Làm việc với phần Web bộ lọc

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phần Web bộ lọc thay đổi dạng xem dữ liệu được hiển thị trong phần Web khác dựa trên một số tiêu chí. Ví dụ, một bộ lọc phần Web có thể gây ra các báo cáo tài chính để hiển thị chỉ các giá trị từ một năm cụ thể, hoặc gây ra danh sách học viên trong lớp học để hiển thị chỉ các tên của học viên đã hoàn tất một nhiệm vụ cụ thể.

Phần Web bộ lọc có thể hiển thị một biểu tượng bộ lọc trên trang và yêu cầu người dùng nhập dữ liệu, chẳng hạn như ngày hoặc văn bản, để tạo tiêu chí bộ lọc. Ngoài ra, phần Web bộ lọc có thể hoạt động tự động; nó có thể không xuất hiện trên trang, và có thể sử dụng tiêu chí để lọc được cung cấp từ phần Web thứ ba, chẳng hạn như một bộ lọc người dùng hiện tại. Phần Web bộ lọc có thể không hiển thị trên trang được gọi là phần Web ngữ cảnh; chúng lọc kết quả tự động mà không cần nhập liệu người dùng.

Lọc các phần Web làm việc với danh sách SharePoint, dữ liệu từ dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server 2005 và 2008 các phiên bản và dữ liệu lưu giữ trong dịch vụ kết nối nghiệp vụ.

Trong bài viết này

Các cách sử dụng bộ lọc

Các loại bộ lọc

Sử dụng bộ lọc

Các cách sử dụng bộ lọc

Các kịch bản sau đây minh họa hai nhiều cách mà bạn có thể dùng phần Web bộ lọc:

  • Jeff Smith muốn liên lạc doanh thu được tạo bởi một sản phẩm trên cơ sở hàng tháng. Trước đây, Jeff xem báo cáo SQL Server Analysis Services được tạo bởi ứng dụng Contoso doanh số, và sau đó sao chép thông tin vào thông điệp email để phân phối để nhóm của mình.

    Bây giờ, Jeff thêm báo cáo SQL Server Analysis Services cùng một bảng điều khiển của mình trên cơ sở hàng tháng, cùng với một báo cáo hiển thị khiếu nại của khách hàng theo sản phẩm. Jeff thêm phần Web bộ lọc sao cho bảng điều khiển người dùng có thể chọn sản phẩm mà họ đang quan tâm. Người thiết lập bộ lọc để hiển thị danh sách sản phẩm và anh ấy kết nối bộ lọc để khiếu nại khách hàng mới của sản phẩm báo cáo hàng tháng và doanh thu sản phẩm hiện có bằng báo cáo tháng. Khi các thành viên nhóm của mình xem trang, họ có thể xem dữ liệu trên sản phẩm mặc định Jeff thiết cho các báo cáo, nhưng chúng cũng có thể chọn bất kỳ sản phẩm từ danh sách. Khi một thành viên nhóm lựa chọn một sản phẩm khác nhau, bộ lọc thay đổi tất cả dữ liệu trong mỗi phần Web được kết nối.

  • Christina Lee, người quản lý khu vực bán hàng, sử dụng bảng điều khiển của phép chia của người đó để xem lại dữ liệu hàng tháng. Cô ấy thông báo chỉ số hiệu suất then chốt sự hài lòng của khách hàng (KPI) được màu vàng, cho biết nó ở trong chế độ cảnh báo. Cô ấy có thể bấm vào chỉ báo để đi đến một trang Web Hiển thị chỉ báo, giải thích tại sao là màu vàng và báo cáo ba cung cấp cái nhìn rõ bổ sung.

    Bộ lọc Hiển thị chỉ các thành phần trang áp dụng cụ thể cho Christina của phép chia. Người quản lý bán hàng khác trong công ty của Christina có thể xem cùng một bảng điều khiển, nhưng dạng xem của họ là khác nhau. Bộ lọc tùy chỉnh mỗi dạng xem cho phép chia cụ thể.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Các loại bộ lọc

Loại phần Web bộ lọc mà bạn sử dụng và làm thế nào bạn dùng chúng tùy thuộc vào nguồn dữ liệu của bạn, loại tương tác bạn muốn từ người dùng và các kết quả bạn muốn. Không có loại chín của bộ lọc được cung cấp kèm Microsoft SharePoint Server 2010 cùng với các phần Web bộ lọc hành động, này cho phép bạn thêm một nút bộ lọc vào trang để người dùng có thể chọn khi làm mới dữ liệu trên trang.

Bộ lọc sau phần Web cho phép người dùng xác định các giá trị theo cách thủ công mà sẽ lọc dữ liệu được hiển thị trên trang:

Phần Web

Mô tả

Bộ lọc ngày

Bạn có thể cung cấp mặc định hoặc để giá trị trống. Người dùng có thể chọn một ngày từ một lịch thả xuống hoặc nhập giá trị m/d/yyyy vào hộp được hiển thị trên trang Web.

