báo cáo ngoại tuyến hoặc tạo một tệp khối vuông ngoại tuyến mới cho báo cáo.

 1. Đóng tất cả các sổ làm việc có chứa các báo cáo sử dụng tệp khối vuông ngoại tuyến, hoặc đảm bảo rằng tất cả các báo cáo đã bị xóa bỏ.

 2. Trong Windows, định vị và xóa tệp khối vuông ngoại tuyến (.cub).

Lưu ý: Nếu cơ sở dữ liệu OLAP lớn và bạn muốn tệp khối vuông cung cấp quyền truy nhập vào một tập con lớn dữ liệu, bạn sẽ cần cung cấp đủ dung lượng ổ đĩa, và bạn sẽ tìm thấy rằng lưu tệp có thể chứng minh có mất thời gian. Để cải thiện hiệu suất, hãy cân nhắc tạo tệp khối vuông ngoại tuyến bằng cách sử dụng một script MDX.

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable mà bạn muốn tạo một tệp khối vuông ngoại tuyến — bạn cũng có thể bấm báo cáo PivotTable liên kết cho báo cáo PivotChart.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm công cụ , bấm công cụ OLAP, sau đó bấm Chế độ ngoại tuyến OLAP.

  Ảnh Ribbon Outlook

  Hộp thoại thiết đặt ngoại tuyến OLAP được hiển thị.

  Lưu ý: Nếu nhà cung cấp OLAP không hỗ trợ tệp khối vuông ngoại tuyến, lệnh OLAP ngoại tuyến không sẵn dùng. Liên hệ với nhà cung cấp cho nhà cung cấp OLAP để biết thêm thông tin.

 3. Bấm tạo tệp dữ liệu ngoại tuyến , hoặc nếu đã có một tệp khối vuông ngoại tuyến cho báo cáo, hãy bấm sửa tệp dữ liệu ngoại tuyến.

  Hướng dẫn khối vuông ngoại tuyến được hiển thị.

 4. Trong bước 1 của trình hướng dẫn, hãy bấm tiếp theo.

 5. Trong bước 2 của trình hướng dẫn, hãy chọn từng kích thước từ khối máy chủ của bạn có dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong tệp khối vuông ngoại tuyến. Bấm vào hộp Hộp cộng bên cạnh mỗi tham số chẳng hạn, và chọn các mức mà bạn muốn bao gồm.

  Lưu ý: 

  • Bạn không thể bỏ qua các cấp độ trung gian trong một chiều.

  • Để giảm kích cỡ tệp khối, bỏ qua thấp hơn mức mà bạn không cần phải xem trong báo cáo.

  • Đảm bảo bao gồm bất kỳ kích thước nơi bạn đã nhóm các mục, sao cho Microsoft Office Excel có thể duy trì các nhóm khi bạn chuyển đổi giữa các máy chủ cơ sở dữ liệu và tệp ngoại tuyến.

  • Kích thước mà không có một hộp Hộp cộng không cho phép bạn nhằm loại trừ mức. Bạn chỉ có thể bao gồm hoặc loại trừ tất cả các kiểu tham số này.

 6. Trong bước 3 của trình hướng dẫn, bấm Hộp cộng hộp bên cạnh các số đo, rồi chọn trường mà bạn muốn dùng làm trường dữ liệu trong báo cáo. Bạn phải chọn ít nhất một thước đo; Nếu không kích thước liên kết với số đo sẽ chứa dữ liệu không có. Cho mỗi tham số được liệt kê bên dưới số đo, bấm vào hộp Hộp cộng bên cạnh cho kích thước, sau đó chọn các mục mức cao nhất để đưa vào trong tệp khối vuông ngoại tuyến.

  • Để giới hạn kích cỡ tệp cube để bạn không chạy hết dung lượng đĩa và giảm khoảng thời gian cần thiết để lưu tệp, hãy chọn chỉ mục mà bạn cần phải xem trong báo cáo. Bất kỳ trường đặc tính sẵn dùng cho các mục mà bạn chọn được tự động bao gồm trong khối.