Bộ lọc văn bản

Bạn có thể yêu cầu mà người dùng nhập văn bản và/hoặc cung cấp văn bản mặc định.

Bộ lọc sau phần Web cho phép người dùng để chọn từ danh sách giá trị:

Phần Web

Mô tả

Lựa chọn bộ lọc

Bộ lọc lựa chọn cho phép bạn xác định giá trị trong ngăn công cụ của phần Web. Người dùng chọn một trong các giá trị từ menu thả xuống xuất hiện trên trang.

Bộ lọc Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ

Phần Web này cho phép bạn xác định một danh sách các giá trị từ danh mục dữ liệu nghiệp vụ và sau đó xác định giá trị cột. Ngoài ra, bạn có thể thêm một cột mô tả.

Ví dụ, nếu tổ chức sản phẩmứng dụng AdventureWorksgiá trị cột thể có tên. Nếu bạn thêm một cột mô tả, phần Web bộ lọc này sẽ thêm một hộp thoại bộ chọn cho phép người dùng sử dụng danh sách thả xuống tìm kiếm cho các sản phẩm theo mô tả, khóahoặc tên.

Bộ lọc danh sách SharePoint

Khi bạn cấu hình bộ lọc này, bạn trỏ vào danh sách SharePoint và xác định giá trị của một cột, chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, ngày hoặc các loại tài liệu. Người dùng có thể duyệt đến danh sách và sau đó chọn từ loại mục bạn xác định.

Bộ lọc dịch vụ phân tích SQL Server

Bộ lọc này cho phép bạn chọn một kết nối dữ liệu từ một phần Web trên trang Web hiện tại hoặc từ một thư viện SharePoint kết nối dữ liệu hoặc thư viện kết nối dữ liệu Office. Bạn rồi xác định kích thước và cấu trúc phân cấp. Người dùng có thể chọn từ danh sách giá trị.

Lọc phần Web tự động lọc dữ liệu Hiển thị trên trang Web:

Phần Web

Mô tả

Bộ lọc người dùng hiện tại

Cung cấp tên đăng nhập của người dùng hiện tại hoặc một thuộc tính hồ sơ SharePoint đã chọn

Truy vấn lọc chuỗi (URL)

Chuyển một value(s) cố định từ nguồn khác mà bạn cấu hình trong ngăn công cụ

Trường trang bộ lọc

Cung cấp các giá trị của một cột trên danh sách hàng được liên kết với trang hiện tại

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Sử dụng bộ lọc

Có ba bước để sử dụng một bộ lọc:

  • Thêm bộ lọc vào trang Web

  • Cấu hình thiết đặt bộ lọc

  • (Tùy chọn) Kết nối bộ lọc với các phần Web khác trên trang

Thêm phần Web bộ lọc vào trang

Thêm phần Web bộ lọc vào trang sẽ tương tự như thêm bất kỳ phần Web nào khác vào một trang. Khi sử dụng một bộ lọc sẽ yêu cầu người dùng nhập, hãy cân nhắc vị trí của phần Web trên trang. Ngoài ra, tên mà bạn xác định cho bộ lọc trong ngăn công cụ đóng vai trò như mô tả trên trang dành cho hộp văn bản hoặc menu.

Cấu hình thiết đặt bộ lọc

Bạn cấu hình thiết đặt bộ lọc của bạn bằng cách dùng ngăn công cụ phần Web. Ngăn công cụ mỗi có các tùy chọn khác nhau tùy thuộc vào kiểu bộ lọc mà bạn thiết lập.

Kết nối bộ lọc với các phần Web khác trên trang

Bạn có thể kết nối bộ lọc phần Web mà bạn sử dụng phần Web khác trên trang. Điều này có thể viết hoa khi bạn sử dụng bộ lọc với phần Web Excel Web Access. Bạn có thể kết nối phần Web được hiển thị hoặc ẩn cho người dùng bộ lọc. Một bộ lọc được hiển thị phần Web có thể yêu cầu đầu vào từ trình xem trang, chẳng hạn như chọn từ danh sách sản phẩm. Bộ lọc không nhìn thấy phần Web, chẳng hạn như bộ lọc người dùng hiện tại, sẽ tự động lọc dữ liệu trong đích phần Web dựa trên người đã được đăng nhập vào máy tính.

Khi một bộ lọc sẵn dùng mà bạn có thể kết nối phần Web khác trên trang, menu kết nối được hiển thị từ menu phần Web. Bạn có thể khởi tạo kết nối giữa bộ lọc phần Web và phần Web khác trên trang từ một trong hai phần Web.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×