  • Nếu mục mà bạn muốn bao gồm còn thiếu, bạn có thể không có bao gồm chiều có chứa chúng trong bước trước đó. Bấm quay lại trong trình hướng dẫn và chọn chiều thiếu trong bước 2 và sau đó trở lại bước 3.

   Lưu ý: Trong trình hướng dẫn khối OLAP, hàm tổng hợp chỉ sẵn dùng cho dữ liệu trường là tính tổng, đếm, hàm Min, và Max.

 7. Trong bước 4 của trình hướng dẫn, hãy nhập tên và vị trí cho tệp .cub, sau đó bấm kết thúc.

  Để hủy bỏ lưu tệp, hãy bấm dừng trong hộp thoại Tạo khối tệp – đang tiến hành .

 8. Sau khi Excel đã hoàn tất việc tạo tệp khối vuông ngoại tuyến, hãy bấm OK trong hộp thoại Thiết đặt ngoại tuyến OLAP .

Vấn đề: Máy tính của tôi hết dung lượng ổ đĩa trong khi lưu khối.

Cơ sở dữ liệu OLAP được thiết kế để quản lý số lượng rất lớn dữ liệu chi tiết, và kết quả, máy chủ cơ sở dữ liệu có thể chiếm một khoảng lớn hơn nhiều dung lượng lưu trữ đĩa hơn ổ cứng cục bộ cung cấp. Nếu bạn chỉ định một tập con lớn của dữ liệu này cho tệp khối vuông ngoại tuyến của bạn, ổ đĩa cứng của bạn có thể chạy hết dung lượng. Chiến lược sau đây có thể giúp giảm kích cỡ tệp khối vuông ngoại tuyến của bạn.

Miễn phí lên đĩa hoặc tìm một ổ đĩa    Xóa bỏ tệp mà bạn không cần từ ổ đĩa của bạn trước khi lưu tệp khối vuông hoặc lưu tệp trên ổ đĩa mạng.

Bao gồm ít dữ liệu trong tệp khối vuông ngoại tuyến    Cân nhắc việc làm thế nào bạn có thể thu nhỏ cực tiểu lượng dữ liệu trong tệp và vẫn có những gì bạn cần cho báo cáo PivotTable hoặc PivotChart của bạn. Hãy thử cách sau:

 • Loại bỏ kích thước    Trong bước 2 của trình hướng dẫn khối vuông ngoại tuyến, hãy chọn chỉ kích thước thực sự được hiển thị dưới dạng các trường trong báo cáo PivotTable hoặc PivotChart của bạn.

 • Loại bỏ cấp độ chi tiết     Bấm vào hộp Hộp cộng bên cạnh mỗi tham số được chọn trong bước 2 của trình hướng dẫn, sau đó xóa hộp kiểm cho mức thấp hơn các hiển thị trong báo cáo của bạn.

 • Loại bỏ dữ liệu trường    Trong bước 3 của trình hướng dẫn, hãy bấm vào hộp Hộp cộng bên cạnh các số đo, sau đó chọn chỉ các trường dữ liệu bạn đang dùng trong báo cáo.

 • Loại bỏ mục dữ liệu    Bấm vào hộp Hộp cộng bên cạnh mỗi tham số trong bước 3, sau đó xóa hộp kiểm cho các mục mà bạn không cần phải xem trong báo cáo.

 1. Bấm Báo cáo PivotTable hoặc báo cáo PivotTable liên kết cho một Báo cáo PivotChart.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm công cụ , bấm công cụ OLAP, sau đó bấm Chế độ ngoại tuyến OLAP.

  Ảnh Ribbon Outlook

 3. Bấm On-line OLAP, sau đó bấm OK.

 4. Nếu bạn được nhắc để xác định nguồn dữ liệu, hãy bấm duyệt để tìm nguồn, và sau đó xác định vị trí máy chủ OLAP trên mạng của bạn.

Làm mới một tệp khối vuông ngoại tuyến, vốn tái tạo ra bằng cách sử dụng dữ liệu gần đây nhất từ máy chủ khối hoặc tệp khối vuông ngoại tuyến mới, có thể là một quá trình mất thời gian và yêu cầu nhiều dung lượng đĩa tạm thời. Bắt đầu quá trình tại một thời điểm khi bạn làm không cần ngay lập tức truy nhập các tệp khác, và đảm bảo rằng bạn có đủ dung lượng ổ đĩa để lưu tệp vào lại.

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable dựa trên tệp khối vuông ngoại tuyến.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả, sau đó bấm làm mới.

  Ảnh Ribbon Excel

Vấn đề: Dữ liệu mới không xuất hiện trong báo cáo của tôi khi tôi làm mới.

Đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu ban đầu sẵn dùng    tệp khối vuông ngoại tuyến có thể không thể kết nối với cơ sở dữ liệu ban đầu của máy chủ để truy xuất dữ liệu mới. Kiểm tra rằng cơ sở dữ liệu máy chủ ban đầu cung cấp dữ liệu cho khối chưa được đổi tên hoặc di chuyển. Đảm bảo rằng máy chủ sẵn và bạn có thể kết nối với nó.

Đảm bảo dữ liệu mới sẵn dùng    Kiểm tra với người quản trị cơ sở dữ liệu để xác định xem cơ sở dữ liệu đã được Cập Nhật trong khu vực bao gồm trong báo cáo của bạn.

Đảm bảo rằng tổ chức cơ sở dữ liệu chưa thay đổi    Nếu một máy chủ OLAP cube có được dựng lại, bạn có thể cần tổ chức lại báo cáo của bạn hoặc tạo một tệp khối vuông ngoại tuyến mới hoặc khối OLAP Cube hướng dẫn để truy nhập dữ liệu đã thay đổi. Liên hệ với người quản trị cơ sở dữ liệu để tìm hiểu về những thay đổi được thực hiện đối với cơ sở dữ liệu.

Lưu một tệp khối vuông ngoại tuyến đã sửa đổi có thể là một quy trình mất thời gian, và bạn không thể thực hiện hoạt động trong Excel trong khi tệp được lưu. Bắt đầu quá trình tại một thời điểm khi bạn làm không cần ngay lập tức truy nhập các tệp khác, và đảm bảo rằng bạn có đủ dung lượng ổ đĩa để lưu tệp vào lại.

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn đang kết nối với mạng của bạn và bạn có thể truy nhập vào gốc OLAP máy chủ cơ sở dữ liệu cung cấp dữ liệu cho tệp khối vuông ngoại tuyến.

 2. Bấm báo cáo PivotTable dựa trên tệp khối vuông ngoại tuyến, hoặc bấm vào báo cáo PivotTable liên kết cho báo cáo PivotChart.

 3. Trên tab tùy chọn , trong nhóm công cụ , bấm công cụ OLAP, sau đó bấm Chế độ ngoại tuyến OLAP.

 4. Bấm OLAP ngoại tuyến, sau đó bấm sửa tệp dữ liệu ngoại tuyến.

 5. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn ngoại tuyến Cube để chọn dữ liệu khác nhau cho tệp. Trong bước cuối cùng, xác định tên và vị trí giống nhau dưới dạng tệp hiện có mà bạn đang thay đổi.

Lưu ý: Để hủy bỏ lưu tệp, hãy bấm dừng trong hộp thoại Tạo khối tệp – đang tiến hành .

Cảnh báo: Nếu bạn xóa tệp khối vuông ngoại tuyến cho báo cáo, bạn không còn có thể sử dụng báo cáo ngoại tuyến hoặc tạo một tệp khối vuông ngoại tuyến mới cho báo cáo.

 1. Đóng tất cả các sổ làm việc có chứa các báo cáo sử dụng tệp khối vuông ngoại tuyến, hoặc đảm bảo rằng tất cả các báo cáo đã bị xóa bỏ.

 2. Trong Windows, định vị và xóa tệp khối vuông ngoại tuyến (.cub).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×